×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

17 grudnia 2019
Klimat
 

List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii

Bioenergia z biomasy leśnej przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa.

Rosnąca świadomość zmian klimatycznych, które są efektem również spalania biomasy leśnej oraz związanych z tym skutków społeczno-środowiskowych, radykalnie zmieniła ten pogląd. Wiemy już, że spalanie drewna leśnego do produkcji energii na dużą skalę zagraża bioróżnorodności i wpływa na zmiany klimatu. Co istotne, wykorzystanie biomasy leśnej do celów energetycznych przyśpiesza i potęguje wycinkę lasów. Zagraża to ekosystemom leśnym, zmniejsza różnorodność biologiczną, wyniszcza gleby i sprawia, że lasy tracą swój bezcenny potencjał: dostarczanie wody pitnej, ochrona przeciwpowodziowa i czyste powietrze.
W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Energii dwóch strategicznych dokumentów: „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” oraz „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” chcemy podkreślić, że szczególną uwagę w kształtowaniu polityki energetycznej i środowiskowej państwa należy zwrócić na zrównoważone zastosowanie biomasy drzewnej w przemyśle energetycznym. Plany wykorzystania biomasy na skalę przemysłową w produkcji energii budzą szereg obaw. Istotne są zatem regulacje, które ograniczą możliwość nadużyć i zapewnią użycie do celów energetycznych tylko biomasy leśnej z odpadów, które (zgodnie z zasadą kaskadowego użycia) nie nadają się do innych celów. Dlatego wymagane są regulacje jasno definiujące ten rodzaj biomasy, eliminujące z zastosowań energetycznych surowce, które mogą być wykorzystane w inny sposób, wykluczające definitywnie z zastosowania drewno pełnowartościowe. Wiele gałęzi przemysłu takich jak przemysł papierniczy, budownictwo, przemysł meblarski i chemiczny konkuruje z sektorem energetycznym o ograniczone ilości drewna i ziemi, dostępne w ramach zrównoważonego podziału tych zasobów. Presja wywierana przez politykę promującą coraz większe wykorzystanie biomasy jest odczuwalna także w innych sektorach.

Ekspertyzy i badania pokazują, że dostępne w Unii zasoby drewna i ziemi nie wystarczą, aby do 2030 roku wypełnić zobowiązania dotyczące energii odnawialnej oraz – biorąc pod uwagę potrzeby innych sektorów – by wypełnić je zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Naukowe dowody pokazują wyraźnie, że zerowy bilans emisji CO2 z biomasy nie może być zakładany z góry. Dopóki cały ślad węglowy pochodzący z wykorzystywania biomasy nie zostanie uwzględniony w obliczeniach, nie można zagwarantować realnej i efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Warto zaznaczyć, że spełnienie celów polityki klimatycznej wymaga nie tylko zminimalizowania emisji, ale również utrzymania i odtworzenia na dużą skalę mechanizmów sekwestracji węgla. Nie ma skuteczniejszych metod szybkiej sekwestracji niż odtwarzanie na dużą skalę obszarów trwale zalesionych, przy czym warunkiem powodzenia tych działań jest zapewnienie, że zakumulowany w drewnie i glebach leśnych węgiel nie wróci do obiegu. Zważywszy na ograniczenie dostępnych obszarów, idea wykorzystania na dużą skalę drewna do celów energetycznych jest w sposób oczywisty sprzeczna z celem maksymalizacji sekwestracji węgla w odtwarzanych ekosystemach leśnych.

Zrównoważone wykorzystywanie biomasy ma ważną rolę do spełnienia w przejściu Polski na system oparty na efektywnej energii odnawialnej. Aby jednak uniknąć szeregu negatywnych skutków wynikających z emisji gazów cieplarnianych, zagrożenia dla bioróżnorodności i konfliktów związanych z ziemią i jej użytkowaniem, Polska powinna wprowadzić zabezpieczenia dla niekontrolowanego wykorzystywania biomasy na cele energetyczne.

Apelujemy do Rządu i Parlamentu o weryfikację założeń „Polityki energetycznej państwa” i „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu” w tym zakresie oraz:

  • wprowadzenie górnego pułapu dla wykorzystywania biomasy do produkcji energii na poziomie, który będzie umożliwiał jej zrównoważone dostarczanie (ustalonego na podstawie maksymalnego zrównoważonego potencjału krajowej podaży biomasy, uwzględniającego konkurencyjne zastosowania w innych sektorach);
  • zapewnienie optymalnego i wydajnego systemu wykorzystywania źródeł biomasy, zgodnego z zasadą kaskadowego wykorzystywania;
  • zapewnienie, że na skalę przemysłową w celach energetycznych wykorzystywana będzie tylko biomasa leśna odpadowa;
  • włączenie poprawnego rozliczania śladu węglowego z biomasy;
  • przedstawienie kompleksowych i wiążących kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Bioenergia z drewna nie jest dobrym rozwiązaniem problemu zmian klimatu – nie jest to energia wolna od emisji dwutlenku węgla, może wręcz prowadzić do jego emisji większej nawet niż z paliw kopalnych. Rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych na świecie jest ochrona i odbudowa lasów, a nie ich spalanie.

Lista podpisów w kolejności alfabetycznej:

Dr hab. Ewa Fudali
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin

Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Białowieska Stacja Geobotaniczna

Prof. dr hab. Cezary Kabała
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

Dr hab. inż. Marcin Kadej
Kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej
Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców

Prof. dr hab. Zbigniew Karaczun
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Paweł Koperski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Dr Maria Kossowska
Uniwersytet Wrocławski, Zakład Botaniki
Instytut Biologii Środowiskowej

Prof. dr hab. Wiktor Kotowski
Uniwersytet Warszawski, Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Krzysztof Kujawa
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Urządzania Lasu

Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku

Dr hab. Anna Orczewska
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Ekologii

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Dr Kamila Reczyńska
Uniwersytet Wrocławski, Zakład Botaniki

Prof. dr hab. Piotr Skubała
Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii

Dr hab. Piotr Stachowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Dr hab. Anna Stefanowicz, prof. IB PAN
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. prof. UWr Krzysztof Świerkosz
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. zw. dr hab. Dariusz Tarnawski
Dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej
Kierownik Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców
Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej

Dr Piotr Tykarski
Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, Zakład Ekologii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

Prof. dr hab. Wiesław Walankiewicz
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie

Dr hab. Inż. Barbara Żarska, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Janina Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
Katedra Ekologii i Ochrony  Środowiska

Dr hab.  Roman Żurek
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Klimat

Warszawa przystępuje do Układu o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych jako pierwsze miasto w Polsce Stolica nie będzie już wspierać rozwoju paliw kopalnych. (...)
czytaj całość
W sobotę 11 grudnia ruch Extinction Rebellion Youth po raz pierwszy wyszedł na ulice Wrocławia, by domagać się adekwatnych działań światowych (...)
czytaj całość
Inicjatywa stworzenia Wielkiego Zielonego Muru, który pasem zieleni połączy wschodni i zachodnie wybrzeże Afryki, zyskała właśnie deklarację ponad 8 mld (...)
czytaj całość
Hanna Schudy: Ursula von der Leyen ogłosiła plan Komisji Europejskiej do podniesienia klimatycznego celu redukcyjnego gazów cieplarnianych UE na rok (...)
czytaj całość
Komunikat 01/2020 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN na temat zmiany klimatu i gospodarki wodnej w (...)
czytaj całość
„Ale”, „jednak” czy „aczkolwiek” to częste słowa w strategii argumentacyjnej polityków. Kryją się za nią przynajmniej dwie funkcje - możemy (...)
czytaj całość
Bioenergia z biomasy leśnej przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak (...)
czytaj całość
Spontaniczny protest przeciwko postawie polskiego rządu w Brukseli
czytaj całość
więcej
2019-11-04
Czekając na COP 25 – listopad miesiącem protestów (FELIETON)
2019-10-18
Alarm Klimatyczny we Wrocławiu
2019-09-19
Sekretarz generalny ONZ liczy na konkrety podczas Szczytu Klimatycznego
2019-09-17
IV Forum Przyjaciół Drzew 2019
2019-08-02
Nieposłuszeństwo w imię dobra wspólnego. Kontrowersje po Obozie dla Klimatu
2019-06-22
Morawiecki wbrew polskiej racji stanu blokuje neutralność klimatyczną na szczycie (...)
2019-04-26
Extinction Rebellion w Londynie
2018-12-22
Tęsknię za śniegiem, za czterema porami roku
2018-12-18
Powstrzymajmy wspólnie katastrofę klimatyczną
2018-12-15
Memorandum Katowickie.
2018-12-10
Marsz dla Klimatu Policja atakuje pokojowy marsz w Katowicach
2018-12-09
List otwarty do redakcji po Marszu dla Klimatu
2018-12-05
Polskie miasta: NIE dla klimatycznej katastrofy
2018-12-04
Z Wrocławia na Marsz dla Klimatu – COP24.
2018-11-25
Państwo na ławie oskarżonych – takie rewelacje dzięki zmianom klimatu
2018-11-16
Europarlament poparł pierwsze w historii UE standardy emisji CO2 dla (...)
2018-11-13
Polish NGOs appeal to the decision makers to stop capacity (...)
2018-08-16
Jak ochłodzić miasta?
2018-05-12
Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa (...)
2018-02-26
Szczyt spontaniczności – przygotowania do COP 24 w Katowicach
2018-02-01
Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach
2017-12-05
Klimat i nauka vs polityka
2017-11-08
COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla (...)
2017-11-07
Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między (...)
2017-11-03
Zmiana klimatu w Bundestagu – złość i rozczarowanie
2017-03-01
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
2016-11-30
Wokół szczytu klimatycznego COP 22 w Marrakeszu – Trzeźwość i (...)
2016-11-05
Unia Europejska potrzebuje skutecznej polityki klimatycznej
2016-06-27
Unijna polityka klimatyczna w obliczu Brexitu
2016-01-08
Polska pozywa UE ws. ETS
2015-12-18
Na nic globalne porozumienie!
2015-12-17
Możliwa 63-procentowa redukcja emisji do 2050 r.
2015-12-15
Uniwersalne porozumienie klimatyczne
2015-12-11
list otwarty do szefowej polskiego rządu
2015-12-08
Między biedą a zmianami klimatu. Polska kontra Kenia
2015-12-08
COP21: Losy porozumienia w rękach delegatów
2015-12-03
Szyszko: zasoby geotermalne i biomasa szansą dla Polski
2015-12-03
COP21: zapowiadają się trudne negocjacje
2015-11-25
Nowy Jork: prokurator generalny pozywa węglowych gigantów
2015-11-20
Tchórzewski: Polska zmotywowana, by renegocjować zobowiązania klimatyczne
2015-10-27
Blokowanie polityki klimatycznej czas zacząć!
2015-10-23
Oddaję głos delegatom rządu RP. Konferencja klimatyczna (...)
2015-10-21
COP Pozytywny wiatr zmian z Ameryki Północnej?
2015-10-20
Tajfun na Filipinach przywitał negocjacje klimatyczne ONZ
2015-10-05
Kukiz uderza w rząd i Donalda Tuska: *To namiestnik Niemiec*
2015-10-05
Polityką klimatyczną w kryzys migracyjny
2015-10-01
Wieczna zmarzlina – tykająca klimatyczna bomba
2015-09-11
Maciej Grabowski, minister środowiska w money.pl: Propozycja PiS jest mało (...)
2015-09-11
Jaka jest rola węgla w Europie?
2015-07-08
Bezkompromisowa deklaracja Chin
2015-07-07
MAE: Nieefektywne elektrownie węglowe muszą zniknąć
2015-07-07
Obama i Rousseff wzywają do zawarcia ambitnego porozumienia ws. klimatu
2015-07-07
Niemcy: Nie będzie opłat klimatycznych dla siłowni węglowych
2015-06-29
Niemcy: opłaty klimatycznej dla najstarszych elektrowni węglowych?
2015-06-24
Apel do premier Kopacz w obronie energetyki obywatelskiej
2015-05-14
Polska rozczarowana kompromisem w sprawie rezerwy CO2
2015-05-11
Porozumienie ws. rezerwy stabilizacyjnej to sukces
2015-04-20
*Vast methane plumes escaping from the seafloor* discovered in Siberian (...)
2014-12-17
Lima, COP 20: Podsumowanie
2014-12-14
Pieniądz rządzi ... klimatem.
2014-12-13
Lima: 13 dzien negocjacji
2014-12-12
Strategie zamierzonych krajowych zobowiązań redukcyjnych (INDCs)
2014-12-11
Polskie uzależnienie od węgla
2014-12-09
Nasz człowiek w Limie
2014-11-09
Niemiecka prasa: Po nas choćby potop!
2014-10-24
Depesze z Brukseli
2014-10-10
Podsumowanie Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku
2014-10-04
Kopacz: w kwestii redukcji emisji CO2 - nie wykluczam weta
2014-09-27
Czy rząd Kopacz zda zagraniczny egzamin? Zadecydują kwestie klimatyczne
2014-09-24
Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?
2014-09-20
Zabrać kopalnym, dać odnawialnym
2014-09-04
Na furce z weglem do Brukseli
2014-09-03
Raport Banku Światowego – ochrona klimatu się opłaca
2014-09-02
Koalicja Klimatyczna przedstawia uwagi do Polityki energetycznej Polski do 2050 (...)
2014-08-13
Najwięksi truciciele w Polsce
2014-08-13
Niekończące się upały
2014-07-30
Szczyt Klimatyczny 23 września 2014 r.
2014-07-09
Ekologiczni zyskują więcej. Porty stawiają na statki napędzane LNG
2014-07-01
Ochrona klimatu receptą na niezależność energetyczną
2014-05-04
Unia energetyczna nie zastąpi polityki klimatycznej
2014-03-15
Polska niepotrzebnie straszy wetem klimatycznym
2014-03-15
debata 2602 lead Cele UE na 2030 rok szansą na (...)
2014-03-10
Zdaniem Europejczyków działania w dziedzinie klimatu sprzyjają naprawie gospodarki i (...)
2014-03-02
Andrzej Kassenberg o polityce klimatycznej UE do roku 2030
2014-02-21
Decyzja UE zezwalająca na większą emisję zanieczyszczeń z polskich elektrowni (...)
2014-02-10
Raport Climate Strategies
2014-02-07
Dyrektywa siarkowa zagrozi małym armatorom i bałtyckiej żegludze promowej.
2014-01-30
Klęska suszy w Kalifornii
2014-01-26
KE zatwierdza przydział przez polski rząd bezpłatnych uprawnień do emisji (...)
2014-01-10
Dlaczego zdecydowane działania w dziedzinie klimatu leżą w interesie gospodarczym (...)
2013-11-30
Echa polskiej działalności na COP
2013-11-24
COP19 poniżej oczekiwań, ale jest szansa na porozumienie
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej