×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

21 listopada 2016
info
 

Odpowiedź na interpelację nr 6901 w sprawie odkrywki Ościsłowo

Odpowiadający: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel

Warszawa, 15-11-2016

W związku z nadesłaną interpelacją nr 6901 Posła na Sejm RP Pani Pauliny Hennig-Kloski skierowaną do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas II-III pod budowę odkrywki węgla brunatnego „Ościsłowo" na obszarze gmin Ślesin i Skulsk, w ramach uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Pyt. 1 „Jakie zyski i straty widzi ministerstwo w związku z uruchomieniem tej odkrywki?”

Opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skulsk, dotyczącym projektowanej rozbudowy kopalni węgla brunatnego objęto powierzchnię ponad 300 ha, w tym 1,5379 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III, w granicach obrębów Czartówek, Kobylanki i Popielewo, wymagających zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze. Z kolei opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin, dotyczącym projektowanej rozbudowy kopalni węgla brunatnego objęto powierzchnię ok. 575 ha, w tym 223,2839 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas II-III, położonych w granicach obrębów Biskupie, Biskupie PGR, Marianowo, Kijowiec, Ostrowąż, Szyszyn oraz Szyszyńskie Holendry, wymagających zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 543 ze zm.), dział „rozwój wsi” obejmuje sprawy ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne, którym – zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) zobowiązują do ochrony wszystkich gruntów rolnych (art. 2 ust. 1 tej ustawy), w tym tych najżyźniejszych tj. klas I-III, których na terenie kraju jest zaledwie ok. 25%. Grunty te stanowią podstawę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, stąd też wynika obowiązek racjonalnego gospodarowania tym zasobem. I choć taka jednostkowa zmiana przeznaczenia bezpośrednio nie spowodowałaby zagrożenia dla tego bezpieczeństwa, to w skali kraju każde takie przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze może mieć znaczenie, bowiem zostaje zmniejszony areał gruntów rolnych najbardziej wartościowych dla produkcji rolniczej. Wobec tego ochrona gruntów rolnych najwyższych klas jest zarówno obowiązkiem ustawowym, jak też obowiązkiem wobec społeczeństwa. Podkreślić należy, że gleba jest wytworem złożonego procesu, zwanego procesem glebotwórczym, na który składają się oddziaływania klimatu, skały macierzystej, położenia w rzeźbie terenu i przede wszystkim organizmów roślinnych i zwierzęcych. Proces ten jest powolny i przebiega z szybkością ok. 1 cm wytworzonej wierzchniej próchnicznej warstwy na 100–400 lat. Z tego względu glebę uważa się za zasób w praktyce nieodnawialny i powinna ona podlegać szczególnej ochronie.

Pyt. 2 „Kiedy zostanie podjęta decyzja w sprawie zgody na odrolnienie tego terenu?” oraz Pyt. 3 „Co wstrzymuje podjęcie tej decyzji?”

Przedmiotowa sprawa dotyka wielu wrażliwych płaszczyzn obejmujących bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę środowiska, a także zrównoważony rozwój naszego kraju. Planowana inwestycja może wpłynąć na funkcjonowanie wielu gospodarstw rolnych, przedsiębiorczości opartej o wytwarzane w tych gospodarstwach plony, jak również funkcjonowanie PAK KWB Konin S.A. Dlatego też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w toku prowadzonego postępowania jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności proceduralnych w celu zebrania pełnego materiału dowodowego. Pomimo nadesłanych przez wnioskodawców obszernych informacji, okazało się niezbędne przeprowadzenie dalszego postępowania wyjaśniającego. Dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego możliwe będzie przeprowadzenie całkowitej analizy, w wyniku której zostaną niezwłocznie rozpatrzone wnioski Wójta Gminy Skulsk oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

Pyt. 4 „Czy Pan Minister ma świadomość, że ZE PAK zapewnia 7% bezpieczeństwa energetycznego kraju?” oraz Pyt. 5 „Czy Pan minister widzi alternatywne rozwiązania, które są w stanie te 7% wypełnić? Jeśli tak to jakie i czy będą gotowe na 2020 rok kiedy odkrywka Ościsłowo powinna ruszyć?”

Poddając ocenom wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz Wójta Gminy Skulsk z dnia 26 stycznia 2016 r. dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze zostanie wzięte pod uwagę szereg aspektów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zwartej rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz przydatności dla produkcji rolniczej gruntów, na których planowana jest odkrywka. Z dotychczas zgromadzonych materiałów oraz informacji przekazanych m.in. przez PAK KWB Konin S.A. wynika, że zasoby węgla brunatnego zlokalizowane w złożu „Ościsłowo” na obszarze gmin Ślesin i Skulsk szacowane są na około 33-39 mln ton, a ich eksploatacja przewidywana jest na około 12 lat. Z analizy danych prezentowanych przez ZE PAK S.A. wynika, że w 2015 r. produkcja energii elektrycznej przez wszystkie elektrownie należące do tej spółki wyniosła 9,8 TWh przy zużyciu węgla brunatnego w ilości 12,51 mln ton. Przy założeniu utrzymania po 2020 r. dotychczasowej efektywności wykorzystania elektrowni ZE PAK S.A. można oszacować, że zasoby węgla brunatnego zlokalizowane na terenie gmin Ślesin i Skulsk umożliwiałyby wyprodukowanie rocznie około 2,2-2,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 22-26% całej obecnej produkcji wszystkich elektrowni należących do spółki. Tym samym skala wpływu przedmiotowego złoża na bezpieczeństwo energetyczne kraju, które Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków gmin Ślesin i Skulsk, nie przekracza 2%.

Należy podkreślić, że oprócz energetyki wykorzystującej paliwa kopalne, znacznym wsparciem krajowego bezpieczeństwa energetycznego mogą być odnawialne źródła energii. Z danych publikowanych przez Prezesa Urzędu Energetyki dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, potwierdzonej świadectwami pochodzenia wynika, że na przestrzeni ostatnich 5 lat produkcja ta wzrastała średnio o 2 TWh rocznie i w 2015 r. osiągnęła poziom ponad 21 TWh. To pokazuje, że w Polsce ciągle istnieje jeszcze możliwy do wykorzystania potencjał energetyczny w tym zakresie. W szczególności duży potencjał występuje na obszarach wiejskich, które stanowią ponad 90% powierzchni kraju i które są źródłem biomasy. Z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego ważne jest, aby na cele energetyczne była wykorzystywana przede wszystkim biomasa stanowiąca produkty uboczne z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Najbardziej efektywnym sposobem zagospodarowania tego rodzaju biomasy jest jej wykorzystanie w biogazowniach rolniczych. Szacuje się, że około 280-330 MW mocy zainstalowanej w biogazowniach rolniczych umożliwiłoby wyprodukowanie podobnej ilości energii elektrycznej, jaka byłaby możliwa do uzyskania z zasobów węgla brunatnego złoża „Ościsłowo” usytuowanej na obszarze gmin Skulsk i Ślesin. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że biogazownie rolnicze należą do instalacji, których okres eksploatacji jest znacznie dłuższy niż wynosiłby okres eksploatacji przedmiotowego złoża.

Jestem przekonany, że ostatnie zmiany dokonane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) ułatwią do 2020 r. rozwój w Polsce przede wszystkim tych źródeł energii odnawialnej, które we współpracy z jednostkami wytwórczymi wykorzystującymi paliwa kopalne, zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne zarówno z punktu widzenia obszarów wiejskich, jak i całego kraju.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6E53693F

info

 1. Energetyka elektroprosumencka lepsza dla Bogatyni niż Turów i korporacycjne OZE  2. Czy kopalnia działa czy jest zamknięta?  3. Węgiel w Turowie, (...)
czytaj całość
  odkrywki Polska
Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, (...)
czytaj całość
Naczelny Sąd Administracyjny przesunął do 18 lipca br. termin ogłoszenia orzeczenia ws. zażalenia PGE, (...)
czytaj całość
czytaj całość

  subskrybuj newslettery eko.org.pl

subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
subskrybuj newsletter
czytaj najnowszy
newsletter  
  przeglądaj archiwum
  subskrybuj newsletter
  zrezygnuj z subskrybcji
czytaj całość
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
czytaj całość
Dwaj wybitni eksperci wskazują min, że przejście z węgla brunatnego na OZE daje od 2 do 3 razy więcej miejsc (...)
czytaj całość
Solidarność międzynarodowa pilnie potrzebna! Koncern PGE chce uzyskać koncesję na wydobycie węgla. Istnieje poważna groźba utraty wody pitnej dla blisko (...)
czytaj całość
Po trwającej dekadę walce mieszkańców gmin Gubin i Brody wspieranych przez organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace, jest znacząca decyzja o (...)
czytaj całość
więcej
2019-08-02
Nieposłuszeństwo w imię dobra wspólnego. Kontrowersje po Obozie dla Klimatu
2019-08-01
wykazHomeDM - okno duze + okna mniejsze
2019-07-08
W Gminie Brody świętowano 10-lecie referendum lokalnego w sprawie kopalni (...)
2019-04-02
Transformacja energetyczna regionu konińskiego – raport IBS. List otwarty
2019-01-21
Polityka klimatyczno-energetyczna w krajach Grupy Wyszehradzkiej
2018-10-03
Węgiel brunatny w XXI wieku – zwyczajny biznes czy katastrofa?
2017-12-15
Oczkowice: straty przewyższą wartość węgla
2017-10-11
Kopalnia chce wydać 12 milionów. Za węgiel przepompują wodę?
2017-08-26
*Czerwona linia* na znak protestu antyodkrywkowego w Niemczech
2017-06-24
Kilka fotek z Bułgarii
2017-06-19
Druga uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
KE ponownie upomina Polskę w sprawie odkrywki Tomisławice
2017-06-15
Konferencja Zielonych: Transformacja energetyczna racją stanu Polski
2017-06-12
„Transformacja polskiego rynku energii elektrycznej - czas na strategiczne decyzje”
2017-04-06
W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?
2017-03-30
Ziemia kontra węgiel
2017-03-04
Wpływ zbiornika jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody
2016-12-04
"ZE PAK czy rzepak? raport Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki (...)
2016-12-04
List Otwarty Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE"
2016-12-04
Akcja "Złoczew"
2016-11-21
Odpowiedź na interpelację nr 6901 w sprawie odkrywki Ościsłowo
2016-11-13
Wójt gminy Rząśnia: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
2016-11-08
Stowarzyszenie „TAK – dla Kopalni Złoczew”.
2016-10-11
Elektrownia i kopalnia w Gubinie? PGE czeka na koncesję
2016-10-03
Czas rezygnować ze starych technologii.
2016-09-25
Szkoły w gminach Gubin i Brody zostały prosumentami
2016-08-26
Mieszkańcy Wielkopolski nie chcą kopalni odkrywkowej. Protestowali w Warszawie
2016-08-24
Okłamiecie? Okłamiemy!
2016-08-02
Raport *Węgiel brunatny - początek końca?*
2016-07-27
Wielkopolska walczy z kopalniami węgla brunatnego
2016-07-22
Odkrywkowy raj. Tam PGE zbuduje nowe kopalnie
2016-07-15
Debata "Węgiel – surowiec samych superlatywów? Trendy globalne"
2016-07-15
KOPCIE PIŁKĘ A NIE WĘGIEL!
2016-06-20
Apel do premier B. Szydło o okrągły stół dla węgla (...)
2016-06-03
Nationale Nederlanden - cichy sponsor brudnej energii w Polsce
2016-05-17
Zapraszamy na warsztat dla dziennikarzy obywatelskich!
2016-05-17
10 maja 2016 - protest w Warszawie
2016-05-12
Solidarność chce kopalni w Gubinie
2016-02-22
Czeski minister środowiska dopytuje o Turów i Bogatynię
2016-01-04
Marsz przeciwko odkrywkom
2015-12-28
Solorz do roboty za 1500 zł
2015-12-16
Wielkopolska – spichlerz Polski zamieni się w pustynię?
2015-11-19
Prezydent Andrzej Duda przeciwko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego!
2015-11-16
Koniec z polityką realną – czas na akcję Ende Gelände! (...)
2015-11-07
Greenpeace wyłączony z zakupu kopalń Vattenfalla
2015-11-05
Czy lubuski RDOŚ zgodzi się na kopalnię odkrywkową?
2015-10-11
Przedstawicielka PGE w TV Regionalnej zapowiada budowę kopalni za dwa (...)
2015-10-11
Co dalej z elektrownią i kopalnią? Samorządowcy są pełni obaw
2015-09-09
Kopalnia odkrywkowa na rolniczej Wielkopolsce ?
2015-09-07
Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?
2015-08-18
Rolnicy nie będą musieli co roku przedłużać umów dzierżawy gruntów
2015-08-16
Relacja: Obóz klimatyczny w Nadrenii
2015-08-10
Trupią głową przeciwko węglowi brunatnemu
2015-08-05
Dzieje się w Niemczech!
2015-07-09
Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.
2015-07-03
strategia dla gminy Babiak
2015-07-03
ŚLESIN. Referendum w sprawie nowej odkrywki?
2015-06-29
Niemcy: zatrzymanie przesiedleń pod kopalnię odkrywkową
2015-06-24
Niemieckie Odkrywki
2015-06-12
Zróbcie cokolwiek, póki jeszcze jesteście! - apelują rolnicy.
2015-05-22
konferencja:
2015-05-18
Polemika: Dziadek do Marszałek Polak: kopalnia odkrywkowa nie jest (...)
2015-05-18
Marszałek Polak do Dziadek: Nie tylko lasy i jeziora, ale (...)
2015-05-17
Co się stanie jeżeli Niemcy wyłączą ponad połowę elektrowni na (...)
2015-05-15
Koncern Vattenfall poirytowany prowokacją medialną w wydaniu berlińskiego kolektywu PENG!
2015-05-04
Relacja: Anti-Kohle-Menschenkette 2015
2015-04-20
Parlament Europejski wezwie polski rząd do wyjaśnień w sprawie odkrywki
2015-04-08
Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i górniczym
2015-04-08
TVP INFO: Protest przeciw odkrywce w gminach południowej Wielkopolski
2015-04-08
Rolnicy nie chcą kopalni węgla brunatnego
2015-02-21
wycofywanie aktywów z firm wydobywających i wykorzystujących paliwa kopalne
2015-02-04
Kopalnia odkrywkowa w Wielkopolsce?
2014-12-06
Vattenfall pozbywa się węgla brunatnego
2014-12-02
Węglowa schizofrenia Niemiec
2014-12-01
Wstrząsy w woj. łódzkim
2014-11-09
Gdzie diabeł nie może, tam DZIADEK pośle!
2014-11-09
"Ekoterrorystka" na liście PiS
2014-11-08
W temacie spotkania zwolenników kopalni z ministrem PIechocińskim w dniu (...)
2014-10-09
Jest wyrok NSA w sprawie odkrywki Tomisławice. Korowód koncesyjny jeszcze (...)
2014-09-20
Interpelacja posła Sługockiego w sprawie koncesji na wydobycie złóż węgla (...)
2014-09-19
J. Kubicki: Ostro o *utracie* ważnych w regionie inwestycji
2014-09-03
St. Iwan: Kompleks energetyczny będzie. W czyim interesie działają ekolodzy? (...)
2014-08-24
Łańcuch Ludzi przeciwko kopalni odkrywkowej - relacja
2014-08-15
Stop odkrywce
2014-07-26
RZECZ KROTOSZYŃSKA: Są przeciwko kopalni
2014-07-21
Przeciw odkrywkom
2014-07-14
Złoża węgla brunatnego w Polsce
2014-07-09
Czy górnictwo węgla brunatnego przeżyje?
2014-07-07
demonstracja 8 lipca
2014-07-07
Odkrywki- wyschnięte studnie, pękające ściany
2014-07-04
Anna Białoszewska : Atterwasch – opowieść o walce
2014-05-26
Tusk: budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłość
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej