artykuł

STRAŻNICY NATURY

24 czerwca 2013 min
(galeria fotografii)

Z satysfakcją zawiadamiamy o nowym projekcie Fundacji Ekorozwoju, którego celem jest monitoring obszarów Natura2000. Poza swoimi podstawowymi ważnymi funkcjami pozwoli Fundacji rozbudować bazę internetowa poświęconą tym obszarom.

STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody

Termin realizacji: kwiecień 2013-wrzesień 2014

Opis projektu:

Europejską siecią Natura 2000 Fundacja zajmuje się od 2001 r. W 2009 -2010 r. prowadziła program Strażnicy Natury - monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków, mający na celu zapobieganie niszczeniu siedlisk Natura 2000. Jego dopełnieniem stał się zainicjowany w 2010 r. program Liderzy Natury, służący wspieraniu lokalnych aktywistów działających na rzecz lokalnego rozwoju wykorzystującego walory przyrody. W trakcie prowadzonych dotychczas działań związanych z ochroną przyrody stwierdziliśmy, że głównymi PROBLEMAMI w skali kraju są: brak pełnego dostępu do informacji publicznej o stanie środowiska (zwłaszcza nie wypełnianie obowiązku publikowania na BIP), niewystarczająca kontrola obywateli nad administracją publiczną odpowiedzialną za ochronę przyrody, ograniczony udział społeczny w toczących się postępowaniach, np. ocen oddziaływania na środowisko (ooś) oraz przy planowaniu rozwoju obszarów przyrodniczo cennych.

Projekt zwiększa aktywność obywateli i lokalnych NGO w monitorowaniu administracji w zakresie ochrony przyrody oraz rozwija doświadczenia zdobyte w zrealizowanym projekcie strażniczym na cały kraj. Działania koncentrują się na: zwiększeniu dostępności do informacji publicznej DIP, kontroli przestrzegania przez administrację publiczną i inwestorów przepisów ochrony przyrody w procesie inwestycyjnym, a także angażowaniu obywateli w czynny udział w toczących się postępowaniach i zwiększeniu umiejętności NGO i aktywistów przyrody w tym zakresie

Cele:

 • zwiększenie umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie monitorowania naruszeń prawa w obszarze ochrony przyrody, szczególnie w aspekcie dostępu do informacji publicznej;
 • zwiększenie stanu wiedzy o uwarunkowaniach prawnych ochrony przyrody wśród aktywistów przyrodniczych; 
 • nawiązanie lub/i wzmocnienie współpracy pomiędzy NGO a samorządami dla ochrony przyrody, zapobiegnięcie stratom, kompensacji.


Adresaci:

 • PRZEDSTAWICIELE lokalnych NGO i lokalni liderzy – przeszkoleni „Strażnicy Natury”(SN), w kraju 80 osób. Korzyści: zwiększenie wiedzy i umiejętności dot. monitorowania administracji oraz wykorzystywania narzędzi prawnych dla ochrony przyrody; wypracowanie dobrych praktyk interweniowania; umiejętności aktywizowania społeczności lokalnych, wzmocnienie kooperacji sieciowej z partnerami. 
 • AKTYWIŚCI PRZYRODY – zaangażowani w badania BIP, dostępności informacji o środowisku i udziału społ. w postępowaniach ooś oraz w społeczny nadzór nad obszarami Natura 2000. Korzyści: zwiększenie aktywności obywatelskiej niezrzeszonych wolontariuszy współpracujących dla ochrony przyrody poprzez włączenie ich w monitoring
 • SPOŁECZNOŚCI  LOKALNE poprzez przeszkolonych SN w ramach zadań szkoleniowych, na wybranych obszarach Natura 2000. Korzyści: zwiększenie świadomości potrzeb (w tym prawnych) ochrony przyrody oraz roli obywateli w tym zakresie


Działania:

Monitoring:

1) Społeczny monitoring BIP - badania BIP w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 16 województwach w zakresie publikowania i aktualności informacji o środowisku (m.in. decyzje o wycince drzew i decyzje środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych postępowaniach z 24 art Ustawy szkodowej) postępowaniach ooś i innych dot środowiska oraz o planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Badania prowadzone będą dwutorowo wg przyjętej metodyki:

 1. przez przeszkolonych Strażników Natury
 2. przez opiekuna merytorycznego SN, który zbierze i opracuje dodatkowe informacje od innych aktywistów (całość ujęta w raporcie podsumowującym).

Formularz do zgłaszania naruszeń zamieszczony zostanie na stronie www.natura2000.pl.


2) Działania edukacyjne -kompleksowe szkolenia "Strażnicy Natury"

czas: 4 spotkania trzydniowe (24h roboczych), każde dla grupy 20 osób, organizowane ponadregionalnie (każde w innej części Polski), z udziałem konsultantów krajowych i zagranicznych (partnerzy projektu).

Tematyka:

 • podstawy prawne aktywności obywatelskiej w temacie ochrony przyrody (w tym zastosowanie art. 37 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody oraz art. 24 Ustawa „szkodowej”, ),
 • możliwości monitorowania administracji publicznej, metody aktywizacji obywateli, prowadzenie interwencji, zarządzanie komunikacją i prowadzenie działań komunikacyjnych w społeczności lokalnej i organizacji,
 • obywatelska opieka nad obszarami Natura 2000, w tym opracowanie master planów,  zarządzania obszarami Natura 2000 w kontekście rozwoju gospodarczego
 • metodyka i zakres społecznego monitoringu DIP

3) Konsultacje przyrodnicze - sparcie przyrodnicze działań strażniczych i przygotowanie merytorycznych szkoleń dla SN, doradztwo w zakresie "medialności interwencji" i znaczenia dla

4) Konsultacje prawne - wsparcie prawne działań strażniczych i monitoringu BIP (opinie, notatki, konsultacje, wezwania do usunięcia naruszeń prawa), opracowanie programu szkoleń dla SN.

5) Rozpowszechnienie

 • serwis www.natura2000.pl – aktualizacja oprogramowania i szaty graficznej (aplikacje do publikowania e-booków oraz dział poradnictwa, mapa naruszeń prawa, formularz zgłoszeń);
 • nagłośnienie naruszeń i podjętych interwencji (w tym aktywności obywatelskiej) - wyników monitoringu BIP i innych efektów projektu - wybór typowych, najczęstszych naruszeń, publikacje informacji prasowych i cyklu artykułów w mediach branżowych, regionalnych i lokalnych oraz na serwisach społecznościowych jak facebook, twitter oraz forach specjalistycznych,

6) Konferencja międzynarodowa podsumowująca działania strażnicze -1 dniowa dla ok. 80 przedstawicieli administracji i NGO, 9 zaproszonych prelegentów w tym partner z Czech, patronat MŚ,


Koordynator
Sabina Lubaczewska
e-mail: sabina@eko.org.pl

więcej na : www.natura2000.pl

Finansowanie

Całkowity budżet projektu: 520 547 zł

 

 

Projekt „STRAŻNICY NATURY…”  jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programuwspółpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

tytul: Pracodawcy RP powołali do życia platformę OZEtytul: Rząd może opóźnić budowę elektrowni atomowejtytul: PGE nie buduje elektrowni? Pozwólcie Kowalskiemu! tytul: Rdzewiejąca „atomowa bomba ekologiczna” czeka na złomowanietytul: ClientEarth o niezgodności małego trójpaku z dyrektywą o odnawialnych źródłach energiitytul: Zakończył się protest Greenpeace w Elektrowni Turów tytul: Światowy Dzień Wiatru.tytul: PGE zabija. Tysiąc krzyży obok elektrowni w Bełchatowie
view_list  inne artykuły z tematu artykuł:
mh

Kajakjamboree

Zgodnie z planem na Kajakjamboree (17 lutego 2018 Gdynia) - jednym z największych w Polsce kajakowym festiwalu - można było obejrzeć wiele znakomitych "kajakowych" filmów oraz spotkać ich twórców.

mh

EkoWalentynki 2018 - zbierzemy 1 milion baterii!

Od wielu lat w ramach "EkoWalentynek" udowadniamy, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety.

mh

Kajak Jamboree Gdynia 17 02 2018

17 lutego w Gdyni, w klubie Ucho organizowane jest wyjątkowe spotkanie wyjątkowych kajakarzy. Można będzie poznać fascynatów ekstremalnych górskich spływów, morskich ekspedycji, kajakarzy ekologów ... .

mh

Głosowanie na najlepsze ekoakcje rozpoczęte!

Wybierz i zagłosuj na najciekawszy projekt. My oddajemy głos na Recykling Rejsy  - antyśmieciowe wyprawy kajakowe - organizowane przez wrocławskiego ekologa i podróżnika - Dominika Dobrowolskiego.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.