×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
 

Sprzeciw wobec budowy nowego odcinka obwodnicy we Wrocławiu

pkt1pkt2pkt3pkt4pkt5
 
 

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA podpisało się pod wspólnym apelem wrocławskich organizacji pozarządowych do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka o zaniechanie budowy nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej.

Petycję może podpisać każdy na stronie:
https://www.petycjeonline.com/petycja_do_prezydenta_wrocawia_w_sprawie_odstpienia_lub_zmiany_przebiegu_ponocnego_odcinka_obwodnicy_rodmiejskie

Poniżej przedstawiamy treść listu:
APEL do Sz. P. Jacka Sutryka
Prezydenta Wrocławia

w sprawie planowanej budowy północnego fragmentu obwodnicy śródmiejskiej

Panie Prezydencie,
w związku z ogłoszonymi planami rozpisania przetargu na budowę fragmentu obwodnicy śródmiejskiej na Sołtysowicach chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie jej planowanym przebiegiem oraz zakwestionować potrzebę realizacji tej inwestycji. Nalegamy na odstąpienie od budowy drogi lub co najmniej zmianę jej obecnie planowanego przebiegu. Przeciw budowie drogi w jej obecnym kształcie stoją argumenty przyrodnicze, komunikacyjne, klimatyczne oraz społeczne.

nr
1. argumenty przyrodnicze

Odstojnik za CH Korona jest miejską enklawą różnorodności biologicznej, miejscem rozrodu co najmniej 7 gatunków płazów, stwierdzonych m.in. podczas inwentaryzacji herpetologicznej, której wyniki zostały przekazane do RDOŚ Wrocław oraz Urzędu Miasta Wrocławia. W dodatku zbiornik ten i jego otoczenie stanowi siedlisko dla chronionych gatunków gadów (2 gatunki) oraz licznych ptaków, z których można wspomnieć m.in. gągoła, dla którego w 2020 roku zaobserwowano pierwszy potwierdzony lęg dla Wrocławia (dane z Kartoteki Awifauny Śląska). Na szczególną uwagę zasługuje obecność kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej, gatunków wymienionych w II i IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE, w polskim prawie wymagających ochrony czynnej. W regionie dolnośląskim niewiele jest miejsc, w których gatunki te stanowią przedmiot ochrony w ramach sieci Natura 2000, dlatego też zasługują one na szczególną ochronę, a nie niszczenie kolejnych siedlisk. Gatunki te to perły przyrodnicze, a w skali Europy tego typu siedliska chroni się ze szczególną troską. W zbiorniku rozród odbywa też rzekotka drzewna, wrażliwy na zmiany w środowisku płaz, rzadko goszczący w miastach. Wrocław jest miastem aspirującym do najwyższych standardów europejskich, dlatego też powinien obejmować szczególną ochroną zasoby przyrodnicze. Budowa drogi przez zbiornik lub nawet w jego pobliżu będzie wiązała się ze zniszczeniem tego cennego ekosystemu - czy to wskutek bezpośrednich prac w jego obrębie, czy to wskutek odwodnienia terenu pod budowę drogi.

Stawy Sołtysowickie również stanowią miejsce rozrodu i siedlisko życia chronionych gatunków płazów i ptaków, m.in. dzięcioła czarnego, gatunku rzadko spotykanego w miastach, wpisanego do załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej, którego siedliska powinny być chronione. Przebieg drogi w pobliżu miejsc przebywania dzięcioła spowoduje jego wycofanie z siedliska. Zanieczyszczenia generowane przez drogę będą przedostawały się do stawu i powodowały pogorszenie jakości jego wód, co negatywnie wpłynie na organizmy tam żyjące. Nie można także zapomnieć o starodrzewiu, rosnącym przy stawach Sołtysowickich - realizacja drogi to konieczność wycięcia wielu starych, tlenotwórczych drzew. Nie ma naszej zgody na zniszczenie kolejnych, niezwykle cennych siedlisk przyrodniczych. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat z krajobrazu miejskiego po kolei znikają kolejne zbiorniki wodne, rozlewiska, będące miejscem rozrodu i żerowania gatunków chronionych. Stale spada różnorodność biologiczna, do której ochrony władze samorządowe są zobligowane. Rozwój miasta nie może odbywać się kosztem przyrody.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że ewentualna minimalizacja wpływu inwestycji (poprowadzenie estakady nad terenami przyrodniczo cennymi) lub kompensacja przyrodnicza (odłów płazów i przenoszenie do nowego siedliska zastępczego) będzie wiązała się z milionowymi kosztami. W dodatku translokacja płazów to działanie obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia (nieprzetrwania populacji w zastępczym siedlisku), które powinno być wdrażane jedynie w stanie najwyższej konieczności przy braku alternatywnych rozwiązań. W tym przypadku alternatywne rozwiązania istnieją, dlatego nie ma podstaw do kompensacji przyrodniczej.

nr
2. argumenty klimatyczne

W 2019 roku rada Miejska Wrocławia przyjęła Plan Adaptacji Miasta Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030 (MPA), którego celem strategicznym jest adaptacją miasta do zmian klimatu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju miasta 3Z (zdrowego, zielonego, zadowolonego). Jednym z działań adaptacyjnych wpisanych w MPA jest "Działanie ukierunkowane (...) na budowę nowych oraz rozwój istniejących sieci powiązanych przestrzennie i funkcjonalnie obszarów naturalnych i pół-naturalnych, obejmujących wszystkie możliwe formy zieleni urządzonej i nieurządzonej z uwzględnieniem elementów zielono-błękitnej infrastruktury". Warto również podkreślić, że zapisy MPA obejmują także “działania ukierunkowane (...) na ograniczanie ryzyka utraty bioróżnorodności szczególnie na obszarach prawnie chronionych w perspektywie zmian klimatu”.
Budowa drogi, która nie rozwiąże problemów komunikacyjnych (por. punkt 3), która będzie generować zanieczyszczenia powietrza i wody, będzie ingerować w system rowów retencyjnych po średniowiecznym grodzisku i doprowadzi do zaniku terenów zielonych (Rodzinnych Ogródków Działkowych) oraz cennego przyrodniczo zbiornika wodnego wraz z jego różnorodnością biologiczną (a zatem wpłynie silnie na strukturę przestrzenną miejskiej wyspy ciepła), z pewnością nie może zostać uznana za działanie spójne ze strategicznym celem, do którego miasto się zobowiązało, przyjmując MPA. Zanik powierzchni biologicznie czynnych powodować będzie zwiększoną podatność i zmniejszony potencjał adaptacyjny miasta na zmiany klimatyczne. Ponadto w 2019 został przyjęty alarm klimatyczny, zgodnie z którym przyspieszenie działań prowadzących do mitygacji i adaptacji do zmian klimatu ma być priorytetem polityki miasta.

nr
3. argumenty transportowe

Budowa nowej drogi w dłuższej perspektywie nie rozwiąże problemów komunikacyjnych - za kilka lat będzie ona tak samo zakorkowana, jak istniejące dziś ulice, ponieważ więcej osób będzie przesiadać się do samochodu. Jest to zjawisko powszechnie znane i wielokrotnie zbadane oraz oparte na licznych przykładach. Ponadto funkcją obwodnicy jest zmniejszenie ruchu z centrum i przeniesienie jej na obwód miasta, planowana droga nie ma możliwości wypełnić tej funkcji. W dalszej perspektywie będziemy zmuszeni odchodzić od transportu samochodowego z powodów ekologicznych, klimatycznych, ekonomicznych i z powodu rosnącej świadomości mieszkańców, z perspektywy czasu decyzja o budowie drogi straci sens. Rozwiązaniem jest inwestowanie w transport zbiorowy. Na północy Wrocławia biegnie aktualnie nieczynna linia, stanowiąca łącznik między Sołtysowicami a Osobowicami - niskoemisyjna, ekologiczna alternatywa, biegnąca równolegle do planowanej obwodnicy śródmiejskiej. Poza tym problemem osiedla jest brak wygodnego i odpowiednio często kursującego transportu autobusowego.
Środki przeznaczone pod budowę drogi można by było przeznaczyć na o wiele skuteczniejsze w odkorkowywaniu miasta wsparcie transportu zbiorowego.

nr
4. argumenty społeczne

Tereny zieleni pełnią ważną rolę z punktu widzenia utrzymywania i budowania więzi społecznych, a usługi ekosystemowe dostarczane przez nie są zwykle niedoszacowane w systemach zarządzania miastem. To, jak ważna jest zieleń dla mieszkańców miasta, najlepiej pokazuje liczba zielonych projektów zgłaszanych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, która z roku na rok rośnie. W 2020 roku na osiedlu Lipa Piotrowska, Widawa, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice-Poświętne-Ligota został wybrany do realizacji projekt nr 7, którego uzasadnienie najlepiej oddaje stosunek mieszkańców do terenów zielonych: “Ideą projektu jest zorganizowanie mieszkańcom Wrocławia zielonej i sportowej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, nawet w środku gęstej zabudowy. Wrocław boryka się z problemem smogu. Rośliny mają zdolność redukcji zanieczyszczeń powietrza, dlatego każda ilość zieleni jest dla miasta na wagę złota. Ważny jest również aspekt estetyczny. Zabudowa Wrocławia staje się coraz bardziej zwarta, zieleń zanika. Jej niedostateczna ilość w sposób negatywny wpływa na komfort życia mieszkańców.”.

Nie na darmo też deweloperzy na wizualizacjach pokazują inwestycje mieszkaniowe na tle zieleni - wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zieleń jest ważna. Nasze najlepsze wspomnienia zwykle dotyczą bliskości przyrody i możliwości spędzania czasu na jej łonie - nie warto próbować pozbawiać tego kolejnych pokoleń.Stawy Sołtysowickie oraz teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych są intensywnie użytkowane przez mieszkańców, spragnionych spędzania czasu na świeżym powietrzu. Budowa drogi będzie wiązała się ze zniszczeniem części zielonej tkanki miasta, jaką są tereny ROD oraz podwyższeniem poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Konieczność zniszczenia terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych będzie budziła społeczny sprzeciw, a droga przebiegająca tuż przy stawach na Sołtysowicach znacząco obniży jakość wypoczynku okolicznych mieszkańców.

nr
Podsumowując

planowany obecny przebieg drogi, będący fragmentem obwodnicy śródmiejskiej, będzie niekorzystny z punktu widzenia przyrodniczego, społecznego, komunikacyjnego i z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatu. Jego realizacja będzie wiązała się z niepotrzebnymi wydatkami na minimalizację wpływu inwestycji na siedliska przyrodnicze, obniży adaptacyjny potencjał miasta do zmian klimatycznych, wygeneruje konflikty społeczne oraz nie rozwiąże problemów komunikacyjnych tej części miasta. Konflikty przestrzenne należy rozwiązywać na etapie koncepcyjnym, gdyż tylko w tym czasie są one możliwe do efektywnego i mało kosztochłonnego rozwiązania. W związku z powyższym - i w świetle przedstawionej argumentacji - wnioskujemy co najmniej o odstąpienie od planów budowy trasy w obecnym kształcie i wnioskujemy o włączenie danych przyrodniczych we wszelkie dokumenty (planistyczne, specyfikacje przy zamówieniach publicznych itp.) dotyczące przyszłości tej inwestycji. Za najlepsze rozwiązanie uważamy jednocześnie całkowite odstąpienie od budowy drogi i wydatkowanie pieniędzy publicznych na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, który w dłuższej perspektywie będzie dużo korzystniejszą alternatywą.

info
Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli największych komitetów wyborczych i partii politycznych, tj. Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Zieloni, (...)
czytaj całość
Zapraszamy na warsztat poświęcony funduszom na wsparcie przedsiębiorców i ich inwestycji w gminach. Chcemy skupić się na praktycznych poradach – (...)
czytaj całość
31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia Turów uzyskała (...)
czytaj całość
Sejm przyjął dziś rządową nowelizację ustawy ocenowej, określanej jako „Lex Knebel” z powodu kneblowania ust i odbierania praw obywatelom, gminom (...)
czytaj całość
Działania zapobiegawcze i naprawcze podejmowane w związku z wystąpieniem szkód w środowisku
czytaj całość
Ustawa o systemie kaucyjnym utknęła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w styczniu. 6 czerwca to ostatni wtorek, kiedy ustawa może (...)
czytaj całość
Zapraszamy na międzynarodową inaugurację II edycji Akcji Czysta Odra! 28 kwietnia 2023 godz. 10:00 nad Odrą przy Kładce Zwierzynieckiej od ul. Na Grobli we (...)
czytaj całość
W piątek wieczorem aktywiści ruchu Animal Rebellion okupowali stoliki krakowskiej restauracji A'la Carte należącej do Adama Gesslera, byłego szwagra Magdy (...)
czytaj całość
więcej
2023-03-05
Ekolodzy zaskarżą przedłużenie koncesji dla Turowa
2023-02-22
Czy budowa elektrowni "Młoty" to dobry pomysł?
2022-12-06
Region turoszowski bez funduszy na transformację.
2022-11-17
Młodzeżowy Strajk Klimatyczny: 18.11.2022 strajkujemy dla klimatu!
2022-11-03
JESTEŚMY NADAL W CZARNYM DOLE
2022-10-25
DOSYĆ wpuszczania Odry w kanał!
2022-09-24
Młodzezowy Strajk Klimatyczny: Wrocław
2022-09-22
Młodzieżowy Strajk Klimatyczn: Miasteczko Klimatyczne
2022-09-16
Zrzutka na Odrę: ODRAtujmy Odrę!
2022-09-06
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) sierpień 2022
2022-08-25
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
2022-08-13
Dosyć trucia
2022-08-12
Zieloni i KO: Katastrofa ekologiczna na Odrze oraz jej konsekwencje (...)
2022-07-08
Wodny Azyl w Warszawie
2022-07-05
Za zieloną fasadą Krajowych Planów Odbudowy
2022-06-29
Czego boją się handlowcy, czyli kto zapłaci za kaucję?
2022-05-27
Potrzebujemy więcej zieleni i bezpieczeństwa w funduszach UE na lata (...)
2022-05-26
Porozmawiajmy o transformacji i o środkach na odporność - debata (...)
2022-05-18
Wybory w NRW
2022-05-09
Akcja Czysta Odra - 850 km edukacji ekologicznej
2022-04-28
Inauguracja Akcji Czysta Odra
2022-04-26
Skończmy z wykorzystywaniem zwierząt w badaniach naukowych!
2022-04-21
Choosing the Right Path at this Turning Point in History
2022-04-14
Konferencja pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego Łużyc w procesie transformacji trójziemia
2022-01-29
EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych
2022-01-13
Demonstracja w sprawie Taksonomii Unii Europejskiej
2022-01-03
Konferencja pt. Krajobraz kulturowy Łużyc zasobem transformacji regionu zgorzeleckiego
2021-12-21
IV Wrocławskie Konwersatorium Inteligentna Energetyka
2021-12-03
Odkrywki i węgiel bezdni.
2021-11-19
Polski Kongres Klimatyczny
2021-11-04
Nowe ekologiczne miejsce na mapie Warszawy
2021-10-20
Gwałtowne zmiany zniweczą rozwój polskiej fotowoltaiki – apel do rządu
2021-08-31
Turów: 102 dni od postanowienia TSUE. Czy Polskę czekają kary?
2021-08-11
List Otwarty do Prezesa Zarządu PGE
2021-08-09
Rozpoczyna się międzynarodowy i otwarty Rzeczny Uniwersytet 2021!
2021-08-03
Turów 2071, czyli o potędze wyobraźni
2021-07-30
Przezorność i odpowiedzialność w czasie pandemii, czyli dlaczego warto czytać (...)
2021-07-30
Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071
2021-07-26
Skarb Państwa straci nawet pół miliarda złotych!
2021-07-19
EKO-UNIA na festiwalu Góry literatury w Nowej Rudzie i okolicach
2021-07-13
Twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla, a nowy blok w (...)
2021-06-30
Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka
2021-06-09
Herpetolodzy odłowią inwazyjne żółwie z Fosy Miejskiej
2021-06-08
Zaprojektuj "zieloną" ciepłownię przyszłości z NCBR
2021-05-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Maj 2021
2021-05-27
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-20
Subregion Wałbrzyski- dekarbonizacja 2030, neutralność klimatyczna 2040
2021-05-17
NCBR wyłoni 40 półfinalistów Wielkiego Wyzwania: Energia
2021-05-14
Rowerem po wulkanach w Chile
2021-05-13
Sprzeciw wobec budowy nowego odcinka obwodnicy we Wrocławiu
2021-05-12
Będziemy zarabiać za bycie ekologicznym?
2021-05-05
Ptaki wędrowne mają coraz większe kłopoty
2021-05-05
Pomysły z Europy Środkowej na walkę ze skutkami zmian klimatu (...)
2021-05-04
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy
2021-04-29
Fałszywy patriotyzm węglowy drogą do bezrobocia w Turowie
2021-04-28
Zatrzymać katastrofę czy aktywistów klimatycznych?
2021-04-26
Rozmowa z Anną Dziadek, prezeską Stowarzyszenia *NIE kopalni odkrywkowej*
2021-04-26
80%, a może nawet 90% ciepła z OZE. Nowe przedsięwzięcie (...)
2021-04-23
NIK o ochronie ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych
2021-04-22
Od Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości
2021-04-20
Podpisz petycję w sprawie powołania unijnego Komisarza ds. Dobrostanu Zwierząt
2021-04-08
Petycja "Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000."
2021-04-01
Gawlik w Sejmie: Nie chcemy Twierdzy Turów
2021-03-31
Zielone studium dla Wrocławia
2021-03-29
Senat wyklucza organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
2021-03-19
Ruszają zgłoszenia do konkursu Eco-Miasto 2021
2021-02-25
Ile jest „eko” w ekogroszku?
2021-02-23
Kolejna po Lex Inwestor fikcyjna nowelizacja ustawy ooś już w (...)
2021-02-08
Na naszych oczach rodzi się Zielony Śląsk
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
2020-10-29
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
2020-10-14
Zalecenia interdyscyplinarnego zespółu doradczego PAN ds. COVID-19
2020-09-18
Słaby Greenwashing nie przejdzie
2020-07-29
List naukowców w sprawie drewna energetycznego
2020-07-21
Polska może stracić miliardy euro dla regionów górniczych – oto (...)
2020-07-20
Czy Sejm wyśle dzieci na polowania?
2020-07-17
STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego na (...)
2020-07-16
Neutralność klimatyczna Polski za pieniądze na transformację
2020-06-15
Istotne Problemy Gospodarki Wodnej
2020-05-27
Ratujmy zieleń w dolinie Olszówki Krzyckiej! STOP dewastacji w imię (...)
2020-05-18
Zielona transformacja zapewni wzrost
2020-05-16
Odchodzenie od węgla jest tańsze, niż tkwienie w starych technologiach
2020-05-06
Pieniądze wpuszczone w kanał, zamiast walki z suszą
2020-04-26
Raport o stosunku do wody i gospodarki (...)
2020-04-24
Czysta Polska, czy czysta hipokryzja?
2020-04-10
CO BYM ZROBIŁ GDYBYM DZISIAJ PEŁNIŁ FUNKCJĘ MINISTRA ZDROWIA?
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej