×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

15 czerwca 2020
info
 

Istotne Problemy Gospodarki Wodnej

Zestaw wspólnych żądań dla organizacji pozarządowych dotyczących konsultacji IPGW przygotowany przez EEB (The European Environmental Bureau - Europejskie Biuro Ochrony Środowiska)

Trwające do 18 czerwca konsultacje społeczne w sprawie IPGW (przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej - Significant Water Management Issues SWMI) stanowią okazję do podkreślenia problemów wynikających z zależności energetyki-kopalni-wody, a także dające możliwość wystosowania żądań mających na celu promowanie transformacji energetycznej, zgodnej z ochroną zasobów wodnych.

Poniższy zestaw żądań koncentruje się na sektorze węgla kamiennego/ brunatnego, ale jest on istotny także dla innych źródeł energii (np. gazu, energii jądrowej, biomasy). Żądania sformułowane są w sposób ogólny, aby można je było zastosować w każdej sytuacji w UE, jednak poziom ambicji / potrzeb działania zależy w dużej mierze od sytuacji lokalnych. Jednym ze zidentyfikowanych problemów jest brak odpowiednich narzędzi i mechanizmów wymiany danych w czasie rzeczywistym, które umożliwiłyby lepsze zdefiniowanie konkretnych przypadków (operatorzy / kraje) oraz danych na temat derogacji / pobierania wody / zanieczyszczeń / szerszego problemu spalania. IPGW ma na celu dostarczenie informacji na temat rozwoju trzeciej generacji Planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).

Żądania:

Żądanie 1: Niewydanie pozwolenia na przedłużenie / nową działalność wydobywczą węgla brunatnego ze względu na fakt, że uniemożliwia ona często osiągnięcie celów „dobrego stanu wód” zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) i celów dotyczących wody pitnej. Wymaga to ścisłego stosowania wszelkich odstępstw na mocy art. 4 ust. 4, 4 ust. 5 i 4 ust. 7 RDW oraz art. 6 ust. 3 dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych.

Żądanie 2: Zwrot pełnych kosztów wynikających ze szkód spowodowanych działalnością wydobywczą kopalni oraz działalnością elektrowni, w tym kosztów środowiskowych oraz kosztów związanych z wykorzystaniem zasobów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Pobór wody do celów odwadniania kopalni oraz chłodzenia w elektrowniach, a także wszelkie wykorzystanie infrastruktury magazynowej należy uznać za usługi wodne i podlegać one powinny zwrotowi kosztów:
2.1. Wymagana minimalna opłata w wysokości XX € / m3 za pobraną wodę w wyniku następujących zastosowań:
a. pobór wody gruntowej / innej do celów wydobywczych (w tym mycie / przeróbka węgla). Na przykład w Brandenburgii wymagana jest opłata w wysokości 6 centów / m3 (jeśli standardowa opłata za wykorzystanie przemysłowe wód podziemnych wynosi 11,5 centów / m3) i 4, 5 centów / m3 w Nadrenii Północnej-Westfalii;
b. pobór wody do chłodni kominowych (elektrownia cieplna). Orientacyjnie, opłata za pobór wód powierzchniowych do użytku przemysłowego wynosi do 1,3 centa / m3 na Węgrzech i w Polsce, 0,034 centa / m3 w Bułgarii i 0,58 centa  / m3 w Brandenburgii (w przypadku wód kopalnianych, podczas gdy standardowa stawka dla innych sektorów wynosi 11,5 centów, jeśli korzysta się z wód gruntowych), natomiast w Saksonii do 2013 r. opłata wynosiła 0,5 centów / m3
c. pobór wody do działań mających na celu ograniczenie rozproszonych zanieczyszczeń pyłowych/ innych powiązanych działań
Opłata powinna odzwierciedlać koszty szkód zewnętrznych i nie powinna być w żadnym wypadku niższa niż ta, którą ponoszą konkurencyjni dostawcy energii, np. wykorzystujący energię wodną. Opłata musi być co najmniej na tym samym poziomie, co w innym kraju za użytkowanie tego samego zasobu wody / jednolitej części wód.
2.2. Wymagana kwantyfikacja kosztów szkód w ekosystemie z powodu ich wpływu na jednolitą część wód (zarówno pod względem jakości wody, jak i zmian hydromorfologicznych), ale także innych istotnych oddziaływań na środowisko, np. negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 lub mokradła. Powinno to umożliwić prawidłowe stosowanie zasady zwrotu kosztów. Aby to osiągnąć, należy podjąć także następujące działania wspierające:
2.2.1. Monitorowanie co najmniej 3 razy w roku - chyba że ustanowiono częstsze monitorowanie - wód podziemnych wokół terenów wydobywczych pod kątem zanieczyszczeń określonych zgodnie z WFD (Water Fremark Directive – Ramowa Dyrektywa Wodna) i DWD (Drinking Water Directive - dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia), ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich i siarczanów.
2.2.2. Pobór wody powinien być, zgodnie z celem UE1, nie większy niż 20% dostępnych odnawialnych zasobów wodnych i w żadnym wypadku nie może przeszkodzić w osiągnięciu przepływów środowiskowych wspierających cele dobrego stanu ekologicznego.
2.3. Zobowiązanie operatorów do stworzenia gwarancji finansowych na rekultywację obszarów górniczych / przywrócenie im stanu pierwotnego. Zgodnie z art. 14 dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, fundusze na rekultywację gruntów dotkniętych działalnością wydobywczą (występujących odpadów górniczych) dostępne są w dowolnym momencie. Podobne przepisy istnieją na mocy dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (Environmental Liability Directive). Analizy powinny być szerokie i opierać się na prawdopodobnym wpływie na środowisko, który może być znaczny w odniesieniu do ochrony wód.
Przydatnym modelem może być model opracowany przez niemiecki RAG Stiftung: https://www.rag-stiftung.de/en/ (dotyczy węgla kamiennego). RAG Stiftung w samym roku 2019 wydał 167,3 mln euro na gospodarkę wodami spągowymi, 114,8 mln euro na gospodarowanie polderami i 9,3 mln EUR na wydatki związane z oczyszczaniem wód podziemnych. Rekultywacja bardzo małej kopalni węgla brunatnego (ROMONTA) w Niemczech kosztowała 6 mln EUR, w przypadku regionu Renu (RWE) koszty remediacji oszacowano na 2,17 mld EUR z czego 1.618 mld EUR na rekultywację i 384 mln EUR na rekompensaty za szkody związane z działalnością kopalni. Inna kopalnia (Nochten) oszacowała w 2015 r. koszt rekultywacji na około 279 mln EUR.

Żądanie 3: Wymaganie od właściwych organów ustanowienia surowszych zasad, aby umożliwić promowanie zgodności z odpowiednimi normami jakości środowiska (EQS).
Elektrownie/ elektrociepłownie:
3.1. Dla każdego zrzutu do zbiornika wodnego powinno się stosować poziom emisji powiązany z BAT (BAT 15 LCP BREF2) jako maksymalną dopuszczalną wielkość emisji, a pozwolenia powinny spełniać wymogi najpóźniej do [kwietnia] 2021 r.
3.2. Dla emisji rtęci do powietrza, dopuszczalna wielkość emisji (ELV - emission limit value ) dla spalania węgla kamiennego / brunatnego powinna wynosić 1 µg / Nm3 - co osiąga się dzięki specjalnym kontrolom rtęci. Zezwolenia powinny spełniać wymogi najpóźniej do [kwietnia] 2021 r.
3.3. Pobór wody dla chłodni kominowych powinien być wykonywany wraz z niezbędnym wyposażeniem w bariery ochronne dla jaj / larw ryb.
Kopalnie węgla brunatnego:
3.4. Zasypywanie w kopalniach pozostałości ze spalania węgla kamiennego / brunatnego (popioły lotne / pozostałości z oczyszczania gazów spalinowych lub szlamów) jest zabronione, a miejsca składowania muszą być wyposażone w specjalne uszczelniacze i podlegać powinny okresowemu monitorowaniu (co najmniej 3 razy w roku) jakości wód gruntowych / powierzchniowych.
3.5. Powinno się obowiązkowo zarządzać emisjami niezorganizowanymi (np. poprzez użycie zraszaczy wodnych) [z zaopatrzeniem w wodę z obiegu zamkniętego], a wpływ na wodę powinien być monitorowany i określany ilościowo.

Żądanie 4: Raportowanie poziomu zużycia / poboru wody; informacje dotyczące zrzutów (zanieczyszczenie / temperatura) tworzone na centralnym, unijnym poziomie, z dostępem w czasie rzeczywistym.
4.1. Wyniki monitorowania zrzutu, poboru i jakości wody powinny być przekazywane do centralnej bazy danych UE, np. Rejestru WISE / IED i udostępnione online w ciągu 1 miesiąca od wygenerowania informacji. Informacje powinny zawierać min. następujące dane:
- kod identyfikacyjny elektrowni (kod identyfikacyjny rejestru IED) / kopalni
- zużycie wody według rodzaju jednolitej części wód oraz celu
- informacje o poziomie zrzutu substancji do wód, dla danego rodzaju odbiornika, w odniesieniu do zanieczyszczeń podlegających monitorowaniu, raportowaniu do E-PRTR (https://prtr.eea.europa.eu/#/home) i innym obowiązkom monitorowania, w formacie: stężenie i ładunek zanieczyszczeń,  włączając również średnią roczną wartość pH i minimalną / maksymalną temperaturę w punkcie zrzutu oraz natężenie przepływu
- inne informacje, które mogą wpłynąć na stan jakości wody, np. związane z usuwaniem odpadów
- poziomy ustalone dla powyższych parametrów w zezwoleniach oraz roczne raporty zgodności (np. art. 14 dyrektywy IED powinien zostać włączony do raportowania w ramach dyrektywy IED - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D1135)
4.2. Inne świadectwa dot. prawidłowego wdrożenia RDW, np. zastosowanie derogacji, kwantyfikacja negatywnego oddziaływania oraz metody / obliczenia dotyczące zasady zwrotu kosztów powinny być również publicznie dostępne w sprawozdaniach.


Przygotowała (tłumaczenie):
Katarzyna Kubiczek, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

info

Emisje szkodliwych pyłów przekroczone nawet czterdziestokrotnie! Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała dziś rezultaty badań naukowych dot. węgla typu „ekogroszek”. [Fot. Joanna (...)
czytaj całość
Dzisiaj, 23 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś
czytaj całość
Przez dziewięć pandemicznych miesięcy 2020 roku, kiedy tematem nr 1 był Covid-19, mieszkańcy Górnego Śląska zajmowali się także inną, równie (...)
czytaj całość
Książka „Zielony Nowy Ład w Polsce” skupia się na zagadnieniach takich jak m.in.: rewizja status quo Zielonego Nowego Ładu na (...)
czytaj całość
Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA TRANSFORMACJĄ OBSZARU WĘGLOWEGO NA POGRANICZU POLSKO - SAKSOŃSKIM W RAMACH PROJEKTU „TRANSITION”
czytaj całość
Jak co roku, w drugiej połowie stycznia wielu mieszkańców Warszawy zastanawia się, co zrobić ze swoim świątecznym drzewkiem.
czytaj całość
więcej
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-30
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami)
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
2020-10-29
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
2020-10-14
Zalecenia interdyscyplinarnego zespółu doradczego PAN ds. COVID-19
2020-09-18
Słaby Greenwashing nie przejdzie
2020-07-29
List naukowców w sprawie drewna energetycznego
2020-07-21
Polska może stracić miliardy euro dla regionów górniczych – oto (...)
2020-07-20
Czy Sejm wyśle dzieci na polowania?
2020-07-17
STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego na (...)
2020-07-16
Neutralność klimatyczna Polski za pieniądze na transformację
2020-06-15
Istotne Problemy Gospodarki Wodnej
2020-05-27
Ratujmy zieleń w dolinie Olszówki Krzyckiej! STOP dewastacji w imię (...)
2020-05-18
Zielona transformacja zapewni wzrost
2020-05-16
Odchodzenie od węgla jest tańsze, niż tkwienie w starych technologiach
2020-05-06
Pieniądze wpuszczone w kanał, zamiast walki z suszą
2020-04-26
Raport o stosunku do wody i gospodarki (...)
2020-04-24
Czysta Polska, czy czysta hipokryzja?
2020-04-10
CO BYM ZROBIŁ GDYBYM DZISIAJ PEŁNIŁ FUNKCJĘ MINISTRA ZDROWIA?
2020-03-25
Widmo krąży po Europie, widmo Widma
2020-03-23
Musimy być szybsi niż śmieci!
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-18
Odrzański ultramaraton 2020
2020-03-13
„Szczepionka” na Koronawirusa - bioróżnorodność i walka ze zmianą klimatu
2020-03-04
Światowy raport: Atom nie jest odpowiedzią na zmianę klimatu
2020-02-21
Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (...)
2020-02-06
Wrocławskie Konwersatorium: Inteligentna Energetyka
2020-02-03
Recepta PAS na czyste powietrze - antysmogowy program Polskiego Alarmu (...)
2020-02-03
Ostatni dzwonek dla Eco-Miast
2019-11-21
film Klimat-Klima
2019-11-11
Recykling Dał Owoce w Tuszowie Narodowym
2019-10-28
Recykling Daje Owoce w Żorach
2019-10-23
Czy PKO BP dumnie finansuje elektrownię węglową?
2019-10-19
Mała retencja - duży problem
2019-10-18
Recykling Daje Owoce w Bytomiu
2019-10-18
Orły przednie w Beskidach
2019-10-11
Posprzątajmy razem polskie rzeki!
2019-10-11
Za elektroodpady w góry!
2019-10-01
Lodzia, Mr Mix, Smarti i bliźniaczki Batki w akcji!
2019-09-24
Świecimy przykładem w Warszawie
2019-09-23
Soła posprzątana!
2019-09-16
Kochamy Sołę!
2019-09-09
Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
2019-08-19
Henkel udostępnia innowacyjne narzędzie do projektowania opakowań przyjaznych środowisku
2019-08-14
Clean River Project
2019-08-04
500 km edukacji ekologicznej z siodełka
2019-07-15
Wielka mazurska zbiórka elektroodpadów!
2019-07-10
Rowerzyści posprzątają Mazury!
2019-07-02
Recykling Rejs na Sole
2019-06-25
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-21
Najlepsza ekoakcja w 2018!
2019-06-19
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-17
Laureaci konkursu fotograficznego WWF
2019-06-10
EkoJanosik wybrany!
2019-06-10
Gołdapa, Sapina, Rospuda -posprzątane!
2019-04-17
Łańcuch ludzi: międzynarodowy protest przeciwko rozbudowie kopalni Turów na Dolnym (...)
2019-04-05
Czysta Oława, czysta Odra, czysty Bałtyk
2019-04-03
Śmieci w rzekach!
2019-03-31
SprzątamMy ze świadomością!
2019-03-28
sprzątaMy ze świadomością
2019-03-28
Recykling zakwitnie w Kielcach
2019-03-26
Razem zatrzymajmy zaśmiecnie wód!
2019-03-25
Teraz jest szansa, aby przygotować się do zmian
2019-03-24
212 km, 35 h, 2 kajaki, "0" śmieci!
2019-03-20
Nie wrzucajmy marzanny do wody!
2019-03-11
Pierwszy Dzień Wiosny - Recykling Rejs 2019
2019-03-10
Czysta Kępa, czysty Wrocław, czysta Odra, czysty Bałtyk!
2019-03-03
Kajak Jamboree za nami
2019-03-01
Głosowanie na EkoWalentynki do 8 marca!
2019-02-27
Kajak Jamboree, 2 marca 2019, Gdynia
2019-02-25
Eko-Inspiracja 2018. Plebiscyt.
2019-02-25
Orły przednie w Tatrach
2019-02-19
Spotkania z cyklu "Recykling Rejs 2019"
2019-02-16
Prosimy, zagłosuj na EkoWalentynki!
2019-02-13
EkoWalentynki 2019
2019-02-05
Selektywnie zbieramy, nie spalamy!
2019-01-31
Kajak Jambore, 2 marca 2019, Gdynia
2019-01-29
Pierwszy Dzień Wiosny na Odrze
2018-12-26
EkoWalntynki 2019 - czyli kochamy recykling cały rok!
2018-12-18
Recykling Dał Owoce
2018-12-03
Recykling daje owoce w Siemianowicach Śląskich
2018-11-30
Recykling daje owoce w Zabrzu cd
2018-11-24
Recykling daje owoce w Warszawie cd
2018-11-22
Recykling daje owoce w Lublińcu cd!
2018-11-17
Strażnicy rzek WWF
2018-11-09
Recykling daje owoce w Zabrzu
2018-11-07
Ekolodzy dla Niepodległej!
2018-11-06
Opakowanie – nie śmieć!
2018-10-30
Akcje "Świeć przykładem" na Śląsku
2018-10-30
Recykling daje owoce w stolicy
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej