Energia

Efektywność energetyczna - szanse i zagrożenia nowej ustawy

11 listopada 2016 min
(galeria fotografii)

Mija 5 lat obowiązywania ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011r2. 

 To  wystarczający okres do dokonania oceny jej funkcjonowania pod kątem efektów praktycznych, które przyniosła oraz głównych czynników wspierających i/lub hamujących jej funkcjonowanie w Polsce.

W zasadzie najlepszą ocenę funkcjonowania mechanizmów ustawy prezentują  wyniki czterech przetargów na  świadectwa  efektywności  energetycznej rozstrzygniętych w  latach  2013-2016 przez prezesa URE. Niestety do roku 2015 włącznie wyniki te byłybardzo mizerne, co – zgodnie z wypowiedziami  przedstawicieli  Ministerstwa Gospodarki/ Ministerstwa Energii  było  jedną  z głównych przesłanek do istotnej zmiany ustawy. Drugą stanowiła konieczność formalno-prawna związana z pilną    implementacją dyrektywy 2012/27/UE3 (EED) do prawa polskiego.

Ponadto  podmioty zobowiązane  do wypełnieniaobowiązku oszczędności energii, jak  równieżczęść podmiotów uprawnionych do   uzyskania   premii  w  formie  świadectw  efektywności energetycznej  (SEE) zgłaszała    uwagi i zastrzeżenia  do  ustawy  z  2011  r.  Duże ryzyko prawne stosowania  ustawy  spowodowało,  że  znaczna  część  podmiotów zobowiązanych wybrała rozwiązanie najtańsze i najbezpieczniejsze dla siebie – wnoszenie opłaty zastępczej. Dziurawe i często niejasne przepisy ustawy umożliwiały taki wybór, co stanowiło główną przyczynę porażki wdrożenia  konkurencyjnego mechanizmu inicjowanego  SEE  zamiennymi  na  zbywalne  prawa  majątkowe – białe  certyfikaty  (BC).W  zamyśle BC miały  stanowić premię  za  najbardziej  energetycznie   i   ekonomicznie   efektywne przedsięwzięcia  energooszczędne,  wyłaniane  w procedurze przetargowej. Jednakże wskutek wielu błędów w ustawie o   charakterze  definicyjnym (galimatias merytoryczny,  np. energia pierwotna czy finalna, przeliczanie wartości sprzedaży na toe  i  odwrotnie,  oszczędności  roczne  i/lub  wieloletnie),  formalno-prawnym  i  proceduralnym (bezwarunkowe stosowanie przepisów przetargowych) oraz sankcyjnym (drakońskie karynawet za małe uchybienia)zachęta premią BC przynosiła znikome efekty.   

Błędy  te  stworzyły sporo  problemów,  które  uwidoczniły  się  w  kolejnych trzech przetargach ubiegania się o białe certyfikaty ,  rozstrzyganych w  latach  2013-2015.  Ich  wyniki,  szczególnie drugiego  i  trzeciego  przetargu  stanowiły wyraźny  sygnał, że przepisy ustawy  działały źle. Zamiast pilnie poprawić najbardziej szkodliwe z tych przepisów gromy posypały się na prezesa URE – organ zobowiązany do ścisłego stosowania w procedurach administracyjnych przepisów prawa. Te zaś   nie dawały żadnych możliwości elastycznego reagowania, bo w oczywisty sposób leżały w kompetencjach ustawodawcy (ustawy) i/lub prawodawcy (rozporządzenia).Jednakże presja  otoczenia  (ministerialnego) przyniosła także  dobre  efekty. Nastąpiła znacząca poprawa sprawności działania prezesa URE   widoczna   w   istotnej   poprawie działań informacyjno-edukacyjnych , w których posiłkowano  się przykładami najczęściej  spotykanych  błędów procedury  przetargowej, wskazując sposoby  ich  uniknięcia.   Wszyscy  uczestnicy  systemu  SEE  potrzebowali pewnego czasu na nabycie wiedzy i doświadczenia do prawidłowego przygotowani i  oceny wniosków w nowym procesie regulacyjnym.

Świadectwem korzystnych zmian w stosowaniu mechanizmu SEE/BC4 są wyniki 4-go   przetargu rozstrzygniętego w dniu 5 lipca 2016 r.
Mogą one świadczyć, że czas wymagany na nauczenie się i  stosowanie nowego, konkurencyjnego mechanizmu przydziału  BC wymagał blisko czterech lat . To długi okres, jeśli przyrównać go z krótkim okresem obowiązywania ustawy - w części do końca 2015, a definitywniedo końca 2016 r.
   
Łącznie  splot  tych  niekorzystnych  zdarzeń oraz  konieczna  implementacja  dyrektywy  EED  do prawa polskiego wymusiły pilne przygotowanie nowej ustawy. Ma ona zacząćobowiązywać odpaździernika  2016  r.  To  dobry moment  do    wykonania analizy  i   antycypacji  skutków zmianustawy, które mogą zdarzyć się po jej wejściu w życie.1

W  artykule  krótko  omawiam  efekty  ‘starej’  ustawy,  przedstawiam istotne  elementy  dyrektywy  EED  oraz  aktualnie dyskutowane  w  UE  kierunki  jej  modyfikacji.  Następnie przechodzę  do omówienia  istotnych zmian  nowej  ustawy,  w  tym  korekty  mechanizmu  SEE/BC  i  jego  potencjalne skutki dla cen na rynku energii w Polsce. Generalne spostrzeżenia są zawarte w podsumowaniu.
Istotnego argumentu na rzecz wzmocnienia polityki efektywności energetycznej dostarcza zestawienie udziału kosztu paliw i energii w wydatkach konsumpcyjnych GD – rys. 1.

 

Widoczne  jest,  że  GD  w  Polsce  są  zdecydowanie  najbardziej  obciążone  kosztami  energii,  w porównaniu do bogatszych państw UE.

Można  sądzić,  że  skoro  tak  wysoki  udział  kosztu  energii  w  wydatkach  GD  to  powinien  on stanowić samoistną, wielką zachętę do podejmowania przedsięwzięć energooszczędnych. Dość znaczny brak tego rodzaju przedsięwzięć wskazuje na występowanie szeregu istotnych barier i ograniczeń rynkowych, z których przynajmniej część powinny wyeliminować krajowe przepisy prawa

Komentarz redakcji:

min

EE to ważny, wciaż za mało doceniany, element transformacji energetycznej, może ważniejszy dziś niż OZE

Radek Gawlik

tytul: Recykling dał owoce w Sztumietytul: Za elektrośmieci się zaświeci:-)tytul: Wrocław: Sezon na smogtytul: Recykling dał owoce w Łapachtytul: Ekologia w Oleśnicytytul: Przyłącz się i odetchnijtytul: Rząd odkręca kurek z wodą gruntowątytul: O zanieczyszcze- niach bez tajemnic.
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Ostrołęka C

historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii.
Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW)

mh

Zablokowanie przemian energetycznych jest groźne dla gospodarki oraz rozwoju D. Śląska i Polski

O debacie nt. transformacji energetycznej i gospodarczej Dolnego Śląska pod patronatem honorowym Marszałka Województwa

mh

RAPORT Górnictwo: węglowa przyszłość czy sprawiedliwa transformacja

Od wielu lat górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. 

mh

Musimy uniezależniać się od węgla

Akcjonariusze podczas Walnych ENERGI i ENEI

mh

Polska Energiewende* 2023

Nie mamy strategii energetycznej transformacji. To sprzeczne z racją stanu Polski. PiS, ani opozycja parlamentarna tego nie  widzi? Teskt R. Gawlika z 2013 r aktualny dziś! czytaj... I słuchaj audycji w TOK FM na ten temat...

mh

Tu była kopalnia

31 marca i 1 kwietnia 2017 r. zapiszą się w historii polskiego górnictwa węgla kamiennego niewątpliwie. Jak? Oceni to historia. 

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.