tytul: Porozumienie ws. rezerwy stabilizacyjnej to sukcestytul: Polscy politycy: naznaczeni przez komunizm, niezdolni do zmiany?tytul: Polska importerem prądu. Pierwszy raz od 1989tytul: Zatrważające tajne dane z Kompanii Węglowejtytul: Szef Banku Światowego za eliminacją subsydiów dla paliw kopalnychtytul: Porzucone sieci widma łapią wszystko – ryby, ptaki, ssaki…tytul: Nowelizacja ustawy o OZE nie może być zamachem na energetykę obywatelskątytul: Wrocław: Apartamentowce na Stadionie Olimpijskim?
min
wiadomości

ABW o szpiegach w polskiej energetyce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała raport, w którym wskazuje na duże zainteresowanie zagranicznych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycznym.
opublkowano 3 maja 2015r.

Wśród działań, które w ubiegłym roku podjęła ABW w zakresie energetyki, wymienia się m.in. monitorowanie rynku energii odnawialnej oraz procesu ustawodawczego w zakresie OZE.

Wśród priorytetów, którym zajmowała się w ubiegłym roku ABW, wymienia się „sprawy godzące w bezpieczeństwo energetyczne kraju”. – Sektor energetyczny pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych segmentów bezpie­czeństwa ekonomicznego państwa. Z tego względu rozpoznawanie zagrożeń w tej dziedzi­nie gospodarki i zapobieganie im stanowi nie­zmiennie jeden z priorytetów aktywności ABW – zapewnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– W ubiegłym roku Kontrwywiad ABW iden­tyfikował stałe zainteresowanie obcych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycz­nym, w tym m.in. perspektywami jego dalsze­go rozwoju – czytamy w raporcie ABW.

Wśród działań w zakresie energetyki, które w 2014 r. podejmowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wymienia się m.in. monitorowanie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, a także rozpoznawanie ewentualnych niepra­widłowości związanych z rynkiem od­nawialnych źródeł energii oraz wpływu wdrożenia zaostrzonej polityki klimatycz­no-energetycznej na polski sektor energe­tyczny.

– W tym kontekście działania ABW obejmowały monitorowanie m.in. procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o od­nawialnych źródłach energii (OZE), prze­biegu procesów budowy instalacji OZE, w tym zwłaszcza farm wiatrowych pod kątem ewentualnych zachowań korup­cyjnyh osób odpowiedzialnych za po­dejmowanie decyzji administracyjnych, możliwości wyłudzania przez inwestorów środków finansowych z funduszy unij­nych oraz polskich programów przezna­czonych na rozwój tej branży – czytamy w raporcie ABW.

Jak wynika z raportu ABW, w ubiegłym roku w wyniku rozpoznania przedsięwzięć podej­mowanych na terytorium RP przez obce służ­by wywiadowcze wszczę­to 4 śledztwa w związku z uzasadnionym po­dejrzeniem popełnienia przestępstwa szpie­gostwa stypizowanego w art. 130 kk i 132 kk. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła ogółem 5 postępowań przygoto­wawczych o tym charakterze.

Jedno z dochodzeń ABW było związane z pojawieniem się osoby biorącej udział w posiedzeniach sejmowej Komisji ds. energetyki, która miała szpiegować na rzecz rosyjskiego wywiadu. – W wyniku złożonych działań operacyjnych zrealizowanych w 2014 r. ABW ustaliła i zatrzy­mała pod zarzutem szpiegostwa obywatela RP narodowości rosyjskiej (posiada on równocze­śnie obywatelstwo FR), który jest podejrzewa­ny o współpracę z wywiadem wojskowym Fede­racji Rosyjskiej ─ GRU – informuje w raporcie z działalności za 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Link do raportu z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r. (link) 

źródło: http://gramwzielone.pl

PAP:

W 2014 r. ABW szczególnie interesowała się energetyką

W 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła 185 śledztw dotyczących spraw "godzących w podstawy ekonomiczne państwa". Jednym z najważniejszych monitorowanych przez ABW sektorów był sektor energetyczny. Informacje te znalazły się w raporcie dotyczącym działalności ABW w 2014 r.
W sumie - jak wynika z dokumentu - w ubiegłym roku Agencja prowadziła 336 śledztw, spośród których 150 zostało zakończonych. Prawie 2/3 z nich dotyczyło różnego rodzaju przestępczości ekonomicznej. ABW zabezpieczyła też mienie o wartości 114 mln zł.
Jednym z najważniejszych monitorowanych przez ABW sektorów był sektor energetyczny. Jak wskazano w raporcie, działania Agencji w tym zakresie obejmowały m.in.: monitorowanie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, identyfikowanie zagrożeń dla sektora paliwowego w Polsce, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń sektora gazowego, funkcjonowanie rynku energii oraz identyfikowanie i rozpoznawanie potencjalnych nieprawidłowości związanych z procesami inwestycyjnymi KGHM Polska Miedź SA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.