×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas
logo
 

23 listopada 2016
Bałtyk
 

Skarga do Komisji Europejskiej na zarządzajacych Programem Operacyjnym *Rybactwo i Morze*

Fundacja MARE, jako reprezentant polskich organizacji pozarządowychdziałających wobszarze ochrony środowiskaw Komitecie Monitorującym Program Operacyjny „Rybactwo iMorze” na lata 2014 –2020, zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie przez Komisję Europejską analizy zgodności rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1.
 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego iopartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U.poz.1495) z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011.

Wniosek ten podyktowany jest faktem znaczącego zawężeniaw polskim rozporządzeniu listy potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego iRybackiego. Ograniczenia te dokonane zostały pomimo wyrażonychwielokrotnie, wprocesie konsultacji społecznych, uwag Fundacji MARE, w których zwracaliśmy uwagę między innymina brak w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 508/2014 odpowiednich delegacji prawnych upoważniających do wprowadzaniana poziomie aktów prawa krajowegotego typu ograniczeń.

 Ograniczenia wykazu potencjalnych beneficjentów w polskim rozporządzeniu w stosunku do wykazu zawartegow Rozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 508/2014 dotyczą między innymi listy beneficjentów działań opisanych w art. 40 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 508/2014, tj. Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemówmorskich oraz systemy rekompensatw ramach zrównoważonejdziałalnościpołowowej.

W rozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 508/2014 wśród beneficjentów działań opisanych w art. 40 wymienia się: „naukowelub techniczne podmioty prawa publicznego, komitety doradcze, rybakówlub organizacje rybaków, uznane przez państwoczłonkowskie, lub organizacje pozarządowewe współpracyz organizacjami rybakówlub RLGD.

”Rozporządzenia krajowe natomiast znacząco ograniczyło listę beneficjentówtych działań, poprzez:

 • ograniczenie listy potencjalnych beneficjentów działania wymienionego w art. 40, punkt 1 podpunkt a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 508/2014 do:„organizacji rybackich, właścicielilub armatorów statkówrybackich na działania, o którychmowa w art. 7 lit. a–f rozporządzenia2015/531”, „beneficjenta wykonującego łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia 508/2014” oraz beneficjenta „innego niż̇określony w pkt 1 i 2, działającego wobszarze rybołówstwa” warunkując przyznanie finansowania od współpracy zorganizacjami pozarządowymi.
   Wykluczono natomiast z ubiegania się o środki organizacje pozarządowe współpracujące z rybakami,co jest niezgodne zprzytoczonymi wyżej zapisami art. 40 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 508/2014oraz zaburza konkurencyjność na rynku.
   
 • ograniczenie listy potencjalnych beneficjentów działań wymienionych w art. 40, punkt 1, podpunkty: b-g oraz i Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez zawężenie zakresu możliwych do realizacji przez dane podmioty działań w oparciu olistę potencjalnych kosztów kwalifikowanych zawartychw rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/531.  W tym kontekście organizacje pozarządowe uprawnione są np. wyłącznie do ubiegania się o środki „w zakresie, o którymmowa wart. 8 lit. a–c rozporządzenia2015/531”.
   Jest to, zdaniem Fundacji MARE,nieuprawnione zawężenie listy potencjalnych beneficjentóworaz możliwych do realizacji przez nich działań, gdyż brak jest wRozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 508/2014 odpowiednich delegacji uprawniających do zawężania zawartych w tym rozporządzeniu listpotencjalnych beneficjentów i realizowanych przez nich działańwymienionych w art. 40.
   Co więcej rozporządzenie delegowane Komisji nr 2015/531 wskazuje jedynie na możliwe koszty kwalifikowane poszczególnych działań i nie powinno być podstawą do ograniczania napoziomie krajowym, zawartych wRozporządzeniu PE i Rady (UE) 508/2014 list potencjalnych beneficjentóworaz możliwych do realizacji przez nich działań.

 Wymienione powyżej przykłady nieuprawnionegozawężania listy potencjalnych beneficjentów dotyczą jedynie kwestii działań związanych z ochroną różnorodności biologicznej mórz opisanych w art.40 Rozporządzenia PE i Rady (UE)nr 508/2014.
Zwracamy jednak uwagę, że tego typu nieuprawnione zawężeniadotyczą także innych działań wramach Priorytetu 1 PO RYBYi mogą doprowadzić do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz nieosiągnięcia celów Programuw Polsce.

 Należy mieć na uwadze, że rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady są przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski, mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.
 Nie wymagają one wprowadzenia przepisów do porządku krajowego, gdyż obowiązują w terminie w nich zawartych po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  Stosując przepisy rozporządzenia należy uwzględniać zasadę bezpośredniej skuteczności prawa unijnego, która oznacza, że przepis prawa unijnego powinien stanowić podstawę prawną rozstrzygnięcia w celu przyznania jednostce uprawnień, a żaden przepis prawa krajowego nie może modyfikować lub odbierać takich uprawnień jednostce.
 Władze krajowe mają obowiązek uchylenia wszelkich przepisów niezgodnych z treścią rozporządzenia oraz nie mogą wydawać aktów prawnych niezgodnych z jego treścią.  Wprzypadku, gdy taka sytuacja miałaby mieć miejsce sąd krajowy na podstawie bezpośrednio skutecznego przepisu prawa unijnego musi odstąpić od zastosowania przepisów krajowych z pierwszeństwem na rzecz przepisów unijnych.
 Powyższe oznacza, że żaden przepis polskiej ustawy, a tym bardziej rozporządzenia krajowego, nie może być sprzeczny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, a tym samym w omawianym przez Fundacje przypadku nie może ograniczać listy potencjalnych beneficjentów, gdy rozporządzenie unijne przyznaje takie uprawnienie. W ocenie Fundacji ograniczenie listy potencjalnych beneficjentów w przepisach prawa krajowego, w sytuacji,gdy przepisy prawa unijnego przyznają takie uprawnienia, jest działaniem niepoprawnym i niezgodnym z obowiązującym prawem, wprowadzając niepotrzebną sprzeczność w unijnych i polskich aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 Dodatkowo należy zauważyć, że w ocenie Fundacji pomimo braku niektórych podmiotów na liście potencjalnych beneficjentów zgodnie z rozporządzeniem krajowym, to beneficjenci, którym uprawnienie to mają zgodnie z rozporządzeniem unijnym mogą na tej podstawie ubiegać się o dofinansowanie, a w sytuacji nie dopuszczenia do postępowania o udzielenie dofinansowania, zaskarżyć takie decyzje do sądów krajowych.


W związku z powyższym zwracamy się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o:

 1. Przeprowadzenie pogłębionej analizy zgodności rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1.
   Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U.poz.1495) z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011.
 2. Odpowiedź na pytanie: Czy zastosowane w polskim rozporządzeniu zawężenia list potencjalnych beneficjentów względem wykazów zawartych w Rozporządzeni PE i Rady (UE) nr 508/2014 są uprawnione?
 3. Odpowiedź na pytanie: Czy zastosowane w polskim rozporządzeniu (paragrafy: 41, 42, 45) zawężenie listy potencjalnych beneficjentów działań opisanych w art. 40 Rozporządzeni PE i Rady (UE) nr 508/2014 względem wykazu zawartego w Rozporządzeni PE i Rady (UE) nr 508/2014 jest uprawnione?
 4. Odpowiedź na pytanie: Czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty wymienione w art. 40 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 508/2014, pomimo braku ich umieszczenia w liście potencjalnych beneficjentów zgodnie z rozporządzeniem krajowym, mając na uwadze zasadę bezpośredniej skuteczności prawa unijnego?
 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2i/lub 3 podjęcie kroków na rzecz zapewnienia spójności polskiego prawodawstwa z RozporządzeniemPE i Rady (UE) nr 508/2014.

W imieniu wymienionych poniżej organizacji pozarządowych:

 • Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy,
  ul. Chrobrego 17, 72-112 Stepnica, tpriig@op.
 • plStowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA,
  ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław, info-ekounia@eko.org.pl
 • Fundacja Zielony Instytut,
  ul. Turecka 2/45, 00-745 Warszawa, biuro@zielonyinstytut.pl
 • Fundacja WWF Polska,
  ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, kontakt@wwf.pl
 • Fundacja Nasza Ziemia,
  ul. Hoża 3 m. 5, 00-528 Warszawa, fundacja@naszaziemia.pl
 • Klub Gaja,
  ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice, klubgaja@klubgaja.pl
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
  ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy, biuro@otop.org.pl

Bałtyk

Gospodarka ściekowa prowadzona przez gminy w regionie Wielkich Jezior Mazurskich nie gwarantuje dostatecznej ochrony przed zanieczyszczeniem i degradacją wód jednego z najcenniejszych przyrodniczo (...)
czytaj całość
KE proponuje ograniczenie połowów dorsza na Bałtyku  
czytaj całość
list organizacji  ekologicznych do ministra
czytaj całość
Pogorszenie jakości wód, zwiększenie ryzyka wystąpienia powodzi i suszy, straty w przyrodzie
czytaj całość
Właśnie rozpoczynają drugą serię swoich tańców. Tańczą z pogodą ducha i bez wywrotek, za to są przewrotni.
czytaj całość
Woda w rzekach ma to do siebie, że płynie. Woda w jeziorach faluje. A więc jest, po Heraklitowemu, w ciągłym (...)
czytaj całość
Wprowadzenie tak kosztotwórczych rozwiązań byłoby ciosem dla branży – argumentują hodowcy.
czytaj całość
więcej
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
Minister środowiska Czech Richard Brabec otrzymał we wtorek 12 listopada 2019 roku petycję mieszkańców wsi położonych w (...)
czytaj całość
Recykling Dał Owoce w Tuszowie Narodowym
Logika koncernów węglowych – my zarabiamy, wy po (...)
Newsletter/ Obserwator TEPP październik 2019
Czekając na COP 25 – listopad miesiącem protestów (...)
Recykling Daje Owoce w Żorach
Powołano Polskie Towarzystwo Ekologiczne
Bez mokradeł nie zatrzymamy klimatycznej katastrofy
Dr hab. Wiktor Kotowski: Degradacja środowiska naturalnego, wymieranie gatunków, ogromne emisje dwutlenku węgla do atmosfery. To skutki (...)
czytaj całość
Zielony Ład dla Polski [rozmowa]
We Can't Undo This
Robi się naprawdę gorąco
Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?
Strzeżcie się, czarownice wracają
Politycy to gorszy sort ludzkości?
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej