×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

7 marca 2017
Wrocław
 

Deklaracja programowa Zielone Osiedla 2017

Przed wyborami do rad osiedlowych we Wrocławiu lokalni "Zieloni" ogłaszają pozytywny i przyjazny program. Można kopiować!

Jesteśmy grupą ludzi, których połączyła chęć działania na rzecz naszych wrocławskich osiedlowych społeczności. Łączą nas idee i wartości:

  • Ekologia
  • Sprawiedliwość społeczna
  • Oddolna demokracja
  • Dialog
  • Lokalność

Kierując się tymi ideami i wartościami, chcemy aktywnie działać na rzecz podwyższenia jakości życia i integracji lokalnych społeczności naszych wrocławskich osiedli dla wspólnego dobra.

Deklaracja programowa Zielone Osiedla 2017

Dialog dla osiedli

Osiedla we Wrocławiu potrzebują dialogu i współpracy. Tylko działając wspólnie, radni i radne osiedlowe mogą skuteczniej walczyć o poprawę jakości życia na swoich osiedlach. Mogą również dążyć do wzmacniania kompetencji rad osiedli, aby  skuteczniej walczyć o najważniejsze inwestycje, także o znaczeniu wykraczającym poza obszar swojego osiedla.

Szczególnie ważny jest dialog pomiędzy radą osiedla a jego mieszkańcami oraz lokalnymi grupami, zarówno formalnymi jak i nieformalnymi. Rady osiedli muszą angażować w swoje działania mieszkańców i mieszkanki. Będziemy wspierać osiedlowe organizacje społeczne, takie jak organizacje pozarządowe, kluby seniora, czy rady rodziców w ich funkcjonowaniu. Chcemy wspierać lokalnych liderów WBO i promować wśród mieszkańców te projekty.

Chcemy współpracować z władzami miasta i jego jednostkami organizacyjnymi na terenie osiedli na partnerskich zasadach, a nie na relacji petent-urzędnik.

Osiedla ogrody

Wszyscy chcemy mieszkać na czystych, dobrze poukładanych i zielonych osiedlach. W radach osiedli będziemy działać na rzecz zapewnienia ładu przestrzennego poprzez opiniowanie i wnioskowanie o objęcie jego terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Z wielką uwagą będziemy podchodzić do opiniowania zbywania nieruchomość na terenie naszych osiedli.

Będziemy działać na rzecz zachowania obecnych i tworzenia nowych ogólnodostępnych terenów zielonych na naszych osiedlach. W szczególność będziemy ochronić najcenniejsze drzewa przed wycinką poprzez wnioskowanie o ich wpisanie do rejestrów pomników przyrody. Będziemy podejmować kroki mające na celu ochronę i modernizację ogródków działkowych, a także ich otwarcie  dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.

Problem śmieci, organizacji ich odbioru i ich nadmiaru będzie jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi będziemy chcieli się zmierzyć w ramach rad osiedli.

Chcemy aktywnie współdziałać z miastem, organizacjami społecznymi oraz dostawcami ciepła w walce z problemem zanieczyszczenia powietrza na naszych osiedlach.

Będziemy wnioskować do miasta o remonty podwórek oraz wspierać i koordynować lokalne inicjatywy, takie jak projekty do WBO, mające na celu ich remonty. Szczególną uwagę będziemy przywiązywać do wnioskowania o remonty kamienic.

Osiedla w harmonijnym ruchu

Chcemy, żeby ulice na osiedlach były ulicami przyjaznymi życiu. Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami będziemy wnioskować do miasta o zmiany w organizacji ruchu na naszych osiedlach w kierunku jego uspokojenia, poprzez tworzenie stref TEMPO-30. Zdecydowana większość podróży na osiedlach odbywa się pieszo lub na rowerze. Musimy starać się zatem zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Będziemy wnioskować i opiniować wszelkie zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej, przebiegu przez teren osiedla tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, w celu poszerzenia oferty i jakości komunikacji publicznej na osiedlach. Będziemy się sprzeciwiać wszelkim zmianom które będą wbrew interesom lokalnych społeczności.

Chcemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami poszukiwać optymalnych rozwiązań kwestii miejsc parkingowych na osiedlach.

Będziemy wnioskować, również wspólnie z innymi osiedlami, o remonty dróg i realizację najważniejszych inwestycji drogowych o znaczeniu osiedlowym i ponadosiedlowym.

Osiedlowa polityka społeczna

Będziemy sprzeciwiać się nieuzasadnionym planom likwidacji, przenoszenia lub łączenia zlokalizowanych na obszarze osiedla placówek oświatowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tam gdzie mieszkanki i mieszkańcy będą stawać w ich obronie, zawsze będą w nas mieli swoich sojuszników. Wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami będziemy wnioskować o lokalizacje na terenie osiedla nowych placówek oświatowych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Będziemy współpracować z placówkami oświatowymi wpierając ich lokalne inicjatywy. Istotne będą dla nas osiedlowe kluby seniora, które odgrywają bardzo ważną role w aktywizacji i integracji osób starszych na osiedlach. Będziemy również współpracować i wspierać organizacje pozarządowe pomagające osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami i mieszkankami będziemy wnioskować do miasta o budowę nowych placów zabaw.

Będziemy współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Bezpieczne osiedla

Szczególną wagę będziemy przywiązywać do współpracy ze strażą miejską i policją na osiedlach. Będziemy wnioskować o ich większą obecność na osiedlach i częste patrole. Współpracować będziemy również na polu edukacji i informacji budując więzi straży miejskiej i policji z osiedlową społecznością poprzez festyny i pikniki oraz prowadzenie specjalnych zajęć w szkołach.

Będziemy walczyć z nielegalnym hazardem, zwłaszcza „jednorękimi bandytami”.

Musimy współpracować z miastem i organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Osiedla sportu i kultury

Kultura i sport łączą ludzi. Będziemy sprzeciwiać się nieuzasadnionym planom likwidacji, przenoszenia lub łączenia zlokalizowanych na obszarze osiedla instytucji kultury, w tym filii bibliotecznych i domów kultury oraz ośrodków sportowych. Tam gdzie mieszkanki i mieszkańcy będą stawać w ich obronie, zawsze będą w nas mieli sojuszników. Będziemy również wnioskować o powstawanie na terenach osiedli nowych centrów kultury i sportu.

Będziemy wspierać działania organizacji kultury oraz klubów sportowych na terenie osiedli. Inicjatywy kulturalne dla mieszkańców osiedli potrzebują należytego wsparcia. Będziemy wnioskować do miasta o dotowanie na odpowiednio wysokim poziomie sportu amatorskiego i młodzieżowego na terenach osiedlowych.

Będziemy wspierać i angażować się w organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych takich jak festyny, pikniki i koncerty osiedlowe.

Wsparcie dla osiedlowego biznesu

Będziemy aktywnie wspierać i promować lokalnych małych i mikroprzedsiębiorstw. Osiedlowe sklepiki, handlarze, rzemieślnicy, puby i lokale gastronomiczne stanowią miejsca spotkań mieszkańców i mieszkanek osiedla oraz tworzą „klimat” osiedli. Będziemy chronić przed upadkiem lokalne ulice handlowe, targowiska i przedsiębiorców.

więcej na http://zielonywroclaw.pl/

Wrocław

Aktywiści wspierają mieszkańców w walce o drzewa! Mieszkańcy Wrocławia, lokalni liderzy walczący o ochronę przyrody oraz aktywiści Extinction Rebellion spotykają się (...)
czytaj całość
List otwarty do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie ratowania Wrocławskich Pól Irygacyjnych – cennego obszaru przyrodniczego oraz chroniącego klimat miasta
czytaj całość
Nowa ekspertyza: czy grozi nam katastrofa ekologiczna?
czytaj całość
Dziś mieszkańcy złożyli petycję do prezydenta Dutkiewicza
czytaj całość
Potrzebne jest długofalowe planowanie
czytaj całość
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej