×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

16 marca 2009
Energia
 

ENERGETYKA – GłÓWNE ŹRÓDŁO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Fragment publikacji Energetyka a zmiany klimatu zamieszczonej w portalu Instytutu na Rzecz Ekorozwoju

4.1. Ekologiczny ślad produktów
Mineralne zasoby Ziemi ograniczone, w tym również zasoby paliw kopalnych.
Każdy człowiek zużywa pewną ich część, większą lub mniejszą, odciskając tzw. ślad ekologiczny (ramka 3).
Dotyczy to nie tylko przedstawionego wcześniej łańcucha procesów produkcji i użytkowania
energii, ale także łańcuchów produkcji i zużycia dóbr oraz korzystania z usług.W dobie globalizacji, w warunkach nieskrępowanego światowego przepływu produktów, usług, kapitału i informacji, towary kupuje się tam, gdzie tańsze i transportuje je na odległe kontynenty. Takie postępowanie wymusza wzrost zużycia energii. Oto przykład: energia zużywana na transport jabłek z Nowej Zelandii do Europy jest 23 razy większa od energii zawartej w owocu [8].
Produkty żywnościowe coraz bardziej przetworzone. Przetwarzanie także pociąga za sobą wzrost zużycia energii. Na przykład do wyprodukowania puszki kukurydzy potrzeba 13 razy więcej energii niż wynosi wartość energetyczna kukurydzy w tej puszce. Pamiętamy, że energia świetlna emitowana przez żarówkę wymaga zużycia energii pierwotnej w ilości 320 razy większej. Sprawność energetyczna urządzeń, mierzona stosunkiem energii użytecznej do energii paliw wydobytych ze złoża, mieści się w przedziale od 0,1% do 70%. Wynika z tego, że z jednej strony wykorzystujemy zasoby energetyczne Ziemi nadmiernie i nieefektywnie, z drugiej stronykorzystając z nich, emitujemy gazy cieplarniane.
Na przykład na każdego mieszkańca Polski przypada dzienna emisja dwutlenku węgla w ilości prawie 24 kg (rocznie około 8 ton).
Wskali globalnej problemem jest nierówny podział zasobów Ziemi (ramka 3). Ślad ekologiczny przeciętnego Europejczyka czy Amerykanina jest 2-3 razy większy niż ślad, który byłby wynikiem równego podziału zasobów. Jeszcze bardziej zróżnicowane jest zużycie paliw i energii oraz emisja gazów cieplarnianych (patrz: rozdział 4.3).

Silna więź: zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych

Istnieje bardzo silna korelacja między zużyciem (spalaniem) paliw i energii a stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze. Aż do rewolucji przemysłowej stężenie tego gazu pozostawało w przybliżeniu na tym samym poziomie, czyli wynosiło 260-270 cząsteczek CO2 na milion cząsteczek gazów atmosferycznych, czyli 260-270 ppm (ppm – ang.: parts per million). Rozwój przemysłu i rosnące zużycie paliw kopalnych spowodowały wzrost stężenia CO2 w atmosferze do 382 ppm obecnie [2]. Co gorsza, ten wzrost jest coraz szybszy. Gdybyśmy postępowali jak dotychczas, to do 2050 r. nastąpiłby 2-3-krotny wzrost zapotrzebowania na energię (rys. 9).
Jeżeli chcemy utrzymać stężenie dwutlenku węgla w atmosferze na poziomie 450-
550 ppm, to musimy się liczyć ze wzrostem średniej temperatury powierzchni Ziemi
o 2,0-3,2°C do 2100 r.
Jest to duże wyzwanie dla świata, bowiem z jednej strony rośnie zapotrzebowanie na paliwa i energię (rys. 9), a z drugiej strony utrzymanie stężenia na poziomie 450 ppm wymaga zmniejszenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do 2000 r.) o 50-85%. Przy stężeniu 550 ppm ta zmiana powinna wynosić od –30% do +5% (dopuszczalny niewielki wzrost).
W celu stabilizacji stężenia dwutlenku węgla niezbędne są pilne, solidarne działania wszystkich krajów świata, bowiem warunkiem stabilizacji stężenia CO2 na poziomie 450 ppm jest spadek emisji gazów cieplarnianych nie później niż w 2015 r., a warunkiem stabilizacji na poziomie 550 ppm jest wystąpienie spadku emisji CO2 przed 2030 r. [2]

Czy świat jest solidarny?

Kraje biedne mają wciąż mniejszy udział w zużyciu paliw i energii niż kraje rozwinięte (zrzeszone w OECD – ang.: Organization for Economic Cooperation and Development, Organizacja Współpracy  gospodarczej i Rozwoju), ale za kilkanaście lat ich udział będzie przeważający (rys. 10). Zużycie paliw i energii na mieszkańca jest na świecie głęboko zróżnicowane.
W pobliżu skrajnych wartości znajdują się: z jednej strony Katar (ponad 1100 GJ na mieszkańca) i Singapur (prawie 450 GJ na mieszkańca), z drugiej strony Indie (niespełna 20 GJ na mieszkańca) [10]. Jest to źródłem braku zgody krajów biednych na podpisanie konwencji dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Na rys. 11 na prawo od Polski (w której zużycie energii na mieszkańca wynosi 100 GJ) znalazły się przede wszystkim kraje biedne. Gdyby każdy z ich mieszkańców zużywał tyle samo energii co mieszkaniec Polski, to światowe zapotrzebowanie na energię. zwiększyłoby się ponaddwukrotnie.
Jakie będą skutki osiągnięcia przez państwa biedne poziomu rozwoju krajów bogatych, takich jak Kanada, USA i większość krajów Unii Europejskiej? Z analiz wynika, że nie dałoby to najmniejszych szans na stabilizację stężenia CO2 w atmosferze na poziomie 450-550 ppm. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak solidarnie i sprawiedliwie dzielić zasoby przyrody: kraje bogate powinny 2-3-krotnie zmniejszyć zużycie paliw i energii na mieszkańca, a kraje biedne i średnio zamożne – nie zwiększyć tego zużycia ponad poziom, jaki obecnie występuje w Turcji czy Argentynie (rys. 12). Dodatkowym warunkiem jest to, że połowa energii zużywanej przez ludzi na całym świecie powinna pochodzić z odnawialnych źródeł energii.
Korelację między emisją CO2 na mieszkańca a poziomem rozwoju gospodarczego, mierzonego wartością produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, ilustruje rys. 12.

Jak na tle świata prezentuje się Polska?

W 2005 r. wartość PKB na mieszkańca wynosiła u nas 13894 USD, a zostało to „okupione” emisją 8,53 t CO2 na mieszkańca. Wniosek: statystyczny mieszkaniec Polski emituje o około 30% więcej CO2 niż średnio mieszkaniec innego kraju o zbliżonej zamożności [10].
Są dwie podstawowe przyczyny wysokiej emisji CO2 w Polsce. Pierwsza z nich to wysoki udział węgla w bilansie paliw pierwotnych, a szczególnie w produkcji energii elektrycznej (rys. 13).
Wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej z różnych rodzajów energii pierwotnej powoduje następującą emisję CO2:
• energia wodna i inne odnawialne źródła energii 0 kg
• energia jądrowa 0-0,03 kg
• energia z gazu ziemnego 0,4-0,45 kg
• energia z ropy naftowej 0,72-0,76 kg
• energia z węgla kamiennego 0,9-1,02 kg
• energia z węgla brunatnego 1,02-1,30 kg
Drugą przyczyną jest nadmierna energochłonność gospodarki. Zużycie energii pierwotnej w stosunku do wartości PKB jest w Polsce o 50% wyższe niż średnio w 25 krajach Unii Europejskiej [6].

 autorzy:


Szymon Liszka
Sławomir Pasierb
Publikacja jest częścią projektu:
Eko-Herkules. Program aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Fragment publikacji Energetyka a zmiany klimatu zamieszczonej w portalu Instytutu na Rzecz Ekorozwoju

Ramka 3

Ślad ekologiczny, nazywany również piętnem ekologicznym, jest miarą pozwalającą określić, jaka powierzchnia naszej planety potrzebna jest do wytworzenia zasobów, które konsumujemy, oraz do wchłonięcia naszych odpadów. Ślad ekologiczny obrazuje więc wpływ stylu życia każdego z nas na Ziemię, pozwala ocenić, kto nadużywa dóbr, a komu ich brakuje. Może także pomóc zdecydować, jak zmienić swoje życie na bardziej sprzyjające środowisku (bliższe zasadom zrównoważonego rozwoju), tak aby przyszłe pokolenia również mogły się cieszyć bogactwami naturalnym naszej planety. Współcześnie ślad ekologiczny mieszkańca Europy Zachodniej wynosi 5-6 ha, mieszkańca Stanów Zjednoczonych – około 10 ha, natomiast Afrykanina jedynie 1,1 ha. Na Ziemi jest około 12 mld ha powierzchni biologicznie czynnej, czyli na każdego z nas przypada około 2 ha. Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi żyli tak, jak przeciętny Amerykanin, ludzkość potrzebowałaby do życia 5 planet takich jak Ziemia. [7]

Rysunek 9. Zmiany zapotrzebowania na energię pierwotną na świecie w latach 1920

min

Rysunek 10. Udział grup krajów w zużyciu energii pierwotnej w latach 2002 i 203

min

Rysunek 11. Ludność świata według zużycia energii

min

Rysunek 12. Zależność między emisją CO2 a wartością PKB na mieszkańca w 137 kra

min

Rysunek 13. Struktura źródeł energii pierwotnej zużytej w produkcji energii ele

min

Rysunek 14. Struktura pochodzenia emisji gazów cieplarnianych (w przeliczeniu n

min

Rzetelne konsultacje Krajowego Planu w dziedzinie Energii i (...)
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) 06.2024
RADNI nie bądźcie BEZRADNI w temacie smogu!
Jak wzmocnić politykę energetyczną i ekologiczną UE oraz (...)
Rada zatwierdziła! wycofanie rtęci ze stomatologii od stycznia (...)
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) maj 2023
Najważniejsza debata o transformacji energetycznej

Przeczytaj także:

prof. Jan Popczyk: Trzy fale elektroprosumeryzmu
Jean Gadrey: Pogodzić przemysł z przyrodą
Jak wyłączyć ziemię z obwodu łowieckiego i zakazać (...)
Bez mokradeł nie zatrzymamy klimatycznej katastrofy
Zielony Ład dla Polski [rozmowa]
We Can't Undo This
Robi się naprawdę gorąco

Energia

Na zachód od Odry działa największa na świecie fabryka myśli w zakresie ekonomii energetycznej.
czytaj całość
Greenpeace ujawnia, kto brał dotacje za rozwój zielonej energetyki: Nie uwierzycie z czego w Polsce powstaje *zielona energia*. Z wiatru i (...)
czytaj całość
Trwa ofensywa dziwnego wojska. Nowe kopalnie węgla brunatnego chcą budować wszystkie dotychczasowe przedsiębiorstwa energetyczne z Konina, Bełchatowa czy Turowa, skupione w koncernie – (...)
czytaj całość
Alstom – międzynarodowy koncern nominowany jest w tym roku do nagrody (...) przyznawanej najbardziej skorumpowanym firmom na świecie.
czytaj całość
W sierpniu br. rząd zaprezentował nowy, wstępny projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Społeczeństwo dostało dwa tygodnie na konsultacje. (...)
czytaj całość
Czy polscy liderzy wiedzą, że sabotowanie polityki klimatycznej i rozwoju energii odnawialnej przedłuża uzależnienie od importu energii z Rosji? – (...)
czytaj całość
W całej gospodarce kraju jej syntetyczną miarą jest zużycie energii na jednostkę produktu krajowego (PKB).
czytaj całość
Europejski apetyt na tanią energię przyczynia się do ponownego uruchamiania kopalni, w których wydobywany jest najbardziej zanieczyszczony rodzaj węgla.
czytaj całość
więcej
2013-08-01
Plan rozwoju mikroinstalacji OZE do roku 2020
2013-07-19
Niemiecka transformacja energetyczna
2013-06-05
O jakie doświadczenia Energiewende wzbogacić ustawę o OZE?
2013-05-21
Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski
2013-04-27
Białoruś brnie w atom
2013-04-21
OZE w Niemczech i w Polsce
2013-04-05
Japończycy wydobyli gaz z hydratów metanu, gazu "zmrożonego" z wodą
2013-04-05
Premier nie odpuszcza programu budowy elektrowni atomowej
2013-04-05
Ekoenergetyka jako smart specialization województwa lubelskiego
2013-04-05
Hamlet z elektrowni
2011-05-28
Sympozjum Laureatów Nagrody Nobla, poświęcone Zrównoważonemu Rozwojowi.
2011-05-27
Światowy szczyt wydobycia węgla w tym roku?
2011-05-26
Wojna Światów
2011-05-25
Wszystkie trendy prowadzą do zera
2011-05-23
Zrównoważona Energia – bez bicia piany
2011-05-22
Bezwartościowa przyszłość
2011-05-20
Opowieść o Cap and trade
2011-05-18
Chińskie emisje CO2
2011-05-16
Klimatyczny szum
2011-05-14
Gdzie się podziewa nasza energia?
2011-05-12
Ludzkość może i musi zdziałać więcej używając mniej
2011-05-08
Szukanie dziury w całym
2011-05-06
Ropa, energia i polityka – kryzys naftowy 2012
2011-05-02
Peak oil w raporcie MFW
2011-04-30
Auto na bateryjkę - zabawka czy przyszłość?
2010-04-08
Radosław Gawlik: Afera jądrowa
2009-08-09
Nikt nie zaczął wojny z powodu wiatraków
2009-08-09
Szóste paliwo
2009-06-26
Czy diody LED mogą chronić klimat?
2009-05-07
Oil peak...
2009-03-26
Oil Peak. W czym problem?
2009-03-16
ENERGETYKA – GłÓWNE ŹRÓDŁO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
2009-03-07
eko-budownictwo
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej