Kopia lokalna z materiałów Dolnosląskiej Fundacji Ekorozwoju - oryginał na www.odra.org.pl

Natura2000:

ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000

Przedmowa

Dlaczego potrzebny jest przewodnik do Artykułu 6?

Cel i przedmiot dokumentu

Istota i ograniczenia dokumentu

Struktura dokumentu

1. Wstęp I

1.1 Lokalizacja w obrębie struktury systemu Dyrektywy 92/43/EEC i 79/409/EEC oraz szerszy kontekst.

1.2. Związek z rozdziałem dotyczącym ochrony gatunków

1.3. Adaptacja Artykułu 6 przez prawo państwowe: obowiązek transpozycji

1.4. Termin zastosowania Artykułu 6: od kiedy obowiązują zadania Artykułu 6?

1.4.1. Specjalne obszary ochrony

1.4.2. Obiekty oparte na zadaniach Dyrektywy 92/43/EEC

2. Artykuł 6(1)

2.1. Tekst

2.2. Zakres

2.3. Jakie powinny być "konieczne działania ochronne"?

2.3.1. Koncepcja ochrony

2.3.2. Stan ochrony

2.3.3. Wymagania ekologiczne

2.4. Jaką formę mogą przyjąć "konieczne działania ochronne"?

2.4.1. Plany zagospodarowania.

2.4.2. Działania prawne, administracyjne lub oparte na dobrowolnych umowach

3. Artykuł 6(2)

3.1. Tekst

3.2. Zakres

3.3. Czy wdrożenie rozróżnia pomiędzy pogorszeniem a płoszeniem?

3.4. Jakie okoliczności powinny spowodować działania państw członkowskich?

3.5. Kiedy powinny być zastosowane działania związane z pogarszaniem i płoszeniem ?

3.6. Wskaźniki płoszenia i pogorszenia

3.6.1. Pogorszenie siedliska

3.6.2. Płoszenie zwierząt

4. Artykuł 6(3)

4.1. Tekst

4.2. Zakres

4.3. Co należy rozumieć przez "Każdy plan lub projekt, który nie jest bezpośrednio związany lub konieczny do zagospodarowania obiektu"?

4.3.1. Projekt

4.3.2. Plan

4.3.3. "Nie jest bezpośrednio związany lub konieczny do zagospodarowania"

4.4.1. Istotny sposób oddziaływania

4.4.2. Może na nie ...

4.4.3. ... zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub projektami

4.5. Co należy rozumieć przez "odpowiednią ocenę jego skutków dla danego obiektu z punktu widzenia założeń jego ochrony"?

4.5.1. Forma oceny

4.5.2. Treść oceny

4.5.3. Jak należy ustalać "założenia ochronne obiektu"?.

4.6. Podejmowanie decyzji

4.6.1. "Kompetentne władze państwowe"

4.6.2. Kiedy jest stosowne uzyskanie opinii społecznej?

4.6.3. Koncepcja "spójności obiektu"

5. Artykuł 6(4)

5.1. Tekst

5.2. Zakres

5.3. Rozważania wstępne

5.3.1. Analiza rozwiązań alternatywnych

5.3.2. Analiza imperatywów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego

5.4. Przyjęcie działań kompensujących

5.4.1. Co należy rozumieć przez "działania kompensujące" i kiedy powinny być brane pod uwagę?

5.4.2. Treść działań kompensujących

5.4.3. "Ogólna spójność" sieci NATURA 2000

5.4.4. Kto ponosi koszty działań kompensujących?

5.4.5. Powiadomienie Komisji Europejskiej o działaniach kompensujących

5.5. Co się dzieje z obiektami, na których znajdują się siedliska i/lub gatunki o pierwszorzędnym znaczeniu?

5.5.1. Obiekt

5.5.2. Interpretacja pojęć "zdrowia ludzkiego", "bezpieczeństwa publicznego" oraz "pozytywnych skutków o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska"

5.5.3. Przyjęcie opinii Komisji i jej konsekwencje


Aneks I

Aneks II

Aneks II A

Aneks III

Aneks IV

Aneks V
Strona główna