Paweł Pawlaczyk

Flora roślin naczyniowych

Zobacz spis rzadkich i zagrożonych gatunków  Do strony głównej "Zielonej Wstęgi"  Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników

Wiedza o florze roślin naczyniowych "Zielonej Wstęgi" daleka jest od kompletności. Opublikowano wprawdzie wiele prac dotyczących flory i roślinności różnych fragmentów badanego terenu (Libbert 1931, 1932 1938, Strauss 1936, Wodziczko et all. 1948, Czubiński 1950, 1961, Celiński, Filipek 1958, Filipek 1962, 1974a, 1974b, Ciaciura 1988, Chmiel, Jackowiak 1991, Jackowiak, Żukowski 1991, Agapow 1992, Zając et all. 1992, 1993, Król et all. 1993, Borysiak 1994, Ilnicki 1995). Starsze z tych publikacji opisują jednak w większości nieistniejące już stanowiska roślin. Część nowszych prac to zestawienia starszych, nieaktualnych danych florystycznych. Nieliczne publikacje oparte na współczesnych badaniach terenowych dotyczą tylko wybranych obiektów, stanowiących ułamek procenta powierzchni całej "Zielonej Wstęgi". Również w trakcie realizacji projektu nie prowadzono pełnych studiów florystycznych. Dane zebrane w toku jego realizacji upoważniają jednak do próby scharakteryzowania wybranych aspektów flory badanego obszaru. Poniżej przedstawiono zebraną wiedzę o występowaniu na nim gatunków cennych z punktu widzenia ochrony przyrody. Informacje dotyczące dynamiki flory (w tym zjawiska ginięcia gatunków), zmian we florze, jakie zaszły w ciągu ostatniego wieku, a także gatunków ekspansywnych, są przedmiotem rozważań Pawlaczyka i Jermaczka w rozdziale 00 niniejszej książki.

Materiały źródłowe

Cel prac, jakim było dostarczenie takich danych przyrodniczych, które umożliwią sformułowanie strategicznej koncepcji ochrony przyrody, sprawił że skupiono się na analizie zjawiska obecności na badanym terenie gatunków z dwóch przeciwstawnych grup dynamicznych: gatunków ginących (w skali kraju lub dużych regionów) oraz gatunków ekspansywnych, zagrażających tożsamości flory lokalnej.

We wstępnym etapie prac przeanalizowano dostępną literaturę dotyczącą flory obszaru. Podawane w niej stanowiska rzadszych gatunków starano się w toku realizacji projektu zweryfikować w terenie. Zawsze jeżeli nie udawało się potwierdzić stanowiska, rozważano czy jest jeszcze szansa, że gatunek uda się w przyszłości odnaleźć, to znaczy czy zachował się jego biotop. Oprócz tego, w ramach wykonywania w latach 1993-1995 wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru, postępując zgodnie z przyjętą metodyką, poszukiwano na całym terenie objętym projektem stanowisk gatunków podlegających w Polsce ochronie, gatunków ujętych na polskiej "czerwonej liście" oraz innych gatunków uznanych za rzadkie i zagrożone wyginięciem w regionie. Na terenie obecnego parku krajobrazowego "Ujście Warty", w dolinach Odry i Nysy Łużyckiej oraz na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Jezioro Wielkie k. Witnicy" inwentaryzacja ta była w latach 1994-1995 dodatkowo uszczegółowiona (Jermaczek i Pawlaczyk 1994, Jermaczek i Pawlaczyk 1996a, 1996b, Jermaczek et all. 1995), co zaowocowało większą liczbą odnalezionych stanowisk. W pracach inwentaryzacyjnych udział brali: T. Czwałga, R. Gramsz, B. Jackowiak, D. Jermaczek, A. Jermaczek, R. Stańko.

W wybranych obiektach, w związku z przygotowywaniem dokumentacji uzasadniającej objęcie ich ochroną, wykonano szczegółowe badania fizjograficzne, których elementem było rozpoznanie florystyczne. Opracowano w ten sposób florę dolin Pliszki i Ilanki (Jermaczek et all. 1994, Wołejko et all. 1994, Wołejko, Stańko 1995, 1998), projektowanego rezerwatu "Wrzosiec k. Piasecznej" (Narkiewicz 1995), projektowanego rezerwatu "Posada" (Jermaczek, Jermaczek 1997) i obszaru chronionego Lubuskiego Klubu Przyrodników "Owczary" (Kujawa-Pawlaczyk 1996).

Na wiedzę o florze złożyły się także rozproszone obserwacje poczynione podczas penetracji terenu w związku z realizacją rozmaitych zadań w ramach projektu. Zróżnicowanie stopnia szczegółowości poznania flory poszczególnych fragmentów badanego obszaru, osiągniete w wyniku przedstawionych wyżej prac, przedstawia Ryc. 1.

Zebrany materiał nie umożliwia oczywiście pełnej charakterystyki flory rozpatrywanego terenu, dostarcza jednak danych o występowaniu gatunków szczególnie ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody. Informacja ta ma charakter podsumowania aktualnej wiedzy o rozmieszczeniu tych roślin i nie może być uważana za pełną charakterystykę ich rozmieszczenia. Łatwo zauważyć, że większość znanych stanowisk cennych gatunków skupia się na kilku obszarach szczegółowo przebadanych pod względem florystycznym. Z drugiej strony pamiętać trzeba, że takim szczegółowym badaniom poddane były właśnie obszary podejrzewane o to, że mogą okazać się miejscami występowania rzadkich roślin.

Niekompletność listy stanowisk wielu gatunków jest wyraźnie widoczna. Z pewnością nie udokumentowano wszystkich stanowisk gatunków względnie pospolitych (bagno, modrzewnica, pospolitsze storczyki), gatunków z natury niewielkich i łatwych do przeoczenia (leńce, nasięźrzał, podejźrzon, rosiczki, pływacze), gatunków rozproszonych w rozległych biotopach (widłaki) bądź gatunków trudnych do rozpoznania przez amatorów (niektóre turzyce, przywrotniki, róże i jeżyny).

Walory florystyczne badanego obszaru

Na rozpatrywanym obszarze znajdują się liczne stanowiska roślin, ważne z punktu widzenia ochrony przyrody. Są to przede wszystkim stanowiska taksonów zaliczanych do ginących w Polsce, albo w odpowiednich jej regionach geograficznych. Zachowanie tych stanowisk ma ważne znaczenie dla zachowania pełni różnorodności flor lokalnych. Gatunki roślin cenne z punktu widzenia ochrony przyrody, występujące na obszarze "Zielonej Wstęgi", reprezentują przede wszystkim następujące grupy geograficzne i ekologiczne:

¨ grupę roślin, osiągających w Polsce wschodnią granicę swego występowania, np. Anthericum liliago, Apium nodiflorum, Aira caespitosa, Aira praceox, Drosera anglica, Drosera intermedia, Elatine hexandra, Eleocharis multicaulis, Erica tetralix. Pas przygraniczny wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, jako najbardziej na zachód wysunięty fragment Polski jest, pod warunkiem obecności odpowiednich siedlisk, obszarem skupiania się ich krajowych stanowisk. Już Czubiński (1961) podkreśla fakt koncentrowania się gatunków o atlantyckim typie zasięgu w ówczesnych powiatach Lubsko, Żary i Żagań;

¨ grupę roślin związanych z murawami kserotermicznymi, np. Carex supina, Cerasus fruticosa, Litosphermum purpurocoaeruleum, Stipa sp. div., Campanula bononiensis, Campanula sibirica, Eryngium campestre, Anthericum liliago, Thesium linophyllon, Linosyris vulgaris, Oxytropis pilosa. Gatunkom tym zagrażają przede wszystkim procesy sukcesji wtórnej, zachodzące w murawach po zaprzestaniu ich ekstensywnego wypasania. Jednym z przejawów tych procesów jest zarastanie muraw krzewami tarniny i dzikich róż, a przede wszystkim robinią, ale np. odnowienie populacji niektórych gatunków kserotermicznych może być uniemożliwione przez brak odpowiednich mikrosiedlisk, tworzonych niegdyś przez wypas, nawet wtedy gdy fitocenoza zachowuje swój traworoślowy charakter (por. rozdz. 00);

¨ grupę roślin związanych z siedliskami efemerycznymi, w tym przede wszystkim z aluwiami rzecznymi (np. Corrigiola litoralis, Elatine hexandra), także z pobrzeżami jezior i stawów (Elatine hexandra, Pilularia globulifera) lub ze starorzeczami (Salvinia natans, Nymphoides peltata). Dolina Nysy Łużyckiej była jeszcze do niedawna - jak wynika z dziewiętnastowiecznych danych florystycznych - jednym z ważniejszych obszarów koncentracji takich gatunków na ziemiach obecnej Polski. Dziś taksony te należą do ginących w najszybszym tempie, ze względu na zanik odpowiednich dla nich siedlisk. Tworzą one znaczną część listy gatunków, które w czasach historycznych wyginęły na badanym obszarze (por. rozdz. 00).;

¨ grupę gatunków wysokotorfowiskowych, np. Andromeda polifolia, Drosera sp. div., Carex limosa, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Erica tetralix, Vaccinium uliginosum. Zasoby tych gatunków zmniejszają się w całej Polsce w wyniku powszechnego procesu niszczenia torfowisk - zwłaszcza oligotroficznych torfowisk wysokich - w rezultacie zmiany ich reżimu wodnego: odwodnienia, podtopienia lub eutrofizacji.

¨ grupę gatunków górskich, schodzących wzdłuż doliny Nysy na niż śląski, np. Abies alba, Arnica montana, Luzula sylvatica, Aruncus dioicus, Prenanthes purpurea, Calamagrostios villosa, Geranium phaeum, Matteucia struthiopteris, Senecio nemorensis, Senecio fuchsi, Thelypteris limbosperma i inne; por. Wodziczko et all. 1948, Ciaciura 1988. Większość tych gatunków w Sudetach należy do względnie pospolitych, ich niżowe stanowiska mają jednak charakter osobliwości florystycznej. Skupiają się one w okolicach Łęknicy i w okolicach Zgorzelca; wiele stanowisk dziś już nie istnieje.

Zasoby gatunków z "czerwonych list"

W Tab. 1 zestawiono wykaz gatunków roślin naczyniowych z Polskiej Czerwonej Listy (Zarzycki, Szeląg 1992), oraz z listy ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski (Żukowski, Jackowiak 1995), których stanowiska znane są na rozpatrywanym obszarze. Wykorzystanie w tym miejscu "czerwonej listy" Wielkopolski wynika z faktu, że jej autorzy (Żukowski, Jackowiak 1995) region ten pojmują bardzo szeroko, włączając do niego również Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk aż po Przedgórze Sudetów. Z wyjątkiem krótkiego odcinka w gminach Zgorzelec i Bogatynia cały obszar "Zielonej Wstęgi" leży więc bądź w granicach tak rozumianej Wielkopolski, bądź Pomorza Zachodniego. Analogiczna "czerwona lista roślin" dla Śląska nie jest niestety opracowana.

Lista gatunków jest uporządkowana w alfabetycznej kolejności nazw łacińskich. Jeżeli przy informacjach o stanowiskach gatunku nie podano cytatu, oznacza to że informacja o jego występowaniu (ewentualnie potwierdzenie znanego dawniej stanowiska) jest wynikiem prac terenowych prowadzonych w związku z niniejszym projektem. W zestawieniu ujęto stanowiska współcześnie potwierdzone oraz stanowiska historyczne, jeżeli wciąż jeszcze jest szansa występowania gatunku w miejscu, skąd był niegdyś podawany. Pominięto tu stanowiska, które z cała pewnością już nie istnieją.

Obiekty szczególnie ważne dla zachowania różnorodności florystycznej

Stanowiska gatunków ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody na badanym obszarze koncentrują się w kilkunastu obiektach o zróżnicowanym charakterze ekologicznym:

1. Miejsca koncentracji flory kserotermicznej występują w dolinie Odry i Warty, w północnej części rozpatrywanego obszaru. Grupujące te gatunki płaty muraw albo kompleksy przestrzenne muraw, ciepłolubnych okrajków i ciepłolubnych zarośli mają najczęściej charakter wyspowy i są związane ze szczególnymi położeniami terenowymi - skarpami o ekspozycji na S, SW i W. Do najważniejszych obiektów należą:

 Rezerwat Bielinek, będący od dawna znanym obiektem o randze międzynarodowej. Są tu jedyne polskie stanowiska dębu omszonego (Quercus pubescens) i nawrotu czerwonobłękitnego (Litosphermum purpureocaeruleum (Celiński, Filipek 1958, Zając et all. 1992,1993, Ciaciura 1997). Rośnie tu także kilkanaście innych gatunków kserotermicznych ginących w Polsce lub w regionie (zobacz Tab. 1). Obiekt jest chroniony jako rezerwat przyrody, jednak brak wypasu i erozji, a także ekspansja robinii akacjowatej sprawiają, że walory jego są zagrożone. Np. podawane stąd w 1958 r. jedyne w Polsce stanowiska szyplinu zielnego (Dorycnium herbaceum) oraz omanu niemieckiego (Inula germanica) już nie istnieją.

Murawy k. Owczar w gminie Górzyca. Murawy w Owczarach oceniane są jako "jedne z najlepiej zachowanych muraw kserotermicznych w Polsce". Gromadzą one między innymi (Filipek 1962, Kujawa-Pawlaczyk 1996): pajęcznicę liliowatą (Anthericum liliago), ostnicę Jana (Stipa joannis) i ostnicę włosowatą (Stipa capillata), jedną z bogatszych w Polsce populacji mikołajka polnego (Eryngium campestre). Obiekt ten, znacznie większy i bogatszy florystycznie od pobliskiego rezerwatu Pamięcin, zasługuje niewątpliwie na ochronę rezerwatową. Na razie został zakupiony i objęty ochroną przez Lubuski Klub Przyrodników. Dla zachowania muraw kserotermicznych prowadzony jest w nim wypas owiec.

 Rezerwat Pamięcin w gminie Górzyca, chroniący płat murawy o stosunkowo bogatym składzie florystycznym, z pajęcznicą liliowatą (Anthericum liliago), ostnicą Jana (Stipa joannis), ostnicą włosowatą (Stipa capillata), dzwonkiem bonońskim (Campanula bononensis) i dzwonkiem syberyjskim (Campanula sibirica). Obiekt jest chroniony jako rezerwat przyrody od roku 1972. Wymaga pilnego opracowania planu ochrony, usunięcia części zarośli tarniny i podjęcia wypasu muraw, do czego niezbędna jest zmiana statusu z rezerwatu ścisłego na częściowy.

 Inne obiekty: murawy k. Dolska i Morynia w gminie Moryń, na krawędzi doliny Odry na południe od Cedyni, na północnej krawędzi doliny Warty w rejonie Witnicy, na południowo-wschodniej krawędzi doliny Warty między Żabowem a Górzycą, k. Kunic na skarpie doliny Odry. Obiekty te skupiają populacje kilku ciepłolubnych gatunków rzadkich i ginących w regionie (zob. Tab. 1).

Dla ochrony flory kserotermicznej konieczna jest ochrona jako rezerwatów lub użytków ekologicznych wszystkich zachowanych płatów muraw, a nie tylko najlepiej zachowanych obiektów. Tylko taka strategia ochrony umożliwi funkcjonowanie nad Dolną Odrą metapopulacji odpowiednich gatunków ciepłolubnych, a nie tylko ich izolowanych i mało licznych populacji. Dla zachowania płatów muraw, a więc i dla zachowania populacji gatunków flory kserotermicznej, niezbędna jest tak zwana ochrona aktywna, polegająca na umiarkowanym wypasie oraz usuwaniu zarastających murawy krzewów (zobacz rozdział 00).

2. Miejsca koncentracji flory wysokotorfowiskowej to w większości drobne obiekty rozproszone na całym rozpatrywanym obszarze, w szczególności w krajobrazach roślinnych z dominacją oligotroficznych i mezotroficznych lasów. Gromadzą one populacje gatunków, które są jeszcze stosunkowo pospolite, jednak ze względu na osuszanie lub eutrofizację ich biotopów gwałtownie tracą swe stanowiska w Zachodniej Polsce. Należą do nich np. bagno (Ledum palustre), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), modrzewnica (Andromeda polifolia), rosiczka okragłolistna (Drosera rotundifolia), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris), przygiełka biała (Rhynchospora alba). Szczególną cechą torfowisk w rozpatrywanym obszarze jest występowanie populacji gatunków o zachodnim typie zasięgu, jak np. rosiczka długolistna (Drosera anglica), rosiczka pośrednia (Drosera intermedia) i wrzosiec bagienny (Erica tetralix). Obszarem szczególnie licznego występowania torfowisk wysokich są: Bory Dolnośląskie, bogate w gatunki atlantyckie. Znamienne jest tu obfite i częste występowanie Erica tetralix. Liczne torfowiska mszarne występują też w lasach na północ od Witnicy oraz w rejonie Puszczy Rzepińskiej. Do najbardziej interesujących obiektów należą:

 Torfowisko "Wrzosiec k. Piasecznej" w Borach Dolnośląskich, z bardzo bogatą populacją wrzośca bagiennego (Erica tetralix) i z kilkoma innymi rzadkimi gatunkami, jak rosiczka pośrednia (Drosera intermedia) i widłak torfowy (Lycopodiella innudata). Obiekt ten bezwzględnie zasługuje na ochronę rezerwatową..

 Ciąg torfowisk k. Witnicy grupujący bogate populacje wszystkich "typowych" gatunków wysokotorfowiskowych, jak bagno (Ledum palustre), modrzewnica (Andromeda polifolia), turzyca bagienna (Carex limosa), żurawina (Oxycocus quadripetalus), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris).

 Inne obiekty, rozproszone na rozpatrywanym obszarze, a zawierające w składzie swej flory nieraz gatunki bardzo rzadkie, jak widłak torfowy (Lycopodiella innudata) czy rosiczka długolistna (Drosera anglica).

Wszystkie miejsca występowania gatunków wysokotorfowiskowych, nawet tych jeszcze względnie pospolitych, zasługują na zachowanie i objęcie ochroną, przynajmniej jako użytki ekologiczne. Obok znaczenia tych gatunków dla zachowania różnorodności florystycznej, pamiętać trzeba, że wskazują one płaty torfowisk wysokich, które są ekosystemami ginącymi w skali kraju.

3. Miejsca koncentracji flory wód i flory efemerofitów aluwialnych to przede wszystkim doliny rzeczne. Mimo znacznego stopnia przekształcenia przez człowieka zarówno dolin, jak i reżimów hydrologicznych samych rzek, do dziś zachowały się w nich pozostałości siedlisk odpowiednich dla tej grupy gatunków. Szczególnie interesujące florystycznie są starorzecza, związane przede wszystkim z dolinami wielkich rzek - Warty i Odry. Specyficzna grupa gatunków efemerycznych, pierwotnie związana np. z takimi elementami koryt rzecznych jak odsypy i namuliska, dziś na skutek regulacji rzek, częściej spotykana jest w płytkich jeziorach, albo wręcz na siedliskach wtórnych, np. w stawach.

Do najbardziej interesujących obiektów należą:

 Jezioro Janiszowice, gromadzące populacje takich gatunków, jak gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera), ponikło wielołodygowe (Eleocharis multicaulis), zamętnica błotna (Zanichella palustris) i rdestnica tępolistna (Potamogeton obtusifolius). Obiekt ten bezwzględnie zasługuje na ochronę rezerwatową.

 Stawy k. Niwicy z populacjami gatunków siedlisk efemerycznych: nawodnik sześciopręcikowy (Elatine hexandra) i gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera).

 Rezerwat Słońsk w ujściu Warty: periodycznie zalewany zbiornik retencyjny grupuje bogate populacje wielu gatunków aluwialnych.

 Dolina Odry na całej swej długości na rozpatrywanym obszarze. Mimo regulacji koryta rzecznego na jego brzegach istnieją, choć bardzo ograniczone, siedliska dogodne dla efemerofitów, takich jak cibory (Cyperus sp.) lub namulnik brzegowy (Limosella aquatica), a starorzecza skupiają liczną grupę gatunków wodnych. Znamiene jest liczne występowanie w starorzeczach na południe od Słubic salwinii pływającej (Salvinia natans), a także występowanie na północ od Kostrzynia grzybieńczyka wodnego (Nymphoides peltata).

 Dolina Warty, o charakterze nieco podobnym do doliny Odry. Dodatkowo międzywale Warty na rozpatrwanym obszarze ma charakter zalewowy, co umożliwia bytowanie na nim gatunków aluwialnych. Do osobliwości florystycznych związanych z tym siedliskiem należą np. starzec bagienny (Senecio paludosus) i arcydzięgiel nadbrzeżny (Archangelica officinalis ssp. litoralis).

Zaskakujące jest występowanie rzadkich gatunków wód i aluwiów także poza dolinami rzecznymi, na śródlesnych torfowiskach Puszczy Piaskowej. Odnotowano tam stanowiska cibory brunatnej (Cyperus fuscus) i salwinii pływającej (Salvinia natans).

4. Miejsca koncentracji flory łęgów to przede wszystkim doliny rzeczne. Łęgi wierzbowe i topolowe w dolinach Odry i Warty zostały jednak niemal zupełnie wyniszczone. Niektóre z gatunków drzew budujących drzewostan lasów tego typu (np. topola biała Populus alba, topola czarna Populus nigra) należą wręcz do osobliwości florystycznych na badanym obszarze. Nieco więcej jest łęgów z drzewostanem dębowym a najwięcej - łęgów olszowych w dolinkach mniejszych rzek. Chociaż flora lasów łęgowych nie zawiera w swym składzie zbyt wielu unikatowych gatunków, na odnotowanie zasługuje:

 Masowe występowanie skrzypu zimowego (Equsetum hyemale) w lasach łęgowych na wsch. od Krosna Odrzańskiego. Skrzyp jest tam bezwzględnym dominantem w runie na powierzchni kilku hektarów.

 Obfite wystepowanie rzadkiej i okazałej paproci, pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris) w dolinie Rzeczycy na pd. od Lubska (por. Macicka, Wilczyńska 1993, Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1996)

5. Miejsca koncentracji flory łąk, młak i źródlisk to przede wszystkim doliny mniejszych rzek, np. Pliszki, Ilanki, Myśli, Świergotki, Rzeczycy, a także niektóre odcinki doliny Nysy Łużyckiej. Niektóre fragmenty tych dolin zachowały się w stanie mało zniekształconym przez człowieka. Na wymienienie zasługują tu:

 Dolina Ilanki i dolina Pliszki, skupiające bogate zasoby ginących roślin łąkowych (storczyki Dactylorhiza incarnata, D. majalis i D. maculata, sit tępokwiatowy Juncus subnodulosus, nasięźrzał pospolity Ophioglosum vulgatum i in.)

 Łąki i młaki w dolinie Nysy Łużyckiej w okolicach Bielawy i Zgorzelca.

Stanowiska skrzypu olbrzymiego (Equisetum maximum) na źródliskach k. Lubiechowa w Puszczy Piaskowej oraz w okolicach Cedyni.

6. Miejsca koncentracji flory leśnej są na rozpatrywanym obszarze mniej liczne, niż można by się tego spodziewać na podstawie zasięgu lasów. Bardzo znaczny stopień przekształcenia przez człowieka fitocenoz leśnych sprawił, że na dużych obszarach zrąb runa lasów stanowią nie gatunki leśne, a porębowe, łąkowe lub nawet ruderalne.

Miejscami koncentracji flory typowej dla lasów liściastych są przede wszystkim:

 Kompleks lasów bukowych na północ od Witnicy, oraz kompleks grądów na zboczach doliny Warty na zach. od tego miasta. W istniejącym tam rezerwacie "Bogdaniec I" odnotowano tu między innymi występowanie rzadkich storczyków: buławnika czerwonego (Cephalanthera rubra) i gnieźnika lesnego (Neottia nidus-avis).

 Las na skarpie Lemierzyckiej miedzy Słońskiem a Lemierzycami. Znajduje się tu między innymi stanowisko rzadkiej w Polsce kokoryczy wątłej (Corydalis intermedia).

 Kompleks lasów grądowych i łęgowych w okolicy Łęknicy, wraz z Parkiem Mużakowskim w tej miejscowości. Oprócz dobrze zachowanej flory leśnej można tu spodziewać się potwierdzenia kilku stanowisk gatunków górskich, w przeszłości stąd podawanych, np. przytulii okrągłolistnej (Galium rotundifolium), widłaka wrońca (Huperzia selago), świerząbka kosmatego (Chaerophyllum hirsutum) czy jaskra gajowego (Ranunculus nemorosus)

 Kompleks żyznych zboczowych grądów lipowych na zboczu doliny Nysy Łużyckiej, między Trzcińcem a Posadą, wraz z rozproszonymi płatami lipowych lasów zboczowych (np. k. Zawidowa, k. Lasowic). Liczne są tu gatunki górskie, np. parzydło górskie (Aruncus dioicus), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea) i kosmatka gajowa (Luzula luzloides).

Znacznie bardziej rozproszone są zasoby florystyczne roślin typowych dla borów sosnowych. Gospodarka leśna na siedliskach oligotroficznych nie wiąże się ze zniekształceniami składu gatunkowego drzewostanów i nie powoduje tak daleko idącej degeneracji fitocenoz. Gatunki borowe, jak np. widłaki: goździsty (Lycopodium clavatum), spłaszczony (Lycopodium complanatum) i jałowcowaty (Lycopodium annotinum), znajdują w rezultacie odpowiadające im siedliska także w sztucznych drzewostanach sosnowych. Ich stanowiska rozproszone są w dużych kompleksach leśnych rozpatrywanego obszaru, w tym przede wszystkim w Puszczy Rzepińskiej i w Borach Dolnośląskich.

Zobacz spis rzadkich i zagrożonych gatunków
Do strony głównej "Zielonej Wstęgi"
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników