Tymotka Boehmera - trawa typowa dla miejsc kserotermicznych. Fot. P. Pawlaczyk

Murawy kserotermiczne w Owczarach

Ostoja położona jest około 1,5 km na południe od miejscowości Górzyca, przy szosie Kostrzyn - Słubice, w sąsiedztwie miejscowości Owczary (gm. Górzyca) i obejmuje powierzchnię 18 ha. Główny przedmiot ochrony stanowi tu roślinność kserotermiczna.

Rejon Górzycy należy do bardziej interesujących centrów występowania roślinności kserotermicznej w dolinie Odry. Jest ono wynikiem układu specyficznych warunków stworzonych przez łagodny klimat doliny rzecznej, gliniaste podłoże i urozmaiconą powierzchnię terenu, obfitującą w strome zbocza o ciepłej, południowo-zachodniej i południowej wystawie. Fragment muraw w okolicy Owczar, od roku 1995 będący własnością Klubu należy do najbardziej interesujących. Wśród wielu gatunków stwierdzonych tu roślin kserotermicznych wymienić można między innymi ostnicę włosowatą, ostnicę Jana, dzwonka syberyjskiego, pajęcznice liliowatą, mikołajka polnego, leńca pospolitego. Flora tego obszaru została szczegółowo skartowana już w roku 1995. W latach kolejnych opracowaliśmy plan ochrony obiektu.

Szata roślinna muraw kształtowana była przez prowadzoną na wzgórzach gospodarkę - ekstensywny wypas owiec. Po zarzuceniu jej w końcu lat 80. rozpoczął się proces szybkiego zarastania muraw zaroślami tarniny i robinii akacjowej. Dla zachowania roślinności kserotermicznej na krawędzi doliny Odry niezbędne jest prowadzenie tradycyjnych metod gospodarowania. W tym celu od roku 1998 przywrócono wypas owiec oraz rozpoczęto aktywnie eliminować zarośla tarniny i akacji. Stało się to możliwe dzięki dotacjom otrzymanym z fundacji: EkoFundusz, WWF oraz GEF/SGP. W sąsiedztwie muraw znajduje się wyremontowany budynek stacji Klubu, w którym mieści się ekspozycja na temat ekosystemów łąkowych na świecie, w Polsce i oczywiście w Owczarach. Skuteczna ochrona muraw nie byłoby to również możliwa bez pomocy i zaangażowania Urzędu Gminy w Górzycy, który aktywnie wspiera wszelkie nasze działania.

Polecamy naszą publikację o tym obiekcie. Możesz ją kupić teraz !

Literatura;

Jermaczek A., Pawlaczyk P. 1998. Aktywna ochrona muraw kserotermicznych nad Środkową Odrą. (folder) Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.

Kujawa-Pawlaczyk J. 1995. Flora obiektu chronionego LKP "Owczary". Mscr.

Do strony głównej serwisu "Ostoje przyrody Lubuskiego Klubu Przyrodników"
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników