Do tekstu o florze   Do strony głównej "Zielonej Wstęgi"   Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników

Znane zasoby gatunków rzadkich, ginących i narażonych na wyginięcie na terenie "Zielonej Wstęgi"
Pom. Zach - status gatunku na Pomorzu Zachodnim wg Żukowskiego i Jackowiaka (1995), Wlkp. - status gatunku w szeroko pojętej Wielkopolsce wg Żukowskiego i Jackowiaka (1995), Pol. - status gatunku w Polsce wg Zarzyckiego i Szeląga (1992). E - gatunek wymierający, V - gatunek narazony na wyginięcie, R - garunek rzadki, I - gatunek ginący o nieznanym dokładnie stopniu zagrożenia, · - nie ujęta na liście.

Gatunek

Pom.

Zach.

Wielkopolska

Polska

Uwagi.

Zasoby w obszarze "Zielonej wstęgi"

Abies alba

Jodła pospolita

-

v

.

Gatunek górski, nie odgrywający praktycznie żadnej roli w lasach rozpatrywanego obszaru, jednak notowany na kilku pojedynczych, uważanych za naturalne stanowiskach w dolinie Nysy aż po Łęknicę (Czubiński 1961, Ciaciura 1988)

Acer campestre,

Klon polny

R

R

.

Gatunek bardzo liczną populację ma np. w rezerwacie "Bielinek" gdzie miejscami jest dominantem w drzewostanie. Oprócz tego rozproszony na zboczach doliny Odry i Nysy, zwłaszcza w miejscach ciepłych

Achillea cartillaginea

Krwawnik wierzbolistny

v

.

.

Występuje w rezerwacie "Słońsk" i w kilku innych miejscach w doliach Odry i Warty

Allium angulosum

Czosnek kątowaty

v

e

.

Stwierdzony nad Odrą k. Chlewic, może nieco częstszy na błoniach w dolinach wielkich rzek

Alisma lanceolatum

Żabieniec lancetowaty

I

I

.

Występuje licznie, ale wyłącznie w rejonie "Ujścia Warty", w rezerwacie Słońsk i jego otoczeniu

Andromeda polifolia

Modrzewnica

V

V

.

Gatunek liczny na torfowiskach wysokich, ma wiele stanowisk w całym pasie, lokalnie nie zagrożony

Antennaria dioica

Ukwap dwupienny

v

v

.

Odnotowany w murawach k. Owczar, z pewnością częstszy

Anthericum liliago

Pajęcznica liliowata

V

V

R

Kilka stanowisk w murawach kserotermicznych i związanych z nimi ciepłolubnych okrajkach: w okolicy Morynia, w rezerwacie Bielinek, na zboczach dol. Odry k. Cedyni, w rejonie Owczar i Pamięcina oraz w okolicy Witnicy. Liczebność populacji na większości stanowisk przynajmniej po kilkaset egzemplarzy. Gatunek ten w Polsce przywiązany jest wyłącznie do muraw kserotermicznych doliny dolnej Odry i Warty (Czubiński 1950), stąd stanowiska te wyznaczają południowo-wschodnią granicę zasięgu (Wójtowicz 1993);

Apium nodiflorum

Selery węzłobaldachowe

-

E

E

Występuje na jedynym w Polsce stanowisku k. Królowa w gminie Trzebiel (Żukowski et all. 1985, 1988, Jackowiak, Żukowski 1991, Żukowski, Jackowiak 1993);

Arctium nemorosum

Łopian gajowy

R

R

.

Obfite stanowiska tego gatunku są w rezerwacie Bielinek i w rejonie Owczar, gdzie łopian ten występuje licznie w runie łęgów zboczowych Violo odoratae-Ulmetum oraz ich postaci degeneracyjnych, a także buduje własne zbiorowisko okrajkowe, sprzężone z lasami takiego typu

Asperula cynanchica

Marzanka pagórkowata

E

E

.

Stwierdzona na kilku stanowiskach w murawach kserotermicznych w północnej części rozpatrywanego obszaru

Asperula tinctoria

Marzanka barwierska

R

V

.

Stwierdzona na kilku stanowiskach w murawach kserotermicznych w północnej części rozpatrywanego obszaru

Asplenium trichomanes

Zanokcica skalna

E

E

.

Gatunek w zasadzie naskalny, pojawiający się też na wtórnych siedliskach, na murach i ruinach. Takie stanowisko odnotowano np. w Kurzycku k. Mieszkowic, choć prawdopodobne jest częstsze występowanie gatunku na rozpatrywanym obszarze

Botrychium lunaria

Podejźrzon księżycowy

E

V

.

Na rozpatrywanym obszarze odnotowany np. k. Nowin Wielkich, choć prawdopodobne jest jego częstsze występowanie

Bromus ramosus

Stokłosa gałęzista

e

e

.

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958)

Calamagrostis stricta

Trzcinnik prosty

.

V

.

Odnotowany w dolinach Ilanki i Pliszki, z pewnością częstszy

Callitriche hamulata

Rzęśl hakowata

v

e

.

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958), być może częstsza choć niezauważana

Camelina sativa

Lnicznik siewny

r

r

.

Odnotowany w murawach k. Owczar

Campanula bononiensis

Dzwonek bonoński

V

V

.

Odnotowany na kilku stanowiskach w murawach kserotermicznych (Dolsko w gm. Moryń, Owczary w gm. Górzyca, rezerwat Bielinek)

Campanula sibirica

Dzwonek syberyjski

V

V

.

Odnotowany na kilkunastu stanowiskach w murawach kserotermicznych (Dolsko w gm. Moryń, Owczary w gm. Górzyca, Cedynia, Stare Łysogórki, rezerwat Bielinek)

Carex diandra

Turzyca obła

v

v

.

Odnotowana w dolinach Ilanki i Pliszki

Carex disticha

Turzyca dwustronna

v

v

.

Stwierdzona nad Odrą k. Chlewic, może częstsza

Carex divulsa

Turzyca rozsunięta

v

v

r

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958)

Carex humilis

Turzyca niska

V

V

.

Gatunek związany z murawami kserotermicznymi, odnotowana w rezerwacie "Bielinek" oraz w murawach kserotermicznych k. Owczar

Carex lepidocarpa

Turzyca łuszczkowata

v

v

.

Odnotowana w dolinach Ilanki i Pliszki

Carex limosa

Turzyca bagienna

v

e

V

Występuje dość licznie na lepiej zachowanych torfowiskach wysokich, ma kilka stanowisk na rozpatrywanym obszarze

Carex supina

Turzyca delikatna

v

v

R

Gatunek związany z murawami kserotermicznymi, na rozpatrywanym terenie ma stanowisko w rezerwacie Bielinek oraz na murawach k. Górzycy i Owczar;

Cephalantera rubra

Buławnik czerwony

e

e

E

Na badanym terenie był notowany w rezerwacie leśnym Bogdaniec w gminie Witnica, oraz w rezerwacie "Bielinek"

Cerastium brachypetalum

Rogownica drobnokwiatopwa

e

e

v

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958), co prawda nie została tam odnaleziona przez Zająca et all. (1992), ale jest szansa że wciąż tam występuje

Cerasus frutiocosus

Wisienka karłowata

e

e

V

Na rozpatrywanym obszarze tylko jedno stanowisko w rezerwacie Bielinek, odległe zresztą od centrum występowania gatunku. Prawdopodobnie zagrożeniem dla istnienia gatunku jest hybrydyzacja z wiśnią pospolitą (Wójcicki 1987, 1993);

Chaerophyllum hirsutum

Świerząbek orzęsiony

r

v

.

Gatunek górski, wg Ciaciury (1988) licznie chodzący na niż, między innymi wzdłuż doliny Nysy, gdzie notowano go np. w okolicach Łęknicy

Cladium mariscus

Kłoć wiechowata

r

r

.

Kilka stanowisk na rozpatrywanym obszarze, zwłaszcza w północnej jego części

Corrigiola litoralis

Nadbrzeżyca nadrzeczna

e

v

v

Liczne, dziś już nie istniejące stanowiska tego gatunku koncentrowały się w dolinach Odry i Nysy Łużyckiej. W drugiej połowie XX wieku była w Polsce obserwowana tylko na pięciu stanowiskach, z czego jedno leży na rozpatrywanym obszarze: nad Odrą k. Krosna Odrzańskiego (Jackowiak 1993). Ginięcie gatunku związane jest z regulacjami rzek i zaniku specyficznych, efemerycznych siedlisk aluwialnych. Być może odnajdzie się jeszcze na aluwiach Odry lub Nysy;

Corydalis intermedia

Kokorycz wątła

r

r

.

Odnotowana na dwóch stanowiskach: k. Lemierzyc w gminie Słońsk i k. Lubska

Cucubalus baccifer

Wyżpin jagodowy

v

v

.

Notowany w rezerwacie "Bielinek"

Dactylorhiza majalis

Storczyk szerokolistny

.

v

.

Przynajmniej kilkanaście stanowisk na wilgotnych łąkach

Dactylorhiza incarnata

Storczyk krwisty

.

V

.

Przynajmniej kilkanaście stanowisk na wilgotnych łąkach. Najpospolitszy ze storczyków

Dactylorhiza maculata

Storczyk plamisty

v

v

v

Odnotowany w dolinie Pliszki, być może częstszy

Daphne mezereum

Wawrzynek wilczełyko

r

r

.

Występuje w rozproszeniu w żyznych lasach liściastych, odnotowany np. k. Bogatyni

Drosera anglica

Rosiczka długolistna

v

v

V

Na badanym terenie odnotowana na torfowisku na NW od Lubska;

Drosera intermedia

Rosiczka pośrednia

v

v

V

Notowany na kilku stanowiskach na badanym obszarze;

Drosera rotundifolia

Rosiczka okrągłolistna

i

v

R

Występuje dość często i w większości przypadków licznie na torfowiskach wysokich i przejściowych;

Dryopters cristata

Narecznica grzebieniasta

v

e

v

Odnotowana w dolinach Ilanki i Pliszki, być może częstsza

Elatine hexandra

Nawodnik sześciopręcikowy

e

e

e

Gatunek związany z aluwiami rzecznymi i innymi siedliskami o charakterze efemerycznym. W kraju, oprócz kilku stanowisk w Kotlinie Oświęcimskiej, notowany k. Niwicy (Zarzycki 1993a);

Eleocharis multicaulis

Ponikło wielołodygowe

e

v

R

Istniejące w kraju stanowiska koncentrują się na Ziemi Lubuskiej. Potwierdzono jego występowanie w okolicy Węglińca i Jagodzina, nad jeziorem Janiszowice oraz w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego (Jackowiak, Żukowski 1991, Chmiel, Jackowiak 1991). Kilka innych stanowisk istniało w okolicy Bobrowic, Zasiek i Trzebiela (Herbichowa, Jackowiak 1993);

Eleocharis quinqueflora

Ponikło skąpokwiatowe

v

v

.

Odnotowane w dolinach Ilanki i Pliszki

Epipactis palustris

Kruszczyk błotny

v

v

v

Podany z dolin Ilanki i Pliszki, być może częstszy

Equisetum maximum

Skrzyp olbrzymi

r

r

.

Liczna populacja, chroniona w utworzonym dla zabezpieczenia stanowiska tego gatunku rezerwacie, występuje k. Lubiechowa Dolnego. Inne stanowiska są na źródliskach w granicach miasta Cedyni.

Equisetum ramosissimum

Skrzyp gałęzisty

i

i

.

Na badanym obszarze znany z jednego stanowiska w Gubinie

Erica tetralix

Wrzosiec bagienny

v

e

.

Ma kilka stanowisk w Borach Dolnośląskich, w tym liczne populacje, jak np. w projektowanym rezerwacie "Wrzosiec k. Piasecznej"

Eriophorum latifolium

wełnianka szerokolistna

v

v

.

Znana z dolin Ilanki i Pliszki ale z pewnością częstsza

Eryngium campestre

Mikołajek polny

v

v

.

Jedyne stanowisko ma w murawach kserotermicznych k. Owczar, gdzie jednak tworzy liczną populację

Eryngium planum

Mikołajek płaskolistny

r

r

.

Odnotowany na jednym stanowisku k. Witnicy

Euphorbia palustris

Wlczomlecz błotny

e

r

.

Stwierdzony nad Odrą k. Chlewic

Galium rotundifolium

Przytulia okrągłolistna

e

v

.

Gatunek górski schodzący na niż. Notowany k. Łęknicy (Ciaciura 1988). Nie wiadomo, czy stanowiskao istnieje, choc jest to prawdopodobne ze względu na zachowanie się odpowiednich biotopów

Genista germanica

Janowiec ciernisty

v

v

.

Odnotowany na jednym stanowisku k. Witnicy, choć być może częstszy zwłaszcza w północnej części rozpatrywanego obszaru

Gentiana cruciata

Goryczka krzyżowa

e

e

.

Odnotowana na dwóch stanowiskach w murawach kserotermicznych k. Dolska, gm. Moryń

Gentiana pneumonantha

Goryczka wąskolistna

v

e

V

Na badanym terenie odnotowana na stanowisku nad jeziorem Janiszowice

Grattiola officinalis

Konitrut błotny

e

v

.

Odnotowany na jednym stanowisku k. Gozdowic

Hierochloë odorata

Turówka wonna

e

e

r

Znane jedno stanowisko w dolinie Ilanki

Huperzia selago

Widłak wroniec

v

e

.

Znane stanowiska gatunku były w okolicach Zgorzelca i Łęknicy (Ciaciura 1988), jest możliwe że wciąż tam jeszcze występuje

Hypochoeris maculata

Prosienicznik plamisty

v

v

.

Odnotowany w murawach k. Owczar, prawdopodbnie nieco częstszy

Juncus acutiflorus

Sit ostrokwiatowy

v

v

R

Na badanym terenie odnotowany na stanowisku k. Lubska

Juncus subnodulosus

Sit tępokwiatowy

v

v

V

Ma na rozpatrywanym terenie liczną populację w dolinie Ilanki (Wołejko et all. 1994)

Laserpitium latifolium

Okrzyn szerokolistny

v

e

.

Stwierdzony w dolinie Odry k. Chlewic

Lathyrus paluster

Groszek błotny

v

v

V

Na badanym terenie odnotowany na stanowisku k. Mieszkowic oraz nad Odrą k. Chlewic, może jest nieco częstszy

Ledum palustre

Bagno zwyczajne

.

v

.

Licznie i stosunkowo często (wiele stanowisk) na torfowiskach wysokich, przejściowych i w borach bagiennych, zwłaszcza w Borach Dolnośląskich. Mimo umieszczenia gatunku na Regionalnej Czerwonej Liście Wielkopolski, nie jest on zagrożony na rozpatrywanym obszarze

Leersia oryzoides

Zamokrzyca ryżowa

v

v

.

Stwierdzona nad Odrą k. Chlewic, byc może częstsza

Listera ovata

Listera jajowata

.

v

.

Podana z dolin Ilanki i Pliszki, być może częstsza

Litosphermum officinale

Nawrot lekarski

v

e

.

Podany z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958)

Litosphermum purpurocaeruleum

Nawrot czerwonobłękitny

.

.

R

Występuje na jedynym w kraju stanowisku w rezerwacie Bielinek (Baryła 1993a)

Lonicera periclymenum

Wiciokrzew pomorski

.

v

.

Odnotowany np. w Troszynie k. Mieszkowic, ale prawdopodobnie częstszy w północnej części rozpatrywanego obszaru

Lycopodiella innudata

Widłak torfowy

e

e

V

Odnotowany nad jeziorem Janiszowice oraz na kilku stanowiskach w Borach Dolnośląskich

Lycopodium annotinum

Widłak jałowcowaty

.

r

.

Rozproszone stanowiska w borach (szczególnie w ich wilgotniejszych postaciach i na okrajkach torfowisk) na rozpatrywanym obszarze

Lycopodium clavatum

Widłak goździsty

.

r

.

Rozproszone stanowiska w borach sosnowych

Lycopodium complanatum

Widłak spłaszczony

v

v

.

Rozproszone stanowiska w borach sosnowych

Matteucia struthiopteris

Pióropusznik strusi

v

e

.

Ciąg stanowisk tego gatunku odnaleziono w dolinie Rzeczycy między Lubskiem a Tuplicami. Informacja o tych stanowiskach została też niezależnie opublikowana przez botaników z ośrodka wrocławskiego (Macicka, Wilczyńska 1993, Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1996)

Melamphyrum arvense

Pszeniec różowy

v

v

.

Podany z rezerwatu "Bielinek" (Celiński i Filipek 1958)

Neottia nidus-avis

Gnieźnik leśny

v

e

.

Odnotowany w buczynach rezerwatu Bogdaniec k. Witnicy

Nymphaea candida

Grzybień północny

k

k

.

Odnotowany w rezerwacie Słońsk, być może nieco częstszy na rozpatrywanym obszarze

Nymphoides peltata

Grzybieńczyk wodny

v

i

V

Na rozpatrywanym obszarze jedno stanowisko w starorzeczu Odry w rejonie Chlewic,

Oenanthe fistulosa

Kropidło piszczałkowate

e

v

.

Odnotowany na jednym stanowisku k. Gozdowic

Ononis repens

Wilżyna rozłogowa

v

v

.

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958)

Ophioglosum vulgatum

Nasięźrzał pospolity

v

v

.

Znany z doliny Pliszki, z pewnością znacznie częstszy na wilgotnych łąkach

Orchis militaris

Storczyk kukawka

e

v

v

Znany z doliny Pliszki. Przez Celińskiego (1958) był podawany z rezerwatu "Bielinek", ale nie został już tam odnaleziony przez Zająca et all. (1992).

Orobanche alsatica

Zaraza alzacka,

e

-

R

Odnotowany w rezerwacie "Bielinek" (Celiński 1958), nie odnaleziona przez Zająca et all. ale jest szansa, że wciąż tam występuje

Orobanche elatior

Zaraza wielka,

e

e

I

Notowany w rezerwacie "Bielinek" (Celiński 1958) oraz w murawach kserotermicznych k. Owczar

Orobanche lutea

Zaraza czerwonawa

E

E

.

Notowana w murawach kserotermicznych w okolicy Owczar oraz w rezerwacie "Bielinek"

Orobanche purpurea

Zaraza niebieska

e

e

r

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958), nie odnaleziona przez Zająca et all., ale jest szansa że wciąż tam występuje

Oxycoccus quadripetalus

Żurawina błotna

.

v

.

Licznie i stosunkowo często na torfowiskach wysokich i przejściowych. Mimo umieszczenia na regionalnej czerwonej liście gatunek ten nie jest zagrożony na badanym obszarze

Oxytropis pilosa

Ostrołódka kosmata

v

v

.

Kilka stanowisk w murawach kserotermicznych w północnej części rozpatrywanego obszaru (zbocza dolin Odry i Warty)

Peucedanum cervicaria

Gorysz siny

v

v

.

Podany z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958), może częstszy w okrajkach muraw kserotermicznych

Pilularia globulifera

Gałuszka kulecznica

Ex

e

E

Gatunek w Polsce występujący tylko na dwóch stanowiskach, obu położonych na rozpatrywanym terenie. Są to: jezioro Janiszowice oraz staw k. Niwicy. Także dawniejsze, dziś zanikłe, stanowiska gałuszki koncentrowały się w Borach Dolnośląskich i na Ziemi Lubuskiej (Żukowski et all 1986-87, 1988b, Jackowiak, Żukowski 1991, Żukowski, Jackowiak 1993)

Pinus rhaetica

Sosna błotna

.

.

(V)

Gatunek mieszańcowy sosny pospolitej i kosodrzewiny. Na rozpatrywanym obszarze jedno, znane od dawna, stanowisko w utworzonym dla jego ochrony rezerwacie przyrody k. Węglińca (Staszkiewicz 1993). Jest to jedyne stanowisko poza górami. Ze względu na mieszańcowy charakter gatunek nie jest ujęty na "czerwonych listach", natomiast w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (Zarzycki, Kaźmierczakowa 1993) ma status narażonego na wyginięcie (V)

Populus nigra

Topola czarna

v

r

.

Rozproszona w dolinach Warty i Odry.

Potamogeton obtusifolius

Rdestnica stępiona

v

v

.

Odnotowana na jednym stanowisku w jeziorze Janiszowice

Primula elatior

Pierwiosnka wyniosła

e

e

.

Poza rejonem obfitego występowania na Pogórzu Sudetów odnotowana na izolowanym stanowisku k. Lubiechowa Dolnego

Prunella grandiflora

Głowienka wielkokwiatowa

v

v

.

Kilka stanowisk w murawach kserotermicznych w północnej części rozpatrywanego obszaru

Pulsatilla pratensis

Sasanka łąkowa

v

v

.

Odnotowana na jednym stanowisku w rezerwacie "Bielinek"

Quercus pubescens

Dąb omszony

e

-

E

Na rozpatrywanym obszarze tylko jedno, jedyne w Polsce, od dawna znane, stanowisko w rezerwacie Bielinek. Gatunek zagrożony przede wszystkim hybrydyzacją z dębem bezszypułkowym (Staszkiewicz 1977, Baryła 1993b)

Rhynchospora alba

Przygiełka biała

v

e

.

Na całym rozpatrywanym obszarze występuje stosunkowo często na torfowiskach wysokich i przejściowych. Mimo umieszczenia na regionalnej czerwonej liście nie jst zagrożona na badanym terenie

Rumex palustris

szczaw błotny

v

v

.

Stwierdzony nad Odrą k. Chlewic

Salvinia natans

Salwinia pływajaca

v

v

V

Kilka stanowisk w dolinie Odry, nieznanych wcześniej i znacząco uzupełniających obraz rozmieszczenia gatunku w Polsce (por. Żukowski 1995). Jedno stanowisko na śródleśnym torfowisku w Puszczy Piaskowej.

Scabiosa canescens

Driakiew wonna

v

v

.

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958), notowana też k. Owczar i Górzycy oraz na zboczach doliny Odry k. Cedyni

Scabiosa columbaria

Driakiew gołębia

v

v

.

Podana z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958), notowana też k. Owczar i Górzycy

Scheuchzeria palustris

Bagnica torfowa

v

e

.

Występuje stosunkowo często na torfowiskach wysokich i przejściowych. Mimo umieszczenia na regionalnej czerwonej liście niezagrożona na badanym terenie

Senecio paludosus

Starzec bagienny

v

v

.

Notowany w rezerwacie Słońsk, może okazać się nieco częstszy w dolinach wielkich rzek

Sorbus torminalis

Jarząb brekinia

r

r

.

Znane tylko jedno stanowisko w rezerwacie Bielinek

Stachys recta

Czyściec prosty

v

v

.

Podany z rezerwatu "Bielinek" (Celiński, Filipek 1958)

Stellaria alsine

Gwiazdnica bagienna

v

v

.

Znana z dolin Ilanki i Pliszki

Stipa borysthenica

Ostnica piaskowa

v

-

V

Gatunek do niedawna nie odróżniany od innych ostnic z grupy "piórkowatych". Na badanym obszarze rośnie w rejonie Siekierek (Ceynowa-Giełdoń 1993a)

Stipa capillata

Ostnica włosowata

v

v

.

Najpospolitsza z ostnic, ma kilkanaście stanowisk w murawach kserotermicznych w północnej części rozpatrywanego obszaru (głownie na zoboczach dolin Odry i Warty)

Stipa joannis

Ostnica Jana

v

v

V

Notowany na kilkunastu stanowiskach. Jedno z nich, zresztą najliczniejsze, znajduje się na badanym terenie, w rejonie Pamięcina i Owczar. Rosnące tu ostnice mają unikatowe cechy biometryczne, reprezentując odmianę var. hirsuta (Ceynowa-Giełdoń 1976, 1993b)

Stipa pulcherrima

Ostnica powabna

v

-

V

Gatunek w Polsce występujący tylko na pięciu stanowiskach. Na badanym obszarze występuje w rezerwacie Bielinek oraz między Lubiechowem a Cedynią (Ceynowa-Giełdoń 1993c)

Teucrium scordonia

Ożanka nirównoząbkowa

e

e

.

Odnotowana na jednym stanowisku w murawach k. Owczar

Thesium ebracteatum

Leniec bezpodkwiatkowy,

e

v

.

Odnotowany w murawach kserotermicznych k. Owczar

Thesium linophyllon

Leniec pospolity

e

e

.

Odnotowany w murawach kserotermicznych okolic Owczar, Górzycy, oraz w rezerwacie "Bielinek"

Trisetum flavescens

Konietlica łąkowa

v

v

.

Odnotowana w murawach k. Owczar, prawdopodbnie częstsza

Utricularia intermedia

Pływacz średni

v

e

.

Odnotowany na torfowisku "Wrzosiec k. Piasecznej", na torfowiskach w dolinie Ilanki oraz w dolinie Pliszki, prawdopodobnie jednak nieco częstszy

Utricularia minor

Pływacz drobny

v

v

.

Odnotowany na torfowisku w rejonie Witnicy, prawdopodbnie jednak nieco częstszy na torfowiskach wysokich i przejściowych

Vaccinium uliginosum

Borówka bagienna

.

v

.

Na rozpatrywanym obszarze ma kilka stanowisk na torfowiskach wysokich

Valeriana dioica

Kozłek dwupienny

.

v

.

Odnotowany w dolinie Pliszki i w dolinie Nysy Łużyckiej, może nieco częstszy

Zanichella palustris

Zamętnica błotna

v

v

.

Odnotowana na jednym stanowisku w obszarze Ujścia Warty (rezerwat Słońsk).


Do tekstu o florze
Do strony głównej "Zielonej Wstęgi"
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników