[Opinia Lubuskiego Klubu Przyrodników o tym projekcie] [Dotychczasowe rozporządzenie] [Dotychczasowa lista gatunków chronionych]

PROJEKT 04.06.2001 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia ..................... 2001 r.

w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową, zakazów oraz odstępstw od tych zakazów.


Na podstawie art.27c ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 3, poz. 21), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się listę gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się listę gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową stosuje się zakazy określone w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 3, poz. 21), zwanej dalej ustawą.

2. W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową ścisłą stosuje się odstępstwa od zakazów określone w art. 27a ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy.

3. W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową częściową stosuje się odstępstwa od zakazów określone w art. 27a ust. 2 ustawy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2001 r.

ZAŁĄCZNIKI


Powrót

[Opinia Lubuskiego Klubu Przyrodników o tym projekcie] [Dotychczasowe rozporządzenie] [Dotychczasowa lista gatunków chronionych]