PROJEKT 04.06.2001 r.
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia .........
Dz.U. Nr ... poz. ...UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową, zakazów oraz odstępstw od tych zakazów, jest wypełnieniem delegacji zawartej w art.27c ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody znowelizowanej ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 21). Rozporządzenie to zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. Nr 41 poz. 214).

Przy sporządzaniu listy gatunków objętych ochroną ścisła lub częściową uwzględniono dotychczasowe regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Polsce oraz zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Konwencji o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych (Konwencja Berneńska), Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska - CITES) jak również przepisy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Sposób wyszczególnienia chronionych gatunków (układ listy gatunków) jest zgodny ze stosowanym w przepisach unijnych m.in. w Dyrektywie Rady 92/43/EWG.

Data wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia wynika z utraty mocy dotychczasowego rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z roku 1995. (Art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 21 ).

Wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.Powrót