KLUB PRZYRODNIKÓW


66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


Świebodzin, 14 marca 2003

 

 

Komentarz Klubu Przyrodników

 do "Karty Rozbieżności" w sprawie projektów

rocznych zadań ochronnych dla parków narodowych na 2003 rok

 

Patrz także:

Projekty rozporządzeń -> www.mos.gov.pl

Opinia Klubu Przyrodników o projektach

Karta Rozbieżności

Więcej o problemach parków narodowych

 

 

Pozycja wg "Karty Rozbieżności"

Park

Przedmiot kontrowersji / wątpliwości

Komentarz KP

1.

Babiogórski

Przeciwdziałanie wiatrołomom przez usuwanie drzew powalonych

Kwestionowaliśmy logikę zapisu, a nie jego meritum, OK

2.

Rozmiar "usuwania drzew opanowanych przez owady i grzyby"

Rozumiemy że wątpliwości zostały rozważone, OK

3.

Inicjowanie odnowień naturalnych, tj cięcia w drzewostanach

OK

4.

Usunięcie drzew ze składnicy drewna"

OK, tylko jeżeli ta składnica jest używana i potrzebna, to czemu zarosła drzewami?

5.

Bory Tucholskie

Odłowy redukcyjne szczupaka i sielawy. MŚ twierdzi, że nie odławiana sielawa po 3 latach masowo obumiera, powodując eutrofizację jeziora.

Wyjaśnienie co do szczupaka jest przekonujące, OK

Wyjaśnienie co do sielawy budzi wątpliwości, a w świetle ogólnej wiedzy ekologicznej ociera się o granice absurdu; zasięgniemy w tej sprawie opinii specjalistów

6.

Gór Stołowych

Brak zabiegów "ochrony ekosystemów nieleśnych"

OK

7.

Drawieński

Powtórzenie zadań z 2002

OK

8.

Powtórzenie zadania z 2002

OK

9.

Remont wszystkich pomostów, także tych które były remontowane w 2002

OK.

10.

Brak zaplanowanych "ratunkowych" zabiegów stabilizacji stosunków wodnych w cennych ekosystemach torfowiskowych.

Według naszych doświadczeń w podobnych pracach (ok. 300 zbudowanych dotychczas przez KP zastawek w Polsce Zachodniej i Północnej) koszty nie przekraczają kilku tysięcy zł, w 2002 r. proponowaliśmy temu parkowi sfinansowanie tego zadania z dostępnych dla nas źródeł zewnętrznych. Wyjaśnienie jest więc wykrętne. Jednak OK, jeżeli te zadania zostaną wkrótce wykonane.

11.

Sformułowanie zapisu o "usuwaniu drzew opanowanych przez owady i grzyby"

OK

12.

Nieuzasadnione zaplanowanie "przebudowy podsadzeniami"

W większości OK, nadal jednak nie rozumiemy, po co mają być przebudowywane podsadzeniami:

q      ˇ  363a to dwupiętrowy drzewostan sosnowo-bukowy na LMśw (Iptr: 8So110 2Bk110, IIptr: 9Bk65 1Bk 40) o pełnym zwarciu drugiego piętra!

q      ˇ  377j to 130-letni, dwupiętrowy drzewostan sosnowo-bukowy na Lśw (Iptr: 9So130 1Bk130, IIptr Bk80, podrost i nalot Bk)

Zrozumielibyśmy w nich ewentualnie zabieg "trzebieży regulującej skład gatunkowy", choć i od niego proponowalibyśmy w tych przypadkach odstąpić

13.

Nieuzasadnione trzebieże

OK

14.

Niezrozumiałe przygotowanie gleby

OK, po co jednak przygotowanie gleby w 12c jeżeli zostało wykreślone z przewidzianych do przebudowy (pozycja 12)?

15.

Nieuzasadniony odstrzał redukcyjny dzika i sarny

W takim razie temat wymaga dyskusji z udziałem zainteresowanych stron i prosimy o jej podjęcie. Jeżeli stan populacji uległ niekorzystnym zmianom, to wymaga wyjaśnienia, dlaczego. DPN od początku swojego istnienia do dziś prowadzi w stosunku do zwierzyny  taką samą politykę, tj. zbliżoną do normalnej gospodarkę łowiecką i w 2003 przewiduje jej kontynuację. Wiadomo nam, że w 1998 r. argumentacja parku na rzecz tej polityki była bardzo pokrętna i nieprzekonująca w świetle stwierdzanych na gruncie faktów, przypuszczamy więc, że tak jest i obecnie.

16.

Brak potrzebnych zadań z zakresu ochrony ekosystemów nieleśnych

OK, ale ta ekspertyza i podjęcie działań jest pilne, a tymczasem od pięciu lat jest odkładane!

17.

Wykaszanie roślinności na porzuconych ugorach

Niezbyt przekonujące, ale w miarę nieszkodliwe

18.

Technika odłowów kontrolnych

OK

19.

Kampinoski

Przeciwdziałanie erozji wydm

OK

20.

Karkonoski

Przeciwdziałanie wiatrołomom przez usuwanie drzew powalonych

Kwestionowaliśmy logikę zapisu, a nie jego meritum, OK

21.

Magurski

Cięcie w starodrzewiu bukowym

Nieprzekonujące, zwłaszcza w świetle ukrywania przez Magurski PN  istotnych informacji na temat tego zabiegu[1]. Czekamy na informacje o strukturze tego drzewostanu, do czasu ich otrzymania uważamy ten zabieg za niezasadny i szkodliwy

22.

Trzebieże późne

Nieprzekonujące, zwłaszcza w świetle ukrywania przez Magurski PN  istotnych informacji na temat tego zabiegu[2]. Czekamy na bliższe informacje o strukturze tych drzewostanów, do czasu ich otrzymania uważamy ten zabieg za niezasadny i szkodliwy

23.

"Odsłanianie odnowień jodłowych"

Nieprzekonujące, zwłaszcza w świetle ukrywania przez Magurski PN  istotnych informacji na temat tego zabiegu[3]. Czekamy na informacje o strukturze tych drzewostanów, do czasu ich otrzymania uważamy ten zabieg za niezasadny i szkodliwy

24.

Redukcja zwierzyny

OK, choć postaramy się pogłębić analizę problemu

25.

Narwiański

Brak zaplanowanych zadań wypasu cennych ekosystemów pastwiskowych

Argumentacja nie do przyjęcia, nie odnosi się do meritum zagadnienia, a jest tylko stwierdzeniem faktu, że Park nie może /nie potrafi wykonać koniecznych zadań ochronnych.

26.

Zimowy, a nie letni termin koszenia trzciny

Wykonanie tego zabiegu w porze jesienno-zimowej nie przyniesie oczekiwanego efektu ekologicznego Niepokoi w tym parku planowanie zabiegów wyłącznie na motywach ekonomicznych, z lekceważeniem zasadniczych uwarunkowań przyrodniczych

27.

Ochrona lasów - kontrolne poszukiwania owadów

OK

28.

Ojcowski

Problem dzika

OK

29.

Pieniński

Technika ochrony ekosystemów nieleśnych (łąk pienińskich)

OK

30.

Zagadnienie redukcji dzika i jelenia

Prosimy o bardziej szczegółowe wyjaśnienie zagadnienia.

31.

Poleski

Usuwanie złomów i wykrotów

OK

32.

Roztoczański

Technika zwalczania niecierpka drobnokwiatowego

OK, choć wyjaśnienie nie odpowiada na pytania

33.

Rozmiar trzebieży późnych

OK

34.

Redukcja & dokarmianie zwierzyny

OK

35.

Słowiński

Brak zaplanowanych zadań redukujących zagrożenie stwarzane przez nienaturalny skład drzewostanów.

OK

36.

Niepotrzebna redukcja troci i węgorza w jeziorach

Argumentacja formalna a nie merytoryczna nie jest przekonująca. To nie jest dobry argument, bo tamten akt zatwierdzenia jest nieważny w świetle daleko idących zmian prawnych, jakie zaszły od tego czasu. Ale po otrzymaniu szczegółowych wyjaśnień od SPN zgadzamy się co do meritum

37.

Nadmierna ilość tarlaków troci przewidzianych do odłowienia w świetle potrzebnej produkcji narybku

SPN przesłał nam inne uzasadnienie tego samego faktu, zresztą bardziej przekonujące, więc OK co do meritum. Proponujemy jednak uzgadniać wersję wyjaśnień między MŚ a SPN.

38.

Odstrzał 10 lisów

OK

39.

Nieusuwanie pokosu z koszonych łąk

OK, choć pogłębimy analizę problemu. Zgadzamy się że generalizowanie jest niedopuszczalne.

40.

Świętokrzyski

Nieprzekonujące i enigmatycznie zaplanowane cięcia w drzewostanach

OK

41.

Tatrzański

Usuwanie wykrotów i złomów gatunków innych niż świerk

OK

42.

Brak uzasadnienia redukcji 18 jeleni

Odpowiedź nie na temat, nie wyjaśnia podniesionych przez nas wątpliwości.

43.

Brak zaplanowanych zadań przeciwdziałających zidentyfikowanemu zagrożeniu stwarzanemu przez stare, nielegalne wysypiska śmieci

Odpowiedź nie na temat, my nie proponowaliśmy wykreślenia z listy zagrożeń a przeciwnie - zaplanowanie odpowiednich zadań to rozwiązujących.

44.

Ujście Warty

Brak zadań przeciwdziałających zidentyfikowanemu zagrożeniu "niewłaściwym składem gatunkowym ryb"

OK

45.

Wielkopolski

Enigmatycznie zaplanowane cięcia w drzewostanach

Nadal nieprzekonujące i budzi wątpliwości; jak mają wyglądać "cięcia regulujące strukturę ??"

46.

Redukcja dzika

OK

47.

Wigierski

Odłowy redukcyjne ryb eliminujące głównie sielawę i gatunki drapieżne. MŚ twierdzi, że nie odławiana sielawa po 3 latach masowo obumiera, powodując eutrofizację jeziora.

Wyjaśnienie budzi wątpliwości, a w świetle ogólnej wiedzy ekologicznej ociera się o granice absurdu; zasięgniemy w tej sprawie opinii specjalistów

48.

Odstrzał dzika

Wątpliwości nie rozwiane, spróbujemy pogłębić analizę

49.

Próba rozwiązania problemu "spadku liczebności populacji ptaków" przez wywieszenie 35 budek lęgowych

OK. Jednak podtrzymujemy opinię, że wywieszenie 35 budek lęgowych nie ma znaczenia dla populacji jakiegokolwiek gatunku.

50.

Woliński

Redukcja jelenia i dzika

Dla dzika OK, jednak pogłębimy analizę problemu. Dla jelenia nie odpowiedziano na pytanie - jeżeli nie jest on zagrożeniem dla parku, to po co redukcja?

 [1] O te informacje poprosiliśmy Magurski Park Narodowy 11 lutego b.r., składając wniosek o udostępnienie informacji w trybie Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi, 12 marca b.r. skierowaliśmy do Ministra Środowiska zażalenie na bezczynność dyrektora MPN w tej sprawie, wyczerpującą znamiona przestępstwa z Art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

[2] patrz przypis 1

[3] patrz przypis 1