[Główny tekst] [zał. 1] [zał. 2] [zał. 3] [zał. 4] [zał. 5] [zał. 6] [Serwis prawny - strona główna] [LKP strona główna]


ZAŁĄCZNIK 3

Kryteria wyboru obiektów kwalifikujących się do określenia jako obiekty będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony.

ETAP 1:
Ocena na szczeblu krajowym względnego znaczenia obiektów dla każdego z typów siedlisk naturalnych i każdego gatunku z załącznika II (w tym typów siedlisk i gatunków o pierwszorzędnym znaczeniu)

A. Kryteria oceny obiektów dla danego typu siedliska naturalnego z załącznika I

a. stopień reprezentatywności typu siedliska naturalnego w obiekcie,
b. obszar obiektu pokrytego przez naturalne siedlisko danego typu w stosunku do całkowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko tego typu w obrębie terytorium państwa,
c. poziom zachowania struktury i funkcji naturalnego siedliska odnośnego typu i możliwości odbudowy,
d. ocena globalna wartości obiektu dla zachowania siedliska naturalnego odnośnego typu.

B. Kryteria oceny obiektu dla danego gatunku z załącznika II

a. wielkość i zagęszczenie populacji gatunku żyjącej w obrębie obiektu w stosunku do populacji żyjących w
obrębie terytorium państwa,
b. poziom zachowania cech siedliska, które są ważne dla
odnośnego gatunku i możliwości odbudowy,
c. stopień izolacji populacji żyjącej w obrębie obiektu w stosunku do naturalnego zasięgu gatunku,
d. ocena globalna wartości obiektu dla ochrony danego gatunku.

C. Na podstawie tych kryteriów, państwa członkowskie sklasyfikują obiekty, które proponują do umieszczenia na listach krajowych kwalifikujących się do określenia jako obiekty ważne dla Wspólnoty zgodnie z ich względną wartością dla zachowania każdego z typów naturalnych siedlisk z załącznika I lub każdego gatunku z załącznika II.

D. Lista ta będzie wykazywać obiekty zawierające typy naturalnych siedlisk o pierwszorzędnym znaczeniu i gatunków o pierwszorzędnym znaczeniu wybranych przez państwa członkowskie na podstawie kryteriów z ustępów A i B powyżej.

ETAP 2:
Ocena znaczenia dla Wspólnoty obiektów zamieszczonych na listach krajowych

1. Wszystkie obiekty wskazane przez państwa członkowskie w etapie 1, które zawierają typy siedlisk o pierwszorzędnym znaczeniu i/lub gatunki o takim znaczeniu, będą uważane za obiekty ważne dla Wspólnoty.

2. Ocena znaczenia dla Wspólnoty innych obiektów wymienionych na listach państw członkowskich tj. ich udziału w
utrzymywaniu lub przywracaniu, przy sprzyjającym środowisku w stanie ochrony siedliska naturalnego wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II i/lub w spójności programu Natura 2000, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a. względna wartość obiektu na szczeblu krajowym,
b. położenie geograficzne obiektu względem tras wędrówek gatunków wymienionych w załączniku II lub przynależność do ciągłego ekosystemu położonego po obu stronach jednej lub więcej granic wewnętrznych Wspólnoty,
c. całkowity obszar obiektu,
d. liczba typów naturalnych siedlisk spośród wymienionych w załączniku I lub gatunków wymienionych w załączniku II występujących w obiekcie,
e. globalna wartość ekologiczna obiektu dla danych regionów biogeograficznych i dla całego terytorium, o którym mowa w art. 2, w odniesieniu zarówno do charakterystyki unikatowych cech obiektu i sposobu w jaki łączą się w obiekcie.


[Główny tekst] [zał. 1] [zał. 2] [zał. 3] [zał. 4] [zał. 5] [zał. 6] [Serwis prawny - strona główna] [LKP strona główna]