[Główny tekst] [zał. 1] [zał. 2] [zał. 3] [zał. 4] [zał. 5] [zał. 6] [Serwis prawny - strona główna] [LKP strona główna]


ZAŁĄCZNIK 1

Typy siedlisk naturalnych ważnych dla miejscowych społeczności, których ochrona wymaga wyznaczenia obszarów szczególnie chronionych.

Interpretacja
Kod: Hierarchiczna klasyfikacja uzyskana z programu Corine (Przedsięwzięcie Corine w zakresie biotopów) jest pozycją, do której odwołuje się ten załącznik. Większości zacytowanych naturalnych siedlisk towarzyszy kod Corine wymieniony w Technical Handbook Tom I, s. 73-109. Corine/Biotope/89/2.2, 19 maja 1988 roku, częściowo zaktualizowany dnia 14 lutego 1989 roku.

Znak "x" łączący kody oznacza stowarzyszone typy siedlisk, np. 35.2 x 64.1 _ Otwarte murawy z Corynephorus i Agrostis (35.2), w połączeniu z wydmami kontynentalnymi (64.1).
Znak (*) oznacza typy siedlisk o pierwszorzędnym znaczeniu.

SIEDLISKA NADBRZEŻNE I HALOFITYCZNE

Otwarte morze i obszary pływowe
11.25 Piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez cały czas
11.34 * Łąki podwodne utworzone przez Posidonia
13.2 Estuaria
14 Muliste i piaszczyste płycizny przybrzeżne nie przykryte wodą morską w czasie odpływu

21 * Laguny
- Wielkie, płytkie ujścia rzek i zatoki
- Rafy
- Morskie "kolumny" w płytkich wodach wytworzone przez wyciekające gazy

Morskie wybrzeża klifowe oraz żwirowe lub piaszczyste plaże

17.2 Jednoroczna roślinność przy linii przyboju
17.3 Wieloletnia roślinność wybrzeży skalistych
18.21 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży atlantyckich i bałtyckich
18.22 Zarośnięte roślinnością klify wybrzeży śródziemnomorskich (z endemicznymi gatunkami Limonium spp.)
18.23 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich (roślinność endemiczna dla tych wybrzeży)

Atlantyckie i kontynentalne słone błota (marsze) i słone łąki
15.11 Salicornia i inne rośliny jednoroczne kolonizującemuły i piaski
15.12 Szuwary ze Spartina (Spartinum)
15.13 Atlantyckie słone łąki Glauco-Puccinellietalia
15.14 * Kontynentalne słone łąki (Puccinellietalia distantis)

Śródziemnomorskie i atlantyckie (południowe) słone mokradła przybrzeżne (marsze) i słone łąki
15.15 Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)
15.16 Śródziemnomorskie i atlantyckie (południowe) halofilne zarośla (Arthrocnemetalia fructicosae)
15.17 Iberyjskie halo-nitrofilne zarośla Pegano-Salsoletea

Słone i gipsowe stepy kontynentalne
15.18 * Stepy słone (Limonietalia)
15.19 * Stepy gipsowe (Gypsophiletalia)

WYDMY PRZYBRZEŻNE PIASZCZYSTE I WYDMY KONTYNENTALNE
Wydmy piaszczyste na wybrzeżach Atlantyku, Morza Północnego i Bałtyku
16.211 Inicjalne wydmy wędrujące
16.212 Wydmy wędrujące wzdłuż linii plaż z Ammophila arenaria (wydmy białe)
16.221 do 16.227* Ustabilizowane wydmy z roślinnością zielną (wydmy szare)
16.221 Galio-Koelerion albescentis
16.222 Euphorbio-Helichrysion
16.223 Crucianellion maritimae
16.224 Euphorbia terracina
16.225 Mesobromion
16.226 Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei
16.227 Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae
16.23 * Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy z Empetrum nigrum
16.24 Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy atlantyckie (Calluno-Ulicetea)
16.25 Wydmy z Hippophaë rhamnoides
16.26 Wydmy z Salix arenaria
16.29 Porośnięte lasem wydmy wybrzeża atlantyckiego
16.31 do 16.35 Wilgotne obniżenia wydm

1.A Piaszczyste niziny nadbrzeżne (machairs) w Irlandii

Wydmy piaszczyste na plażach śródziemnomorskich
16.223 Ustabilizowane wydmy piaszczyste Crucianellion maritimae
16.224 Wydmy z Euphorbia terracina
16.228 Wydmowe murawy Malcolmietalia
16.229 Wydmowe murawy Brachypodietalia
16.27 * Zarośla jałowcowe na wydmach (Juniperus spp.)
16.28 Wydmowe zarośla twardolistne (Cisto-Lavenduletalia)
16.29 x 42.8 * Wydmy porośnięte Pinus pinea i/lub Pinus pinaster

Wydmy kontynentalne, stare i bezwapniowe
64.1 x 31.223 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista
64.1 x 31.227 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum
64.1 x 35.2 Otwarte murawy wydm kontynentalnych z Corynephorus i Agrostis

SIEDLISKA SŁODKOWODNE
Wody stojące
22.11 x 22.31 Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych z roślinnością ziemnowodną: Lobelia, Littorella i Isoëtes na piaszczystych równinach atlantyckich
22.11 x 22.34 Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych z Isoëtes na zachodnio-śródziemnomorskich piaszczystych równinach
22.12 x 22.31 Oligotroficzne wody obszaru środkowoeuropejskiego
i 22.32 i przedalpejskiego z roślinnością ziemnowodną: Littorella lub Isoëtes lub jednoroczna roślinność na odkrytych brzegach (Nanocyperetalia)
22.12 x 22.44 Twarde oligo-mezotroficzne wody z roślinnością bentosową formacji tzw. "łąki" ramienicowe (Chara)
22.13 Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością typu Magnopotamion lub Hydrocharition
22.14 Jeziora dystroficzne
22.34 * Okresowe stawy obszaru śródziemnomorskiego

- * Jeziora zimowe (Irlandia)

Wody bieżące

Odcinki cieków wodnych z naturalną lub półnaturalną dynamiką(małe, średnie lub główne koryta), w których wody nie wykazują znaczącego pogorszenia
22.221 i 24.222 Rzeki alpejskie i roślinność zielna wzdłuż ich brzegów
24.223 Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Myricaria germanica
24.224 Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Salix elaeagnos
24.225 Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Glaucium flavum
24.4 Pływające zbiorowiska wodnych jaskrów w rzekach równinnych i podgórskich
24.52 Chenopodietum rubri rzek podgórskich
24.53 Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego: Paspalo-Agrostidion i wiszące zasłony Salix i Populus alba

- Okresowo płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego

WRZOSOWISKA I ZAROŚLA STREFY UMIARKOWANEJ
31.11 Południowoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica tetralix
31.12 * Południowoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix
31.2 * Suche wrzosowiska (wszystkie podtypy)
31.234 * Suche wrzosowiska plaż z Erica vagans i Ulex maritimus
31.3 * Endemiczne suche wrzosowiska makaronezyjskie
31.4 Wrzosowiska alpejskie i subalpejskie
31.5 * Zarośla z Pinus mugo i Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododenretum hirsuti)
31.622 Subarktyczne zarośla wierzbowe
31.7 Endemiczne górskie, śródziemnomorskie wrzosowiska z kolcolistem

ZAROŚLA TWARDOLISTNE TYPU MAKIA

Submediterańskie i strefy umiarkowanej
31.82 Stałe formacje z Buxus sempervirens na wapiennych zboczach skalnych Berberidion p.
31.842 Górskie formacje Genista purgans
31.88 Formacje z Juniperus communis na wapiennych wrzosowiskach i obszarach trawiastych
31.89 * Formacja Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach (Junipero-Cistetum palhinhae)

Śródziemnomorska makia z drzewami
32.131 do 32.135 Jałowcowe zarośla
32.17 Makia z Zizyphus
32.18 * Makia z Laurus nobilis

Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla (garig)
32.216 Zarośla wawrzynolistne
32.217 Niskie formacje wilczomleczów w pobliżu klifów
32.22 do 32.26 Wszystkie typy

Frygany
33.1 Frygana Astragalo-Plantaginetum subulatae
33.3 Frygana z Sarcopoterium spinosum
33.4 Kreteńskie formacje Euphorbieto-Verbascion

NATURALNE I PÓŁNATURALNE MURAWY

Naturalne murawy
34.11 Murawy Alysso-Sedum albi na skrasowiałych skałach wapiennych
34.12 Suche, piaszczyste, wapniste murawy z Koelerion glaucae
34.2 Murawy trzcinnikowe
36.314 Pirenejskie murawy z Festuca eskia na podłożu krzemionkowym
36.32 Alpejskie i borealne łąki krzemionkowe
36.36 Iberyjskie murawy z Festuca indigesta na podłożu krzemionkowym
36.41 do 36.45 Alpejskie murawy na podłożu wapiennym
36.5 Makaronezyjskie murawy górskie

Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli
34.31 do 34.34 Na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia)
(* ważne stanowiska storczyków)
34.5 * Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi (Thero-Brachypodietea)
35.1 Murawy z Nardus, bogate w gatunki, na podłożu krzemionkowym w strefach górskich (i podgórskich w Europie kontynentalnej)

Twardolistne spasane lasy
32.11 Z Quercus suber i/lub Quercus ilex

Półnaturalne podmokłe łąki ziołoroślowe
37.31 Łąki z Molinia na kredzie i glinie (Eu-Molinion)
37.4 Śródziemnomorskie ziołorośla i łąki trzęślicowe (Molinio-Holoschoenion)
37.7 i 37.8 Ziołorośla eutroficzne

- Łąki zalewowe z Cnidion venosae

Mezofilne murawy
38.2 Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

38.3 Górskie łąki kośne (typy brytyjskie z Geranium sylvaticum)

TORFOWISKA WYSOKIE, NISKIE I TRZĘSAWISKA

51.1 * Czynne, żywe torfowiska wysokie
51.2 Zdegradowane torfowiska wysokie (zdolne jeszcze do naturalnej regeneracji)
52.1 i 52.2 Torfowiska wierzchowinowe (tylko czynne)
54.5 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (pła)
54.6 Depresje na podłożach torfowych (Rhynchosporion)

Torfowiska niskie na podłożach wapiennych
53.3 * Torfowiska niskie na podłożach wapiennych z Cladium mariscus i Carex davalliana
54.12 * Petryfikujące źródła tufowe z formacją Cratoneurion
54.2 Alkaliczne torfowiska niskie
54.3 * Pionierskie formacje alpejskie Caricion bicoloris-atrofuscae

SIEDLISKA NASKALNE I JASKINIE

Piargi
61.1 Krzemionkowe
61.2 Eutric
61.3 Zachodnio-śródziemnomorskie i alpejskie termofilne
61.4 Bałkańskie
61.5 Środkowoeuropejskie na podłożu krzemionkowym

61.6 * Środkowoeuropejskie na podłożu wapiennym

Roślinność szczelin na skalnych zboczach
62.1 i 62.1A Podtypy na podłożu wapiennym
62.2 Podtypy na podłożu krzemionkowym
62.3 Pionierska roślinność na powierzchniach skalnych
62.4 * Bruki wapienne

Inne siedliska skalne
65 Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania

- Pola lawy i naturalne odkrywki
- Zalane lub częściowo zalane jaskinie morskie
- Stałe lodowce

LASY

Naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach, i/lub obejmujące gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Lasy strefy umiarkowanej Europy
41.11 Las bukowy Luzulo-Fagetum
41.12 Lasy bukowe z Ilex i Taxus, bogate w epifity (Ilici-Fagion)
41.13 Las bukowy Asperulo-Fagetum
41.15 Subalpejskie lasy bukowe z Acer i Rumex arifolius
41.16 Las bukowy na podłożu wapiennym (Cephalanthero-Fagion)
41.24 Lasy grądowe Stellario-Carpinetum
41.26 Lasy grądowe Galio-Carpinetum
41.4 * Lasy Tilio-Acerion na stromych zboczach
41.51 Stare acydofilne lasy dębowe z Quercus robur na piaszczystych równinach
41.53 Stare lasy dębowe z Ilex i Blechnum na Wyspach Brytyjskich
41.86 Lasy z Fraxinus angustifolia
42.51 Lasy kaledońskie
44.A1 do 44.A4 * Lasy bagienne
44.3 Pozostałości lasów aluwialnych Alnion glutinoso-incanae
44.4 Lasy mieszane dębowo-wiązowo-jesionowe (łęgi) nad dużymi rzekami

Śródziemnomorskie lasy liściaste
41.181 * Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilex
41.184 * Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis
41.6 Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica
41.77 Lasy z Quercus faginea (Półwysep Iberyjski)
41.85 Lasy z Quercus trojana (Włochy i Grecja)
41.9 Lasy kasztanowe
41.1A x 42.17 Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis
41.1B Lasy z Quercus frainetto
42.A1 Lasy cyprysowe (Acero-Cupression)
44.17 Lasy galeriowe z Salix alba i Populus alba
44.52 Formacje nadrzeczne nad okresowymi ciekami wodnymi obszaru śródziemnomorskiego z Rhododendron ponticum, Salix i innymi
44.7 Lasy platanowe (Platanion orientalis)
44.8 Ciepłe, śródziemnomorskie lasy nadrzeczne (Nerio-Tamaricetae) i południowo-zachodnie lasy nadrzeczne Półwyspu Iberyjskiego (Securinegion tinctoriae)

Śródziemnomorskie lasy twardolistne
41.7C Kreteńskie lasy z Quercus brachyphylla
45.1 Lasy z Olea i Ceratonia
45.2 Lasy z Quercus suber
45.3 Lasy z Quercus ilex
45.5 Lasy z Quercus macrolepis
45.61 do 45.63 * Makaronezyjskie laski wawrzynolistne (Laurus, Ocotea)
45.7 * Gaje palmowe z Phoenix
45.8 Lasy z Ilex aquifolium

Alpejskie i subalpejskie lasy iglaste
42.21 do 42.23 Acydofilne lasy (Vaccinnio-Piceetea)
42.31 do 42.32 Lasy alpejskie z modrzewiem i Pinus cembra
42.4 Lasy z Pinus uncinata (* na podłożach gipsowych i wapniowych)

Śródziemnomorskie iglaste lasy górskie
42.14 * Apenińskie lasy z Abies alba i Picea excelsa
42.19 Lasy z Abies pinsapo
42.61 do 42.66 * Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną czarną
42.8 Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi sosnami, w tym Pinus mugo i Pinus leucodermis
42.9 Makaronezyjskie lasy sosnowe (endemiczne)
42.A2 do 42.A5 * Endemiczne lasy śródziemnomorskie z Juniperus spp. i 42.A8
42.A6 * Lasy z Tetraclinis articulata (Andaluzja)
42.A71 do * Lasy z Taxus baccata
42.A73


[Główny tekst] [zał. 1] [zał. 2] [zał. 3] [zał. 4] [zał. 5] [zał. 6] [Serwis prawny - strona główna] [LKP strona główna]