[Tekst główny] [Zał. I] [Zał. II/1] [Zał. II/2] [Zał. III/1] [Zał. III/2] [Zał. V] [Strona główna serwisu prawnego] [Strona główna LKP]


ZAŁĄCZNIK V

a) Krajowe listy gatunków zagrożonych wyginięciem lub szczególnie zagrożonych gatunków, z uwzględnieniem ich rozmieszczenia geograficznego.
b) Wykaz i opis ekologiczny obszarów szczególnie ważnych dla gatunków wędrownych, na położonych trasach ich wędrówek oraz stanowiących miejsca ich zimowania lub gniazdowania.
c) Wykaz danych o liczebności populacji gatunków wędrownych ustalonej przez obrączkowanie.
d) Ocena wpływu metod pozyskania dzikich ptaków na poziomy liczebności populacji.
e) Opracowanie lub udoskonalenie naukowych metod zapobiegania rodzajom szkód powodowanych przez ptaki.
f) Określenie roli pewnych gatunków jako wskaźników zanieczyszczenia.
3) Badanie niekorzystnych skutków zanieczyszczenia chemicznego na liczebność populacji ptaków


[Tekst główny] [Zał. I] [Zał. II/1] [Zał. II/2] [Zał. III/1] [Zał. III/2] [Zał. IV] [Zał. V] [Strona główna serwisu prawnego] [Strona główna LKP]