Gmina Słubice


Słubice on line

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Słubice leży w południowo-zachodniej części województwa gorzowskiego. Od zachodu granicę gminy stanowi granica państwa, od północy gmina Górzyca, od wschodu Rzepin, a od południa Cybinka (woj. zielonogórskie).

Teren gminy leży na Pojezierzu Lubuskim w mezoregionach: Niecka Pliszki oraz Dolina Odry Środkowej. Poza tym na terenie gminy można wyróżnić trzy jednostki geomorfologiczne: wysoczyzna morenowa, równina sandrowa i dolina Odry. Wysoczyzna obejmuje północno-wschodnią część gminy, jest terenem pagórkowatym o deniwelacjach 10-20 m. Równina sandrowa znajduje się w południowo-wschodniej części gminy, na tym terenie występuje dużo zwartych kompleksów leśnych - przeważnie są to bory sosnowe Puszczy Rzepińskiej. Zachodnią część gminy wraz ze Słubicami obejmuje dolina Odry. Na północ od miasta ma ona szerokość 6 km.

Główną rzeką gminy jest płynąca wzdłuż zachodniej granicy Odra. Charakterystyczne są dla niej duże wahania przepływów i stanów. Przy stanach maksymalnych istnieje możliwość zalania i podtopienia doliny. Przez południową część gminy przepływa rzeka Ilanka, która wpada do Odry koło Świecka. Na północ od Słubic znajduje się wiele kanałów melioracyjnych, największy z nich to Kanał Czerwony zwany Rączą Strugą. We wschodniej części gminy znajduje się szereg małych jeziorek, z których do największych należą: Biskupice (10 ha), Jasne (Sułek), Kunowice, Błędno.

Powierzchnia gminy wynosi 18 642 ha. Dominującą formą użytkowania gruntów są użytki rolne zajmujące 8010 ha (43%), stosunkowo znaczne powierzchnie zajmują też użytki zielone. Lasy występują przede wszystkim w południowej części gminy i zajmują 37% obszaru.

Ludność miasta liczy 16 592 osoby, co stawia Słubice na trzeciej pozycji wśród miast województwa po Gorzowie i Kostrzynie. W pozostałych 16 miejscowościach gminy mieszka jednak zaledwie 2 307 osób.

Ze względu na korzystne położenie oraz istnienie przejść drogowych w Słubicach i Świecku miasto jest ważnym przygranicznym ośrodkiem handlowo-usługowym.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzone na terenie gminy

Przeprowadzono wstępną inwentaryzację przyrodniczą całego terenu gminy (wyszukiwanie obiektów nadających się do objęcia konserwatorską ochrona przyrody).

-> rezultaty tej inwentaryzacji (opis ogolny, katalog obiektów i mapa) tworzą odrębne opracowanie p.t. "Wstępna inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Słubice" i przekazane zostały gminie w roku 1993, dostępne są też w Bibliotece WWF i w Bibliotece Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie.

Przeprowadzono analizę położenia terenu gminy w stosunku do obszarów o prawdopodobnym szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody.

-> stwierdzono, że teren gminy wchodzi w skład - uznanych wstępnie za takie obszary - dolin Odry i Ilanki.

Na tych obszarach przeprowadzono szczegółową inwentaryzację miejsc ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej. Zgodnie z metodyką przyjętą w projekcie, opierano się na kryterium geobotanicznym.

-> rezultaty tych inwentaryzacji (katalog obiektów i mapa) dostępne są w siedzibie Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie.

W roku 1994 i 95 opracowano koncepcję ochrony przyrody obszarów "Dolina Odry" i "Dolina Ilanki" obejmujących łącznie prawie 1/4 powierzchni gminy.

-> opracowania dostępne są w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie, a także w Bibliotece WWF i w Bibliotece Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie.

Na podstawie wyników wymienionych wyżej prac zaprojektowano sieć obiektów, które należy objąć konserwatorską ochroną przyrody, by zachować różnorodność przyrody gminy, oraz zapewnić wkład gminy do rożnorodności biologicznej regionu i kraju.

Walory przyrodnicze gminy
Walory o randze regionalnej

Walory o randze Lokalnej

WALORY GMINY SŁUBICE NA TLE INNYCH GMIN REGIONU I PASA PRZYGRANICZNEGO

W porównaniu z innymi gminami, w gminie Słubice zaznacza się stosunkowo znaczne skupienie wartości przyrodniczych, szczególnie w dolinach Odry i Ilanki. Znajduje to wyraz w obecności stosunkowo licznych walorów o randze regionalnej.

Przyroda jest nieodłącznym składnikiem obrazu gminy a walory przyrodnicze mogą być niedocenianym dotychczas czynnikiem decydujacym o jej atrakcyjności turystycznej!

SPECYFIKA PRZYRODY GMINY

Do specyficznych elementów przyrody gminy Słubice odróżniających ją od innych gmin pasa przygranicznego, należą: Elementy te jako składniki "image" gminy, zasługują na szczególnie troskliwą ochronę!

Propozycje ochrony przyrody

Dla zachowania walorów przyrodniczych gminy uważamy za niezbędne:

Do realizacji przez Gminę

* objęcie ochroną jako zespół przyrodniczo - krajobrazowy lub gminny obszar chronionego krajobrazu fragmentu doliny Odry na południe od Słubic,

* objęcie ochroną jako użytki ekologiczne i pomniki przyrody obiektów wartościowych przyrodniczo zgodnie z mapą i wcześniej przekazanymi materiałami inwentaryzacyjnymi,

* kierowanie się w gminnej polityce gospodarowania zasobami przyrody - zarówno w stosunku do obiektów chronionych, jak i w stosunku do całego terenu gminy - zasadami ochrony przyrody sformułowanymi poniżej,

* nakłonienie wszytskich zainteresowanych podmiotów do stosowania w praktyce zasad ochrony przyrody zestawionych niżej, dostepnymi środkami negocjacyjnymi, ekonomicznymi i administracyjnymi.

Do realizacji Wojewodę

* inicjowanie i popieranie działań zmierzających do objęcia ochroną obiektów o randze regionalnej - fragmentów doliny Odry i Ilanki.

Do realizacji przez Nadleśnictwo

* współdziałanie przy obejmowaniu ochroną obiektów proponowanych do ochrony konserwatorskiej,

* kontynuację ekologizacji gospodarki leśnej,

* przeprowadzenie pełnego rozpoznania warunków glebowo-siedliskowych oraz roślinności potencjalnej siedlisk leśnych, zestawienie lokalnej relacji między typami siedliskowymi lasu a potencjalnymi zespołami leśnymi,

* stopniowa przebudowa drzewostanów w kierunku ich unaturalnienia.

Podstawowe zasady ochrony przyrody, mające zastosowanie na terenie gminy

DRZEWA POMNIKOWE

-> Zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem

-> Oznakować

-> Sprawić by drzewo - i jego znaczenie - było znane w miejscowości, w której rośnie, w przypadku drzew o randze regionalnej lub wyższej - także w innych miejscowościach gminy

 

WSZYSTKIE OBIEKTY CHRONIONE

-> Strzec przed wykorzystaniem przestrzeni na inne cele

-> Strzec przed wypalaniem, zaśmiecaniem, masową penetracją ludzką

-> Oznakować

 

TORFOWISKA WCHODZĄCE W SKŁAD OBIEKTÓW CHRONIONYCH

-> Zapewnić zachowanie stosunków wodnych. Nie odwadniać. Nie piętrzyć poziomu wod, za wyjątkiem ewentualnych, precyzyjnie zaplanowanych prac majacych na celu restytucję torfowiska. Nie podejmowac w sąsiedztwie torfowisk działań mogących wpłynąć na stosunki wodne. W miarę mozliwości nie lokalizować w sąsiedztwie punktów poboru wody. W lasach przylegających do torfowisk nie stosowac rębni I niezależnie od siedliska

-> Nie eksploatować torfu

-> Wyjątkowo troskliwie strzec przed wypalaniem

 

ŁĄKI WCHODZĄCE W SKŁAD OBIEKTÓW CHRONIONYCH

-> kontynuować tradycyjny sposob użytkowania. Nie zamieniac na pola orne. Nie zalesiać. Kosić z tradycyjną częstotliwością i w tradycyjnych terminach.

-> Nie nawozić

-> Nie podsiewać mieszanek traw ani innych roślin łąkowych

 

DOLINA ODRY

-> Odsunąć wały przeciwpowodziowe od koryta rzeki, tak by stworzyc możliwie szeroką strefę zalewową

-> Znieść nakaz i wprowadzić zakaz usuwania drzew i krzewów z międzywala

-> Zezwalać na powstawanie płycizn, namulisk i odsypów w nurcie rzeki

-> Pod żadnym pozorem nie likwidować starorzeczy ani nie odcinac ich połączeń z nurtem rzeki. Wybrane (ale nie wszytskie) starorzecza, które w przeszłosci zostały odcięte od rzeki, sztucznie połączyć z jej nurtem

 

KRAJOBRAZ ROLNICZY

-> Pod żadnym pozorem nie niszczyć istniejących miedz, krzewów i drzew śródpolnych, zarośli ani zadrzewień

-> Upowszechniać regułę stosowania nawozów sztucznych wyłacznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami gleby

-> Upowszechniać regułę stosowania herbicydów najwyżej na 95% powierzchni każdego pola

-> Strzec przestrzegania zakazu wypalania resztek roślinności

-> W odległości mniejszej niz 100 m od brzegów wszytskich wód powierzchniowych (rowów, cieków, zbiorników wodnych) preferować zróżnicowaniem stawek podatku rolnego użytki zielone przed uprawami polnymi

 

ZADRZEWIENIA

-> Zachować wszytskie istniejące zadrzewienia, usuwane z nich drzewa zastępować nowymi. Zezwolenia na wycinkę drzew nie związaną z inwestycjami i zmianą przeznaczenia terenu wydawać wyłącznie w formie warunkowej - pod warunkiem wprowadzenia nowych nasadzeń

-> Wprowadzać nie tylo zadrzewienia ale i zarośla krzewów, nawiązujace składem do spontanicznych zbiorowisk zaroślowych (tarnina, róże i głogi na siedliskch świeżych w krajobrazie rolniczym, leszczyna i trzmielina w kontakcie z zyznymi lasami, dereń świdwa i trzmielina na siedliskach wilgotnych)

-> Wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia (zob. wyżej) wzdłuż wszystkich ciągów komunikacyjnych.

-> Nie stosować gatunków obcych geograficznie i wykazujacych tendencję do dziczenia - dotyczy przede wszystkim robinii

-> Inne gatunki geograficznie obce stosować wyłacznie w osiedlach ludzkich

-> Kultywować specyfikę lokalną w doborze składów gatunkowych zadrzewień

 

LASY

-> Dążyć stopniowo do wprowadzenia zasad gospodarki leśnej jak w Leśnych Kompleksach Promocyjnych

-> Planując skład gatunkowy drzewostanów uwzględnić skład gatunkowy drzewostanu zbiorowiska roślinego stanowiącego potencjalną roslinność naturalną na odpowiednich siedliskach

-> Nie wprowadzać gatunków obcych geograficznie - dotyczy szczegolnie czeremchy późnej, świdośliwy, robinii, dęba czerwonego i świerka. Aktywnie tępić robinię

-> Zachować pełną róznorodność rodzimie wystepujacych gatunków, szanując jednak ich naturalne związki siedliskowe i fitosocjologiczne

-> Dbać o obecność martwego drewna, w tym rozkładającej się grubizny, w lesie

-> Zrealizować w pełni zalecenia Instrukcji Urządzania Lasu dotyczące uzytków ekologicznych

-> Maksymalnie ograniczyć zastosowanie rębni I i sztucznego odnowienia lasu

-> Maksymalnie ograniczyć stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i w ochronie lasu

 

PARKI

-> Dążyć do odtworzenia dawnej kompozycji parku

-> Ewentualnie wprowadzić nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych, stosownie do pierwotnych założeń kompozycyjnych

-> Nie usuwać starych, próchniejących ani martwych drzew

-> Nie leczyć próchniejących drzew, za wyjątkiem okazów o szczególnym znaczeniu kulturowym

-> Nie usuwac podszytów z całej powierzchni dawniej zaniedbanych parków: pozostawić przynajmniej 1/4 jego powierzchni jako "matecznik dzikości".

Słubice on line
Do strony głównej serwisu "Zielona Wstęga Odra-Nysa"
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników