Występowanie potencjalnych zespołów leśnych na poszczególnych typach siedliskowych lasu na niżu Polski.

 

Oprac. na podstawie: danych Matuszkiewicza (1979), Zaręby (1988) i danych zawartych w programie komputerowym "Granica" (Balcerkiewicz i in. 1992)

Uwaga ! Zestawienie poniższe jest ważne pod warunkiem, że typ siedliskowy lasu okreslono na podstawie prac glebowo-siedliskowych. Dla typów siedliskowych lasu diagnozowanych na podstawie fizjonomii runa i drzewostanu możliwe są wszystkie zespoły zestawione na siedlisku zdiagnozowanym i na siedliskach od niego żyźniejszych w tej samej klasie wilgotności - np. na BMśw możliwe są wszystkie zespoły wymienione tu przy BMśw, LMśw i Lśw, a na Bśw - wszystkie wymienione tu przy Bśw, BMśw, LMśw i Lśw.

typ siedliskowy lasu

możliwe potencjalne zespoły roślinne

Bs

Bór suchy

 

 

bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum (w zachodniej i centralnej Polsce)

nadmorski bór bażynowy - podzespół chrobotkowy Empetro nigri-Pinetum cladonietosum (tylko w strefie wybrzeża)

subkontynentalny bór sosnowy - podzespół mącznicowy Peucedano-Pinetum arctostaphyletosum (w pn-wsch i wsch. Polsce)

Bśw

bór świeży

 

 

nadmorski bór bażynowy Empetro nigri-Pinetum (tylko w strefie wybrzeża)

suboceaniczny bór sosnowy Leucobryo-Pinetum (w zachodniej i centralnej Polsce, na Pogórzu Sudetów)

subkontynentalny bór sosnowy Peucedano-Pinetum (w pn-wsch, wsch. i centralnej Polsce)

Bw

bór wilgotny

 

nadmorski bór bażynowy - podzespół wrzoścowy Empetro nigri -Pinetum ericetosum (tylko w strefie wybrzeża)

bór trzęślicowy Molinio-Pinetum (w całej Polsce, częściej na wschodzie)

Bb bór bagienny

bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum (w całej Polsce niżowej)

BMśw

bór mieszany świeży

 

 

 

 

uboga dąbrowa trzcinnikowa Calamagrostio arundinaceae-Quercetum (w zachodniej części Polski niżowej)

ubogi las dębowo-bukowy Fago-Quercetum (na Pomorzu i w zachodniej Polsce niżowej)

świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum (w całej Polsce niżowej i wyżynnej, w miejscach ciepłych)

bór mieszany Querco roboris-Pinetum (tylko w Polsce wschodniej i centralno-wschodniej)

ubogi las dębowo-brzozowy Betulo-Quercetum roboris (tylko na Pomorzu Zachodnim)

BMw

bór mieszany wilgotny

 

 

 

 

uboga dąbrowa z grabem Carpino-Quercetum (w południowej Wielkopolsce)

ubogi las dębowo-bukowy - podzespół trzęślicowy Fago-Quercetum molinietosum (na Pomorzu i w zachodniej Polsce niżowej)

uboga dąbrowa trzęślicowa Molinio-Quercetum (w południowej i zachodniej Wielkopolsce)

ubogi las dębowo-brzozowy Betulo-Quercetum roboris (na Pomorzu Zachodnim)

bór mieszany z osiką Populo tremulae-Quercetum (w centralnej i wschodniej Polsce niżowej)

BMb

bór mieszany bagienny

ols torfowcowy Sphagno squarrosi-Alnetum (w całej Polsce niżowej)

brzezina bagienna Betuletum pubescentis (w północnej Polsce)

LMśw

las mieszany świeży

 

 

 

 

 

uboga dąbrowa trzcinnikowa Calamagrostio arundinaceae-Quercetum (w zachodniej części Polski niżowej)

uboga dąbrowa z grabem Carpino-Quercetum (w południowej Wielkopolsce)

ubogi las dębowo-bukowy Fago-Quercetum (na Pomorzu i w zachodniej Polsce niżowej)

grąd - ubogie podzespoły Galio-Carpinetum politrichetosum, Stellario-Carpinetum deschampsietosum, Tilio-Carpinetum calamagrostietosum (w całej Polsce niżowej)

kwaśna buczyna Luzulo pilosae-Fagetum (na Pomorzu, w zachodniej Polsce)

świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum (w całej Polsce niżowej i wyżynnej, w miejscach ciepłych)

LMw

las mieszany wilgotny

 

 

 

uboga dąbrowa z grabem Carpino-Quercetum (w południowej Wielkopolsce)

uboga dąbrowa trzęślicowa Molinio-Quercetum (w południowej i zachodniej Wielkopolsce)

ubogi las dębowo-bukowy - podzespół trzęślicowy Fago-Quercetum molinietosum (na Pomorzu i w zachodniej Polsce niżowej)

grąd zachodniopolski - podzespół płonnikowy Galio-Carpinetum politrichietisum (w Polsce zachodniej bez Pomorza)

LMb

las mieszany bagienny

 

ols torfowcowy Sphagno squarrosi-Alnetum (w całej Polsce niżowej)

dębina turzycowa Carici elongatae-Quercetum (rzadko w całej Polsce niżowej, na glebach, stagnoglejowych)

Lsw

las świeży

 

grąd - typowe podzespoły i podzespół miodownikowy grądu wschodniopolskiego Galio-Carpinetum typicum, Stellario-Carpinetum typicum, Tilio-Carpinetum typicum, Tilio-Carpinetum melittetosum (w całej Polsce niżowej)

żyzna buczyna pomorska Melico-Fagetum (na Pomorzu i w zachodniej Polsce)

Lw

las wilgotny

 

 

 

 

grąd - wilgotniejsze podzespoły kokoryczowe i czyśćcowe Galio-Carpinetum corydaletosum, Stellario-Carpinetum corydaletosum, Tilio-Carpinetum corydaletosum, Tilio-Carpinetum stachyetosum (w całej Polsce niżowej)

żyzna buczyna pomorska - podzespół kokoryczowy Melico-Fagetum corydaletosum (na Pomorzu i w zachodniej Polsce)

buczyna szczyrowa - Mercuriali-Fagetum (na Pomorzu Zachodnim)

jesionowy las zboczowy Aceri-Fraxinetum (południowo-zahodnia Polska niżowa)

wiązowy łęgopodobny las zbożowy Violo odoratae-Ulmetum (w zachodniej Polsce)

Ol

Ols

ols porzeczkowy Ribo nigri-Alnetum (w całej Polsce)

Lłb [zobacz] (OlJ)

Las łęgowy bagienny (ols jesionowy)

 

 

 

 

łęg olszowy Circaeo-Alnetum (w całej Polsce)

podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum (azonalnie w całej Polsce, szczególnie na Pogórzu i na Pomorzu)

łęg jarzmiankowy Astrantio-Fraxinetum (azonalnie w zachodniej Polsce)

łęgi źródliskowe (azonalnie w całej Polsce niżowej)

łęg gwiazdnicowy Stellario nemori-Alnetum glutinosae (azonalnie w Polsce północnej)

Lłw [zobacz](Lł)

las łęgowy (wilgotny)

 

 

 

łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis (w dolinach wielkich rzek)

łęg topolowy Populetum albae (w dolinach wielkich rzek)

łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum campestris (w całej Polsce niżowej)

łęg olszowy Circaeo-Alnetum (w całej Polsce)[Modyfikacja typologii siedlisk łęgowych Sokołowskiego, Kliczkowskiej i Grzyba]
[Więcej o siedliskach i zbiorowiskach]
[Instrukcja ochrony przyrody w lasach - propozycja społeczna]
[Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników]