Ministerstwo Środowiska
 S z u k a j:
 Piątek, 18 marca 2005, 15:04.
Informacje Rzecznika Prasowego


 


Komunikat dotyczący wycinki drzew w  Drawieńskim Parku Narodowym


W związku z nieprawdziwymi informacjami, upowszechnianymi przez część organizacji ekologicznych, na temat "nieuzasadnionej wycinki drzew" w Uroczysku "Pustelnik" w Drawieńskim Parku Narodowym, Ministerstwo Środowiska informuje:

 Uroczysko "Pustelnik" zostało zniekształcone poprzez sztuczne wprowadzenie drzewostanu sosnowego na siedlisko lasu mieszanego świeżego. Dla tego siedliska najodpowiedniejszy jest  drzewostan dębowo - bukowy z niewielką domieszką sosny.
Wieloletnie obserwacje dowodzą, że w Uroczysku "Pustelnik" zagrożone jest  istnienie tych sztucznie posadzonych drzewostanów sosnowych.  Wiadomo, że bez ingerencji człowieka dojdzie na tej powierzchni,  do  całkowitego ich zaniku. 
W 1997 r. omawiany obszar Parku zagrożony był gąsienicami poprocha cetyniaka (w oddziałach sąsiednich przeprowadzono jego zwalczanie), zaś w  2003 roku powierzchnia ta była włączona do zabiegów zwalczających brudnicę mniszkę. 
Uszkodzenia aparatu asymilacyjnego drzew przez owady doprowadziły do ewidentnego osłabienia drzewostanów. Przewiduje się, że w przyszłości również nie uniknie się masowego pojawiania się tych i podobnych gatunków owadów. Wycinanie osłabionych drzew i wzbogacanie gatunkowe drzewostanu może opóźnić ten proces lub wręcz mu zapobiec. Ta metoda walki jest bez porównania bezpieczniejsza dla różnorodności biologicznej niż stosowane dotąd środki chemiczne. 
Ponieważ siedliska są zniekształcone, zdominowane zostały przez trzcinnik, jeżynę, borówki i na omawianym obszarze nie ma możliwości naturalnego odnowienia się drzewostanu. Ponadto wydzielanie się posuszu przyspiesza występowanie grzybów uszkadzających sosny.

W związku z tymi zagrożeniami służby ochrony przyrody, realizując obowiązek ustawowy,  przystąpiły do prac, które przywrócą właściwy charakter drzewostanu i dostosowanie jego składu gatunkowego do siedliska.  

Dlatego też, w 2005 roku, zgodnie z zatwierdzonymi (zarządzeniem Ministra Środowiska)  zadaniami ochronnymi na 2005 rok, wykonano cięcia przerzedzające, mające na celu stworzenie możliwości podsadzenia, pod osłoną drzewostanu, właściwych gatunków drzew. W trakcie tych cięć usunięto 70,58 m3 drewna, co stanowi około 10% ogólnej masy drzewostanu w tym oddziale. Zgodnie z założeniami planu przyjmuje się, że proces sukcesywnej przebudowy będzie trwać, co najmniej 100 lat.

 Warto przypomnieć artykuł 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody który mówi, że "Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 

Historia Ochrony Uroczyska "Pustelnik"
W 1987 roku zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych uznano obszar lasu  o powierzchni 38,03 ha za rezerwat przyrody  "Pustelnik". 
Rezerwat przyrody "Pustelnik" nigdy nie był rezerwatem ścisłym, ponieważ dopuszczone było w nim "wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, w wypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego". W obrębie tego rezerwatu znajdował się dzisiejszy oddział Nr 72 Drawieńskiego Parku Narodowego. Utworzenie parku narodowego spowodowało likwidację rezerwatu przyrody, gdyż stał on się częścią  DPN-u.  
Obecnie w Drawieńskim Parku Narodowym nie ma podziału na obszary ochrony ścisłej i częściowej, ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów powołujące park narodowy, nie określa obszarów według rodzajów ochrony. Ochrona ścisła obszarów dla Drawieńskiego Parku Narodowego wyznaczona zostanie planem ochrony. Plan ten będzie ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska. 
Wszelkie działania ochronne na obszarze Parku Narodowego do czasu ustanowienia planu ochrony, prowadzone są w oparciu o zatwierdzone zarządzeniem Ministra Środowiska zadania ochronne na dany rok.


Ostatnia modyfikacja strony: 18.03.2005 r., 12:51  
©1997-2005 Ministerstwo Środowiska  

 
[zob. wystąpienie Klubu Przyrodników z 1 marca w tej sprawie] [zob. odpowiedź Klubu Przyrodników na niniejszy komunikat]