Zielona wizja
zjednoczonej Europy

Zjednoczenie Europy w zintegrowanych i spójnych ramach politycznych stanowi jedną z kluczowych zasad politycznej wizji Zielonych. U podstaw tego wyboru stoi zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa politycznego.

Zapewnienie pokoju

Taki był początkowy cel postawiony przez "Ojców Europy", gdy po II wojnie światowej rozpoczął się proces jednoczenia Europy. Pomimo faktu, że w ciągu ostatnich 50 lat kraje Unii Europejskiej cieszyły się życiem w pokoju, nie możemy nigdy zapomnieć, że pokój nie jest czymś danym raz na zawsze. Integracja europejska okazała się być jednym z najbardziej skutecznych narzędzi zapobiegania konfliktom.

Zapewnienie bezpieczeństwa politycznego

Uznając brak istnienia granic ekologicznych i zniesienie barier ekonomicznych i politycznych jako efekt stałego procesu integracji, a także z uwagi na procesy globalizacji i rewolucji technicznej, zdajemy sobie sprawę, że spora liczba zagadnień z dziedzin takich, jak np. środowisko, rolnictwo, polityka fiskalna, polityka zagraniczna, walka z przestępczością zorganizowaną, nie może być już w sposób efektywny rozwiązywana na poziomie jednego kraju, państwa.

Plan działania

Europejscy Zieloni nie ograniczają się tylko do ekologii. Dla rozwoju zrównoważonego Europy konieczne są równoległe działania w wielu sektorach

w polityce ochrony środowiska:
 • ratyfikowanie Protokołu z Kioto, prowadzące do rzeczywistych redukcji emisji przez kraje rozwinięte,
 • zahamowanie dalszej ekspansji energii nuklearnej,
 • ochrona bioróżnorodności naszego kontynentu poprzez efektywną ochronę przyrody w ramach sieci NATURA 2000,
 • racjonalizacja zużycia energii i promocja odnawialnych źródeł poprzez wprowadzenie podatków ekologicznych...
w polityce społecznej:
 • wprowadzenie na szczeblu UE wspólnych minimalnych standardów socjalnych,
 • zagwarantowanie podstawowych praw społecznych i pracowniczych w unijnym prawodawstwie,
 • wzmocnienie praw pracowniczych szczególnie w zakresie informacji, uczestnictwa i wspólnego podejmowania decyzji w firmach,
 • umożliwienie rozwoju swobodnego ruchu pracowników...
w polityce strukturalnej:
 • wzmocnienie regionalnego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji,
 • rozszerzenie społecznej odpowiedzialności za programowanie strategiczne...
w polityce fiskalnej:
 • promowanie konkurencyjności w zakresie usług publicznych,
 • wprowadzenie wyższego, zharmonizowanego opodatkowania energii w całej Europie,
 • opodatkowanie krótkoterminowych transakcji rynku kapitałowego, jako ochrona przed spekulacją, również na poziomie globalnym...
w polityce rolnej:
 • przekształcenie obecnych subsydiów wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w system płatności za publiczne usługi dostarczane przez rolników takie, jak np.: ochrona środowiska, zachowanie bioróżnorodności i krajobrazu kulturowego,
 • wprowadzenie zasad prewencji i "zanieczyszczający płaci" jako fundamentalnych dla polityki rolnej,
 • ochrona konsumenta, a także praw zwierząt...
w ochronie konsumenta:
 • promowanie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także ekonomicznej ochrony konsumentów, np. poprzez wspieranie powstawania organizacji konsumentów,
 • zwiększanie dostępu konsumentów do sądów poprzez uproszczenie pozasądowych procedur dochodzenia roszczeń oraz tworzenie "sądów konsumenckich",
 • tworzenie prawnych i instytucjonalnych podstaw ochrony konsumentów przed towarami niebezpiecznymi...
w dziedzinie azylu i migracji:
 • przyjęcie minimalnych standardów dla procedur dotyczących prawa do azylu,
 • wzmocnienie Europejskiego Funduszu dla Uchodźców dla rekompensaty krajom członkowskim kosztów obsługi azylantów,
 • uwzględnienie w polityce imigracyjnej podstawowego prawa do życia w rodzinie,
 • egzekwowanie prawa obywateli UE do zmiany miejsca zamieszkania, pracy itp., w tym również wobec legalnie przebywających cudzoziemców,
 • ograniczenie zorganizowanego nielegalnego ruchu ludzi...
w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie:
 • aktywne promowanie zasad demokracji i praw człowieka,
 • niwelowanie dramatycznych różnic pomiędzy poziomem życia ludzi i społeczeństw,
 • wzmacnianie instrumentów mogących zapobiec konfliktom,
 • eliminowanie broni masowego rażenia z zapasów i terytorium krajów członkowskich UE,
 • przejmowanie inicjatywy globalnego rozbrojenia, ściślejszej kontroli produkcji broni i międzynarodowego handlu bronią...

Jednym z pierwszych sygnatariuszy opracowanego latem 2001 przez europejskich zielonych dokumentu "Zielona Wizja dla Zjednoczonej Europy Spoza porażki z Nicei, nowy impuls dla Unii" był Radosław Gawlik, zaś w grupie roboczej pracowała Violetta Duszek z Forum Ekologicznego z Wrocławia.

Zapoznaj się również z pełnym tekstem artykułu.

[Poprzedni | Spis treści | Następny]