tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas

Jak jest różnica między edukacją ekologiczną a edukacją dla zrównoważonego rozwoju?

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest nierozerwalną częścią edukacji każdego człowieka, która rozpoczyna się w dniu jego narodzin.

Edukacja ekologiczna natomiast jest tylko elementem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i ukierunkowana jest na zagadnienia środowiska, pomijając często aspekt społeczny i ekonomiczny.

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY OBEJMUJE
TRZY ASPEKTY
środowiskowy społeczny ekonomiczny
Schemat

Globalny Program Działań,
czyli Agenda 21

Obejmuje szereg zagadnień, które dotyczą funkcjonowania człowieka w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej.

Wyjaśnia, że czynniki demograficzne, konsumpcja i technologia to główne siły, które napędzają zmiany w środowisku. Wskazuje metody zmniejszenia wpływu mało efektywnych modeli konsumpcji w niektórych częściach świata, zachęcając do zrównoważonego rozwoju w innych. Prezentuje takie założenia polityki oraz programy, które zmierzają do osiągnięcia równowagi między konsumpcją, liczbą ludności oraz co najważniejsze - zdolnością Ziemi do podtrzymywania życia.

Agenda 21 jest przykładem przewodnika dla nauczyciela po zagadnieniach edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Sprawdź, które zagadnienia z AGENDY 21 były przedmiotem twoich lekcji, wcześniejszych zainteresowań.


O czym mówi rozdział 36 Agendy 21 - czyli: Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna?

Należy zwiększyć wrażliwość ludzi i ich zaangażowanie w proces poszukiwania rozwiązań dotyczących problemów środowiska i rozwoju. Edukacja kształtuje świadomość, jeśli chodzi o kwestie środowiska i etykę, wartości i postawy, umiejętności i zachowania potrzebne do zrównoważonego rozwoju. W celu osiągnięcia tego zamierzenia edukacja powinna obejmować nie tylko środowisko fizyczne i biologiczne, lecz także zagadnienia środowiska społeczno-gospodarczego oraz rozwój człowieka.

Państwa w celu poprawy edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny:

 • zapewnić ludziom w każdym wieku dostęp do wiedzy na temat środowiska i rozwoju;
 • wprowadzić koncepcje dotyczące środowiska i rozwoju, w tym koncepcje dotyczące ludności oraz analizy zajmujące się przyczynami poważnych problemów do wszystkich programów edukacyjnych.
 • włączyć uczniów w lokalne i regionalne badania dotyczące oddziaływania środowiska na zdrowie, w tym na temat bezpiecznej wody pitnej, kanalizacji, żywności oraz wpływu wykorzystania zasobów na środowisko i gospodarkę.

Świat potrzebuje obywateli elastycznych, łatwo dostosowujących się do zmian zachodzących w środowisku, którzy będą w stanie podołać problemom w zakresie środowiska i rozwoju oraz zmianom zachodzącym podczas przechodzenia do społeczeństwa zrównoważonego.

Kraje powinny:

 • ustanowić programy szkoleniowe dla absolwentów szkół i uczelni, które będą pomocne w uzyskaniu źródeł utrzymania zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • zachęcać wszystkie sektory: przemysł, uczelnie i szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje samorządowe do kształcenia w zakresie prawidłowego gospodarowania środowiskiem;
 • zapewnić wyszkoloną kadrę w zakresie ochrony środowiska na miejscu, aby zapewniała lokalnej społeczności potrzebne usługi, począwszy od podstawowej opieki nad środowiskiem;
 • współpracować z mediami, grupami teatralnymi i innymi, zachęcając do bardziej aktywnej społecznej debaty na temat środowiska;
 • wprowadzić do systemu edukacji doświadczenie ludności rdzennej.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju musi przekładać się na cztery poziomy:

 • jednostkowy (ja)
 • lokalny (społeczny)
 • narodowy
 • globalny

Każdy z poniższych tematów można poprowadzić od poziomu jednostki przechodząc do aspektu globalnego.

Można rozpocząć od sformułowania prostych pytań:

 1. Dlaczego chronimy jeże w Polsce?
  • Bo wyginął wilk workowaty w Australii.
  • A ile jest obecnie słoni na świecie?
  • A kto uratował pandę, nosorożca białego i żubra?
  • Co to jest światowe dziedzictwo ludzkości?

 2. Czy to prawda, że Wisła jest jedyną naturalną rzeką w Europie? (dlaczego?)

  To pytanie sprowadza się do:

  • ile rzek wpada do Bałtyku?
  • która rzeka niesie najwięcej zanieczyszczeń i dlaczego?
  • czy to prawda, że 40% zanieczyszczeń wód pochodzi z intensywnej gospodarki rolnej?
 3. Dlaczego w twoim regionie lata rozpoczęło się w kwietniu, a w grudniu jeszcze nie ma zimy?
 4. Jaki jest związek tych pór roku z globalnym ociepleniem klimatu?
 5. Dlaczego Aborygeni nie mogą odnaleźć się w cywilizacji XXI wieku?
 6. Co dała zwierzętom obecność człowieka na Ziemi?
 7. Jakie są prawa człowieka w XXI wieku na przykładzie RPA?
 8. Czy choroba wściekłych krów /BSE/ to wynik interwencji człowieka w łańcuch pokarmowy krów?
 9. Czy AIDS to naturalna selekcja populacji ludzkiej?
 10. Globalizacja - szansa czy zagrożenie.
 11. Jaka jest pojemność środowiska wobec populacji ludzkiej?
  1950 rok - 2,5 mld ludzi na kuli ziemskiej
  1972 rok - 3,8 mld ludzi na kuli ziemskiej
  1997 rok - 5,8 mld ludzi na kuli ziemskiej
  2050 rok - 12 mld ludzi na kuli ziemskiej
 12. Jak wyglądałby nasz świat bez roślin?

Wymienione problemy mogą być tematem każdej, dowolnej jednostki lekcyjnej i mogą być realizowane przez wszystkich nauczycieli na wszystkich przedmiotach w całym cyklu edukacyjnym. Nie wymagają one tworzenia nowego programu nauczania, lecz wynikać mogą z poziomu wiedzy nauczyciela i z jego wewnętrznej potrzeby poruszania tych zagadnień w aspekcie edukacji dla zrównoważonego rozwoju na swoich lekcjach.

Tu przeznaczyliśmy miejsce na Twoje codzienne tematy, które zawierają treści edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Jeżeli możesz, zamieść pytania ukierunkowujące tok lekcyjny.

Czy Twoje lekcje są WYZWANIEM dla nowych zachowań przyjaznych środowisku?