tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas

Agenda 21

Agenda 21 jest przykładem przewodnika dla nauczyciela po zagadnieniach edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Sprawdź, które zagadnienia z AGENDY 21 były przedmiotem twoich lekcji, wcześniejszych zainteresowań.

 1. Wstęp.

Część I. Wymiar społeczny i ekonomiczny.

 1. Międzynarodowa współpraca mająca na celu przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedniej polityki wewnętrznej w krajach rozwijających się.
 2. Walka z nędzą.
 3. Zmiana modelu konsumpcji.
 4. Dynamika demograficzna i proces zrównoważonego rozwoju.
 5. Ochrona i wspomaganie zdrowia ludzi.
 6. Propagowanie trwałego rozwoju osiedli ludzkich.
 7. Integracja zagadnień środowiska i rozwoju w procesie podejmowania decyzji.

Część II. Ochrona i zarządzanie zasobami rozwoju.

 1. Ochrona atmosfery.
 2. Zintegrowane podejście do planowania i zarządzania zasobami gruntów.
 3. Walka z niszczeniem lasów.
 4. Zarządzanie wrażliwymi ekosystemami. Zrównoważony rozwój obszarów górskich.
 5. Zarządzanie wrażliwymi ekosystemami. Walka z pustynnieniem i suszą.
 6. Propagowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi.
 7. Ochrona różnorodności biologicznej.
 8. Bezpieczny dla środowiska system zarządzania badaniami naukowymi w zakresie biotechnologii.
 9. Ochrona oceanów, wszystkich rodzajów mórz, włączając morza zamknięte i półzamknięte oraz tereny przybrzeżne. Ochrona, racjonalne wykorzystanie i rozwój ich żywych zasobów.
 10. Ochrona jakości i podaży zasobów słodkowodnych. Zastosowanie zintegrowanego podejścia do problemu rozwoju, zarządzania i eksploatacji zasobów słodkowodnych.
 11. Nieszkodliwe dla środowiska zarządzanie toksycznymi substancjami chemicznymi (włączając zwalczanie międzynarodowego nielegalnego obrotu substancjami chemicznymi i niebezpiecznymi).
 12. Nieszkodliwe dla środowiska zarządzanie odpadami niebezpiecznymi (włączając zwalczanie nielegalnego międzynarodowego obrotu odpadami niebezpiecznymi).
 13. Nieszkodliwe dla środowiska zarządzanie odpadami stałymi, ściekami i ich pochodnymi.
 14. Nieszkodliwe i bezpieczne dla środowiska zarządzanie odpadami radioaktywnymi.

Cześć III. Umacnianie roli różnych grup społecznych.

 1. Wstęp do części III.
 2. Światowa akcja na rzecz kobiet w trwałym i zrównoważonym rozwoju.
 3. Dzieci i młodzież w zrównoważonym rozwoju.
 4. Uznanie i umacnianie roli społeczności lokalnych i ich wspólnot.
 5. Umocnienie roli pozarządowych organizacji: partnerów na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 6. Inicjatywy władz lokalnych we wspieraniu realizacji postanowień Agendy 21.
 7. Umocnienie roli robotników i ich związków zawodowych.
 8. Umocnienie roli biznesu i przemysłu.
 9. Wspólnota naukowa i naukowo-techniczna.
 10. Umacnianie roli rolników.

Cześć IV. Środki realizacji.

 1. Środki i mechanizmy finansowe.
 2. Transfer technologii nieszkodliwej dla środowiska. Współpraca i tworzenie możliwości realizacyjnych.
 3. Nauka dla zrównoważonego rozwoju.
 4. Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna.
 5. Mechanizmy krajowe i współpraca międzynarodowa w procesie tworzenia możliwości realizacyjnych.
 6. Międzynarodowe ustalenia instytucjonalne.
 7. Międzynarodowe mechanizmy i instrumenty prawne.
 8. Informacja w procesie podejmowania decyzji.

Wymienione problemy mogą być tematem każdej, dowolnej jednostki lekcyjnej i mogą być realizowane przez wszystkich nauczycieli na wszystkich przedmiotach w całym cyklu edukacyjnym. Nie wymagają one tworzenia nowego programu nauczania, lecz wynikać mogą z poziomu wiedzy nauczyciela i z jego wewnętrznej potrzeby poruszania tych zagadnień w aspekcie edukacji dla zrównoważonego rozwoju na swoich lekcjach.

Tu przeznaczyliśmy miejsce na Twoje codzienne tematy, które zawierają treści edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Jeżeli możesz, zamieść pytania ukierunkowujące tok lekcyjny.

Czy Twoje lekcje są WYZWANIEM dla nowych zachowań przyjaznych środowisku?