prawo: dostęp do informacji

Uzależnianie udostępnienia danych od środowisku od wniesienia opłaty

31 lipca 2015 min
(galeria fotografii)

Co prawda obowiązujące przepisy polskie nie regulują precyzyjnie, czy opłaty mają być uiszczone przed otrzymaniem informacji, czy też już po ich otrzymaniu (§ 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku stanowi tylko, że opłatę trzeba uiścić „w terminie 14 dni", ale nie precyzuje, od którego dnia należy liczyć ten termin).

Należy jednak zauważyć, że dopuszczenie uprzedniego (zaliczkowego) pobierania opłat za udostępnianie informacji byłoby niezgodne z dyrektywą 2003/4/WE1, która w pkt 18 preambuły mówi wyraźnie, że „zaliczki" (czyli opłaty przed udostępnieniem informacji) mogą być wymagane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W związku z tym przepisy polskie należy– zgodnie z zasadą wykładni prounijnej – interpretować jako niepozwalające na żądanie uprzedniego uiszczenia opłaty.

Pogląd powyższy został przedstawiony w literaturze - zob. M. Bar, Komentarz do art.28 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Lex/el. 2014, pkt 5 i 6.

1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. UE L 41 z 14.2.2003)

 

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
tytul: Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznychtytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowiskutytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji publicznychtytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowiskutytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji publicznejtytul: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskutytul: Biuletyn Informacji Publicznej
view_list  inne artykuły z tematu prawo: dostęp do informacji:
pokaż więcej touch_app
Uzależnianie udostępnienia danych od środowisku od wniesienia opłaty
prawo: dostęp do informacji

Uzależnianie udostępnienia danych od środowisku od wniesienia opłaty

31 lipca 2015 min
(galeria fotografii)

Co prawda obowiązujące przepisy polskie nie regulują precyzyjnie, czy opłaty mają być uiszczone przed otrzymaniem informacji, czy też już po ich otrzymaniu (§ 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku stanowi tylko, że opłatę trzeba uiścić „w terminie 14 dni", ale nie precyzuje, od którego dnia należy liczyć ten termin).

Należy jednak zauważyć, że dopuszczenie uprzedniego (zaliczkowego) pobierania opłat za udostępnianie informacji byłoby niezgodne z dyrektywą 2003/4/WE1, która w pkt 18 preambuły mówi wyraźnie, że „zaliczki" (czyli opłaty przed udostępnieniem informacji) mogą być wymagane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W związku z tym przepisy polskie należy– zgodnie z zasadą wykładni prounijnej – interpretować jako niepozwalające na żądanie uprzedniego uiszczenia opłaty.

Pogląd powyższy został przedstawiony w literaturze - zob. M. Bar, Komentarz do art.28 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Lex/el. 2014, pkt 5 i 6.

1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. UE L 41 z 14.2.2003)

 

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
tytul: Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznychtytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowiskutytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji publicznychtytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowiskutytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji publicznejtytul: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskutytul: Biuletyn Informacji Publicznej
view_list  inne artykuły z tematu prawo: dostęp do informacji:
pokaż więcej touch_app
 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.