Gmina Sulików

 

Gmina Sulików leży w południowo-zachodniej części województwa jeleniogórskiego. Od zachodu i północy graniczy z gminą Zgorzelec, od wschodu z gminami Siekierzyn i Platerówka, od południa z miastem Zawidów.

Powierzchnia gminy wynosi 9522 ha, z czego użytki rolne zajmują 6968 ha, a lasy zaledwie 1403 ha. Zaludnienie jest stosunkowo wysokie i wynosi 62 osoby/km2.

Potencjalną roślinność niemal całego obszaru stanowią grądy podgórskie.

 

 

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzone na terenie gminy

 

Przeprowadzono wstępną inwentaryzację przyrodniczą całego terenu gminy (wyszukiwanie obiektów nadających się do objęcia konserwatorską ochroną przyrody).

-> rezultaty tej inwentaryzacji dostępne są w siedzibie Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie.

 

Na podstawie wyników inwentaryzacji zaprojektowano sieć obiektów, które należy objąć konserwatorską ochroną przyrody, by zachować różnorodność przyrody gminy oraz wkład gminy do różnorodności biologicznej regionu i kraju.

 

 

Wyniki inwentaryzacji

 

walory przyrodnicze gminy

 

walory o randze lokalnej

 

-> Obiekty w dolinie strumienia Czerwona Woda: fragmenty lasów zboczowych i łąk ze stanowiskami roślin lokalnie rzadkich.

-> Kompleks zbiorników wodnych na północ od Studnisk.

-> Roślinność naskalna na zboczach kamieniołomu na północny-wschód od Sulikowa.

 

walory gminy sulików na tle innych gmin regionu i pasa przygranicznego

 

W porównaniu z innymi gminami, w gminie Sulików nie stwierdzono obszarów z wyraźnymi skupieniami wartości przyrodniczych. Brak obiektów o randze ponadregionalnej i regionalnej oraz występowanie przeciętnej liczby obiektów lokalnie cennych, stawiają gminę wśród przeciętnych pod względem przyrodniczym gmin pasa przygranicznego.

 

specyfika przyrody gminy

 

Do specyficznych elementów przyrody gminy Sulików, odróżniających ją od innych gmin pasa przygranicznego, należą:

-> Urozmaicony krajobraz kulturowy charakterystyczny dla obszaru Pogórza Izerskiego.

-> Charakterystyczny układ roślinności, szczególnie leśnej, w dolinach i na zboczach cieków wodnych, obecność lasów typu grądów zboczowych z wysokim udziałem klonu i lipy w drzewostanie.

-> Obecność wychodni skalnych z interesującą roślinnością ciepłolubną.

Elementy te, jako składniki "image" gminy, zasługują na szczególnie troskliwą ochronę!

 

 

Propozycje ochrony przyrody

 

Dla zachowania walorów przyrodniczych gminy uważamy za niezbędne:

 

Do realizacji przez Gminę

* objęcie ochroną jako użytki ekologiczne obiektów wykazanych w inwentaryzacji,

* objęcie ochroną w formie stanowisk dokumentacyjnych fragmentów interesujących form geologicznych z roślinnością naskalną,

* kierowanie się w gminnej polityce gospodarowania zasobami przyrody - zarówno w stosunku do obiektów chronionych, jak i w stosunku do całego terenu gminy - zasadami ochrony przyrody sformułowanymi poniżej.

 

Do realizacji przez Nadleśnictwo

* doprowadzenie do uznania wydzieleń leśnych na stokach doliny strumienia Czerwona Woda za lasy ochronne; prowadzenie w nich gospodarki zapewniającej zachowanie wodochronnej funkcji tych lasów - z wyłączeniem rębni I,

* doprowadzenie do uznania za lasy ochronne "stanowiące cenne elementy rodzimej przyrody" wszystkich lasów z większym niż 20% udziałem w drzewostanie lipy lub klonu (grądy zboczowe). Wypracowanie i stosowanie takich technik hodowli lasu, które uwzględnią specyfikę lasów tego typu i zapewnią utrzymanie wysokiego udziału tych gatunków w drzewostanie.

 

 

Podstawowe zasady ochrony przyrody,

mające zastosowanie na terenie gminy

 

drzewa pomnikowe

-> Zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

-> Oznakować.

-> Sprawić by drzewo - i jego znaczenie - było znane w miejscowości, w której rośnie, w przypadku drzew o randze regionalnej lub wyższej - także w innych miejscowościach gminy.

 

wszystkie obiekty chronione

-> Strzec przed wykorzystaniem przestrzeni na inne cele.

-> Strzec przed wypalaniem, zaśmiecaniem, masową penetracją ludzką.

-> Oznakować.

 

koryta cieków wodnych wchodzĄce w skŁad obiektów chronionych

-> Nie regulować. Pozwolić na spontaniczne kształtowanie się koryta.

-> Nie wycinać drzew, krzewów nadbrzeżnych, ani innej roślinności.

-> Nie piętrzyć cieków na terenie chronionym ani bezpośrednio poniżej niego.

-> Nie usuwać drzew zwalonych w nurt cieku.

 

krajobraz rolniczy

-> Nie niszczyć istniejących miedz, krzewów i drzew śródpolnych, zarośli ani zadrzewień.

-> Upowszechniać regułę stosowania nawozów sztucznych wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami gleby.

-> Upowszechniać regułę stosowania herbicydów najwyżej na 95% powierzchni każdego pola.

-> Strzec przestrzegania zakazu wypalania resztek roślinności.

 

zadrzewienia

-> Zachować wszystkie istniejące zadrzewienia, usuwane z nich drzewa zastępować nowymi. Zezwolenia na wycinkę drzew nie związaną z inwestycjami i zmianą przeznaczenia terenu wydawać wyłącznie w formie warunkowej - pod warunkiem wprowadzenia nowych nasadzeń.

-> Wprowadzić zadrzewienia wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

-> Nie stosować gatunków obcych geograficznie i wykazujących tendencję do dziczenia - dotyczy przede wszystkim robinii.

-> Inne gatunki geograficznie obce stosować wyłącznie w osiedlach ludzkich.

-> Kultywować specyfikę lokalną - w zadrzewieniach wzdłuż dróg stosować przede wszystkim lipę, dęby i klon.

 

STAWY

-> Nie wykaszać trzcinowisk i oczeretów w okresie lęgów ptaków, od połowy marca do końca lipca.

-> Na kilku fragmentach stawów pozostawić rozleglejsze fragmenty niewykaszanej roślinności.

-> Aktywnie chronić stanowiska gatunków rzadkich i silnie zagrożonych.