Miasto Kostrzyn


Strona miasta Kostrzyna
Inna strona miasta Kostrzyna

Ogólna charakterystyka obszaru miasta

 

Miasto Kostrzyn n/O leży w zachodniej części województwa gorzowskiego. Od zachodu granica miasta przylega do granicy państwa, od północy graniczy z gminą Boleszkowice i Dębno, od wschodu z gminą Witnica, a od południa z gminą Słońsk i Górzyca.

Na terenie miasta można wyróżnić dwa regiony geomorfologiczne: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka wykorzystywana na tym odcinku przez rzeki Odrę i Wartę oraz Równina Gorzowska należąca do Pojezierza Pomorskiego, a obejmująca północno-wschodnie krańce gminy.

Przez Kostrzyn przepływają jedne z największych rzek Polski: Warta i Odra, które łączą się na terenie miasta.

Powierzchnia miasta wynosi 4141 ha. Z tego znaczną powierzchnię zajmują lasy (1767 ha) rozciągające się zwartym kompleksem na północ od miasta. Niewielkie obszary poza terenami zabudowanymi zajmują grunty orne (517 ha) oraz łąki i pastwiska (327 ha).

Ludność miasta liczy 16683 osób, co stawia Kostrzyn na drugim miejscu po Gorzowie pod względem ludności w województwie. Średnie zagęszczenie ludności wynosi 407 osób/km2.

Istotnym czynnikiem kierunkującym rozwój miasta w stronę handlu, usług i obsługi ruchu turystycznego było otwarcie drogowego i kolejowego przejścia granicznego z Niemcami.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzone na terenie miasta

Przeprowadzono wstępną inwentaryzację przyrodniczą całego terenu gminy (wyszukiwanie obiektów nadających się do objęcia konserwatorską ochrona przyrody).

-> rezultaty tej inwentaryzacji (opis ogolny, katalog obiektów i mapa) tworzą odrębne opracowanie p.t. "Wstępna inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Kostrzyna" i przekazane zostały gminie w roku 1993, dostępne są też w Bibliotece WWF i w Bibliotece Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie.

Przeprowadzono analizę położenia terenu miasta w stosunku do obszarów o prawdopodobnym szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody.

-> stwierdzono, że większość terenu miasta wchodzi w skład - uznanego wstępnie za taki obszar - rejonu ujścia Warty.

Na całym obszarze gminy przeprowadzono szczegółową inwentaryzację miejsc ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej. Zgodnie z metodyką przyjętą w projekcie, opierano się na kryterium geobotanicznym.

-> rezultaty tej inwentaryzacji dostępne są w Bibliotece Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie.

W roku 1994 opracowano koncepcję ochrony przyrody obszaru "Ujście Warty" obejmującego znaczną część obszaru miasta. Jego efektem była między innymi propozycja utworzenia parku krajobrazowego.

-> opracowanie dostępne jest w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie, a także w Bibliotece WWF i w Bibliotece Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie.

Na podstawie wyników wymienionych wyżej prac zaprojektowano sieć obiektów, które należy objąć konserwatorską ochroną przyrody, by zachować rożnorodność przyrody miasta, oraz zapewnić wkład miasta do rożnorodności biologicznej regionu i kraju.

Walory przyrodnicze miasta
Walory o randze ponadregionalnej

Walory o randze regionalnej

Walory o randze lokalnej

WALORY GMINY KOSTRZYN NA TLE INNYCH GMIN REGIONU I PASA PRZYGRANICZNEGO

W porównaniu z innymi gminami, w Kostrzynie zaznacza się średnie skupienie wartości przyrodniczych. Obszar o najwiekszych walorach - Kostrzyński Zbiornik Retencyjny - leży w większości poza granicami Gminy. Walory miasta Kostrzyna znacznie podnosi także obecność bardzo ważnego zimowiska nietoperzy. Przyroda jest nieodłącznym składnikiem obrazu gminy, kojarzonej powszechnie z regionem Ujścia Warty i Rezerwatem Słońsk. Walory przyrodnicze są jednym z czynników decydujacych o atrakcyjności turystycznej miasta !

SPECYFIKA PRZYRODY GMINY

Do specyficznych elementów przyrody Kostrzyna, odróżniających ją od innych gmin pasa przygranicznego, należą:

Elementy te, jako składniki "image" gminy, zasługują na szczególnie troskliwą ochronę! Mogą być łatwo i z powodzeniem wykorzystane przy kreowaniu obrazu gminy w świadomości odwiedzających ją turystów.

Propozycje ochrony przyrody

Dla zachowania walorów przyrodniczych gminy uważamy za niezbędne:

Do realizacji przez Miasto

* pieczołowite wykonywanie wszystkich zadań wynikających z planów ochrony: Parku Krajobrazowego i rezerwatu,

* objęcie ochroną jako użytki ekologiczne wszystkich obiektów zgodnie z mapą i wcześniej przekazanymi materiałami inwentaryzacyjnymi,

* objęcie ochroną wszystkich obiektów wykazanych w inwentaryzacji pomników przyrody bedącej w posiadaniu gminy,

* kierowanie się w gminnej polityce gospodarowania zasobami przyrody - zarówno w stosunku do obiektów chronionych, jak i w stosunku do całego terenu gminy - zasadami ochrony przyrody sformułowanymi poniżej,

* nakłonienie wszystkich zainteresowanych podmiotów do stosowania w praktyce zasad ochrony przyrody zestawionych niżej, dostepnymi środkami negocjacyjnymi, ekonomicznymi i administracyjnymi,

* ochronienie przed likwidacją i zabudową unikatowych ruin Starego Kostrzyna, a przyjamniej ich fragmentu.

Do realizacji przez Wojewodę

* Opracowanie planu ochrony parku krajobrazowego "Ujście Warty".

Do realizacji przez Nadleśnictwo

* współdziałanie przy obejmowaniu ochroną obiektów proponowanych do ochrony konserwatorskiej,

* pod żadnym pozorem nie zalesiać płatów z roślinnością ciepłolubną ani wrzosowiskową,

* kontynuację ekologizacji gospodarki leśnej,

* przeprowadzenie pełnego rozpoznanie warunków glebowo-siedliskowych oraz roślinności potencjalnej siedlisk leśnych, zestawienie lokalnej relacji między typami siedliskowymi lasu a potencjalnymi zespołami leśnymi,

* stopniowa przebudowa drzewostanów w kierunku ich unaturalnienia.

Podstawowe zasady ochrony przyrody,mające zastosowanie na terenie gminy

DRZEWA POMNIKOWE WSZYSTKIE OBIEKTY CHRONIONE TORFOWISKA WCHODZĄCE W SKŁAD OBIEKTÓW CHRONIONYCH ŁĄKI WCHODZĄCE W SKŁAD OBIEKTÓW CHRONIONYCH DOLINY ODRY I WARTY KRAJOBRAZ ROLNICZY MURAWY KSEROTERMICZNE ZADRZEWIENIA LASY MIEJSCA MASOWEGO ZIMOWANIA NIETOPERZY
Strona miasta Kostrzyna
Inna strona miasta Kostrzyna
Do strony głównej serwisu "Zielona Wstęga Odra-Nysa"
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników