ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego

(Dz. U. Nr 237, poz. 2380)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej "strefą", w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego, o powierzchni 2.057,00 ha, położoną na terenie województwa małopolskiego.

§ 2. Obszar strefy stanowi teren określony linią graniczną, która biegnie w kierunku północnym od słupka granicznego granicy państwa nr 91 zachodnią granicą drogi gminnej biegnącej po działkach ewidencyjnych nr 66, 41 (według mapy obrębu 2 miasta Szczawnica z dnia 6 kwietnia 1995 r. nr ewidencyjny 49317/2/95) oraz nr 550/2, 530/4, 551, 708/35 (według mapy obrębu 1 miasta Szczawnica z dnia 5 grudnia 1995 r. nr ewidencyjny 4446/38/90) do mostu na potoku Grajcarek, w kierunku zachodnim południowym brzegiem potoku Grajcarek do Dunajca, następnie lewym brzegiem Dunajca w kierunku północnym, zachodnim i północnym do przecięcia z linią 30 kV Niedzica-Szczawnica, następnie wzdłuż tej linii w kierunku północno-zachodnim do jej przecięcia z drogą krajową nr 969 Nowy Targ-Krościenko, następnie wzdłuż południowej granicy drogi nr 969 Nowy Targ-Krościenko w kierunku zachodnim (według mapy topograficznej z 1997 r. w skali 1:10.000 sekcja: M-34-89-D-a-3 Kluszkowce, M-34-89-D-a-4 Grywałd, M-34-89-D-b-3 Krościenko nad Dunajcem, M-34-89-D-b-4 Szczawnica, M-34-89-D-d-2 Góra Szafranówka), w Kluszkowcach przed wiaduktem skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy drogi gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2668 (według mapy wsi Kluszkowce z dnia 10 marca 1994 r. nr ewidencyjny 49529/3/94) do zetknięcia z granicą Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne, od tego punktu przez Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne linią prostą w kierunku południowym do słupka granicznego granicy Pienińskiego Parku Narodowego nr 164/2, następnie na zachód, południe i wschód granicą Pienińskiego Parku Narodowego dookoła uroczyska Zielone Skałki do słupka granicznego granicy Pienińskiego Parku Narodowego nr 989 (według mapy przeglądowej Pienińskiego Parku Narodowego w skali 1:10.000 stan na dzień 1 stycznia 1989 r.), następnie na południowy zachód, południowy wschód i południe granicą zbiornika czorsztyńskiego do zapory w Niedzicy, od zapory południowo-zachodnią granicą zbiornika wyrównawczego w Sromowcach Wyżnych, po czym prawym brzegiem Dunajca biegnie do granicy państwa, następnie wzdłuż granicy państwa do słupka granicznego nr 91 (według mapy topograficznej z 1997 r. w skali 1:10.000 sekcja: M-34-89-D-a-3 Kluszkowce, M-34-89-D-a-4 Grywałd, M-34-89-D-c-2 Sromowce Wyżne, M-34-89-D-d-1 Sromowce Niżne, M-34-89-D-b-3 Krościenko nad Dunajcem, M-34-89-D-d-2 Góra Szafranówka).

§ 3. 1. Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych w strefie polega na:

  1)  ustaleniu liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego, strefy oraz obwodów łowieckich z nimi graniczących na podstawie przeprowadzanych jednocześnie rocznych inwentaryzacji według stanu na dzień 15 marca każdego roku;

  2)  ocenie wpływu poszczególnych gatunków zwierząt łownych na przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego i na możliwość jej ochrony;

  3)  ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym, zwanym dalej "odstrzałami redukcyjnymi", z uwzględnieniem planu ochrony albo zadań ochronnych, a także rocznych planów łowieckich dla obwodów graniczących z Pienińskim Parkiem Narodowym i strefą oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla odpowiednich rejonów hodowlanych;

  4)  dokonywaniu odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych.

2. Odstrzały redukcyjne dokonywane są w terminach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729).

3. Odstrzały redukcyjne dokonywane są według następujących kryteriów:

  1)  dziki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki, a w następnej osobniki starsze;

  2)  jelenie - w pierwszej kolejności redukcji podlegają cielęta, później łanie, a następnie byki:

a)    cielęta:

–        słabe,

–        późno urodzone, o wadze poniżej średniej,

b)    łanie:

–        słabe,

–        wykazujące spóźnioną ruję,

–        prowadzące słabe potomstwo, odbiegające kondycją od średniej,

–        stare niemające potomstwa,

c)    byki - słabe, nieprzystępujące do rozrodu;

  3)  sarny:

a)    koźlęta:

–        słabe,

–        późno urodzone, o wadze poniżej średniej,

b)    kozy:

–        niemające koźląt,

–        słabe i chore,

c)    kozły - słabe, nieprzystępujące do rozrodu;

  4)  jenoty, norki amerykańskie i piżmaki - redukcji podlegają wszystkie osobniki znajdujące się na terenie strefy;

  5)  lisy - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, chore, w szczególności z objawami wścieklizny, a w następnej osobniki starsze.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).