ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

(Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  gatunki dziko występujących:

a)    zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,

b)    zwierząt objętych ochroną częściową,

c)    zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d)    ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane w celach handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane,

e)    zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;

  2)  zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt i odstępstwa od zakazów;

  3)  sposoby ochrony gatunków zwierząt, w tym wielkość stref ochrony.

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2-4, wprowadza się następujące zakazy:

  1)  zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;

  2)  zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;

  3)  niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;

  4)  niszczenia ich siedlisk i ostoi;

  5)  niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;

  6)  wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;

  7)  wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;

  8)  preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych;

  9)  zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;

  10) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;

  11) umyślnego płoszenia i niepokojenia;

  12) fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie ptaków, przy nazwach których w załączniku nr 1 do rozporządzenia zamieszczono symbol "(1)", oraz nietoperzy;

  13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

  14) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

§ 7. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, nie dotyczą:

  1)  usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;

  2)  usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;

  3)  chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez wojewodę zabłąkanych zwierząt i przemieszania ich do miejsc regularnego przebywania;

  4)  chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego życia i przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

§ 8. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków przy nazwach których w załączniku nr 1 do rozporządzenia zamieszczono symbol "(1)", nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów.

§ 9. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą:

  1)  pozyskiwania gatunków zwierząt lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na to pozyskiwanie;

  2)  przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa żywych, martwych i spreparowanych zwierząt, o których mowa w pkt 1, oraz ich części i produktów pochodnych.

§ 10. Sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt polegają w szczególności na:

  1)  ustalaniu stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania dla gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

  2)  zabezpieczaniu ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;

  3)  wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska zwierząt:

a)    renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk,

b)    utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,

c)    utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,

d)    zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,

e)    odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych,

f)    budowie sztucznych miejsc lęgowych,

g)    dostosowaniu terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu lub hibernacji,

h)    tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy umożliwiających migrację,

i)    zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,

j)    instalowaniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,

k)    regulacji liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;

  4)  obserwacji i dokumentowaniu (monitoringu) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;

  5)  wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;

  6)  zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;

  7)  zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli ex situ;

  8)  przywracaniu zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;

  9)  przenoszeniu zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;

  10) edukacji społeczeństwa oraz właściwych służb w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;

  11) prowadzeniu hodowli zwierząt z gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;

  12) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ*

                                        
 Lp.  Nazwa polska            Nazwa łacińska           
                                        
     PIJAWKI               HIRUDINEA             
                                        
     PIJAWKI SZCZĘKOWE          GNATHOBDELLIDA           
                                        
     pijawkowate             Hirudinidae            
                                        
 1   pijawka lekarska (2)        Hirudo medicinalis         
                                        
     SKORUPIAKI             CRUSTACEA             
                                        
     OBUNOGI               AMPHIPODA             
                                        
     zmieraczkowate           Talitridae             
                                        
 2   zmieraczek plażowy         Talitrus saltator         
                                        
     OWADY                INSECTA              
                                        
     WAŻKI                ODONATA              
                                        
     gadziogłówkowate          Gomphidae             
                                        
 3   gadziogłówka żółtonoga       Gomphus flavipes          
                                        
 4   trzepla zielona           Ophiogomphus cecilia        
                                        
     łątkowate              Coenagrionidae           
                                        
 5   iglica mała (1)           Nehalennia speciosa        
                                        
 6   łątka ozdobna (1) (2)        Coenagrion ornatum         
                                        
 7   łątka zielona (1)          Coenagrion armatum         
                                        
     pałątkowate             Lestidae              
                                        
 8   straszka północna          Sympecma paedisca         
                                        
     szklarkowate            Corduliidae            
                                        
 9   miedziopierś górska (1)       Somatochlora alpestris       
                                        
 10   miedziopierś północna        Somatochlora arctica        
                                        
     szklarnikowate           Cordulegastridae          
                                        
 11   szklarnik leśny           Cordulegaster boltonii       
                                        
     ważkowate              Libellulidae            
                                        
 12   zalotka białoczelna         Leucorrhinia albifrons       
                                        
 13   zalotka spłaszczona         Leucorrhinia caudalis       
                                        
 14   zalotka większa           Leucorrhinia pectoralis      
                                        
     żagnicowate             Aeschnidae             
                                        
 15   żagnica północna (1)        Aeshna caerulea          
                                        
 16   żagnica torfowcowa         Aeshna subarctica         
                                        
 17   żagnica zielona           Aeshna viridis           
                                        
     PROSTOSKRZYDŁE           ORTHOPTERA             
                                        
     łatczynowate            Decticidae             
                                        
 18   stepówka              Gampsocleis glabra         
                                        
     MODLISZKI              MANTODEA              
                                        
     modliszkowate            Mantidae              
                                        
 19   modliszka zwyczajna         Mantis religiosa          
                                        
     PLUSKWIAKI             HEMIPTERA             
                                        
     cykady               Cicadidae             
                                        
 20   piewik podolski           Cicadetta podolica         
                                        
     CHRUŚCIKI              TRICHOPTERA            
                                        
     pierzyszowate            Lepidostomatidae          
                                        
 21   krynicznia wilgotka (2)       Crunoecia irrorata         
                                        
     CHRZĄSZCZE             COLEOPTERA             
                                        
     biegaczowate            Carabidae             
                                        
 22   biegacz - wszystkie gatunki     Carabus spp.            
                                        
 23   tęcznik - wszystkie gatunki     Calosoma spp.           
                                        
     bogatkowate             Buprestidae            
                                        
 24   bogatek wspaniały          Buprestis splendens        
                                        
 25   poraj                Dicerca moesta           
                                        
 26   pysznik jodłowy           Eurythyrea austriaca        
                                        
 27   pysznik dębowy (2)         Eurythyrea quercus         
                                        
     jelonkowate             Lucanidae             
                                        
 28   ciołek matowy (2)          Dorcus parallelipipedus      
                                        
 29   dębosz(1)(2)            Aesalus scarabaeoides       
                                        
 30   jelonek rogacz (1) (2)       Lucanus cervus           
                                        
 31   wynurt (2)             Ceruchus chrysomelinus       
                                        
     kałużnicowate            Hydrophilidae           
                                        
 32   kałużnica czarna          Hydrophilus aterrimus       
                                        
 33   kałużnica czarnozielona       Hydrophilus piceus         
                                        
     kózkowate              Cerambycidae            
                                        
 34   borodziej próchnik         Ergates faber           
                                        
 35   dąbrowiec samotnik (1) (2)     Akimerus schaefferi        
                                        
 36   gracz borowy (2)          Tragosoma depsarium        
                                        
 37   kozioróg bukowiec          Cerambyx scopolii         
                                        
 38   kozioróg dębosz (1)         Cerambyx cerdo           
                                        
 39   nadobnica alpejska (1) (2)     Rosalia alpina           
                                        
 40   sichrawa karpacka (1)        Pseudogaurotina excellens     
                                        
 41   średzinka              Mesosa myops            
                                        
 42   taraniec jedwabisty         Dorcadion holosericeum       
                                        
 43   taraniec paskowany         Dorcadion scopoli         
                                        
 44   taraniec płowy           Dorcadion fulvum          
                                        
 45   zmorsznik białowieski        Stictoleptura variicornis     
                                        
 46   zmorsznik olbrzymi         Macroleptura thoracica       
                                        
     kusakowate             Staphylinidae           
                                        
 47   -**                 Velleius dilatatus         
                                        
 48   pogrzybnica Mannerheima       Oxyporus mannerheimii       
                                        
     pływakowate             Dytiscidae             
                                        
 49   kreślinek nizinny          Graphoderus bilineatus       
                                        
 50   pływak lapoński           Dytiscus lapponicus        
                                        
 51   pływak szerokobrzeżek        Dytiscus latissimus        
                                        
     ponurkowate             Boridae              
                                        
 52   ponurek Schneidera (2)       Boros schneideri          
                                        
     poświętnikowate           Scarabaeidae            
                                        
 53   pachnica dębowa (1) (2)       Osmoderma eremita         
                                        
 54   kwietnica okazała (1)        Protaetia aeruginosa        
                                        
     rozmiazgowate            Pythidae              
                                        
 55   rozmiazg kolweński (2)       Pytho kolwensis          
                                        
     sprężykowate            Elateridae             
                                        
 56   sprężyk rdzawy (2)         Elater ferrugineus         
                                        
 57   pilnicznik fiołkowy         Limoniscus violaceus        
                                        
     stonkowate             Chrysomelidae           
                                        
 58   jeziornica rdestnicowa       Macroplea appendiculata      
                                        
 59   jeziornica rupiowa         Macroplea mutica          
                                        
     śniadkowate             Melandryidae            
                                        
 60   konarek tajgowy (2)         Phryganophilus ruficollis     
                                        
     wygonakowate            Ochodaeidae            
                                        
 61   wygonak               Ochodaeus chrysomeloides      
                                        
     zagłębkowate            Rhysodidae             
                                        
 62   zagłębek bruzdkowany (2)      Rhysodes sulcatus         
                                        
     zgniotkowate            Cucujidae             
                                        
 63   zgniotek cynobrowy         Cucujus cinnaberinnus       
                                        
 64   zgniotek szkarłatny         Cucujus haematodes         
                                        
     żukowate              Geotrupidae            
                                        
 65   -**                 Bolbelasmus unicornis       
                                        
 66   krawiec głowacz           Lethrus apterus          
                                        
     MOTYLE               LEPIDOPTERA            
                                        
     barczatkowate            Lasiocampidae           
                                        
 67   barczatka kataks          Eriogaster catax          
                                        
     bielinkowate            Pieridae              
                                        
 68   szlaczkoń torfowiec (2)       Colias palaeno           
                                        
 69   szlaczkoń szafraniec        Colias myrmidone          
                                        
     modraszkowate            Lycaenidae             
                                        
 70   czerwończyk fioletek (2)      Lycaena helle           
                                        
 71   czerwończyk nieparek        Lycaena dispar           
                                        
 72   modraszek alkon (2)         Maculinea alcon          
                                        
 73   modraszek arion (2)         Maculinea arion          
                                        
 74   modraszek bagniczek (2)       Plebeius optilete         
                                        
 75   modraszek eroides (2)        Polyommatus eroides        
                                        
 76   modraszek gniady (2)        Polyommatus ripartii        
                                        
 77   modraszek nausitous (2)       Maculinea nausithous        
                                        
 78   modraszek orion (1) (2)       Scolitantides orion        
                                        
 79   modraszek Rebela (2)        Maculinea rebeli          
                                        
 80   modraszek telejus (2)        Maculinea teleius         
                                        
     niedźwiedziówkowate         Arctidae              
                                        
 81   krasopani hera           Callimorpha quadripunctaria    
                                        
     paziowate              Papilionidae            
                                        
 82   niepylak apollo (1) (2)       Parnassius apollo         
                                        
 83   niepylak mnemozyna         Parnassius mnemosyne        
                                        
 84   paź żeglarz             Iphiclides podalirius       
                                        
     południcowate            Nymphalidae            
                                        
 85   dostojka akwilonaris        Boloria aquilonaris        
                                        
 86   dostojka eunomia (1) (2)      Boloria eunomia          
                                        
 87   górówka sudecka           Erebia sudetica          
                                        
 88   mszarnik jutta (1) (2)       Oeneis jutta            
                                        
 89   osadnik wielkooki (2)        Lopinga achine           
                                        
 90   pasyn lucylla (2)          Neptis rivularis          
                                        
 91   przeplatka aurinia (1) (2)     Euphydryas aurinia         
                                        
 92   przeplatka maturna         Euphydryas maturna         
                                        
 93   przestrojnik titonus (1) (2)    Pyronia tithonus          
                                        
 94   skalnik alcyona (2)         Hipparchia alcyone         
                                        
 95   skalnik bryzeida (2)        Chazara briseis          
                                        
 96   skalnik driada (1) (2)       Minois dryas            
                                        
 97   strzępotek edypus (1) (2)      Coenonympha oedippus        
                                        
 98   strzępotek hero (2)         Coenonympha hero          
                                        
 99   strzępotek soplaczek (2)      Coenonympha tullia         
                                        
     sówkowate              Noctuidae             
                                        
 100  ksylomka strix (2)         Xylomoia strix           
                                        
 101  wstęgówka bagienka (2)       Catocala pacta           
                                        
     zawisakowate            Sphingidae             
                                        
 102  postojak wiesiołkowiec       Proserpinus proserpina       
                                        
     BŁONKOSKRZYDŁE           HYMENOPTERA            
                                        
     mrówkowate             Formicidae             
                                        
 103  mrówka łąkowa (2)          Formica pratensis         
                                        
 104  mrówka pniakowa (2)         Formica truncorum         
                                        
 105  mrówka północna (2)         Formica aquilonia         
                                        
 106  mrówka smętnica (2)         Formica lugubris          
                                        
     porobnicowate            Anthophoridae           
                                        
 107  rozrożka chabrowa (2)        Tetralonia dentata         
                                        
 108  trzmiele - wszystkie gatunki, z   Bombus spp.            
     wyjątkiem:                               
                                        
      - trzmiela kamiennika        Bombus lapidarius        
                                        
      - trzmiela ziemnego         Bombus terrestris        
                                        
 109  porobnica mularka          Anthophora parietina        
                                        
 110  porobnica opylona          Anthophora pubescens        
                                        
 111  porobnica włochatka         Anthophora plumipes        
                                        
 112  zadrzechnia czarnoroga (2)     Xylocopa valga           
                                        
 113  zadrzechnia fioletowa (2)      Xylocopa violacea         
                                        
     PAJĘCZAKI              ARACHNIDA             
                                        
     PAJĄKI               ARANEIDA              
                                        
 114  gryziele - wszystkie gatunki    Atypidae              
                                        
     krzyżakowate            Araneidae             
                                        
 115  tygrzyk paskowany          Argiope bruennichi         
                                        
     osnuwikowate            Linyphiidae            
                                        
 116  -**                 Bathyphantes eumenis        
                                        
 117  -**                 Mughiphantes pulcher        
                                        
     poskoczowate            Eresidae              
                                        
 118  poskocz krasny           Eresus cinnaberinus        
                                        
     skakunowate             Salticidae             
                                        
 119  strojniś nadobny          Philaeus chrysops         
                                        
     ŚLIMAKI               GASTROPODA             
                                        
     NASADOOCZNE             BASOMMATOPHORA           
                                        
     zatoczkowate            Planorbidae            
                                        
 120  zatoczek łamliwy          Anisus vorticulus         
                                        
     TRZONKOOCZNE            STYLLOMMATOPHORA          
                                        
     beczułkowate            Orculidae             
                                        
 121  poczwarówka pagoda         Pagodulina pagodula        
                                        
     błotniarkowate           Lymnaeidae             
                                        
 122  błotniarka otułka (2)        Myxas glutinosa          
                                        
     igliczkowate            Aciculidae             
                                        
 123  igliczek karpacki          Acicula parcelineata        
                                        
     pomrowcowate            Milacidae             
                                        
 124  pomrów nakrapiany          Tandonia rustica          
                                        
     pomrowikowate            Agriolimacidae           
                                        
 125  pomrowik mołdawski         Deroceras moldavicum        
                                        
     poczwarkowate            Pupillidae             
                                        
 126  poczwarówka górska         Pupilla alpicola          
                                        
     poczwarówkowate           Vertiginidae            
                                        
 127  poczwarówka jajowata        Vertigo moulinsiana        
                                        
 128  poczwarówka kolumienka       Columella columella        
                                        
 129  poczwarówka Geyera         Vertigo geyeri           
                                        
 130  poczwarówka północna        Vertigo arctica          
                                        
 131  poczwarówka zębata         Truncatellina claustralis     
                                        
 132  poczwarówka zmienna         Vertigo genesii          
                                        
 133  poczwarówka zwężona         Vertigo angustior         
                                        
     szklarkowate            Zonitidae             
                                        
 134  szklarka podziemna         Oxychilus inopinatus        
                                        
     ślimakowate             Helicidae             
                                        
 135  ślimak Bąkowskiego         Trichia bakowskii         
                                        
 136  ślimak Bielza            Trichia bielzi           
                                        
 137  ślimak obrzeżony (2)        Helicodonta obvoluta        
                                        
 138  ślimak ostrokrawędzisty       Helicigona lapicida        
                                        
 139  ślimak Rossmasslera         Chilostoma rossmaessleri      
                                        
 140  ślimak tatrzański          Chilostoma cingulellum       
                                        
 141  ślimak żeberkowany         Helicopsis striata         
                                        
 142  ślimak żółtawy           Helix lutescens          
                                        
     świdrzykowate            Clausiliidae            
                                        
 143  świdrzyk kasztanowaty        Macrogastra badia         
                                        
 144  świdrzyk łamliwy          Balea perversa           
                                        
 145  świdrzyk ozdobny (2)        Charpentieria ornata        
                                        
 146  świdrzyk siedmiogrodzki       Vestia elata            
                                        
 147  świdrzyk śląski           Cochlodina costata         
                                        
     zawójkowate             Valvatidae             
                                        
 148  zawójka rzeczna (2)         Borysthenia naticina        
                                        
     ziarnkowate             Chondrinidae            
                                        
 149  poczwarówka pagórkowa        Granaria frumentum         
                                        
     źródlarkowate            Hydrobiidae            
                                        
 150  niepozorka ojcowska (2)       Falniowskia neglectissima     
                                        
     MAŁŻE                BIVALVIA              
                                        
     BLASZKOSKRZELNE WŁAŚCIWE      EULAMELLIBRANCHIA         
                                        
     bursztynkowate           Succineidae            
                                        
 151  bursztynka piaskowa (2)       Catinella arenaria         
                                        
     kulkówkowate            Sphaeriidae            
                                        
 152  gałeczka rzeczna          Sphaerium rivicola         
                                        
 153  gałeczka żeberkowana        Sphaerium solidum         
                                        
     perłoródkowate           Margaritiferidae          
                                        
 154  skójka perłorodna (2)        Margaritifera margaritifera    
                                        
     skójkowate             Unionidae             
                                        
 155  skójka gruboskorupowa (2)      Unio crassus            
                                        
 156  szczeżuja spłaszczona        Pseudoanodonta complanata     
                                        
 157  szczeżuja wielka (2)        Anodonta cygnea          
                                        
     KRĄGŁOUSTE             CYKLOSTOMATA            
                                        
     MINOGOKSZTAŁTNE           PETROMYZONTIFORMES         
                                        
     minogowate             Petromyzontidae          
                                        
 158  minóg morski (2)          Petromyzon marinus         
                                        
 159  minóg rzeczny (2)          Lampetra fluviatilis        
                                        
 160  minóg strumieniowy         Lampetra planeri          
                                        
 161  minóg ukraiński           Eudontomyzon mariae        
                                        
     RYBY                PISCES               
                                        
     JESIOTROKSZTAŁTNE          ACIPENSERIFORMES          
                                        
     jesiotrowate            Acipenseridae           
                                        
 162  jesiotr zachodni (2)        Acipenser sturio          
                                        
     ŚLEDZIOKSZTAŁTNE          CLUPEIFORMES            
                                        
     śledziowate             Clupeidae             
                                        
 163  aloza                Alosa alosa            
                                        
 164  parposz               Alosa fallax            
                                        
     KARPIOKSZTAŁTNE           CYPRINIFORMES           
                                        
     karpiowate             Cyprinidae             
                                        
 165  ciosa - z wyjątkiem występującej  Pelecus cultratus         
     w wodach Zalewu Wiślanego                       
                                        
 166  kiełb białopłetwy          Romanogobio albipinnatus      
                                        
 167  kiełb Kesslera (2)         Romanogobio kessleri        
                                        
 168  piekielnica             Alburnoides bipunctatus      
                                        
 169  różanka               Rhodeus sericeus          
                                        
 170  strzebla błotna (1) (2)       Eupallasella perenurus       
                                        
 171  kozowate - wszystkie gatunki    Cobitidae             
                                        
     przylgowate             Balitoridae            
                                        
 172  śliz                Barbatula barbatula        
                                        
     CIERNIKOKSZTAŁTNE          GASTEROSTEIFORMES         
                                        
     ciernikowate            Gasterosteidae           
                                        
 173  pocierniec             Spinachia spinachia        
                                        
     IGLICZNIOKSZTAŁTNE         SYNGNATHIFORMES          
                                        
 174  igliczniowate - wszystkie gatunki  Sygnathidae            
                                        
     OKONIOKSZTAŁTNE           PERCIFORMES            
                                        
     babkowate              Gobiidae              
                                        
 175  babka czarna            Gobius niger            
                                        
 176  babka czarnoplamka         Gobiusculus flavescens       
                                        
 177  babka mała             Pomatoschistus minutus       
                                        
 178  babka piaskowa           Pomatoschistus microps       
                                        
     SKORPENOKSZTAŁTNE          SCORPAENIFORMES          
                                        
     głowaczowate            Cottidae              
                                        
 179  głowacz białopłetwy (2)       Cottus gobio            
                                        
 180  głowacz pręgopłetwy (2)       Cottus poecilopus         
                                        
 181  kur rogacz             Myoxocephalus quadricornis     
                                        
     dennikowate             Liparidae             
                                        
 182  dennik               Liparis liparis          
                                        
 183  PŁAZY - wszystkie gatunki (2)    AMPHIBIA              
                                        
     GADY                REPTILIA              
                                        
     ŁUSKOSKÓRE             SQUAMATA              
                                        
     wężowate              Elaphidae             
                                        
 184  gniewosz plamisty (1) (2)      Coronella austriaca        
                                        
 185  wąż Eskulapa (1) (2)        Elaphe longissima         
                                        
 186  żmija zygzakowata (2)        Vipera berus            
                                        
     ŻÓŁWIE               TESTUDINES             
                                        
     żółwie słodkowodne         Emydidae              
                                        
 187  żółw błotny (1) (2)         Emys orbicularis          
                                        
 188  GADY - pozostałe gatunki      REPTILIA              
                                        
     PTAKI                AVES                
                                        
     NURY                GAVIIFORMES            
                                        
 189  nury - wszystkie gatunki      Gaviidae              
                                        
     PERKOZY               PODICIPEDIFORMES          
                                        
 190  perkozy - wszystkie gatunki     Podicipedidae           
                                        
     PEŁNOPŁETWE             PELECANIFORMES           
                                        
     kormorany              Phalacrocoracidae         
                                        
 191  kormoran czubaty          Phalacrocorax aristotelis     
                                        
 192  kormoran mały            Phalacrocorax pygmeus       
                                        
     pelikany              Pelecanidae            
                                        
 193  pelikan kędzierzawy         Pelecanus crispus         
                                        
 194  pelikan różowy           Pelecanus onocrotalus       
                                        
     BRODZĄCE              CICONIIFORMES           
                                        
     czaplowate             Ardeidae              
                                        
 195  bączek (2)             Ixobrychus minutus         
                                        
 196  ślepowron (1) (2)          Nycticorax nycticorax       
                                        
 197  czaplowate - pozostałe gatunki, z  Ardeidae              
     wyjątkiem:                               
                                        
      - czapli siwej           Ardea cinerea          
                                        
     bociany               Ciconidae             
                                        
 198  bocian biały (2)          Ciconia ciconia          
                                        
 199  bocian czarny (1) (2)        Ciconia nigra           
                                        
     BLASZKODZIOBE            ANSERIFORMES            
                                        
     kaczkowate             Anatidae              
                                        
 200  cyranka (2)             Anas querquedula          
                                        
 201  gągoł (2)              Bucephala clangula         
                                        
 202  nurogęś (2)             Mergus merganser          
                                        
 203  ohar (2)              Tadorna tadorna          
                                        
 204  płaskonos (2)            Anas clypeata           
                                        
 205  rożeniec (2)            Anas acuta             
                                        
 206  szlachar (1) (2)          Mergus serrator          
                                        
 207  kaczkowate - pozostałe gatunki, z  Anatidae              
     wyjątkiem:                               
                                        
      - bernikli kanadyjskiej      Brandta canadensis        
                                        
      - gęsi białoczelnej        Anser albifrons         
                                        
      - gęgawy              Anser anser           
                                        
      - gęsi zbożowej          Anser fabalis          
                                        
      - cyraneczki            Anas crecca           
                                        
      - krzyżówki            Anas platyrhynchos        
                                        
      - głowienki            Aythya ferina          
                                        
      - czernicy             Aythya fuligula         
                                        
     JASTRZĘBIOWE            ACCIPITRIFORMES          
                                        
     jastrzębiowate           Accipitridae            
                                        
 208  bielik (1)             Haliaeetus albicilla        
                                        
 209  błotniak łąkowy (2)         Circus pygargus          
                                        
 210  błotniak stawowy (2)        Circus aeruginosus         
                                        
 211  błotniak zbożowy (2)        Circus cyaneus           
                                        
 212  gadożer(1)(2)            Circaetus gallicus         
                                        
 213  orlik krzykliwy (1)         Aquila pomarina          
                                        
 214  orlik grubodzioby (1) (2)      Aquila clanga           
                                        
 215  orzeł przedni (1) (2)        Aquila chrysaetos         
                                        
 216  orzełek (1) (2)           Hieraaetus pennatus        
                                        
 217  kania czarna (1)          Milvus migrans           
                                        
 218  kania ruda (1)           Milvus milvus           
                                        
 219  jastrzębiowate - pozostałe gatunki Accipitridae            
                                        
     rybołowy              Pandionidae            
                                        
 220  rybołów(1)(2)            Pandion haliaetus         
                                        
     SOKOŁOWE              FALCONIFORMES           
                                        
     sokołowate             Falconidae             
                                        
 221  kobuz (2)              Falco subbuteo           
                                        
 222  pustułka (2)            Falco tinnunculus         
                                        
 223  raróg (1)              Falco cherrug           
                                        
 224  sokół wędrowny (1) (2)       Falco peregrinus          
                                        
 225  sokołowate - pozostałe gatunki   Falconidae             
                                        
     GRZEBIĄCE              GALLIFORMES            
                                        
     głuszcowate             Tetraonidae            
                                        
 226  cietrzew (1) (2)          Tetrao tetrix           
                                        
 227  głuszec (1) (2)           Tetrao urugallus          
                                        
     kurowate              Phasianidae            
                                        
 228  przepiórka             Coturnix coturnix         
                                        
     ŻURAWIOWE              GRUIFORMES             
                                        
     żurawie               Gruidae              
                                        
 229  żuraw (2)              Grus grus             
                                        
     dropie               Otididae              
                                        
 230  drop (2)              Otis tarda             
                                        
     chruściele             Rallidae              
                                        
 231  derkacz (2)             Crex crex             
                                        
 232  kropiatka (2)            Porzana porzana          
                                        
 233  chruściele - pozostałe gatunki, z  Rallidae              
     wyjątkiem:                               
                                        
      - łyski              Fulica atra           
                                        
     SIEWKOWE              CHARADRIIFORMES          
                                        
 234  alki - wszystkie gatunki      Alcidae              
                                        
     kulony               Burhinidae             
                                        
 235  kulon (2)              Burhinus oedicnemus        
                                        
     siewkowate             Charadriidae            
                                        
 236  czajka (2)             Vanellus vanellus         
                                        
 237  mornel (1)             Charadrius morinellus       
                                        
 238  sieweczka obrożna (2)        Charadrius hiaticula        
                                        
 239  siewkowate - pozostałe gatunki   Charadriidae            
                                        
     ostrygojady             Haematopodidae           
                                        
 240  ostrygojad             Haematopus ostralegus       
                                        
     mewy                Laridae              
                                        
 241  mewa mała (2)            Larus minutus           
                                        
 242  mewy - pozostałe gatunki,      Laridae              
     z wyjątkiem:                              
                                        
      - mewy białogłowej         Larus cachinnans         
                                        
      - mewy srebrzystej         Larus argentatus         
                                        
     szczudłonogi            Recurvirostridae          
                                        
 243  szablodziób             Recurvirostra avosetta       
                                        
 244  szczudłak              Himantopus himantopus       
                                        
     bekasowate             Scolopacidae            
                                        
 245  batalion (2)            Philomachus pugnax         
                                        
 246  biegus zmienny (1) (2)       Calidris alpina          
                                        
 247  dubelt (2)             Gallinago media          
                                        
 248  krwawodziób (2)           Tringa totanus           
                                        
 249  kszyk (2)              Gallinago gallinago        
                                        
 250  kulik wielki (2)          Numenius arquata          
                                        
 251  łęczak (2)             Tringa glareola          
                                        
 252  rycyk (2)              Limosa limosa           
                                        
 253  samotnik (2)            Tringa ochropus          
                                        
 254  bekasowate - pozostałe gatunki, z  Scolopacidae            
     wyjątkiem:                               
                                        
      - słonki              Scolopax rusticola        
                                        
 255  wydrzyki - wszystkie gatunki    Stercoraridae           
                                        
     rybitwy               Sternidae             
                                        
 256  rybitwa białoczelna (2)       Sterna albifrons          
                                        
 257  rybitwa białoskrzydła (2)      Chlidonias leucopterus       
                                        
 258  rybitwa białowąsa (2)        Chlidonias hybridus        
                                        
 259  rybitwa czarna (2)         Chlidonias niger          
                                        
 260  rybitwa czubata (2)         Sterna sandvicensis        
                                        
 261  rybitwa popielata (2)        Sterna paradisaea         
                                        
 262  rybitwa rzeczna (2)         Sterna hirundo           
                                        
 263  rybitwy - pozostałe gatunki     Sternidae             
                                        
     GOŁĘBIOWE              COLUMBIFORMES           
                                        
 264  gołębie - wszystkie gatunki, z   Columbidae             
     wyjątkiem:                               
                                        
      - grzywacza            Columba palumbus         
                                        
     KUKUŁKOWE              CUCULIFORMES            
                                        
     kukułki               Cuculidae             
                                        
 265  kukułka               Cuculus canorus          
                                        
     SOWY                STRIGIFORMES            
                                        
     puszczykowate            Strigidae             
                                        
 266  pójdźka (2)             Athene noctua           
                                        
 267  włochatka (2)            Aegolius funereus         
                                        
 268  sóweczka (2)            Glaucidium passerinum       
                                        
 269  puchacz (1) (2)           Bubo bubo             
                                        
 270  uszatka błotna (1) (2)       Asio flammeus           
                                        
 271  puszczykowate - pozostałe gatunki  Strigidae             
                                        
     płomykówki             Tytonidae             
                                        
 272  płomykówka (2)           Tyto alba             
                                        
     LELKOWE               CAPRIMULGIFORMES          
                                        
     lelki                Caprimulgidae           
                                        
 273  lelek                Caprimulgus europaeus       
                                        
     JERZYKOWE              APODIFORMES            
                                        
 274  jerzyki - wszystkie gatunki     Apodidae              
                                        
     KRASKOWE              CORACIIFORMES           
                                        
     zimorodki              Alcenidae             
                                        
 275  zimorodek (2)            Alcedo atthis           
                                        
     kraski               Coraciidae             
                                        
 276  kraska (2)             Coracias garrulus         
                                        
     żołny                Meropidae             
                                        
 277  żołna (2)              Merops apiaster          
                                        
     dudki                Upupidae              
                                        
 278  dudek (2)              Upupa epops            
                                        
     DZIĘCIOŁOWE             PICIFORMES             
                                        
     dzięcioły              Picidae              
                                        
 279  dzięcioł zielonosiwy (2)      Picus canus            
                                        
 280  dzięcioł zielony (2)        Picus viridis           
                                        
 281  dzięcioł czarny (2)         Dryocopus martius         
                                        
 282  dzięcioł średni (2)         Dendrocopos medius         
                                        
 283  dzięcioł białogrzbiety (2)     Dendrocopos leucotos        
                                        
 284  dzięcioł trójpalczasty (2)     Picoides tridactylus        
                                        
 285  dzięcioły - pozostałe gatunki    Picidae              
                                        
     WRÓBLOWE              PASSERIFORMES           
                                        
     dzierzby              Laniidae              
                                        
 286  dzierzba czarnoczelna (2)      Lanius minor            
                                        
 287  dzierzba rudogłowa (2)       Lanius senator           
                                        
 288  dzierzby - pozostałe gatunki    Laniidae              
                                        
     pokrzewkowate            Sylviidae             
                                        
 289  wodniczka (2)            Acrocephalus paludicola      
                                        
 290  WRÓBLOWE - pozostałe gatunki, z   PASSERIFORMES           
     wyjątkiem:                               
                                        
      - gawrona              Corvus frugilegus        
                                        
      - kruka               Corvus corax          
                                        
      - sroki               Pica pica            
                                        
      - wrony siwej            Corvus corone          
                                        
     SSAKI                MAMMALIA              
                                        
     OWADOŻERNE             INSECTIVORA            
                                        
 291  jeżowate - wszystkie gatunki (2)  Erinaceidae            
                                        
 292  ryjówkowate - wszystkie gatunki   Soricidae             
                                        
     NIETOPERZE             CHIROPTERA             
                                        
     podkowcowate            Rhinolophidae           
                                        
 293  podkowiec duży           Rhinolopus ferrumequinum      
                                        
 294  podkowiec mały (1) (2)       Rhinolopus hipposideros      
                                        
     mroczkowate             Vespertilionidae          
                                        
 295  nocek łydkowłosy (1) (2)      Myotis dasycneme          
                                        
 296  nocek orzęsiony (1) (2)       Myotis emarginatus         
                                        
 297  mroczkowate - pozostałe gatunki   Vespertilionidae          
     (2)                                  
                                        
     ZAJĄCOKSZTAŁTNE           LAGOMORPHA             
                                        
     zającowate             Leporidae             
                                        
 298  zając bielak            Lepus timidus           
                                        
     GRYZONIE              RODENTIA              
                                        
     wiewiórkowate            Sciuridae             
                                        
 299  suseł moręgowany (1) (2)      Spermophilus citellus       
                                        
 300  suseł perełkowany (1) (2)      Spermophilus suslicus       
                                        
 301  świstak (1)             Marmota marmota          
                                        
 302  wiewiórka pospolita         Sciurus vulgaris          
                                        
     smużkowate             Zapodidae             
                                        
 303  smużka               Sicista betulina          
                                        
 304  smużka stepowa           Sicista subtilis          
                                        
     popielicowate            Gliridae              
                                        
 305  koszatka (2)            Dryomys nitedula          
                                        
 306  orzesznica (2)           Muscardinus avellanarius      
                                        
 307  popielica (2)            Glis glis             
                                        
 308  żołędnica (1) (2)          Eliomys quercinus         
                                        
     chomikowate             Cricetidae             
                                        
 309  chomik europejski (2)        Cricetus cricetus         
                                        
     nornikowate             Arvicolidae            
                                        
 310  darniówka tatrzańska        Microtus tatricus         
                                        
 311  nornik śnieżny           Chionomys nivalis         
                                        
     WALENIE               CETACEA              
                                        
     morświny              Phocoenidae            
                                        
 312  morświn (2)             Phocoena phocoena         
                                        
 313  WALENIE - pozostałe gatunki     CETACEA              
                                        
     DRAPIEŻNE              CARNIVORA             
                                        
     psowate               Canidae              
                                        
 314  wilk (2)              Canis lupus            
                                        
     kotowate              Felidae              
                                        
 315  żbik (2)              Felis silvestris          
                                        
 316  ryś(1)(2)              Lynx lynx             
                                        
     łasicowate             Mustelidae             
                                        
 317  gronostaj              Mustela erminea          
                                        
 318  łasica               Mustela nivalis          
                                        
 319  norka europejska (1) (2)      Mustela lutreola          
                                        
 320  tchórz stepowy (1) (2)       Mustela eversmanii         
                                        
     fokowate              Phocidae              
                                        
 321  foka obrączkowana (2)        Phoca hispida           
                                        
 322  foka pospolita           Phoca vitulina           
                                        
 323  foka szara (2)           Halichoerus grypus         
                                        
     niedźwiedziowate          Ursidae              
                                        
 324  niedźwiedź brunatny (1) (2)     Ursus arctos            
                                        
     PARZYSTOKOPYTNE           ARTIODACTYLA            
                                        
     krętorogie             Bovidae              
                                        
 325  kozica (1) (2)           Rupicapra rupicapra        
                                        
 326  żubr (2)              Bison bonasus           
                                        

Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

-    małymi literemi, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 8 rozporządzenia odstępstw od zakazów,

(2) - gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej.

**  Brak nazwy polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

                                        
 Lp.  Nazwa polska            Nazwa łacińska           
                                        
     SKORUPIAKI             CRUSTACEA             
                                        
     DZIESIĘCIONOGI           DECAPODA              
                                        
     rakowate              Astacidae             
                                        
 1   rak rzeczny - z wyjątkiem obrębów  Astacus astacus          
     hodowlanych                              
                                        
 2   rak stawowy - z wyjątkiem obrębów  Astacus leptodactylus       
     hodowlanych                              
                                        
     OWADY                INSECTA              
                                        
     BŁONKOSKRZYDŁE           HYMENOPTERA            
                                        
     porobnicowate            Anthophoridae           
                                        
 3   trzmiel kamiennik          Bombus lapidarius         
                                        
 4   trzmiel ziemny           Bombus terrestris         
                                        
     mrówkowate             Formicidae             
                                        
 5   mrówka ćmawa            Formica polyctena         
                                        
 6   mrówka rudnica           Formica rufa            
                                        
     ŚLIMAKI               GASTROPODA             
                                        
     TRZONKOOCZNE            STYLLOMMATOPHORA          
                                        
     ślimakowate             Helicidae             
                                        
 7   ślimak winniczek          Helix pomatia           
                                        
     PTAKI                AVES                
                                        
     PEŁNOPŁETWE             PELECANIFORMES           
                                        
     kormorany              Phalacrocoracidae         
                                        
 8   kormoran czarny - z wyjątkiem    Phalacrocorax carbo        
     występującego na terenie stawów                    
     rybnych uznanych za obręby                       
     hodowlane                               
                                        
     BLASZKODZIOBE            ANSERIFORMES            
                                        
 9   bernikla kanadyjska         Branta canadensis         
                                        
     BRODZĄCE              CICONIFORMES            
                                        
     czaplowate             Ardeidae              
                                        
 10   czapla siwa - z wyjątkiem      Ardea cinerea           
     występującej na terenie stawów                     
     rybnych uznanych za obręby                       
     hodowlane                               
                                        
     SIEWKOWATE             CHARADRIFORMES           
                                        
     mewy                Laridae              
                                        
 11   mewa białogłowa           Larus cachinans          
                                        
 12   mewa srebrzysta           Larus argentatus          
                                        
     WRÓBLOWE              PASSERIFORMES           
                                        
     krukowate              Corvidae              
                                        
 13   gawron               Corvus frugilegus         
                                        
 14   kruk                Corvus corax            
                                        
 15   sroka                Pica pica             
                                        
 16   wrona siwa             Corvus corone           
                                        
     SSAKI                MAMMALIA              
                                        
     OWADOŻERNE             INSECTIVORA            
                                        
     kretowate              Talpidae              
                                        
 17   kret - z wyjątkiem występującego  Talpa europaea           
     na terenie ogrodów, upraw                       
     ogrodniczych, szkółek, lotnisk,                    
     ziemnych konstrukcji                          
     hydrotechnicznych oraz obiektów                    
     sportowych                               
                                        
     GRYZONIE              RODENTIA              
                                        
     bobrowate              Castoridae             
                                        
 18   bóbr europejski           Castor fiber            
                                        
     myszowate              Muridae              
                                        
 19   badylarka              Micromys minutus          
                                        
 20   karczownik - z wyjątkiem      Arvicola terrestris        
     występującego na terenie sadów,                    
     ogrodów oraz upraw leśnych                       
                                        
 21   mysz zaroślowa           Apodemus sylvaticus        
                                        
 22   mysz zielna             Apodemus uralensis         
                                        
     DRAPIEŻNE              CARNIVORA             
                                        
     łasicowate             Mustelidae             
                                        
 23   wydra - z wyjątkiem występującej  Lutra lutra            
     na terenie stawów rybnych                       
     uznanych za obręby hodowlane                      
                                        

Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

                                                   
 Lp.  Nazwa polska         Nazwa łacińska      Sposób pozyskiwania ze stanu dzikiego 
                                                   
     ŚLIMAKI           GASTROPODA                           
                                                   
     TRZONKOOCZNE         STYLLOMMATOPHORA                        
                                                   
     ślimakowate         Helicidae                           
                                                   
 1   ślimak winniczek - w     Helix pomatia      pozyskanie osobników o średnicy    
     okresie od 1 do 31 maja                muszli większej niż 30 mm       
                                                   
     OWADY            INSECTA                            
                                                   
     BŁONKOSKRZYDŁE        HYMENOPTERA                          
                                                   
     porobnicowate        Anthophoridae                         
                                                   
 2   trzmiel kamiennik      Bombus lapidarius    pozyskiwanie wiosennych matek     
                                                   
 3   trzmiel ziemny        Bombus terrestris    pozyskiwanie wiosennych matek     
                                                   
     mrówkowate          Formicidae                           
                                                   
 4   mrówka ćmawa         Formica polyctena    pozyskiwanie części mrowisk      
                                                   
 5   mrówka rudnica        Formica rufa       pozyskiwanie części mrowisk      
                                                   

Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH PTAKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE, TRANSPORTOWANE I PRZETRZYMYWANE W CELACH HANDLOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁY LEGALNIE UPOLOWANE*

                              
 Lp.  Nazwa polska     Nazwa łacińska        
                              
     GRZEBIĄCE       GALLIFORMES         
                              
     kurowate       Phasianidae         
                              
 1   bażant        Phasianus colchicus     
                              
 2   kuropatwa       Perdix perdix        
                              
     GOŁĘBIOWATE      COLUMBIFORMES        
                              
     gołębie        Columbidae          
                              
 3   grzywacz       Columba palumbus       
                              
     BLASZKODZIOBE     ANSERIFORMES         
                              
     kaczkowate      Anatidae           
                              
 4   krzyżówka       Anas plathyrhynchos     
                              

Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST USTALENIE STREF OCHRONY OSTOI, MIEJSC ROZRODU LUB REGULARNEGO PRZEBYWANIA*

.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |         |         | Strefa ochrony   | Strefa ochrony   | Okresowy  | 
| Lp. | Nazwa polska  | Nazwa łacińska  | całorocznej w   | okresowej w     | termin   | 
|   |         |         | promieniu do    | promieniu do    | ochrony   | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 1  | 2        | 3        | 4         | 5          | 6      | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    OWADY       INSECTA                                  | 
|    łatkowate     Coenagrionidae                              | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1  | iglica mała   | Nehalennia    | 100 m od miejsca  | -          | -      | 
|   |         | speciosa     | rozrodu i     |           |       | 
|   |         |         | regularnego    |           |       | 
|   |         |         | przebywania    |           |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    GADY       REPTILIA                                 | 
|    wężowate     Elaphidae                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2  | wąż Eskulapa  | Elaphe longissima| 200 m od miejsca  | 500 m od miejsca  | 1.04-30.09 | 
|   |         |         | rozrodu i     | rozrodu i      |       | 
|   |         |         | regularnego    | regularnego     |       | 
|   |         |         | przebywania    | przebywania     |       | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 3  | gniewosz    | Coronella    | 100 m od miejsca  | 500 m od miejsca  | 1.03-31.10 | 
|   | plamisty    | austriaca    | rozrodu i     | rozrodu i      |       | 
|   |         |         | regularnego    | regularnego     |       | 
|   |         |         | przebywania    | przebywania     |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    żółwie      Emydidae                                 | 
|    słodkowodne                                         | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4  | żółw błotny   | Emys orbicularis | 200 m od miejsca  | 500 m od miejsca  | 1.03-30.09 | 
|   |         |         | rozrodu i     | rozrodu i      |       | 
|   |         |         | regularnego    | regularnego     |       | 
|   |         |         | przebywania    | przebywania     |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    ptaki       Aves                                   | 
|    jastrzębiowate  Accipitridae                               | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5  | orzeł przedni  | Aquila chrysaetos| 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.01-31.07 | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 6  | orlik      | Aquila clanga  | 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.03-31.08 | 
|   | grubodzioby   |         |          |           |       | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 7  | orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 100 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.03-31.08 | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 8  | gadożer     | Circaetus    | 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.03-30.09 | 
|   |         | gallicus     |          |           |       | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 9  | bielik     | Haliaeetus    | 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.01-31.07 | 
|   |         | albicilla    |          |           |       | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 10  | orzełek     | Hieraaetus    | 100 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.02-31.08 | 
|   |         | pennatus     |          |           |       | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 11  | kania czarna  | Milvus migrans  | 100 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.03-31.08 | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 12  | kania ruda   | Milvus milvus  | 100 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.03-31.08 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    kaczkowate    Anatidae                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13  | szlachar    | Mergus serrator | zalesiona część  | -          | -      | 
|   |         |         | wyspy, na której  |           |       | 
|   |         |         | stwierdzono    |           |       | 
|   |         |         | gniazdowanie    |           |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    czaplowate    Ardeidae                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14  | ślepowron    | Nycticorax    | kolonia lęgowa   | -          | -      | 
|   |         | nycticorax    |          |           |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    bociany      Ciconidae                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15  | bocian czarny  | Ciconia nigra  | 100 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 15.03-31.08 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    kraski      Coraciidae                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16  | kraska     | Coracias garrulus| drzewo z dziuplą, | 10 m od gniazda   | 1.04-31.08 | 
|   |         |         | w której      |           |       | 
|   |         |         | regularnie     |           |       | 
|   |         |         | zakładane jest   |           |       | 
|   |         |         | gniazdo      |           |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    sokołowate    Falconidae                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17  | raróg      | Falco cherrug  | 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.01-31.07 | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 18  | sokół wędrowny | Falco peregrinus | 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.01-31.07 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    grzebiące     Galliformes                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19  | cietrzew    | Tetrao tetrix  | -         | 500 m od tokowiska | 1.02-31.05 | 
|------.-----------------.------------------.--------------------.---------------------.-------------| 
| 20  | głuszec     | Tetrao urogallus | 200 m od tokowiska | 500 m od tokowiska | 1.02-31.05 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    rybołowy     Pandionidae                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21  | rybołów     | Pandion haliaetus| 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.03-31.08 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    puszczykowate   Strigidae                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22  | puchacz     | Bubo bubo    | 200 m od gniazda  | 500 m od gniazda  | 1.01-31.07 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    SSAKI       MAMMALIA                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23  | NIETOPERZE -  | CHIROPTERA    | pomieszczenia   | -          | -      | 
|   | zimowiska, w  |         | i kryjówki     |           |       | 
|   | których w ciągu |         | zajmowane przez  |           |       | 
|   | 3 kolejnych lat |         | nietoperze     |           |       | 
|   | choć raz    |         |          |           |       | 
|   | stwierdzono   |         |          |           |       | 
|   | ponad 200    |         |          |           |       | 
|   | osobników    |         |          |           |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    GRYZONIE     RODENTIA                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    popielicowate   Gliridae                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24  | żołędnica    | Eliomys quercinus| 25 ha starodrzewi | -          | -      | 
|   |         |         | wokół       |           |       | 
|   |         |         | stwierdzonego   |           |       | 
|   |         |         | stanowiska     |           |       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    DRAPIEŻNE     CARNIVORA                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    psowate      Canidae                                  | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 25  | wilk      | Canis lupus   | -         | 500 m od nory    | 1.04-15.07 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    niedźwiedzie   Ursidae                                  | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 26  | niedźwiedź   | Ursus arctos   | -         | 500 m od gawry   | 1.11-31.03 | 
|   | brunatny    |         |          |           |       | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Objaśnienia:

*  Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

-    wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

-    wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

-    małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.