ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

(Dz. U. Nr 174, poz. 1809)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zwane dalej "programem rolnośrodowiskowym", objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej "Planem", a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "płatnością rolnośrodowiskową", jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro przewidzianej w Planie, w ramach następujących pakietów:

1) rolnictwa zrównoważonego;

2) rolnictwa ekologicznego;

3) utrzymania łąk ekstensywnych;

4) utrzymania pastwisk ekstensywnych;

5) ochrony gleb i wód;

6) tworzenia stref buforowych;

7) ochrony lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

3. Pakiety mogą dzielić się na warianty. W ramach pakietów lub wariantów wyodrębnia się zadania. Zadania są realizowane w cyklu rocznym.

4. Wykaz pakietów, wariantów i zadań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana producentowi rolnemu, który prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni wynoszącej co najmniej 1 ha użytków rolnych i zobowiąże się do:

1) przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 23 rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, z późn. zm.) oraz art. 13 i 20 rozporządzenia 817/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1257/1999/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004);

2) realizacji pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;

3) w przypadku realizacji pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3-6 - prowadzenia rejestru działań realizowanych w ramach programu rolnośrodowiskowego (rejestr działalności rolnośrodowiskowej), zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin; rejestr prowadzi się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją".

2. Za działalność rolniczą, o której mowa w ust. 1, uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

3. Wymagania w zakresie prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia 1257/1999/WE, są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657).

§ 3. 1. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana producentowi rolnemu do:

1) działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, użytkowanych jako grunty orne i trwałe użytki zielone, a w przypadku pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, użytkowanych również jako sady;

2) krów, klaczy i matek owiec:

a) ras wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwanych dalej "rasami lokalnymi",

b) wpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych;

3) stref buforowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

2. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, łączna powierzchnia działek rolnych, do których może być udzielona płatność rolnośrodowiskowa, wynosi co najmniej 1 ha.

§ 4. Plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien być opracowany przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 5. 1. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy, nie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 5 % dotychczasowej powierzchni, lecz nie więcej niż o 2 ha, w pierwszym lub drugim roku realizacji programu rolnośrodowiskowego.

3. W przypadku przekroczenia zwiększenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej; do zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku zwiększenia powierzchni użytków rolnych w trzecim roku i dalszych latach realizacji programu rolnośrodowiskowego, opracowuje się nowy plan działalności rolnośrodowiskowej.

§ 6. 1. Płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona za realizację równocześnie nie więcej niż trzech pakietów, z tym że pakiet, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, nie może być realizowany równocześnie z pakietami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 5.

2. Pakiety, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, mogą być realizowane wyłącznie na działkach rolnych położonych na obszarach, na których występują zagrożenia:

1) dla środowiska lub

2) zbiorowiska roślin o wysokich walorach przyrodniczych

- zwanych dalej "strefami priorytetowymi".

3. Producentowi rolnemu, który realizuje pakiety, o których mowa w ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona do działek rolnych położonych w strefie priorytetowej, jeżeli ich łączna powierzchnia wynosi co najmniej 1 ha.

4. W poszczególnych województwach program rolnośrodowiskowy może być realizowany w strefach priorytetowych w ramach limitu powierzchni użytków rolnych określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wykaz stref priorytetowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje na realizację pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, jeżeli zadania realizowane w ramach tych pakietów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 1)).

§ 8. 1. Wysokość płatności rolnośrodowiskowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako:

1) iloczyn stawek płatności na hektar gruntu rolnego i deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych lub

2) iloczyn stawek płatności na sztukę zwierzęcia i deklarowanego przez producenta rolnego średniorocznego stanu krów, klaczy i matek owiec;

3) iloczyn stawek płatności na metr bieżący strefy buforowej i deklarowanej przez producenta rolnego długości tej strefy.

2. Średnioroczny stan krów, klaczy i matek owiec ustala się co 12 miesięcy, dla każdego gatunku oddzielnie, jako iloraz sumy liczby krów, klaczy i matek owiec w każdym miesiącu, obliczanej przez okres 11 miesięcy, i liczby tych miesięcy. Liczbę krów w każdym miesiącu ustala się na dzień przeprowadzonego próbnego udoju, a liczbę klaczy i matek owiec ustala się na pierwszy dzień każdego miesiąca.

3. Ustalanie średniorocznego stanu krów, klaczy i matek owiec rozpoczyna się w dniu, w którym rozpoczęto realizację pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7.

4. Wysokość stawek płatności, o których mowa w ust. 1, stanowiących stawki podstawowe, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona w wysokości 120 % stawki podstawowej, jeżeli producent rolny:

1) realizuje pakiet, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przy czym produkcja zwierzęca w jego gospodarstwie rolnym jest zbilansowana z produkcją roślinną, albo

2) realizuje co najmniej jeden z pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, na obszarach NATURA 2000 określonych w przepisach o ochronie przyrody.

2. Produkcja zwierzęca, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest zbilansowana z produkcją roślinną, jeżeli obsada zwierząt wynosi co najmniej 30 % maksymalnej obsady na hektar gruntu rolnego, o której mowa w załączniku nr VII do rozporządzenia 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. EWG L 198 z 22.07.1991).

§ 10. 1. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, płatność rolnośrodowiskowa do powierzchni działek rolnych przekraczającej 50 ha jest udzielana w wysokości:

1) 50 % stawki podstawowej - za powierzchnię od 50,01 ha do 100 ha;

2) 25 % stawki podstawowej - za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha;

3) 5 % stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 300 ha.

2. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, płatność rolnośrodowiskowa do powierzchni działek rolnych przekraczającej 100 ha jest udzielana w wysokości:

1) 50 % stawki podstawowej - za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha;

2) 10 % stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 300 ha.

3. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przy obliczaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej bierze się pod uwagę kolejno działki rolne, dla których obowiązują stawki podstawowe - od najwyższej do najniższej.

4. W przypadku gdy faktyczny średnioroczny stan krów, klaczy i matek owiec jest niższy niż deklarowany w danym roku we wniosku, różnicę między wysokością płatności rolnośrodowiskowej, wynikającą ze stanu deklarowanego, a wysokością płatności rolnośrodowiskowej wynikającą ze stanu faktycznego potrąca się przy obliczaniu płatności rolnośrodowiskowej w kolejnym roku.

5. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 4, dotyczy piątego roku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, producent rolny jest obowiązany do zwrotu tej różnicy w terminie czterech miesięcy od dnia wypłaty ostatniej płatności rolnośrodowiskowej.

§ 11. 1. Płatność rolnośrodowiskową przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

2. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana na wniosek producenta rolnego.

3. Wniosek składa się corocznie na formularzu udostępnianym przez Agencję.

4. W roku rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego wniosek można składać przez okres całego roku.

5. Począwszy od drugiego roku realizacji programu rolnośrodowiskowego wniosek składa się w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia danego roku.

6. Wniosek może być wycofany przez producenta rolnego przed dniem, w którym Agencja poinformowała producenta o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym przez niego wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

7. W przypadku realizacji pakietów w strefach priorytetowych decyzje o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej dotyczące użytków rolnych objętych limitem, o którym mowa w § 6 ust. 4, wydaje się według kolejności wniosków złożonych w roku rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego.

§ 12. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, dołącza się:

1) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych objętych wnioskiem, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

2) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - kopię certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli, wydawane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;

3) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze chronionym w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody - zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora przyrody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym danego obszaru, a w przypadku braku planu ochrony - opinię o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony obszaru chronionego;

4) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 - zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, dołącza się zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej. W przypadku rozpoczęcia realizacji pakietu od dnia 1 sierpnia, począwszy od drugiego roku realizacji tego pakietu, producent rolny składa zaświadczenie w terminie do dnia 31 lipca.

§ 13. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w terminie:

1) od dnia 16 czerwca do dnia 31 lipca danego roku - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, w okresie od dnia 16 stycznia do dnia 15 czerwca danego roku;

2) od dnia 16 stycznia do ostatniego dnia lutego danego roku - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 15 stycznia następnego roku.

2. Producent rolny, któremu przyznano płatność rolnośrodowiskową, realizuje program rolnośrodowiskowy:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - od dnia 1 sierpnia,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - od dnia 1 marca

- roku, w którym została wydana decyzja administracyjna o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej.

3. Płatność rolnośrodowiskową wypłaca się:

1) w pierwszym roku realizacji programu rolnośrodowiskowego - w terminie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia jego realizacji;

2) począwszy od drugiego roku realizacji programu rolnośrodowiskowego - w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności.

§ 14. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu producentowi rolnemu, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania realizacji programu rolnośrodowiskowego do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię umowy sprzedaży lub innej umowy, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych nastąpiło po dniu wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej.

§ 15. 1. Jeżeli w wyniku pierwszej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie są przestrzegane, uchybienia te są odnotowywane w protokole kontroli, a producent rolny jest pouczany o skutkach dalszego nieprzestrzegania tych zasad; wzmianka o pouczeniu jest odnotowywana w protokole kontroli.

2. Jeżeli w wyniku następnej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone dalsze nieprzestrzeganie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, płatność rolnośrodowiskowa należna za dany rok podlega:

1) zmniejszeniu o 7 % za każde uchybienie inne niż stwierdzone podczas poprzedniej kontroli;

2) zawieszeniu - w przypadku wystąpienia uchybienia, które zostało już stwierdzone podczas poprzedniej kontroli.

§ 16. 1. Jeżeli w wyniku pierwszej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że producent rolny nie realizuje poszczególnych zadań w ramach pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku zmniejszeniu o wysokości określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Jeżeli w wyniku następnej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że producent rolny nadal nie realizuje poszczególnych zadań w ramach pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa podlega zawieszeniu w danym roku i w roku następnym.

3. Płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku zawieszeniu również wówczas, gdy producent rolny nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej.

§ 17. Płatność rolnośrodowiskowa podlega wstrzymaniu i zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli producent rolny:

1) nie realizuje pakietów objętych wnioskiem zgodnie z opracowanym planem działalności rolnośrodowiskowej;

2) nie opracował planu działalności rolnośrodowiskowej;

3) z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał wykonywania planu działalności rolnośrodowiskowej przed upływem terminu jego realizacji.

§ 18. Producent rolny, któremu przyznano płatność rolnośrodowiskową, przechowuje przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji programu rolnośrodowiskowego:

1) plan działalności rolnośrodowiskowej;

2) rejestr działalności rolnośrodowiskowej;

3) dowody zakupu nawozów i środków ochrony roślin;

4) atest dla opryskiwacza ciągnikowego oraz dokumenty potwierdzające:

a) ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji roślinnej,

b) prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin;

5) wyniki analizy zasobności gleb przeprowadzonej zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu;

6) zaświadczenie o wpisie zwierząt do ksiąg zwierząt hodowlanych wydane przez podmiot prowadzący księgę.

§ 19. W 2004 r. wniosek dotyczący realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 1 października, a płatność rolnośrodowiskową wypłaca się w terminie od dnia 31 października do dnia 30 listopada.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ PAKIETÓW I WARIANTÓW ORAZ ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

I. Wykaz pakietów i wariantów

Kod pakietu

Kod wariantu

Nazwa pakietu i wariantu

1

2

3

S01

 

Rolnictwo zrównoważone

S02

 

Rolnictwo ekologiczne

 

S02a01

Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności)

 

S02a02

Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)

 

S02b01

Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności)

 

S02b02

Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)

 

S02c01

Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu zgodności)

 

S02c02

Uprawy warzywnicze (z certyfikatem zgodności)

 

S02d01

Uprawy sadownicze w tym jagodowe (bez certyfikatu zgodności)

 

S02d02

Uprawy sadownicze w tym jagodowe (z certyfikatem zgodności)

P01

 

Utrzymanie łąk ekstensywnych

 

P01a

Półnaturalne łąki jednokośne

 

P01a01

Półnaturalne łaki jednokośne - wykaszanie ręczne

 

P01a02

Półnaturalne łąki jednokośne - wykaszanie mechaniczne

 

P01b

Półnaturalne łąki dwukośne

P02

 

Utrzymanie pastwisk ekstensywnych

 

P02a

Pastwiska na murawach ciepłolubnych

 

P02b

Pastwiska nizinne

 

P02c

Pastwiska górskie

 

P02c01

Pastwiska górskie od 350 do 500 m n.p.m.

 

P02c02

Pastwiska górskie powyżej 500 m n.p.m.

K01

 

Ochrona gleb i wód

 

K01a

Wsiewki poplonowe

 

K01b

Międzyplon ozimy

 

K01c

Międzyplon ścierniskowy

K02

 

Tworzenie stref buforowych

 

K02a01

2-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych

 

K02a02

5-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych

 

K02b01

2-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach dobrych

 

K02b02

5-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach dobrych

G01

 

Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich

 

G01a

Bydło

 

G01a01

Bydło polskie czerwone

 

G01a02

Bydło białogrzbiete

 

G01b

Konie

 

G01b01

Koniki polskie

 

G01b02

Konie huculskie

 

G01b03

Konie małopolskie

 

G01b04

Konie śląskie

 

G01c

Owce

 

G01c01

Owce rasy wrzosówka

 

G01c02

Owce rasy świniarka

 

G01c03

Owce rasy olkuska

 

G01c04

Polskie owce górskie odmiany barwnej

 

G01c05

Owce rasy merynos barwny

 

G01c06

Owce uhruskie

 

G01c07

Owce wielkopolskie

 

G01c08

Owce żelaźnieńskie

 

G01c09

Owce korideil

 

G01c10

Owce kamienieckie

 

G01c11

Owce pomorskie

II. Zadania realizowane w ramach pakietów lub wariantów

1. Zadania w ramach pakietu - rolnictwo zrównoważone:

1) przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin; jako minimum obowiązują 3 gatunki roślin w zmianowaniu; dany gatunek może być uprawiany na tym samym polu nie dłużej niż 2 lata; udział zbóż w strukturze zasiewów nie więcej niż 66% obszaru gruntów ornych;

2) opracowanie planu nawozowego opartego na analizie gleby oraz bilansie azotu wykonanym dla każdego roku;

3) niestosowanie osadów ściekowych;

4) maksymalne nawożenie gruntów ornych azotem do 150 kg N/ha/rok1), a trwałych użytków zielonych do 120 kg N/ha/rok;

5) maksymalna obsada zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) do 1,5 DJP2)/ha głównej powierzchni paszowej (użytki zielone i grunty orne z uprawą roślin pastewnych na paszę w plonie głównym);

6) zachowanie na terenie gospodarstwa rolnego powierzchni trwałych użytków zielonych i wszystkich elementów krajobrazu tworzących ostoje dzikiej przyrody (naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, kępy drzew i krzewów, miedze, torfowiska, źródliska itp.); w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie powierzchni ostoi jest dopuszczalne przy zachowaniu co najmniej 3 % ich powierzchni w gospodarstwie rolnym.

2. Zadania realizowane w ramach pakietu - rolnictwo ekologiczne:

1) prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym3),

2) zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych i wszystkich elementów krajobrazu tworzących ostoje dzikiej przyrody (naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, kępy drzew i krzewów, miedze, torfowiska, źródliska itp.); w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie powierzchni ostoi jest dopuszczalne przy zachowaniu co najmniej 3 % ich powierzchni w gospodarstwie rolnym.

3. Zadania realizowane w ramach pakietu - utrzymanie łąk ekstensywnych:

1) wariant P01a01 - na łąkach jednokośnych użytkowanych ekstensywnie, zaliczanych do łąk bagiennych, łąk trzęślicowych oraz muraw ciepłolubnych:

a) zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania nawozów, ścieków i osadów ściekowych, pestycydów i herbicydów oraz dosiewania nasion traw,

b) dopuszcza się wypas przy obsadzie do 0,5 DJP/ha,

c) pierwszy pokos w terminie:

- od dnia 15 sierpnia - w przypadku łąk trzęślicowych,

- od dnia 1 lipca - w przypadku pozostałych łąk,

d) wykaszanie ręczne i usunięcie ściętej biomasy;

2) wariant P01a02 - na łąkach jednokośnych użytkowanych ekstensywnie zaliczanych do łąk bagiennych, łąk trzęślicowych oraz muraw ciepłolubnych:

a) zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania nawozów, ścieków i osadów ściekowych, pestycydów i herbicydów oraz dosiewania nasion traw,

b) dopuszcza się wypas przy obsadzie do 0,5 DJP/ha,

c) pierwszy pokos w terminie:

- od dnia 15 sierpnia - w przypadku łąk trzęślicowych,

- od dnia 1 lipca - w przypadku pozostałych łąk,

d) wykaszanie mechaniczne przy użyciu lekkiego sprzętu i usunięcie ściętej biomasy,

e) koszenie od środka do zewnątrz i stosowanie wypłaszaczy;

3) wariant P01b - na łąkach dwukośnych, ekstensywnie użytkowanych, występujących na siedliskach świeżych i wilgotnych, zaliczanych do grupy łąk rajgrasowych oraz kaczeńcowych:

a) zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw,

b) niestosowanie pestycydów i herbicydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,

c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wapnowanie i ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok), z wyłączeniem łąk nawożonych przez namuły rzeczne,

d) w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego łąk dopuszcza się kontrolowany wypas kwaterowy lub wypas wolny po pierwszym bądź drugim pokosie, przy maksymalnej obsadzie stada nie większej niż 1,0 DJP/ha,

e) pierwszy pokos w terminie od dnia 1 lipca,

f) usunięcie ściętej biomasy,

g) koszenie od środka do zewnątrz i stosowanie wypłaszaczy.

4. Zadania realizowane w ramach pakietu - utrzymanie pastwisk ekstensywnych:

1) wariant P02a - na pastwiskach użytkowanych ekstensywnie, zaliczanych do muraw ciepłolubnych:

a) zakaz: przyorywania, wałowania, budowy nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych, dosiewania nasion traw,

b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wapnowanie,

c) niestosowanie pestycydów i herbicydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,

d) kontrolowany wypas wolny owiec, kóz i krów, przy obsadzie do 0,5 DJP/ha,

e) urządzanie na pastwiskach wodopojów i systematyczne uzupełnianie wody lub dostarczanie przenośnych poideł;

2) wariant P02b - na pastwiskach nizinnych, ekstensywnie użytkowanych, występujących na siedliskach świeżych i wilgotnych:

a) zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw,

b) niestosowanie pestycydów i herbicydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,

c) nawożenie azotem w ilości do 60 kg/ha/rok w dawkach podzielonych,

d) sezon pastwiskowy w terminie od dnia 20 maja do dnia 15 października; na obszarach zalewowych termin rozpoczęcia wypasu nie wcześniej niż w dwa tygodnie po ustąpieniu wód,

e) wypas obejmuje bydło, konie lub owce (także inne zwierzęta, jeżeli jest to zgodne z celami ochrony danego zbiorowiska), przy obsadzie nie większej niż 1,0 DJP/ha;

3) wariant P02c - na pastwiskach górskich, ekstensywnie użytkowanych:

a) zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw,

b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wapnowanie,

c) niestosowanie pestycydów i herbicydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,

d) nawożenie azotem w ilości do 60 kg/ha/rok w dawkach podzielonych,

e) kontrolowany wypas rotacyjny bydła, koni lub owiec (także innych zwierząt, jeżeli jest to zgodne z celami ochrony siedliska), przy obsadzie nie większej niż 1,0 DJP/ha,

f) sezon pastwiskowy trwa co najmniej 90 dni, począwszy od dnia 20 maja,

g) urządzanie na pastwisku wodopoju i systematyczne uzupełnianie wody lub dostarczanie przenośnych poideł,

h) wykaszanie niedojadów w okresie lipiec-sierpień i usuwanie ściętej biomasy.

5. Zadania realizowane w ramach pakietu - ochrona gleb i wód:

1) wariant K01a - na gruntach ornych:

a) niestosowanie osadów ściekowych,

b) w okresie zimy co najmniej 33 % gruntów ornych jest pokrytych roślinnością,

c) wsianie mieszanki traw wiosną w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych,

d) uprzątnięcie słomy z pola po żniwach,

e) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie obornika,

f) niestosowanie pestycydów i herbicydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,

g) wypas przy obsadzie do 0,4 DJP/ha,

h) zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od dnia 1 marca; wsiewki poplonowe muszą być przyorane,

i) wsiewki poplonowe należy stosować w zmianowaniu na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat;

2) wariant K01b i K01c - na gruntach ornych:

a) niestosowanie osadów ściekowych, nawozów mineralnych, organicznych i wapniowych, z wyjątkiem obornika - w uzasadnionych przypadkach;

b) w okresie zimy co najmniej 33 % gruntów ornych jest pokrytych roślinnością;

c) w zależności od uprawianych gatunków roślin w plonie głównym, obsiew pola w terminie do dnia 30 września:

- bobikiem, życicą wielokwiatową, kapustą pastewną, rzepą ścierniskową, łubinem żółtym i wąskolistnym, peluszką, słonecznikiem, wyką siewną, rzepakiem jarym i ozimym, rzepikiem ozimym, rzodkwią oleistą, gorczycą, seradelą lub facelią - w wariancie K01c,

- mieszanką wyki z żytem, żytem lub życicą wielokwiatową - w wariancie K01b,

d) zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od dnia 1 marca; międzyplony muszą być przyorane,

e) międzyplony należy stosować w zmianowaniu na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

6. Zadania realizowane w ramach pakietu - tworzenie stref buforowych (warianty K02a01 lub K02a02 - na gruntach rolnych o współczynniku bonitacji gleb do 0,85 lub klasie gleb od IVb do VIz albo wariant K02b01 lub K02b02 - na gruntach rolnych o współczynniku bonitacji gleb powyżej 0,85 lub klasie gleb od I do IVa):

1) utrzymanie istniejących pasów buforowych wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków wodnych;

2) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych, nawozów, pestycydów i herbicydów;

3) zakładanie strefy buforowej o szerokości 2 metrów lub 5 metrów, oddzielającej pole od krawędzi skarpy rowu lub cieku wodnego albo miedzy rozdzielającej pole, przez obsianie mieszanką traw z dodatkiem roślin zielnych;

4) wykaszanie:

a) 2 razy w roku - do czasu wytworzenia darni na całej powierzchni,

b) raz w roku - w terminie od dnia 15 lipca po wytworzeniu darni;

5) w przypadku gdy strefa buforowa sąsiaduje z pastwiskiem, na którym jest prowadzony wypas zwierząt, należy ją zabezpieczyć przed niszczeniem.

7. Zadania realizowane w ramach pakietu - ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich (warianty G01a, G01b, G01c):

1) realizowanie programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt danej rasy;

2) zapewnienie powierzchni trwałych użytków zielonych, odpowiedniej do liczby utrzymywanych zwierząt;

3) zwierzęta ras lokalnych mogą stanowić uzupełnienie stad innych ras lub mogą tworzyć osobne stada;

4) minimalna liczba zwierząt tej samej rasy, wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, stanowiących stado, wynosi:

a) 4 krowy lub

b) 3 klacze, lub

c) 5 matek owiec rasy olkuskiej, lub

d) 10 matek owiec pozostałych ras.

_________

1) Dawka N/ha/rok dotyczy ogólnej ilości nawozu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych.

2) Tabela DJP określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

3) Rozporządzenie 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie ekologicznego otrzymywania produktów rolnych oraz oznaczeń z tym związanych umieszczanych na produktach rolnych i artykułach spożywczych (Dz.Urz. EWG L 198 z 22.7.1991) oraz rozporządzenie 1804/99/WE z dnia 24 sierpnia 1999 r. uzupełniające rozporządzenie 2092/91/EWG w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych w celu włączenia produkcji zwierzęcej (Dz.Urz. WE L 222 z 24.8.1999).

ZAŁĄCZNIK Nr 2

LIMIT POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W STREFACH PRIORYTETOWYCH

Województwo

Powierzchnia w ha

dolnośląskie

54.900

kujawsko-pomorskie

47.500

lubelskie

70.800

lubuskie

25.800

łódzkie

52.100

małopolskie

36.800

mazowieckie

98.500

opolskie

24.100

podkarpackie

55.200

podlaskie

60.200

pomorskie

37.200

śląskie

26.200

świętokrzyskie

30.500

warmińsko-mazurskie

53.700

wielkopolskie

50.400

zachodniopomorskie

45.900

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ STREF PRIORYTETOWYCH

1. Strefa 01A - "Obszar Przyrodniczo Wrażliwy Biebrzańsko-Narwiański"

Województwo podlaskie:

1) powiat augustowski:

a) gmina Augustów - obszar obrębów geodezyjnych: Białobrzegi, Gliniski, Gabowe Grądy, Netta Druga, Netta Folwark, Netta Pierwsza, Świderek, Żarnowo Pierwsze,

b) gmina Bargłów Kościelny - obszar obrębów geodezyjnych: Bargłówka, Pieńki, Tajenko, Tajno Podjeziorne, Wólka Karwowska,

c) gmina Lipsk - obszar obrębów geodezyjnych: Dulkowszczyzna, Jaczniki, Jałowo, Kurianka, Lipsk, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Rygałówka, Stary Rogożyn,

d) gmina Sztabin - obszar obrębów geodezyjnych: Budziski, Chomaszewo, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Długie, Dłużański Las, Hruskie, Huta, Jagłowo, Jasionowo, Jasionowo k/Krasnegoboru, Jastrzębna Druga, Jastrzębna Majątek, Jastrzębna Pierwsza, Jaziewo, Komaszówka, Kopiec, Kopytkowo, Krasnoborki, Krasnybór, Kunicha, Lebiedzin, Lipowo, Mogielnice, Motułka, Ostrowie, Polkowo, Sosnowo, Sztabin, Wolne;

2) powiat białostocki:

a) gmina Choroszcz - obszar obrębów geodezyjnych: Babino, Gajowniki, Izbiszcze, Kolonia Zaczerlany, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo Majątek, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki,

b) gmina Dobrzyniewo Kościelne - obszar obrębów geodezyjnych: Borsukówka, Dobrzyniewo Duże, Jaworówka, Nowosiółki, Pogorzałki, Rybaki,

c) gmina Juchnowiec Kościelny - obszar obrębów geodezyjnych: Czerewki, Wojszki,

d) gmina Łapy - obszar obrębów geodezyjnych: Bokiny, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Łapy Dębowina, Łapy Pluśniaki, Łapy Szołajdy, Łupianka Stara, miasto Łapy, Płonka Kościelna, Płonka Strumianka, Uhowo, Wólka Waniewska,

e) gmina Michałowo - obszar obrębów geodezyjnych: Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bindziuga, Bołtryki, Bondary, Brzezina, Budy, Cisówka, Ciwoniuki, Garbary, Juszkowy Gród, Lewsze, Nowosady, Odnoga, Planty, Rudnia, Rybaki, Supryny Koleśno, Suszcza, Szymki, Tajnica Dolna, Zaleszany,

f) gmina Poświętne - obszar obrębu geodezyjnego Pietkowo,

g) gmina Suraż - obszar obrębów geodezyjnych: Doktorce, Koncowizna, Lesznia, miasto Suraż, Zawyki, Zawyki Ferma,

h) gmina Turośń Kościelna - obszar obrębów geodezyjnych: Bociuty, Bojary, Borowskie Żaki, Topilec, Turośń Dolna, Zawady,

i) gmina Tykocin - obszar obrębów geodezyjnych: Dobki, Hermany, Kiermusy, Kiślaki, Kolonia Łazy Małe, Lipniki, Łaziuki, Łazy Duże, Łopuchowo, Niecice, Pajewo, Piaski, Popowlany, Radule, Rzędziany, Siekierki, Słomianka Sępiki, Szafranki, Tatary, Tykocin,

j) gmina Zabłudów - obszar obrębów geodezyjnych: Ciełuszki, Kaniuki, Ryboły,

k) gmina Zawady - obszar obrębów geodezyjnych: Cibory Gałeckie, Góra Strękowa, Łoś Toczyłowo, Kurpiki, Maliszewo Łynki, Maliszewo Perkusy, Nowe Chebiotki, Rudniki, Strękowa Góra, Targonie Wielkie, Targonie Wity;

3) powiat bielski:

a) gmina Bielsk Podlaski - obszar obrębów geodezyjnych: Chraboły, Deniski, Husaki, Jacewicze, Kożyno, Ploski, Plutycze, Rajsk, Stupniki,

b) gmina Wyszki - obszar obrębów geodezyjnych: Falki Filipy, Falki Stare, Godzieby, Łapcie, Mulawicze, Samułki Duże i Małe, Strabla-Łyse;

4) powiat grajewski:

a) gmina Grajewo - obszar obrębów geodezyjnych: Białogrądy, Białaszewo, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kapice, Lipińskie, Łojki, Modzele, Okół, Pieniążki, Przechody, Sienickie, Sojczyn Borowy, Sojczynek, Zaborowo,

b) gmina Radziłów - obszar obrębów geodezyjnych: Brychy, Czachy, Karwowo, Kieljany, Klimaszewnica, Kownatki, Łoje Awissa, Mścichy, Mścichy Łąki, Okrasin, Racibory, Sośnia,

c) gmina Rajgród - obszar obrębów geodezyjnych: Bełda, Ciszewo, Danowo, Kosiły, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźnawieś,

d) gmina Wąsosz - obszar obrębów geodezyjnych: Sulewo-Kownaty, Sulewo Prusy, Zalesie;

5) powiat hajnowski:

a) gmina Narew - obszar obrębów geodezyjnych: Cimochy, Doratynka, Gorodczyno, Hajdukowszczyzna, Iwanki, Janowo, Kaczały, Kotłówka, Koźliki, Krzywiec, Łapuchówka, Makówka, Narew, Odrynki, Ogrodniki, Puchły, Rohozy, Rybaki, Skaryszewo, Trześcianka, Tyniewicze, Waniewo, Waśki,

b) gmina Narewka - obszar obrębów geodezyjnych: Eliaszuki, Grodzisk, Kapitańszczyzna, Lewkowo Nowe, Łuka, Minkówka, Ochrymy, Planta, Porosłe, Siemanówka, Stare Lewkowo, Stoczek, Suszczy Borek, Tarnopol, Zabłotczyzna;

6) powiat łomżyński:

a) gmina Jedwabne - obszar obrębów geodezyjnych: Biodry, Brzostowo, Burzyn, Chyliny, Mocarze, Pluty, Szostaki,

b) gmina Łomża - obszar obrębów geodezyjnych: Gać, Koty, Lutostań, Nowe Wyrzyki, Pniewo, Pogórze, Puchały, Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy, Stara Łomża n/Rzeką, Stara Łomża p/Szosie, Zosin,

c) gmina Piątnica - obszar obrębów geodezyjnych: Drozdowo, Kalinowo, Kossaki, Krzewo, Niewodowo, Piątnica Włościańska, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy,

d) gmina Wizna - obszar obrębów geodezyjnych: Bronowo, Niwkowo, Ruś, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Sulin Strumiłowo, Wierciszewo, Wizna, Włochówka;

7) powiat moniecki:

a) obszar gminy Goniądz,

b) gmina Jaświły - obszar obrębów geodezyjnych: Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare, Zabiele,

c) gmina Krypno - obszar obrębów geodezyjnych: Bajki Zalesie, Białobrzeskie, Długołęka, Góra, Kruszyn, Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Kulesze Chobotki, Morusy, Rekle, Ruda, Zygmunty,

d) gmina Mońki - obszar obrębu geodezyjnego Kulesze,

e) obszar gminy Trzcianne;

8) powiat sokólski:

a) gmina Dąbrowa Białostocka - obszar obrębów geodezyjnych: Grabowo, Hamulka, Harasimowicze, Jaczno, Kropiwno, Kuderewszczyzna, Małowista, Nowa Kamienna, Ostrowie, Stara Kamienna, Szuszalewo, Trzyrzeczki,

b) gmina Nowy Dwór - obszar obrębów geodezyjnych: Chilmony, Chorużowce, Jaginty, Koniuszki, Ponarlnica, Sieruciowce-Bobra Wielka,

c) gmina Suchowola - obszar obrębów geodezyjnych: Ciemne, Domuraty, Głęboczyzna, Gryniaczki, Horodnianka, Karpowicze, miasto Suchowola, Ostrówek, Podhorodnianka, Podostrówek, Rutkowszczyzna;

9) powiat wysokomazowiecki:

a) gmina Kobylin Borzymy - obszar obrębów geodezyjnych: Kurowo Kolonia, Kurowo SNS, Pszczółczyn,

b) gmina Sokoły - obszar obrębów geodezyjnych: Chomice, Jeńki, Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna Folwark, Mojsiki, Mojsiki Borzyska, Waniewo;

10) powiat zambrowski:

a) gmina Rutki - obszar obrębów geodezyjnych: Grądy Woniecko, Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Konopki Leśne, Kossaki Falki, Kossaki Nadbielne, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Pruszki Wielkie.

2. Strefa 01B - "Obszar Przyrodniczo Wrażliwy Wschodniokarpacki"

Województwo podkarpackie:

1) obszar powiatu bieszczadzkiego;

2) obszar powiatu leskiego;

3) powiat przemyski:

a) obszar gminy Bircza,

b) obszar gminy Fredropol,

c) obszar gminy Krasiczyn;

4) powiat sanocki:

a) obszar gminy Komańcza,

b) obszar gminy Sanok,

c) obszar gminy Tyrawa Wołoska,

d) obszar gminy Zagórz.

3. Strefa 01C - "Obszar Przyrodniczo Wrażliwy Ujście Warty"

Województwo lubuskie:

1) powiat gorzowski:

a) gmina Bogdaniec - obszar obrębów geodezyjnych: Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jeże, Jeżyki, Roszkowice, Wieprzyce,

b) gmina Kostrzyn - obszar obrębów geodezyjnych: Kostrzyn 1, Kostrzyn 4, Kostrzyn 5, Kostrzyn 6, Kostrzyn 7, Kostrzyn 8,

c) gmina Witnica - obszar obrębów geodezyjnych: Bialczyk, Boguszyniec, Dąbroszyn, Kamień Mały, Kłopotowo, Krześniczka, Mościczki, Nowiny Wlk., Oksza, Pyrzany, Świerkocin, Witnica;

2) powiat słubicki:

a) gmina Górzyca - obszar obrębów geodezyjnych: Czarnów, Górzyca, Pamięcin, Żabice;

3) powiat sulęciński:

a) gmina Krzeszyce - obszar obrębów geodezyjnych: Brzozowa, Czartów, Dębokierz, Dzierżązna, Graby, Karkoszków, Kołczyn, Krasnołęg, Krępiny, Krzemów, Krzeszyce, Łaków, Łukomin, Malta, Piskorzno, Przemysław, Rudnica, Studzionka, Świętojańsk, Zaszczytowo,

b) gmina Słońsk - obszar obrębów geodezyjnych: Budzigniew, Czaplin, Jamno, Przyborów, Słońsk.

4. Strefa 01D - "Obszar Przyrodniczo Wrażliwy Dolina Baryczy"

1) Województwo dolnośląskie:

a) obszar powiatu górowskiego,

b) obszar powiatu milickiego,

c) powiat oleśnicki - obszar gminy Twardogóra,

d) powiat trzebnicki - obszar gminy Żmigród,

e) powiat wołowski - obszar gminy Wińsko;

2) Województwo lubuskie:

a) powiat wschowski - obszar gminy Szlichtyngowa;

3) Województwo wielkopolskie:

a) powiat ostrowski:

- obszar gminy Odolanów,

- obszar gminy Przygodzice,

- obszar gminy Sośnie.

5. Strefa 02A - "Sudety"

Województwo dolnośląskie:

1) powiat jaworski:

a) obszar gminy Bolków,

b) obszar gminy Męcinka,

c) obszar gminy Paszowice;

2) powiat jeleniogórski:

a) obszar gminy Jeżów Sudecki,

b) obszar gminy Janowice Wielkie,

c) obszar gminy Mysłakowice,

d) obszar gminy Podgórzyn,

e) obszar gminy Stara Kamienica;

3) obszar powiatu kamiennogórskiego bez gminy miejskiej Kamienna Góra;

4) powiat kłodzki:

a) obszar gminy Bystrzyca Kłodzka,

b) obszar gminy Kłodzko,

c) obszar gminy Lądek-Zdrój,

d) obszar gminy Lewin Kłodzki,

e) obszar gminy Międzylesie,

f) obszar gminy Nowa Ruda,

g) obszar gminy Radków,

h) obszar gminy Stronie Śląskie,

i) obszar gminy Szczytna;

5) powiat lubański:

a) obszar gminy Leśna,

b) obszar gminy Olszyna,

c) obszar gminy Platerówka,

d) obszar gminy Siekierczyn;

6) obszar powiatu lwóweckiego;

7) powiat wałbrzyski:

a) obszar gminy Czarny Bór,

b) obszar gminy Głuszyca,

c) obszar gminy Mieroszów,

d) obszar gminy Stare Bogaczowice,

e) obszar gminy Walim;

8) powiat ząbkowicki:

a) obszar gminy Stoszowice,

b) obszar gminy Złoty Stok;

9) powiat złotoryjski - obszar gminy Świerzawa;

10) powiat zgorzelecki:

a) obszar gminy Sulików,

b) obszar gminy Zgorzelec.

6. Strefa 02B - "Dolina Odry"

Województwo dolnośląskie:

1) powiat głogowski:

a) obszar gminy Głogów,

b) obszar gminy Pęcław;

2) powiat legnicki - obszar gminy Prochowice;

3) powiat lubiński:

a) obszar gminy Rudna,

b) obszar gminy Ścinawa;

4) powiat średzki:

a) obszar gminy Malczyce,

b) obszar gminy Miękinia,

c) obszar gminy Środa Śląska;

5) powiat trzebnicki:

a) obszar gminy Prusice,

b) obszar gminy Trzebnica,

c) obszar gminy Zawonia;

6) powiat wołowski:

a) obszar gminy Brzeg Dolny,

b) obszar gminy Wołów.

7. Strefa 02C - "Wzniesienia Chocianowskie"

Województwo dolnośląskie:

1) powiat bolesławiecki - obszar gminy Gromadka;

2) powiat polkowicki:

a) obszar gminy Chocianów,

b) obszar gminy Gaworzyce,

c) obszar gminy Przemków,

d) obszar gminy Radwanice.

8. Strefa 02D - "Masyw Ślęży"

Województwo dolnośląskie:

1) powiat dzierżoniowski - obszar gminy Łagiewniki;

2) powiat świdnicki - obszar gminy Marcinowice;

3) powiat wrocławski:

a) obszar gminy Jordanów Śląski,

b) obszar gminy Sobótka.

9. Strefa 04A - "Północno-zachodnia (Krajeńsko-Tucholska)"

Województwo kujawsko-pomorskie:

1) obszar powiatu sępoleńskiego;

2) powiat świecki:

a) obszar gminy Osie,

b) obszar gminy Warlubie;

3) obszar powiatu tucholskiego.

10. Strefa 04B - "Centralna (Doliny Wisły i Noteci)"

Województwo kujawsko-pomorskie:

1) powiat bydgoski - obszar gminy Dąbrowa Chełmińska;

2) obszar powiatu chełmińskiego poza gminami Lisewo i Papowo Biskupie;

3) powiat nakielski:

a) obszar gminy Nakło,

b) obszar gminy Sadki;

4) powiat świecki:

a) obszar gminy Dragacz,

b) obszar gminy Nowe;

5) powiat toruński - obszar gminy Zławieś Wielka;

6) powiat włocławski:

a) obszar gminy Baruchowo,

b) obszar gminy Kowal,

c) obszar gminy Włocławek.

11. Strefa 04C - "Północno-wschodnia (Dolina Drwęcy i Brodnica)"

Województwo kujawsko-pomorskie:

1) obszar powiatu brodnickiego poza gminami Bobrowo i Jabłonowo Pomorskie;

2) powiat golubsko-dobrzyński:

a) obszar gminy Ciechocin,

b) obszar gminy Golub-Dobrzyń;

3) powiat rypiński - obszar gminy Wąpielsk.

12. Strefa 04D - "Południowa (Nadgoplańska)"

Województwo kujawsko-pomorskie:

1) powiat inowrocławski - obszar gminy Kruszwica;

2) powiat mogileński - obszar gminy Jeziora Wielkie;

3) powiat radziejowski - obszar gminy Piotrków Kujawski.

13. Strefa 06A - "Polesia Zachodniego, Wołyńskiego i Dolnego Wieprza"

Województwo lubelskie:

1) powiat chełmski:

a) obszar gminy Chełm,

b) obszar gminy Dorohusk,

c) obszar gminy Dubienka,

d) obszar gminy Kamień,

e) obszar gminy Ruda-Huta,

f) obszar gminy Sawin,

g) obszar gminy Żmudź;

2) powiat hrubieszowski - obszar gminy Horodło;

3) powiat lubartowski:

a) obszar gminy Kock,

b) obszar gminy Michów,

c) obszar gminy Jeziorzany,

d) obszar gminy Firlej,

e) obszar gminy Ostrówek,

f) obszar gminy Ostrów Lubelski,

g) obszar gminy Uścimów;

4) powiat łęczyński - obszar gminy Ludwin;

5) obszar powiatu parczewskiego bez gmin Jabłoń, Milanów i Podedwórze;

6) powiat puławski - obszar gminy Baranów;

7) powiat radzyński - obszar gminy Czemierniki;

8) powiat rycki - obszar gminy Ułęż;

9) obszar powiatu włodawskiego bez gminy Hanna.

14. Strefa 06B - "Roztocze"

Województwo lubelskie:

1) powiat biłgorajski:

a) obszar gminy Aleksandrów,

b) obszar gminy Frampol,

c) obszar gminy Goraj,

d) obszar gminy Józefów,

e) obszar gminy Łukowa,

f) obszar gminy Tereszpol,

g) gmina Turobin - obszar obrębów geodezyjnych: Kol. Tarnawa, Tarnawa Duża, Tarnawa Mała, Tokary, Huta Turobińska, Olszanka, Zagroble, Załawcze, Rokitów, Żurawie, Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Grudki II, Grudki I,

2) powiat janowski:

a) obszar gminy Batorz,

b) obszar gminy Chrzanów,

c) gmina Dzwola - obszar obrębów geodezyjnych: Kocudza II, Kocudza I, Kocudza Górna, Dzwola, Konstantynów, Krzemień II, Zofianka Dolna, Krzemień I, Branewka Kol., Branewka, Branew,

d) obszar gminy Godziszów,

e) gmina Modliborzyce - obszar obrębów geodezyjnych: Pasieka, Wierzchowiska Drugie, Antolin, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze, Bilsko, Wolica Kolonia, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Zamek Kol., Lute, Michałówka;

3) powiat kraśnicki - obszar gminy Szastarka;

4) powiat lubelski - gmina Zakrzew - obszar obrębów geodezyjnych: Wólka Ponikiewska, Ponikwy, Targowisko, Kol. Zakrzew, Zakrzew, Baraki, Nikodemów;

5) powiat tomaszowski:

a) obszar gminy Bełżec,

b) gmina Lubycza Królewska - obszar obrębów geodezyjnych: Żurawce, PGR Ruda Żurawiecka, Żyłki, Zatyle, Lubycza Królewska, Teniatyska, Mosty, Małe Kornie, Hrebenne, Siedliska, Potoki, Huta Lubycka, Dęby, Kniazie, RSP Łazowa, Brzeziny,

c) obszar gminy Tarnawatka,

d) obszar gminy Tomaszów Lubelski,

e) obszar gminy Susiec;

6) powiat zamojski:

a) obszar gminy Adamów,

b) obszar gminy Krasnobród,

c) obszar gminy Radecznica,

d) obszar gminy Sułów,

e) obszar gminy Szczebrzeszyn,

f) obszar gminy Zwierzyniec.

15. Strefa 06C - "Środkowego Bugu i Dolnej Krzny"

Województwo lubelskie:

1) powiat bialski:

a) gmina Biała Podlaska - obszar obrębów geodezyjnych: Husinka, Woskrzenice Duże, Hola, Perkowice, Czosnówka, Ogrodniki, Ortel Książęcy II, Ortel Książęcy I, Dokudów I, Dokudów II, Wólka Plebańska, Lisy, Michałówka, Młyniec, Janówka, Jaźwiny, Styrzyniec, Porosiuki, Sławacinek Nowy, Surmacze, Sycyna, Woroniec - część południowa,

b) obszar gminy Drelów,

c) obszar gminy Janów Podlaski,

d) obszar gminy Kodeń,

e) obszar gminy Konstantynów,

f) gmina Łomazy - obszar obrębów geodezyjnych: Wólka Korczowska, Korczówka, Burwin,

g) gmina Międzyrzec Podlaski - obszar obrębów geodezyjnych: Rogoźniczka, Rogoźnica Kol., Puchacze, Sitno, Rudniki, Wysokie, Utrówka,

h) obszar gminy Rokitno,

i) obszar gminy Sławatycze,

j) obszar gminy Terespol,

k) obszar gminy Zalesie,

2) powiat radzyński:

a) gmina Komarówka Podlaska - obszar obrębów geodezyjnych: Kolembrody, Żelizna,

b) gmina Wohyń - obszar obrębu geodezyjnego Ostrówki;

3) powiat włodawski:

a) obszar gminy Hanna.

16. Strefa 06D - "Nadwiślańska"

Województwo lubelskie:

1) powiat kraśnicki - obszar gminy Annopol

2) powiat opolski:

a) obszar gminy Józefów,

b) obszar gminy Łaziska,

c) obszar gminy Wilków;

3) powiat puławski:

a) obszar gminy Janowiec,

b) obszar gminy Kazimierz Dolny,

c) obszar gminy Nałęczów,

d) obszar gminy Puławy,

e) obszar gminy Wąwolnica;

4) powiat rycki:

a) obszar gminy Dęblin,

b) obszar gminy Stężyca.

17. Strefa 08A - "Miedzyrzecka"

Województwo lubuskie:

1) obszar powiatu międzyrzeckiego bez gmin Bledzew i Skwierzyna;

2) powiat świebodziński:

a) obszar gminy Lubrza,

b) obszar gminy Łagów.

18. Strefa 08B - "Krzesińska"

Województwo lubuskie:

1) powiat krośnieński:

a) obszar gminy Gubin,

b) obszar gminy Maszewo;

2) powiat słubicki - obszar gminy Cybinka.

19. Strefa 08C - "Mużakowska"

Województwo lubuskie:

powiat żarski:

a) obszar gminy Brody,

b) obszar gminy Tuplice,

c) obszar gminy Trzebiel,

d) obszar gminy Przewóz.

20. Strefa 08D - "Santocka"

Województwo lubuskie:

1) powiat gorzowski - obszar gminy Santok;

2) powiat międzyrzecki - obszar gminy Skwierzyna;

3) powiat strzelecko-drezdencki:

a) obszar gminy Stare Kurowo,

b) obszar gminy Drezdenko,

c) obszar gminy Zwierzyn.

21. Strefa 10A - "Zlewnia rzeki Ochni"

Województwo łódzkie:

powiat kutnowski:

a) obszar gminy Bedlno,

b) obszar gminy Krośniewice,

c) obszar gminy Krzyżanów,

d) obszar gminy Kutno,

e) obszar gminy Nowe Ostrowy,

f) obszar gminy Strzelca.

22. Strefa 10B - "Bolimowski Park Krajobrazowy"

Województwo łódzkie:

1) powiat łowicki:

a) obszar gminy Łyszkowice,

b) obszar gminy Nieborów;

2) powiat rawski - obszar gminy Rawa Mazowiecka;

3) powiat skierniewicki:

a) obszar gminy Bolimów,

b) obszar gminy Głuchów,

c) obszar gminy Nowy Kawęczyn,

d) obszar gminy Skierniewice,

e) obszar gminy Słupia.

23. Strefa 10C - "Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich"

Województwo łódzkie:

1) powiat brzeziński:

a) obszar gminy Brzeziny,

b) obszar gminy Dmosin,

c) obszar gminy Rogów;

2) powiat łódzki wschodni - obszar gminy Nowosolna;

3) powiat zgierski:

a) obszar gminy Stryków,

b) obszar gminy Zgierz.

24. Strefa 10D - "Dolina Warty i Widawki"

Województwo łódzkie:

1) powiat bełchatowski - gmina Rusiec - obszar obrębów geodezyjnych: Prądzew, Zakurowie;

2) powiat łaski:

a) gmina Sędziejowice - obszar obrębów geodezyjnych: Grabica, Wola Wężykowa, Grabno, Zamość, Kozuby, Podule,

b) gmina Widawa - obszar obrębów geodezyjnych: Widawa, Rogóźno, Podgórze, Górki Grabieńskie, Korzeń, Wielka Wieś, Izydorów, Zabłocie, Zborów, Ochle, Kol. Ochle, Ligota, Witoldów, Dębina, Kol. Zawady, Grabowie, Ruda, Brzyków, Osieczno, Dąbrowa Widawska, Świerczów, Wola Kleszczowa, Chrusty, Kąty, Kocina, Siemiechów;

3) powiat pajęczański:

a) gmina Działoszyn - obszar obrębów geodezyjnych: Bobrowniki, Draby, Szczepany, Kol. Lisowice, Lisowice, Niżankowice, Raciszyn, Szczyty,

b) gmina Siemkowice - obszar obrębu geodezyjnego Mokre;

4) powiat sieradzki:

a) gmina Burzenin - obszar obrębów geodezyjnych: Burzenin, Jarocice, Majaczewice, Szczawno, Niechmirów, Koi. Niechmirów, Waszkowskie, Redzeń I, Redzeń II, Prażmów, Wolnica Niechmirowska, Biadaczew, Antonina, Kopanina, Strumiany, Witów, Ligota, Tyczyn,

b) gmina Sieradz - obszar obrębów geodezyjnych: Chojne, Chałupki, Stoczki, Bobrowniki, Okopy;

5) powiat wieluński:

a) gmina Konopnica - obszar obrębów geodezyjnych: Konopnica, Rychłocice, Szynkielów, Kamyk, Piaski, Mała Wieś, Bębnów, Wrońsko, Strobin,

b) gmina Osjaków - obszar obrębu geodezyjnego Drobnice,

c) gmina Ostrówek - obszar obrębów geodezyjnych: Wielgie, Dymek,

d) gmina Pątnów - obszar obrębów geodezyjnych: Pątnów, Bieniec, Dzietrzniki, Grabowa, Kluski, Kałuże, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie,

e) gmina Wierzchlas - obszar obrębów geodezyjnych: Broników, Jajczaki, Strugi, Kamion, Kochlew, Krzeczów, Łaszew AB, Łaszew Rządowy, Mierzyce, Przywóz, Toporów, Przycłapy, Kraszkowice;

6) powiat zduńskowolski:

a) gmina Zapolice - obszar obrębów geodezyjnych: Zapolice, Strońsko, Jeziorko, Woźniki, Pstrokonie, Rembieszów, Kalinowa, Beleń,

b) gmina Zduńska Wola - obszar obrębu geodezyjnego Piaski.

25. Strefa 10E - "Spalski Park Krajobrazowy"

Województwo łódzkie:

1) powiat opoczyński - obszar gminy Poświętne;

2) powiat tomaszowski:

a) obszar gminy Inowłódz,

b) obszar gminy Rzeczyca,

c) obszar gminy Tomaszów Mazowiecki.

26. Strefa 12A - "Północna"

Województwo małopolskie:

1) powiat bocheński:

a) obszar gminy Bochnia,

b) obszar gminy Drwinia;

2) powiat krakowski - obszar gminy Igołomia-Wawrzeńczyce;

3) powiat miechowski:

a) obszar gminy Miechów,

b) obszar gminy Racławice,

c) obszar gminy Słaboszów;

4) obszar powiatu proszowickiego

5) powiat wielicki:

a) obszar gminy Kłaj,

b) obszar gminy Niepołomice,

c) obszar gminy Wieliczka.

27. Strefa 12B - "Doliny Dunajca"

Województwo małopolskie:

1) powiat brzeski - obszar gminy Czchów;

2) powiat dąbrowski - obszar gminy Gręboszów;

3) powiat nowosądecki:

a) obszar gminy Gródek nad Dunajcem,

b) obszar gminy Korzenna;

4) obszar powiatu tarnowskiego bez gmin Lisia Góra, Ryglice i Skrzyszów.

28. Strefa 12C - "Popradzka"

Województwo małopolskie:

1) powiat nowosądecki:

a) obszar gminy Krynica,

b) obszar gminy Łabowa,

c) obszar gminy Łącko,

d) obszar gminy Muszyna,

e) obszar gminy Nawojowa,

f) obszar gminy Piwniczna,

g) obszar gminy Rytro,

h) obszar gminy Stary Sącz;

2) powiat nowotarski:

a) obszar gminy Czorsztyn,

b) obszar gminy Krościenko nad Dunajcem,

c) obszar gminy Szczawnica.

29. Strefa 12D - "Gorczańska"

Województwo małopolskie:

1) powiat limanowski:

a) obszar gminy Dobra,

b) obszar gminy Kamienica,

c) obszar gminy Mszana Dolna,

d) obszar gminy Niedźwiedź,

e) obszar gminy Słopnice;

2) powiat nowotarski:

a) obszar gminy Łapsze Niżne,

b) obszar gminy Nowy Targ,

c) obszar gminy Ochotnica Dolna,

d) obszar gminy Rabka.

30. Strefa 14A - "Bugu, Narwi i Liwca"

Województwo mazowieckie:

1) powiat łosicki:

a) obszar gminy Platerów,

b) obszar gminy Sarnaki;

2) powiat makowski:

a) obszar gminy Krasnosielc,

b) obszar gminy Młynarze,

c) obszar gminy Różan,

d) obszar gminy Rzewnie,

e) obszar gminy Sypniewo,

f) obszar gminy Szelków;

3) powiat mławski:

a) obszar gminy Dzierzgowo,

b) obszar gminy Lipowiec Kościelny,

c) obszar gminy Mława,

d) obszar gminy Wieczfnia Kościelna;

4) obszar powiatu ostrołęckiego bez gmin Czerwin i Troszyn;

5) obszar powiatu ostrowskiego bez gminy miejskiej Ostrów Mazowiecka oraz gmin Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń i Wąsewo;

6) powiat pułtuski:

a) obszar gminy Obryte,

b) obszar gminy Zatory;

7) powiat przasnyski:

a) obszar gminy Chorzele,

b) obszar gminy Jednorożec,

c) obszar gminy Krzynowłoga Mała;

8) obszar powiatu siedleckiego bez gmin Siedlce, Skórzec i Paprotnia;

9) powiat sokołowski:

a) obszar gminy Ceranów,

b) obszar gminy Jabłonna Lacka,

c) obszar gminy Kosów Lacki,

d) obszar gminy Repki,

e) obszar gminy Sterdyń;

10) powiat wołomiński - obszar gminy Dąbrówka;

11) powiat węgrowski:

a) obszar gminy Grębków,

b) obszar gminy Korytnica,

c) obszar gminy Liw,

d) obszar gminy Łochów,

e) obszar gminy Sadowne;

12) obszar powiatu wyszkowskiego;

13) powiat żuromiński:

a) obszar gminy Kuczbork Osada,

b) obszar gminy Lubowidz.

31. Strefa 14B - "Wisły i Pilicy"

Województwo mazowieckie:

1) powiat białobrzeski:

a) obszar gminy Białobrzegi,

b) obszar gminy Promna,

c) obszar gminy Stromiec,

d) obszar gminy Wyśmierzyce;

2) powiat garwoliński:

a) obszar gminy Maciejowice,

b) obszar gminy Wilga;

3) powiat grójecki:

a) obszar gminy Mogielnica,

b) obszar gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

c) obszar gminy Warka;

4) obszar powiatu kozienickiego;

5) powiat lipski:

a) obszar gminy Chotcza,

b) obszar gminy Solec nad Wisłą;

6) powiat otwocki:

a) obszar gminy Celestynów,

b) obszar gminy Karczew,

c) obszar gminy Osieck,

d) obszar gminy Sobienie Jeziory;

7) powiat piaseczyński:

a) obszar gminy Góra Kalwaria,

b) obszar gminy Konstancin-Jeziorna;

8) powiat przysuski - obszar gminy Odrzywół;

9) powiat radomski:

a) obszar gminy Iłża,

b) obszar gminy Wierzbica;

10) obszar powiatu zwoleńskiego.

32. Strefa 14C - "Pojezierza Gostynińsko-Płockiego"

Województwo mazowieckie:

1) powiat gostyniński - obszar gminy Gostynin;

2) obszar powiatu nowodworskiego bez gmin Nasielsk i Pomiechówek;

3) powiat płocki:

a) obszar gminy Bodzanów,

b) obszar gminy Brudzeń Duży,

c) obszar gminy Gąbin,

d) obszar gminy Łąck,

e) obszar gminy Mała Wieś,

f) obszar gminy Nowy Duninów,

g) obszar gminy Słubice,

h) obszar gminy Słupno,

i) obszar gminy Stara Biała,

j) obszar gminy Wyszogród;

4) powiat płoński - obszar gminy Czerwińsk nad Wisłą;

5) powiat sochaczewski:

a) obszar gminy Brochów,

b) obszar gminy Iłów,

c) obszar gminy Młodzieszyn.

33. Strefa 16A - "Dolina Stobrawy"

Województwo opolskie:

1) powiat brzeski:

a) gmina Lewin Brzeski: obszar obrębów geodezyjnych: Chróścina, Mikolin, Różyna, Wronów,

b) gmina Lubsza: obszar obrębów geodezyjnych: Czepielowice, Kościerzyce, Nowe Kolnie,

c) gmina Popielów: obszar obrębów geodezyjnych: Kaniów, Karłowice, Kolonia Pop., Kurznie, Kuźnica Kat., Lubienie, N.Siołkowice, Popielów, Rybna, Stare Kolnie, St. Siołkowice, Stobrawa,

d) gmina Skarbimierz: obszar obrębów geodezyjnych: Kopanie, Prędocin;

2) powiat kluczborski:

a) gmina Kluczbork: obszar obrębów geodezyjnych: Bogacica, Krasków, St. Czaple, Szklarnia,

b) gmina Lasowice Wielkie: obszar obrębów geodezyjnych: Laskowice, Lasowice W., Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły,

c) gmina Wołczyn: obszar obrębów geodezyjnych: Brynica, Szum, Wąsice, Wierzchy;

3) powiat namysłowski:

a) gmina Domaszowice: obszar obrębów geodezyjnych: Nowa Wieś, Zofijówka,

b) gmina Pokój: obszar obrębów geodezyjnych: Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec,

c) gmina Świerczów: obszar obrębów geodezyjnych: Bielice, Dąbrowa, Kuźnica Dąb., Miejsce, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Zbica;

4) powiat opolski:

a) gmina Łubniany: obszar obrębów geodezyjnych: Grabie, Jełowa, Kobylno,

b) gmina Murów: obszar obrębów geodezyjnych: Dębiniec, Grabczok, Kały, Murów, Nowe Budk., Okoły, St.Budkowice, Zagwiździe.

34. Strefa 16B - "Dolina Odry, Trias Opolski i Góra Świętej Anny"

Województwo opolskie:

1) powiat kędzierzyńsko-kozielski - gmina Reńska Wieś - obszar obrębów geodezyjnych: Kamionka, Mechnice, Poborszów;

2) powiat krapkowicki:

a) gmina Gogolin - obszar obrębów geodezyjnych: Chorula, Górażdze, Kamień Śl., Kamionek,

b) gmina Krapkowice - obszar obrębów geodezyjnych: Pietnia, Żużela, Żywocice,

c) gmina Walce - obszar obrębu geodezyjnego: Stradunia,

d) gmina Zdzieszowice - obszar obrębów geodezyjnych: Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza, Żyrowa;

3) powiat opolski:

a) gmina Prószków - obszar obrębów geodezyjnych: Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Nowa Kuźnia, Winów, Zimnice M., Zimnice W., Złotniki, Źlinice,

b) gmina Tarnów Opolski - obszar obrębów geodezyjnych: Katy Op., Kosorowice, Miedziana, Nakło, Przywory, Raszowa, Tarnów Op., Walidrogi;

4) powiat strzelecki:

a) gmina Izbicko - obszar obrębów geodezyjnych: Grabów, Izbicko, Ligota Cz., Otmice, Poznowice, Siedlec, Sprzęcice, Suchodaniec,

b) gmina Leśnica - obszar obrębów geodezyjnych: Czarnocin, Góra Świętej Anny, Krasowa, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Poręba, Raszowa, Wysoka, Zalesie,

c) gmina Strzelce Opolskie - obszar obrębów geodezyjnych: Grodzisko, Kalinów, Ligota D., Ligota G., Niwki, Rozmierz, Sucha, Szymiszów.

35. Strefa 16C - "Dolina Nysy Kłodzkiej"

Województwo opolskie:

1) powiat brzeski:

a) gmina Grodków - obszar obrębów geodezyjnych: Głębocko, Kopice, Osiek Grod., Więcmierzyce,

b) gmina Olszanka - obszar obrębu geodezyjnego: Michałów;

2) powiat opolski - gmina Niemodlin - obszar obrębów geodezyjnych: Krasna Góra, Radoszowice, Sarny W., Tłustoręby.

36. Strefa 16D - "Góry Opawskie"

Województwo opolskie:

powiat głubczycki:

a) gmina Branice - obszar obrębów geodezyjnych: Bliszczyce, Lewice,

b) gmina Głubczyce - obszar obrębów geodezyjnych: Braciszów, Chomiąża, Ciermięcice, Dobieszów, Krasne Pole, Lenarcice, Mokre W., Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Radynia, Równe, Zopowa, Zubrzyce.

37. Strefa 18A - "Beskid Niski"

Województwo podkarpackie:

1) powiat jasielski:

a) obszar gminy Dębowiec,

b) obszar gminy Krempna,

c) obszar gminy Nowy Żmigród,

d) obszar gminy Osiek Jasielski;

2) powiat krośnieński:

a) obszar gminy Dukla,

b) obszar gminy Iwonicz,

c) obszar gminy Rymanów.

38. Strefa 18B - "Roztocze Południowe"

Województwo podkarpackie:

powiat lubaczowski:

a) obszar gminy Cieszanów,

b) obszar gminy Horyniec-Zdrój,

c) obszar gminy Narol.

39. Strefa 18C - "Lasy Janowskie"

Województwo podkarpackie:

1) powiat niżański:

a) obszar gminy Harasiuki,

b) obszar gminy Jarocin,

c) obszar gminy Krzeszów,

d) obszar gminy Ulanów;

2) powiat stalowowolski:

a) obszar gminy Pysznica,

b) obszar gminy Radomyśl nad Sanem,

c) obszar gminy Zaklików.

40. Strefa 18D - "Pogórze"

Województwo podkarpackie:

1) obszar powiatu brzozowskiego

2) powiat dębicki - obszar gminy Brzostek;

3) powiat jasielski:

a) obszar gminy Brzyska,

b) obszar gminy Kołaczyce;

4) powiat przemyski:

a) obszar gminy Dubiecko,

b) obszar gminy Krzywcza;

5) powiat przeworski - obszar gminy Jawornik Polski;

6) powiat ropczycko-sędziszowski - obszar gminy Wielopole Skrzyńskie;

7) powiat rzeszowski:

a) obszar gminy Błażowa,

b) obszar gminy Chmielnik,

c) obszar gminy Dynów,

d) obszar gminy Hyżne,

e) obszar gminy Lubenia,

f) obszar gminy Tyczyn;

8) powiat sanocki:

a) obszar gminy Besko,

b) obszar gminy Bukowsko,

c) obszar gminy Zarszyn;

9) obszar powiatu strzyżowskiego.

41. Strefa 20A - "Pojezierna"

Województwo podlaskie:

1) powiat augustowski

a) gmina Nowinka - obszar obrębów geodezyjnych: Ateny, Bryzgiel, Krusznik;

2) powiat sejneński:

a) gmina Giby - obszar obrębów geodezyjnych: Sarnetki, Studziany Las, Wysoki Most,

b) obszar gminy Krasnopol,

c) obszar gminy Puńsk,

d) obszar gminy Sejny,

e) obszar gminy miejskiej Sejny;

3) obszar powiatu suwalskiego.

42. Strefa 20B - "Zachodnia"

Województwo podlaskie:

1) powiat kolneński:

a) obszar gminy Kolno,

b) obszar gminy Mały Płock,

c) obszar gminy Turośl;

2) powiat łomżyński:

a) obszar gminy Miastkowo,

b) obszar gminy Nowogród,

c) obszar gminy Zbójna.

43. Strefa 20C - "Wschodnia"

Województwo podlaskie:

1) powiat białostocki:

a) obszar gminy Supraśl,

b) obszar gminy Wasilków;

2) powiat sokólski:

a) obszar gminy Kuźnica,

b) obszar gminy Sokółka.

44. Strefa 20D - "Hajnowska"

Województwo podlaskie:

powiat hajnowski:

a) obszar gminy Dubicze Cerkiewne,

b) obszar gminy Hajnówka,

c) obszar gminy Kleszczele.

45. Strefa 20E - "Południowa (Doliny Bugu)"

Województwo podlaskie:

1) powiat siemiatycki:

a) obszar gminy Drohiczyn,

b) obszar gminy Mielnik,

c) obszar gminy Perlejewo,

d) obszar gminy Siemiatycze;

2) powiat wysokomazowiecki - obszar gminy Ciechanowiec.

46. Strefa 22A - "Pobrzeża Słowińskiego i Gdańskiego"

Województwo pomorskie:

1) powiat lęborski:

a) obszar gminy Łeba,

b) obszar gminy Wicko;

2) obszar powiatu puckiego bez gminy miejskiej Puck:

3) powiat słupski:

a) obszar gminy Główczyce,

b) obszar gminy Smołdzino;

4) powiat wejherowski:

a) obszar gminy Choczewo,

b) obszar gminy Gniewino.

47. Strefa 22B - "Centralna pojezierna"

Województwo pomorskie:

1) obszar powiatu kartuskiego bez gmin Przodkowo, Sulęczyno i Żukowo;

2) powiat kościerski:

a) obszar gminy Kościerzyna,

b) obszar gminy Nowa Karczma.

48. Strefa 22C - "Borów Tucholskich i Równiny Charzykowskiej"

Województwo pomorskie:

1) obszar powiatu chojnickiego bez gminy miejskiej Chojnice i gminy Konarzyny;

2) powiat kościerski:

a) obszar gminy Dziemiany,

b) obszar gminy Karsin,

c) obszar gminy Lipusz,

d) obszar gminy Stara Kiszewa;

3) powiat starogardzki:

a) obszar gminy Czarna Woda,

b) obszar gminy Kaliska,

c) obszar gminy Osieczna,

d) obszar gminy Osiek.

49. Strefa 24A - "Doliny Warty i Pilicy oraz ich dopływów"

Województwo śląskie:

1) powiat częstochowski:

a) obszar gminy Dąbrowa Zielona,

b) obszar gminy Kłomnice,

c) obszar gminy Koniecpol,

d) obszar gminy Kruszyna,

e) obszar gminy Mstów,

f) obszar gminy Przyrów;

2) powiat zawierciański:

a) obszar gminy Szczekociny,

b) obszar gminy Żarnowiec.

50. Strefa 24B - "Jura Krakowsko-Częstochowska"

Województwo śląskie:

1) powiat częstochowski:

a) obszar gminy Janów,

b) obszar gminy Olsztyn;

2) powiat myszkowski:

a) obszar gminy Niegowa,

b) obszar gminy Żarki;

3) powiat zawierciański:

a) obszar gminy Kroczyce,

b) obszar gminy Pilica;

c) obszar gminy Włodowice.

51. Strefa 24C - "Obszar Górnej Wisły"

Województwo śląskie:

1) powiat bielski - obszar gminy Czechowice-Dziedzice;

2) powiat cieszyński:

a) obszar gminy Chybie,

b) obszar gminy Strumień;

3) powiat mikołowski:

a) obszar gminy Ornontowice,

b) obszar gminy Mikołów,

c) obszar gminy Orzesze;

4) powiat pszczyński:

a) obszar gminy Goczałkowice,

b) obszar gminy Pszczyna,

c) obszar gminy Suszec.

52. Strefa 24D - "Beskid Śląski i Żywiecki"

Województwo śląskie:

1) powiat bielski - obszar gminy Jaworze;

2) powiat cieszyński:

a) obszar gminy Brenna,

b) obszar gminy Istebna,

c) obszar gminy Wisła;

3) powiat żywiecki:

a) obszar gminy Jeleśnia,

b) obszar gminy Koszarawa,

c) obszar gminy Lipowa,

d) obszar gminy Milówka,

e) obszar gminy Radziechowy-Wieprz,

f) obszar gminy Rajcza,

g) obszar gminy Świnna,

h) obszar gminy Ujsoły,

i) obszar gminy Węgierska Górka.

53. Strefa 26A - "Świętokrzyska"

Województwo świętokrzyskie:

1) powiat kielecki:

a) obszar gminy Bieliny,

b) obszar gminy Bodzentyn,

c) gmina Daleszyce - obszar obrębów geodezyjnych: Borków, Cisów, Daleszyce, Danków-Wójtostwo, Komórki, Marzysz, Niwy, Sieraków, Słopiec, Smyków, Szczecno, Trzemosna, Widełki,

d) gmina Górno - obszar obrębów geodezyjnych: Górno, Górno Parcele, Krajno I, Krajno II, Krajno Parcele, Krajno-Zagórze, Skorzeszyce, Wola Jachowa,

e) gmina Łagów - obszar obrębów geodezyjnych: Czyżów, Duraczów, Gęsice, Lechówek, Łagów, Małacentów, Nowy Staw, Piotrków, Płucki, Sadków, Sędek, Wiśniowa, Wola Łagowska, Zamkowa Wola, Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara, Złota Woda,

f) gmina Masłów - obszar obrębu geodezyjnego Ciekoty,

g) gmina Mniów - obszar obrębów geodezyjnych: Borki, Cierchy, Grzymałków, Mniów, Pępice, Rogowice, Serbinów, Skoki, Węgrzynów, Wólka Kłucka,

h) obszar gminy Nowa Słupia,

i) gmina Strawczyn - obszar obrębów geodezyjnych: Chełmce, Hucisko, Kuźnianki, Niedźwiedź, Oblęgor, Oblęgorek, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek,

j) gmina Zagnańsk - obszar obrębów geodezyjnych: Bartków, Belno, Chrusty, Długojów, Jasiów, Jaworze, Kaniów, Kołomań, Samsonów, Szałas, Tumlin, Umer, Zachełmie, Zagnańsk.

2) powiat opatowski:

a) gmina Baćkowice - obszar obrębów geodezyjnych: Gołoszyce, Nieskurzów Stary, Olszownica, Piotrków, Piotrków Kolonia,

b) gmina Sadowie - obszar obrębów geodezyjnych: Biskupice, Bukowiany, Łężyce, Michałów, Niemienice, Truskolasy;

3) powiat skarżyski:

a) obszar gminy Łączna,

b) gmina Suchedniów - obszar obrębów geodezyjnych: Michniów, Ostojów;

4) powiat starachowicki - obszar gminy Pawłów.

54. Strefa 26B - "Nidziańska"

Województwo świętokrzyskie:

1) powiat buski:

a) gmina Nowy Korczyn: obszar obrębów geodezyjnych: Czarkowy, Grotniki Duże, Łęka, Nowy Korczyn, Podraje, Sępichów, Stary Korczyn, Strożyska, Winiary Dolne i Wiślickie, Zukowice,

b) obszar gminy Wiślica;

2) powiat jędrzejowski:

a) gmina Imielno - obszar obrębów geodezyjnych: Bełk, Borszowice, Imielnica, Motkowice, Sobowice, Stawy,

b) gmina Sobków - obszar obrębów geodezyjnych: Bizoręda, Brzegi, Brzeżno, Choiny, Korytnica, Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Nowe Kotlice, Sobków, Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Staniowice, Stare Kotlice, Szczepanów, Wólka Kawęcka, Żerniki;

3) powiat kazimierski:

a) gmina Opatowiec - obszar obrębu geodezyjnego Kocina;

4) powiat kielecki:

a) gmina Chęciny - obszar obrębów geodezyjnych: Bolnin, Chęciny, Gościniec, Korzecko, Lipowica, Miedzianka, Mosty, Podpolichno, Polichno, Radkowice, Siedlce, Skiby, Starochęciny, Tokarnia, Wojkowiec, Wolica;

5) powiat pińczowski:

a) gmina Kije - obszar obrębów geodezyjnych: Czechów, Gartatowice, Hajdaszek, Janów, Kliszów, Lipnik, Rębów, Samostrzałów, Stawiany, Umianowice, Żydówek,

b) gmina Michałów - obszar obrębów geodezyjnych: Góry, Kołków, Michałów, Pawłowice, Polichno, Przecławka, Sadkówka, Tomaszów, Tur Dolny,

c) obszar gminy Pińczów,

d) gmina Złota - obszar obrębów geodezyjnych: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Niegosławice, Nieprowice, Pełczyska, Proboławice, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska, Złota, Żurawniki.

55. Strefa 26C - "Konecka"

Województwo świętokrzyskie:

powiat konecki:

a) gmina Końskie - obszar obrębów geodezyjnych: Baczyna, Brody, Gatniki, Górny Młyn, Izabelów, Koczwara, Małachów, Niebo, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów, Paruchy, Pomyków, Sielpia, Stadnicka Wola, Stara Kuźnica, Stary Dziebałtów, Stary Sokołów, Wąsasz, Wincentów,

b) gmina Radoszyce - obszar obrębów geodezyjnych: Górniki, Grodzisko, Jacentów, Jakimowice, Mościska, Plenna, Podlesie, Radoska, Radoszyce, Wiosna, Wisy, Zychy,

c) obszar gminy Ruda Maleniecka,

d) obszar gminy Słupia Konecka,

e) obszar gminy Smyków,

f) gmina Stąporków - obszar obrębów geodezyjnych: Adamek, Bień, Błotnica, Czarna, Czarniecka Góra, Duraczów, Gosań, Grzybów, Gustawów, Hucisko, Janów, Kamienna Wola, Komorów, Krasna, Luta, Modrzewina, Mokra, Włochów.

56. Strefa 26D - "Nadwiślańska"

Województwo świętokrzyskie:

1) powiat opatowski:

a) obszar gminy Ożarów,

b) obszar gminy Tarłów;

2) powiat sandomierski - obszar gminy Zawichost.

57. Strefa 28A - "Wielkie Jeziora Mazurskie wraz z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym"

Województwo warmińsko-mazurskie:

1) obszar powiatu giżyckiego

2) powiat węgorzewski:

a) obszar gminy Pozezdrze,

b) obszar gminy Węgorzewo

3) powiat kętrzyński - obszar gminy Srokowo;

4) obszar powiatu mrągowskiego;

5) obszar powiatu piskiego bez gminy Biała Piska.

58. Strefa 28B - "Szczytno i Nidzica"

Województwo warmińsko-mazurskie:

1) obszar powiatu nidzickiego;

2) obszar powiatu szczycieńskiego.

59. Strefa 28C - "Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej"

Województwo warmińsko-mazurskie:

1) powiat braniewski:

a) obszar gminy Braniewo,

b) obszar gminy miejskiej Braniewo,

c) obszar gminy Frombork;

2) powiat elbląski:

a) obszar gminy Milejewo,

b) obszar gminy Tolkmicko.

60. Strefa 30A - "Notecka"

Województwo wielkopolskie:

1) powiat chodzieski:

a) obszar gminy Chodzież,

b) obszar gminy Szamocin;

2) obszar powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego bez gmin Lubasz i Połajewo;

3) obszar powiatu pilskiego bez gmin Łobżenica, Piła i Szydłowo;

4) powiat złotowski - obszar gminy Złotów.

61. Strefa 30B - "Dorzecza Wełny i Małej Wełny"

Województwo wielkopolskie:

1) powiat gnieźnieński:

a) obszar gminy Kiszkowo,

b) obszar gminy Kłecko,

c) obszar gminy Łubowo;

2) powiat wągrowiecki:

a) obszar gminy Mieścisko,

b) obszar gminy Wągrowiec.

62. Strefa 30C - "Poznańska"

Województwo wielkopolskie:

1) powiat poznański:

a) obszar gminy Dopiewo,

b) obszar gminy Kleszczewo,

c) obszar gminy Komorniki,

d) obszar gminy Kostrzyn,

e) obszar gminy Kórnik,

f) obszar gminy Mosina,

g) obszar gminy Puszczykowo,

h) obszar gminy Tarnowo Podgórne;

2) powiat szamotulski:

a) obszar gminy Kaźmierz,

b) obszar gminy Obrzycko,

c) obszar gminy Szamotuły;

3) powiat średzki - obszar gminy Środa Wielkopolska.

63. Strefa 30D - "Południowo-Wielkopolska"

Województwo wielkopolskie:

1) powiat gostyński:

a) obszar gminy Borek Wielkopolski,

b) obszar gminy Piaski,

c) obszar gminy Pogorzela;

2) powiat kościański:

a) obszar gminy Kościan,

b) obszar gminy Krzywiń;

3) powiat krotoszyński - obszar gminy Koźmin Wielkopolski;

4) powiat pleszewski:

a) obszar gminy Dobrzyca,

b) obszar gminy Pleszew;

5) powiat śremski - obszar gminy Dolsk.

64. Strefa 30E - "Pojezierza Gnieźnieńskiego i Doliny Środkowej Warty"

Województwo wielkopolskie:

1) powiat gnieźnieński - obszar gminy Witkowo;

2) powiat jarociński - obszar gminy Żerków;

3) powiat kolski:

a) obszar gminy Dąbie,

b) obszar gminy Grzegorzew,

c) obszar gminy Koło,

d) obszar gminy Kościelec,

e) obszar gminy Olszówka,

f) obszar gminy Osiek Mały;

4) powiat koniński:

a) obszar gminy Golina,

b) obszar gminy Krzymów,

c) obszar gminy Rzgów,

d) obszar gminy Skulsk,

e) obszar gminy Stare Miasto,

f) obszar gminy Wilczyn,

5) obszar powiatu słupeckiego;

6) powiat wrzesiński - obszar gminy Pyzdry.

65. Strefa 32A - "Pobrzeże Zalewu Szczecińskiego i Równina Goleniowska"

Województwo zachodniopomorskie:

1) powiat goleniowski:

a) obszar gminy Goleniów,

b) obszar gminy Przybiernów,

c) obszar gminy Stepnica;

2) powiat kamieński:

a) obszar gminy Kamień Pomorski,

b) obszar gminy Wolin.

66. Strefa 32B - "Równina Białogardzka i Nowogrodzka oraz Wysoczyzna Łobeska"

Województwo zachodniopomorskie:

1) obszar powiatu białogardzkiego;

2) powiat goleniowski:

a) obszar gminy Maszewo,

b) obszar gminy Nowogard,

c) obszar gminy Osina;

3) powiat kołobrzeski:

a) obszar gminy Dygowo,

b) obszar gminy Gościno;

4) powiat koszaliński:

a) obszar gminy Biesiekierz,

b) obszar gminy Świeszyno;

5) powiat łobeski:

a) obszar gminy Łobez,

b) obszar gminy Radowo Małe,

c) obszar gminy Resko;

6) powiat stargardzki:

a) obszar gminy Marianowo,

b) obszar gminy Stara Dąbrowa;

7) powiat świdwiński:

a) obszar gminy Rąbino,

b) obszar gminy Sławoborze,

c) obszar gminy Świdwin.

67. Strefa 32C - "Wybrzeże Słowińskie i Pojezierze Szczecineckie"

Województwo zachodniopomorskie:

1) powiat koszaliński:

a) obszar gminy Będzino,

b) obszar gminy Bobolice,

c) obszar gminy Polanów;

2) obszar powiatu sławieńskiego bez gminy miejskiej Sławno i gminy Sławno;

3) obszar powiatu szczecineckiego bez gminy Barwice.

68. Strefa 32D - "Pojezierze Choszczeńskie i Wałeckie oraz Równina Drawska"

Województwo zachodniopomorskie:

1) obszar powiatu choszczeńskiego bez gminy Pełczyce;

2) powiat drawski:

a) obszar gminy Kalisz Pomorski,

b) obszar gminy Wierzchowo;

3) obszar powiatu wałeckiego.

69. Strefa 32E - "Dolina Dolnej Odry i Pojezierze Myśliborskie"

Województwo zachodniopomorskie:

1) powiat gryfiński:

a) obszar gminy Chojna,

b) obszar gminy Trzcińsko-Zdrój,

c) obszar gminy Widuchowa;

2) powiat myśliborski:

a) obszar gminy Boleszkowice,

b) obszar gminy Myślibórz,

c) obszar gminy Nowogródek;

3) powiat pyrzycki - obszar gminy Lipiany.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI (STAWKI PODSTAWOWE)

Kod pakietu

Kod wariantu

Nazwa pakietu i wariantu

Stawka płatności

1

2

3

4

 

zł/ha

S01

 

Rolnictwo zrównoważone

160

S02

 

Rolnictwo ekologiczne

 
 

S02a01

Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności)

680

 

S02a02

Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)

600

 

S02b01

Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności)

330

 

S02b02

Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)

260

 

S02c01

Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu zgodności)

980

 

S02c02

Uprawy warzywnicze (z certyfikatem zgodności)

940

 

S02d01

Uprawy sadownicze w tym jagodowe (bez certyfikatu zgodności)

1.800

 

S02d02

Uprawy sadownicze w tym jagodowe (z certyfikatem zgodności)

1.540

P01

 

Utrzymanie łąk ekstensywnych

 
 

P01a01

Półnaturalne łąki jednokośne - wykaszanie ręczne

1.030

 

P01a02

Półnaturalne łąki jednokośne - wykaszanie mechaniczne

400

 

P01b

Półnaturalne łąki dwukośne

880

P02

 

Utrzymanie ekstensywnych pastwisk

 
 

P02a

Pastwiska na murawach ciepłolubnych

300

 

P02b

Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym

400

 

P02c01

Pastwiska górskie od 350 do 500 m n.p.m.

230

 

P02c02

Pastwiska górskie powyżej 500 m n.p.m.

560

K01

 

Ochrona wód i gleb

 
 

K01a

Wsiewki poplonowe

330

 

K01b

Międzyplon ozimy

570

 

K01c

Międzyplon ścierniskowy

520

 

zł/m.b.

K02

 

Tworzenie stref buforowych

 
 

K02a01

2-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych

0,18

 

K02a02

5-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych

0,46

 

K02b01

2-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach dobrych

0,26

 

K02b02

5-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach dobrych

0,64

 

zł/sztukę

G01

 

Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich

 
 

G01a

Bydło

 
 

G01a01

Bydło polskie czerwone

1.080

 

G01a02

Bydło białogrzbiete

1.080

 

G01b

Konie

 
 

G01b01

Koniki polskie

1.300

 

G01b02

Konie huculskie

1.300

 

G01b03

Konie małopolskie

1.300

 

G01b04

Konie śląskie

1.300

 

G01c

Owce

 
 

G01c01

Owca rasy wrzosówka

310

 

G01c02

Owce rasy świniarka

310

 

G01c03

Owce rasy olkuska

310

 

G01c04

Polskie owce górskie odmiany barwnej

310

 

G01c05

Owce rasy merynos barwny

310

 

G01c06

Owce uhruskie

310

 

G01c07

Owce wielkopolskie

310

 

G01c08

Owce żelaźnieńskie

310

 

G01c09

Owce korideil

310

 

G01c10

Owce kamienieckie

310

 

G01c11

Owce pomorskie

310

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Kod pakietu

Kod wariantu

Rodzaj uchybienia

Wysokość zmniejszenia (w %)

1

2

3

4

S01

 

Brak bilansu azotu i nieprzestrzeganie zmianowania roślin uprawnych

40 %

  

Przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie nawożenia o więcej niż 10 %

40 %

  

Zmniejszenie powierzchni ostoi poniżej 3 % ich powierzchni

20 %

  

Udział zbóż w strukturze zasiewów wyższy niż 66 % powierzchni gruntów ornych

10 %

  

Przekroczenie limitu obsady bydła, koni, owiec i kóz o więcej niż 10 %

10 %

S02

 

Brak:

1) certyfikatu zgodności wymaganego

przepisami o rolnictwie ekologicznym albo

2) dokumentu poświadczającego,

że gospodarstwo rolne znajduje się

w okresie przestawiania na produkcję

rolniczą metodami ekologicznymi, albo

3) dokumentu poświadczającego,

że gospodarstwo rolne jest objęte planem

kontroli

100 %

  

Zmniejszenie powierzchni ostoi poniżej 3 % ich powierzchni

20 %

 

P01a01

Koszenia wykonane wcześniej niż 10 dni przed dniem 1 lipca lub 15 sierpnia - w przypadku łąk trzęślicowych albo brak koszenia

100 %

  

Koszenia wykonane w okresie 10 dni przed dniem 15 sierpnia

40 %

  

Zastosowanie koszenia mechanicznego

40 %

  

Zastosowanie pestycydów i herbicydów lub nawożenie

40 %

  

Pozostawienie siana na łące

20 %

  

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie, dosiewanie nasion traw

10 %

 

P01a02

Koszenia wykonane wcześniej niż 10 dni przed dniem 1 lipca lub 15 sierpnia - w przypadku łąk trzęślicowych albo brak koszenia

100 %

  

Koszenia wykonane w okresie 10 dni przed dniem 1 lipca

40 %

  

Zastosowanie pestycydów i herbicydów lub nawożenie

40 %

  

Niewłaściwa technika koszenia

20 %

  

Pozostawienie niezebranego siana na łące

20 %

  

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie, dosiewanie nasion traw

10 %

 

P01b

Koszenia wykonane wcześniej niż 10 dni przed dniem 1 lipca lub brak koszenia

100 %

  

Koszenia wykonane w okresie 10 dni przed dniem 1 lipca

40 %

  

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów i herbicydów oraz bez użycia mazaczy

40 %

  

Zastosowanie nawozów azotowych na łąkach nawożonych przez namuły rzeczne albo przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie o więcej niż 10 %

20 %

  

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10 %

 

P02a

Brak wypasu

100 %

  

Przekroczenie limitu obsady zwierząt o więcej niż 50 %

40 %

  

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów i herbicydów oraz bez użycia mazaczy

30 %

  

Brak nadzoru nad wypasanymi zwierzętami

10 %

  

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10%

 

P02b

Przekroczenie limitu obsady zwierząt o więcej niż 50 % lub brak wypasu

100 %

  

Przekroczenie limitu obsady zwierząt od 10 % do 50 %

40 %

  

Przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej o więcej niż 10 %

30 %

  

Wypasanie przed dniem 20 maja lub wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu wód na terenach zalewowych

10 %

  

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10 %

 

P02c

Przekroczenie limitu obsady zwierząt o więcej niż 50 % lub brak wypasu

100 %

  

Przekroczenie limitu obsady zwierząt od 10 % do 50 %

40 %

  

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów i herbicydów oraz bez użycia mazaczy

30 %

  

Nawożenie powyżej limitu określonego w planie o więcej niż 10 %

20 %

  

Wypas przed dniem 20 maja lub okres wypasu trwający krócej niż 90 dni

10 %

  

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10 %

  

Niewykoszenie niedojadów w okresie lipiec-sierpień lub pozostawienie skoszonej biomasy na pastwisku

10 %

 

K01a

Wznowienie zabiegów kultywacyjnych przed dniem 1 marca

50 %

  

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów i herbicydów oraz bez użycia mazaczy

30 %

  

Nieprzyoranie wsiewek

10 %

  

Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub innych nawozów

10%

 

K01b

i K01c

Pozostawienie w gospodarstwie mniej niż 33 % gruntów ornych niepokrytych międzyplonami w okresie zimowym

50 %

  

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

50 %

  

Obsianie po dniu 30 września

20 %

  

Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub innych nawozów

10 %

  

Nieprzyoranie wsiewek

10 %

K02

 

Założenie strefy buforowej o szerokości mniejszej o co najmniej 10 % od wymaganej szerokości danej strefy

50 %

  

Niewykoszenie miedz lub wykoszenie przed dniem 15 lipca

30 %

  

Niezabezpieczenie strefy przed zniszczeniem przez zwierzęta wypasane

20 %

G01

 

Brak dokumentów potwierdzających wpis do księgi zwierząt hodowlanych i wymaganej dokumentacji hodowlanej

100 %

  

Nierealizowanie programu ochrony zasobów genetycznych

100 %

 

 

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 254, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.