Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 495.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego
.

Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. N r 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt planu ochrony dla parku narodowego, zwany dalej "planem ochrony", sporządza się z uwzględnieniem:

1) wyników oceny wartości naukowych, przyrodniczych, społecznych, kulturowych i wychowawczych oraz swoistych cech krajobrazu,

2) dostępnych opracowań w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1, oraz map tematycznych obszaru objętego planem ochrony.


§ 2. W zależności od charakterystyki obszaru objętego planem ochrony ocena, v której mowa w § 1 pkt 1, obejmuje:

1) charakterystykę przyrody nieożywionej i gleby w zakresie:
a) utworów geologicznych, wód podziemnych i rzeźby terenu,
b) opisu gleby zgodnie z obowiązującą klasyfikacją gleb,

2) charakterystykę ekosystemów wodnych z uwzględnieniem cech charakterystycznych przyrody i hydrografii,

3) charakterystykę ekosystemów leśnych w zakresie:
a) typów siedliskowych lasu,
b) zespołów roślinności leśnej,
c) taksacji drzewostanów w wydzieleniach leśnych,
d) zgodności składów gatunkowych drzewostanów z siedliskami,
e) opisu zdrowotności drzewostanów,
f) struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,

4) charakterystykę lądowych ekosystemów nieleśnych w zakresie opisu rodzajów użytkowania gruntów,

5) opis roślinności w zakresie zespołów roślinnych według aktualnego oraz potencjalnego ich stanu,

6) opis gatunków roślin dziko występujących:
a) zagrożonych wyginięciem,
b) objętych ochroną krajową i międzynarodową,
c) ich siedlisk,
;d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom roślin,
        
7) opis gatunków zwierząt dziko występujących:
        a) zagrożonych wyginięciem,
        b) objętych ochroną krajową i międzynarodową,
        c) ich siedlisk,
        d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom zwierząt,
        
8) opis wartości kulturowych, z wyszczególnieniem:
a) miejsc pamięci narodowej,
b) obiektów zabytkowych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym,

9) charakterystykę stanu zagospodarowania przestrzennego, z opisem:
a) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej,
b) zabudowy osadniczej i przemysłowej,
c) terenów zieleni i zadrzewień,
d) terenów zdegradowanych pod względem przyrodniczym,
e) gruntów przeznaczonych do zalesienia,
f) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla środowiska przyrodniczego, w szczególności pochodzenia antropogenicznego,

10) sporządzenie map tematycznych, w zakresie:
a) występowania wód powierzchniowych,
b) klasyfikacji gleb,
c) występowania ekosystemów, d) typów siedliskowych lasu,
e) aktualnej roślinności,
f) potencjalnej roślinności,
g) miejsc występowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
h) występowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin dziko występujących i siedlisk gatunków zwierząt dziko występujących, podlegających ochronie,
i) rozmieszczenia chronionych gatunków roślin i zwierząt,
j) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej.


§ 3. Pian ochrony zawiera opis:

1) sposobów użytkowania gleb,

2) zagadnień gospodarki wodno-ściekowej, regulacji stosunków wodnych i użytkowania ekosystemów wodnych,

3) sposobów ochrony ekosystemów leśnych w zakresie:
a) nasiennictwa i szkółkarstwa,
b) zalesiania i odnawiania lasu,
c) pielęgnacji i hodowli drzewostanów,
d) ochrony drzewostanów przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i abiotycznych,

4) sposobów ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych,

5) sposobów ochrony gatunków zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem sposobów ochrony, restytucji oraz regulacji liczebności populacji gatunków,

6) sposobów ochrony gatunków roślin dziko występujących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem sposobów ochrony oraz restytucji,

7) utrzymania albo przywracania utraconych wartości kulturowych,

8) ochrony walorów krajobrazowych, w szczególności widokowych i przyrodniczo-krajobrazowych,

9) miejsc lokalizacji obiektów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,

10) ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie:
a) gospodarki wodno-ściekowej,
b) kształtowania bilansu wodnego na obszarze parku narodowego,
c) propozycji eliminacji lub ograniczenia źródeł zagrożeń dla środowiska,
d) propozycji wskazań odpowiedniego działania dla prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej na obszarach niebędących w zarządzie parku narodowego,
e) propozycji wskazań terenów zdegradowanych do rekultywacji i odtwarzania ekosystemów,
f) propozycji zagospodarowania terenów zieleni i zadrzewień,
g) propozycji wskazań gruntów do zalesień,
h) propozycji wskazań miejsc lokalizacji obiektów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.


§ 4. Plan ochrony składa się z:

1) opisów wyszczególnionych w § 3,

2) opisu zawierającego:
a) wskazanie podstawy prawnej dziatania i nazwy parku narodowego,
b) dane dotyczące powierzchni, położenia, granic, stanu środowiska, infrastruktury technicznej,
c) dane dotyczące form własności gruntów,
d) zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania,
e) charakterystykę gleb, ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin dziko występujących i gatunków zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk, a także krajobrazów i wartości kulturowych,

3) mapy parku narodowego uwzględniającej występujące ekosystemy, sieć dróg, nazwy miejscowości,

4) mapy parku narodowego przedstawiającej obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej.


§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski
     


     Powrót