ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

(Dz. U. Nr 61, poz. 549)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  tryb sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "projektem planu";

  2)  zakres opracowania projektu planu;

  3)  sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000.

Rozdział 2

Tryb sporządzania projektu planu

§ 2. Tryb sporządzania projektu planu obejmuje:

  1)  przystąpienie do sporządzania projektu planu;

  2)  wykonanie opracowań na potrzeby sporządzenia projektu planu;

  3)  sporządzenie projektu planu;

  4)  dokonanie uzgodnień projektu planu z właściwymi miejscowo radami gmin.

§ 3. 1. Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 przystąpienie do sporządzenia projektu planu poprzedza informacją ogłoszoną w prasie lokalnej, umieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie sporządzającego projekt planu i na jego stronie internetowej, oraz przesyła tę informację do lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zarządzających obszarami leśnymi na gruntach Skarbu Państwa, jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w zlewni i jednostek zarządzających obszarami morskimi oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną przyrody, których obszary działania obejmują obszar objęty projektem planu.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podejmujący decyzję o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu informuje o możliwości zapoznawania się przez zainteresowane osoby i podmioty z trybem sporządzania projektu planu.

Rozdział 3

Zakres opracowania projektu planu

§ 4. W zakres opracowania projektu planu wchodzi:

  1)  zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektu planu;

  2)  analiza istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich zgodności z ochroną obszaru Natura 2000;

  3)  inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000;

  4)  zestawienie rodzajów użytków gruntowych położonych na obszarze Natura 2000 w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, dla ochrony których obszar ten został utworzony, z podaniem informacji o stosunkach własnościowych w odniesieniu do tych gruntów;

  5)  identyfikacja istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz podanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;

  6)  wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji;

  7)  opracowanie map tematycznych sporządzonych w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów państwowej sieci geodezyjnej, w celu graficznego przedstawienia:

a)    siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000,

b)    istniejących i projektowanych form ochrony przyrody,

c)    zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

d)    projektowanych działań ochronnych oraz miejsc przeznaczonych do renaturyzacji i odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

e)    pozostałych informacji, które są niezbędne do zobrazowania ustaleń planu ochrony.

Rozdział 4

Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt

§ 5. Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000, polegają na zachowaniu tych siedlisk i gatunków, a w szczególności na:

  1)  przeciwdziałaniu zagrożeniom biotycznym i abiotycznym;

  2)  zachowaniu odpowiednich i poprawieniu niewłaściwych stosunków wodnych dla siedlisk przyrodniczych;

  3)  eliminowaniu obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających rodzimym gatunkom;

  4)  tworzeniu dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin i zwierząt;

  5)  uwzględnieniu w gospodarce, w szczególności leśnej, rolnej, wodnej i rybackiej, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt;

  6)  inicjowaniu procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności;

  7)  utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego w ekosystemach łąkowych przez wykaszanie roślinności, wypas zwierząt oraz usuwanie drzew i krzewów;

  8)  renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt;

  9)  reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt;

  10) tworzeniu i utrzymaniu korytarzy umożliwiających migracje zwierząt;

  11) regulacji liczebności populacji roślin i zwierząt w celu zachowania równowagi wśród gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000;

  12) umożliwianiu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych dla utrzymania siedlisk przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt we właściwym stanie ochrony siedliska lub gatunku lub dla przywracania ich właściwego stanu;

  13) wykonywaniu zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz właściwego stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt;

  14) przywróceniu i utrzymaniu właściwego składu gatunkowego drzewostanów zgodnego z rodzajem siedliska;

  15) prowadzeniu gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).