ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego

(Dz. U. Nr 205, poz. 2104)

Na podstawie art. 101 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  sposób ogłaszania konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego, zwanego dalej "konkursem";

  2)  organizację i tryb przeprowadzania konkursu;

  3)  zadania komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją".

§ 2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza konkurs i przekazuje ogłoszenie o konkursie do publikacji w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw środowiska, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, zwanego dalej "urzędem", oraz w siedzibach dyrekcji parków narodowych.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, zawiera w szczególności:

  1)  sygnaturę konkursu;

  2)  wskazanie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

  3)  informację o warunkach, o których mowa w art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

  4)  informację o sposobie oraz terminie składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanych dalej "dokumentami";

  5)  informację o terminie rozpoczęcia konkursu.

§ 4. 1. Osoba przystępująca do konkursu, zwana dalej "kandydatem", składa dokumenty w jeden z następujących sposobów:

  1)  bezpośrednio w siedzibie urzędu;

  2)  za pomocą poczty elektronicznej na adres urzędu;

  3)  za pośrednictwem faksu na numer urzędu;

  4)  drogą pocztową na adres urzędu.

2. W razie przesłania nieuwierzytelnionych kopii dokumentów w dniu rozpoczęcia konkursu kandydat przedstawia komisji do wglądu oryginały tych dokumentów.

3. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego placówki pocztowej operatora publicznego.

4. Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 5. 1. Tryb przeprowadzania konkursu obejmuje następujące etapy:

  1)  ustalenie przez komisję, czy kandydat spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie;

  2)  prezentację przez kandydata koncepcji zarządzania parkiem narodowym, która obejmuje zagadnienia administracyjno-prawne, ekonomiczne oraz ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki parku narodowego, którego dotyczy konkurs, zwaną dalej "prezentacją";

  3)  rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

2. Na podstawie dokumentów komisja roztrzyga o dopuszczeniu kandydata do prezentacji; w przypadku braku dokumentów komisja rozstrzyga o odmowie dopuszczenia kandydata do prezentacji, zawiadamiając o tym na piśmie z podaniem przyczyn odmowy.

3. Na podstawie dokumentów każdy z członków komisji ocenia kwalifikacje kandydata w skali punktowej od 1 do 5 punktów; uzyskane punkty sumuje się.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut; prezentacja może mieć formę multimedialną.

5. Każdy członek komisji ocenia prezentację, w skali punktowej od 1 do 5 punktów; uzyskane punkty sumuje się.

6. Po prezentacji kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Rozmowa kwalifikacyjna polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji obejmujące zagadnienia z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania i ochrony przyrody związane ze strukturą i funkcjonowaniem parku narodowego, którego dotyczy konkurs.

8. Każdy członek komisji zadaje kandydatowi 3 pytania z zakresu, o którym mowa w ust. 7.

9. Każdą udzieloną odpowiedź na pytania z zakresu, o którym mowa w ust. 7, komisja ocenia w skali punktowej od 1 do 5; uzyskane punkty sumuje się.

§ 6. 1. Przeprowadzenie konkursu kończy ustalenie wyniku, który polega na zsumowaniu wszystkich punktów, które kandydat uzyskał na każdym etapie konkursu; po ustaleniu wyników wyłania się co najmniej dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w konkursie, ale nie mniej niż 65.

2. Po wyłonieniu co najmniej dwóch kandydatów, o których mowa w ust. 1, komisja podejmuje uchwałę o zakończeniu konkursu.

§ 7. Do zadań komisji należy w szczególności:

  1)  roztrzygnięcie o dopuszczeniu kandydata do prezentacji na podstawie dokumentów;

  2)  roztrzygnięcie o odmowie dopuszczenia kandydata do prezentacji w przypadku braku dokumentów;

  3)  powiadomienie na piśmie kandydatów o terminie, miejscu przeprowadzenia konkursu i jego trybie, sposobie i kryteriach ocen oraz o przesłankach dopuszczenia do kolejnego etapu konkursu;

  4)  przeprowadzenie konkursu, w tym ustalenie jego wyniku i podjęcie uchwały o jego zakończeniu;

  5)  wyłonienie co najmniej dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w konkursie;

  6)  zawiadomienie kandydatów o wyniku konkursu.

§ 8. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący wyznaczony spośród jej członków przez organ zarządzający konkurs.

3. Z posiedzenia komisji jest sporządzany protokół przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji; protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

4. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

§ 9. Komisja zawiadamia na piśmie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, kandydatów o terminie, miejscu przeprowadzenia konkursu i jego trybie, sposobie i kryteriach ocen oraz przesłankach dopuszczenia do kolejnego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

§ 10. 1. Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska dokumentację z przebiegu konkursu w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu konkursu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1)  uchwały komisji wraz z ich uzasadnieniami;

  2)  protokoły posiedzeń komisji oraz ustalenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przebiegu prezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej;

  3)  uzasadnienia indywidualnych ocen uzyskanych przez kandydatów.

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, komisja zawiadamia kandydatów na piśmie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o wyniku konkursu, o którym mowa w § 6, w tym o uzyskanej ocenie.

§ 11. W przypadku dopuszczenia przez komisję do prezentacji mniej niż trzech kandydatów, niewyłonienia przez komisję co najmniej dwóch kandydatów lub stwierdzenia naruszenia trybu przeprowadzenia konkursu ogłasza się ponowne przeprowadzenie konkursu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).