ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 9 lipca 2004 r.

w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną

(Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) gatunki dziko występujących roślin:

a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,

b) objętych ochroną częściową,

c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;

2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin i odstępstwa od zakazów;

3) sposoby ochrony gatunków roślin.

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w § 2-4, wprowadza się następujące zakazy:

1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;

2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;

4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych roślin i ich części;

5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny roślin żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;

6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa roślin żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.

§ 7. 1. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 1-3, w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (1), nie dotyczą:

1) wykonywania cznności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;

2) usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane.

2. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 4-6, w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą:

1) pozyskiwania roślin lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie;

2) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granice państwa, żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych roślin, o których mowa w pkt 1, oraz ich części i produktów pochodnych.

§ 8. Sposoby ochrony gatunków dziko występujących roślin polegają w szczególności na:

1) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk roślin przed zagrożeniami zewnętrznymi;

2) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, w szczególności:

a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,

b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,

c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,

d) koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,

e) wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,

f) regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;

3) wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;

4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;

5) zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;

6) zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ;

7) przywracaniu roślin z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;

8) przenoszeniu roślin zagrożonych na nowe stanowiska;

9) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;

10) prowadzeniu upraw roślin należących do gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;

11) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ*

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

 

BRUNATNICE

PHAEOPHYTA

 

morszczynowate

Fucaceae

1

morszczyn pęcherzykowaty

Fucus vesiculosus

 

KRASNOROSTY

RHODOPHYTA

 

hildenbrandiowate

Hildenbrandtiaceae

2

hildenbrandia rzeczna

Hildenbrandtia rivularis

 

widlikowate

Furcellariaceae

3

**

Furcellaria fastigiata

 

RAMIENICE

CHAROPHYTA

 

ramienicowate

Characeae

4

krynicznik obskubany

Nitella syncarpa

5

krynicznik smukły

Nitella gracilis

6

**

Nitella batrachosperma

7

**

Nitella capillaris

8

**

Nitella opaca

9

**

Nitella tenuissima

10

**

Tolypella glomerata

11

**

Tolypella intricata

12

**

Tolypella prolifera

13

ramienica bałtycka

Chara baltica

14

ramienica grzywiasta

Chara filiformis

15

ramienica szczeciniasta

Chara strigosa

16

ramienica wielokolczasta

Chara polyacantha

17

**

Chara braunii

18

**

Chara canescens

19

**

Chara connivens

20

**

Chara crassicaulis

21

**

Chara tenuispina

22

**

Lychnothamnus barbatus

23

rozsocha morska

Tolypella nidifica

 

WĄTROBOWCE

MARCHANTIOPHYTA

 

beznerwowate

Aneuraceae

24

lśniątka zakrzywiona

Riccardia incurvata

25

lśniątka zatokowa

Riccardia chamedryfolia

 

czubkowate

Lophoziaceae

26

czubek delikatny

Lophozia laxa

27

czubek główkowaty

Lophozia capitata

28

czubek Ruthego

Lophozia rutheana

29

sznurnik falistolistny

Jamesoniella undulifolia

30

wieloklap Kunzego

Barbilophozia kunzeana

31

zgiętolist nadrzewny

Anastrophyllum hellerianum

 

grimaldiowate

Aytoniaceae

32

gwiaździanka workowata (2)

Asterella saccata

33

mannia pachnąca (2)

Mannia fragrans

 

głowiakowate

Cephaloziaceae

34

bagniczka drobna

Cladopodiella francisci

35

bagniczka pływająca

Cladopodiella fluitans

36

głowiak łańcuszkowaty

Cephalozia catenulata

37

natorfek nagi

Odontoschisma denudatum

38

natorfek torfowcowy

Odontoschisma sphagni

39

nowellia krzywolistna

Nowellia curvifolia

 

jednoczepkowate

Haplomitriaceae

40

jednoczepek Hookera

Haplomitrium hookeri

 

ostroczepkowate

Oxymitraceae

41

ostroczepek łuskowaty (2)

Oxymitra incrassata

 

pallawiciniowate

Pallaviciniaceae

42

merkia irlandzka

Moerckia hibernica

43

pallawicinia Lyella

Pallavicinia lyellii

 

płożykowate

Geocalycaceae

44

płożyk wonny

Geocalyx graveolens

 

skapankowate

Scapaniaceae

45

skapanka błotna

Scapania paludicola

 

wgłębkowate

Ricciaceae

46

wgłębka Hübenera

Riccia huebeneriana

47

wgłębka rzęsista (2)

Riccia ciliifera

48

wgłębka szara

Riccia trichocarpa

 

MCHY

BRYOPHYTA

 

bezlistowate

Buxbaumiaceae

49

bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis

 

białozębowate

Leucodontaceae

50

jeżolist zwyczajny

Antitrichia curtipendula

 

błotniszkowate

Helodiaceae

51

błotniszek wełnisty

Helodium blandowii

 

drabinowcowate

Cinclidiaceae

52

drabinowiec mroczny

Cinclidium stygium

 

drobniaczkowate

Seligeriaceae

53

drobniaczek łukowaty

Seligeria campylopoda

54

drobniaczek rozłożysty

Seligeria patula

55

drobniaczek wapienny

Seligeria calcarea

56

krótkoząb skalny

Brachydontium trichodes

 

gajnikowate

Hylocomiaceae

57

gajniczek krótkodzióbkowy

Loeskeobryum brevirostre

 

krótkoszowate

Brachytheciaceae

58

krótkosz namurnikowy

Brachythecium geheebii

59

szydłosz cienki

Cirriphyllum tenuicaule

 

krzewikowate

Thamnobraceae

60

krzewik źródliskowy

Thamnobryum alopecurum

 

krzywoszyjowate

Amblystegiaceae

61

bagiennik widłakowaty

Pseudocalliergon lycopodioides

62

bagiennik żmijowaty

Pseudocalliergon trifarium

63

błyszcze włoskowate

Tomentypnum nitens

64

haczykowiec błyszczący

Hamatocaulis vernicosus

65

krzywoszyj korzeniowy

Amblystegium radicale

66

krzywoząb podsadnikowy

Anacamptodon splachnoides

67

mokradłosz wielkolistny

Calliergon megalophyllum

68

mokradłosz Richardsona

Calliergon richardsonii

69

sierpowiec błyszczący

Drepanocladus vernicosus

70

sierpowiec brudny

Drepanocladus sordidus

71

sierpowiec jeziorny

Drepanocladus stagnatus

72

sierpowiec moczarowy

Drepanocladus sendtneri

73

sierpowiec włosolistny

Drepanocladus capillifolius

74

skorpionowiec brunatny

Scorpidium scorpioides

75

tęposz niski

Leptodictyum humile

76

warnstorfia włoskolistna

Warnstorfia trichophylla

77

wodnokrzywoszyj rzeczny

Hygroamblystegium fluviatile

78

wodnokrzywoszyj zanurzony

Hygroamblystegium tenax

 

miecherowate

Neckeraceae

79

gładysz paprociowaty

Homalia trichomanoides

80

miechera - wszystkie gatunki

Neckera spp.

 

naleźlinowate

Andreaceae

81

naleźlina - wszystkie gatunki

Andreaea spp.

 

nurzypląsowate

Cinclidotaceae

82

nurzypląs czarniawy

Cinclidotus riparius

83

nurzypląs lancetowaty

Cinclidotus fontinaloides

 

osadniczkowate

Disceliaceae

84

osadniczek goły

Discelium nudum

 

parzęchlinowate

Meesiaceae

85

mszar krokiewkowaty

Paludella squarrosa

86

parzęchlin - wszystkie gatunki

Meesia spp.

87

tępoząb białawy

Amblyodon dealbatus

 

płaskolistowate

Hookeriaceae

88

płaskolist lśniący

Hookeria lucens

 

płaskomerzykowate

Plagiomniaceae

89

nibyprątnik torfowy

Pseudobryum cinclidioides

90

płaskomerzyk orzęsiony

Plagiomnium drummondii

 

płoniwowate

Pottiaceae

91

boczeń nastroszony

Pleurochaete squarrosa

92

brodek Randa

Tortula randii

93

brodek zwisły

Tortula cernua

94

kędziarzawka krucha

Tortella fragilis

95

kędzierzawka żółtozielona

Tortella flavovirens

96

nurzypląs czarniawy

Cinclidotus riparius

97

nurzypląs lancetowaty

Cinclidotus fontinaloides

98

pędzliczek brodawkowaty

Syntrichia papillosa

99

pędzliczek chiński

Syntrichia sinensis

100

pędzliczek gładkowłoskowy

Syntrichia laevipila

101

pędzliczek szerokolistny

Syntrichia latifolia

102

pędzliczek zielonawy

Syntrichia virescens

103

ślimakobrzeżek lessowy

Hilpertia velenovskyi

 

podsadnikowate

Splachnaceae

104

długoszyj piłkowany

Tayloria serrata

105

podsadnik kulisty

Splachnum sphaericum

106

podsadnik pęcherzykowaty

Splachnum ampullaceum

 

prątnikowate

Bryaceae

107

prątnik brandenburski

Bryum neodamense

108

prątnik jajowaty

Bryum subneodamense

109

prątnik meklemburski

Bryum warneum

110

prątnik nadobny

Bryum calophyllum

111

prątnik okrągłolistny

Bryum cyclophyllum

112

prątnik solniskowy

Bryum salinum

113

prątnik zbiegający

Bryum weigelii

 

rokietowate

Hypnaceae

114

rokiet łąkowy

Hypnum pratense

115

rokiet Sautera

Hypnum sauteri

 

skrętkowate

Funariaceae

116

bezrąbek czterokanciasty

Pyramidula tetragona

 

skrzydlikowate

Fissidentaceae

117

skrzydlik długoszowaty

Fissidens osmundoides

118

skrzydlik studziennik

Fissidens fontanus

119

skrzydlik tęgoszczecinowy

Fissidens crassipes

 

strzechwowate

Grimmiaceae

120

rozłupek brunatny

Schistidium brunnescens

121

rozłupek czarniawy

Schistidium atrofuscum

122

rozłupek wiotki

Schistidium flaccidum

123

rozłupek włoskoząb

Schistidium trichodon

124

siatkoząb darniowy

Coscinodon cribrosus

125

strzechewka bruzdowana

Orthogrimmia sessitana

126

strzechewka darniowa

Orthogrimmia caespiticia

127

strzechwa bezząb

Grimmia anodon

128

strzechwa włosista

Grimmia crinita

129

strzechwowiec okrągły

Dryptodon orbicularis

130

strzechwowiec zwodniczy

Dryptodon decipiens

 

szmotłochowate

Bartramiaceae

131

bagnik - wszystkie gatunki oprócz

bagnika zdrojowego

Philonotis spp., z wyjątkiem Philonotis fontana

 

szurpkowate

Orthotrichaceae

132

nastroszek - wszystkie gatunki

Ulota spp.

133

szurpek bezzębny

Orthotrichum gymnostomum

134

szurpek delikatny

Orthotrichum tenellum

135

szurpek drobny

Orthotrichum microcarpum

136

szurpek porosły

Orthotrichum lyellii

137

szurpek Rogera

Orthotrichum rogeri

138

szurpek słoikowaty

Orthotrichum urnigerum

139

szurpek skalny

Orthotrichum rupestre

140

szurpek szwedzki

Orthotrichum scanicum

141

zrostniczek zielony

Zygodon viridissimus

142

zrostniczek wysmukły

Zygodon gracilis

 

torfowcowate

Sphagnaceae

143

torfowiec - wszystkie gatunki, z wyjątkiem torfowca kończystego i torfowca nastroszonego

Sphagnum spp., z wyjątkiem Sphagnum fallax i Sphagnum squarrosum

 

tujowcowate

Thuidiaceae

144

tujnik maleńki

Cyrto-hypnum minutulum

 

trzęślikowate

Timmiaceae

145

trzęsiec meklemburski

Timmia megapolitana

 

widłozębowate

Dicranaceae

146

krzywoszczeć pogięta

Campylopus flexuosus

147

krzywoszczeć Schimpera

Campylopus schimperi

148

krzywoszczeć torfowa

Campylopus pyriformis

149

różnoząb delikatny

Cynodontium tenellum

150

różnoząb smukły

Cynodontium gracilescens

151

różnoząb zwodniczy

Cynodontium fallax

152

skrobak rozłupany

Cnestrum schistii

153

widłoząb Bergera

Dicranum undulatum

154

widłoząb błotny

Dicranum bonjeanii

155

widłoząb płowy

Dicranum fulvum

156

widłoząb sudecki

Dicranum sendtneri

157

widłoząb zielony

Dicranum viride

158

zwiesiniec szorstki

Dicranodontium asperulum

 

zdrojkowate

Fontinalaceae

159

moczara (żaglik) sierpowata

Dichelyma falcatum

160

moczara (żaglik) włoskowata

Dichelyma capillaceum

161

zdrojek łuseczkowaty

Fontinalis squamosa

162

zdrojek rokietowaty

Fontinalis hypnoides

163

zdrojek szwedzki

Fontinalis dalecarlica

 

zwiślikowate

Anomodontaceae

164

zwiślik - wszystkie gatunki

Anomodon spp.

 

PAPROTNIKI

PTERIDOPHYTA

 

długoszowate

Osmundaceae

165

długosz królewski

Osmunda regalis

 

języcznikowate

Blechnaceae

166

podrzeń żebrowiec

Blechnum spicant

 

marsyliowate

Marsileaceae

167

marsylia czterolistna (1) (2)

Marsilea quadrifolia

168

gałuszka kulecznica (1) (2)

Pilularia globulifera

 

nasięźrzałowate

Ophioglossaceae

169

podejźrzon - wszystkie gatunki (2)

Botrychium spp.

170

nasięźrzał pospolity (2)

Ophioglossum vulgatum

 

paprotkowate

Polypodiaceae

171

paprotka zwyczajna

Polypodium vulgare

 

paprotnikowate

Aspidiaceae

172

paprotnik - wszystkie gatunki

Polystichum spp.

 

poryblinowate

Isoëtaceae

173

poryblin kolczasty (1)

Isoëtes echinospora

174

poryblin jeziorny

Isoëtes lacustris

 

salwiniowate

Salviniaceae

175

salwinia pływająca

Salvinia natans

 

skrzypowate

Equisetaceae

176

skrzyp olbrzymi

Equisetum telmateia

177

skrzyp pstry

Equisetum variegatum

 

widliczkowate

Selaginellaceae

178

widliczka - wszystkie gatunki

Selaginella spp.

 

widłakowate

Lycopodiaceae

179

wszystkie gatunki

wszystkie gatunki

 

wietlicowate

Athyriaceae

180

pióropusznik strusi

Matteucia struthiopteris

181

rozrzutka brunatna (2)

Woodsia ilvensis

 

zanokcicowate

Aspleniaceae

182

zanokcica serpentynowa (1) (2)

Asplenium adiantum-nigrum

183

zanokcica ciemna (1) (2)

Asplenium adulterinum

184

zanokcica klinowata (1) (2)

Asplenium cuneifolium

185

języcznik zwyczajny

Phyllitis scolopendrium

 

zmienkowate

Cryptogrammaceae

186

zmienka górska

Cryptogramma crispa

 

**

Hymenophyllaceae

187

włosocień cienisty (1)

Trichomanes speciosum

 

NAGOZALĄŻKOWE

PINOPHYTINA

 

cisowate

Taxaceae

188

cis pospolity

Taxus baccata

 

sosnowate

Pinaceae

189

sosna błotna

Pinus x rhaetica

190

sosna limba (limba)

Pinus cembra

191

sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew)

Pinus mugo

 

DWULIŚCIENNE

MAGNOLIOPSIDA

 

babkowate

Plantaginaceae

192

babka nadmorska (2)

Plantago maritima

193

babka pierzasta (2)

Plantago coronopus

194

brzeżyca jednokwiatowa

Littorella uniflora

 

baldaszkowate

Apiaceae

195

cieszynianka wiosenna

Hacquetia epipactis

196

dzięgiel (arcydzięgiel) litwor

Angelica archangelica

197

mikołajek nadmorski

Eryngium maritimum

198

selery (pęczyna) błotne (1) (2)

Apium repens

199

selery węzłobaldachowe (1)

Apium nodiflorum

200

starodub łąkowy (2)

Ostericum palustre (Angelica palustris)

 

bobrkowate

Menyanthaceae

201

grzybieńczyk wodny

Nymphoides peltata

 

brzozowate

Betulaceae

202

brzoza karłowata

Betula nana

203

brzoza niska (2)

Betula humilis

204

brzoza ojcowska (2)

Betula x oycoviensis

 

dymnicowate

Fumariaceae

205

kokorycz drobna

Corydalis pumila

 

dziurawcowate

Hypericaceae

206

dziurawiec nadobny

Hypericum pulchrum

207

dziurawiec wytworny (1) (2)

Hypericum elegans

 

dzwonkowate

Campanulaceae

208

dzwonecznik wonny (1) (2)

Adenophora lilifolia

209

dzwonek boloński (2)

Campanula bononiensis

210

dzwonek brodaty

Campanula barbata

211

dzwonek karkonoski (1)

Campanula bohemica

212

dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty) (1)

Campanula serrata

213

dzwonek szerokolistny

Campanula latifolia

214

dzwonek syberyjski (2)

Campanula sibirica

215

lobelia jeziorna

Lobelia dortmanna

216

zerwa kulista (zerwa główkowata)

Phyteuma orbiculare

 

fiołkowate

Violaceae

217

fiołek bagienny

Viola uliginosa

218

fiołek mokradłowy (2)

Viola stagnina

219

fiołek torfowy

Viola epipsila

 

goryczkowate

Gentianaceae

220

centuria - wszystkie gatunki

Centaurium spp.

221

goryczka krzyżowa (2)

Gentiana cruciata

222

goryczka wąskolistna (2)

Gentiana pneumonanthe

223

goryczka - pozostałe gatunki

Gentiana - pozostałe gatunki

224

goryczuszka (goryczka) bałtycka (2)

Gentianella baltica

225

goryczuszka (goryczka) błotna (2)

Gentianella uliginosa

226

goryczuszka (goryczka) czeska (1)(2)

Gentianella bohemica

227

goryczuszka (goryczka) polna (2)

Gentianella campestris

228

goryczuszka (goryczka) Wettsteina (2)

Gentianella germanica

229

goryczuszka (goryczka) - pozostałe gatunki

Gentianella - pozostałe gatunki

230

niebielistka (swercja) trwała (2)

Swertia perennis

 

goździkowate

Caryophyllaceae

231

goździk kosmaty (2)

Dianthus armeria

232

goździk lodowcowy (goździk lodnikowy)

Dianthus glacialis

233

goździk lśniący

Dianthus nitidus

234

goździk okazały

Dianthus speciosus

235

goździk piaskowy

Dianthus arenarius

236

goździk postrzępiony

Dianthus plumarius

237

goździk pyszny (2)

Dianthus superbus

238

goździk siny (2)

Dianthus gratianopolitanus

239

goździk skupiony

Dianthus compactus

240

lepnica litewska

Silene lithuanica

241

łyszczec (gipsówka) wiechowaty

Gypsophila paniculata

242

nadbrzeżyca nadrzeczna (2)

Corrigiola litoralis

 

gruboszowate

Crassulaceae

243

rojnik górski

Sempervivum montanum

244

rojownik (rojnik) pospolity

Jovibarba sobolifera

245

rojownik (rojnik) włochaty

Jovibarba hirta

 

gruszyczkowate

Pyrolaceae

246

pomocnik baldaszkowy

Chimaphila umbellata

 

grzybieniowate

Nymphaeaceae

247

grążel drobny

Nuphar pumila

248

grzybienie północne (grzybienie zapoznane)

Nymphaea candida

 

jaskrowate

Ranunculaceae

249

ciemiernik czerwonawy

Helleborus purpurascens

250

jaskier illiryjski (1) (2)

Ranunculus illyricus

251

miłek wiosenny (2)

Adonis vernalis

252

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris

253

pełnik - wszystkie gatunki (2)

Trollius spp.

254

pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca)

Cimicifuga europaea

255

powojnik prosty

Clematis recta

256

przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek)

Hepatica nobilis

257

sasanka alpejska

Pulsatilla alba

258

sasanka łąkowa (2)

Pulsatilla pratensis

259

sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (2)

Pulsatilla patens

260

sasanka słowacka (1) (2)

Pulsatilla slavica

261

sasanka wiosenna (2)

Pulsatilla vernalis

262

sasanka zwyczajna (1) (2)

Pulsatilla vulgaris

263

tojad - wszystkie gatunki

Aconitum spp.

264

włosienicznik (jaskier) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem włosienicznika krążkolistnego

Batrachium spp., z wyjątkiem Batrachium circinatum

265

zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty)

Anemone narcissifolia

266

zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) (2)

Anemone sylvestris

 

kłokoczkowate

Staphyleaceae

267

kłokoczka południowa

Staphylea pinnata

 

komosowate

Chenopodiaceae

268

soliród (solirodek) zielny (2)

Salicornia europaea

 

kotewkowate

Trapaceae

269

kotewka orzech wodny (1) (2)

Trapa natans

 

krzyżowe

Brassicaceae

270

pszonak pieniński (2)

Erysimum pieninicum

271

rukiew - wszystkie gatunki

Nasturtium spp.

272

warzucha polska (2)

Cochlearia polonica

273

warzucha tatrzańska

Cochlearia tatrae

 

lnowate

Linaceae

274

len austriacki

Linum austriacum

275

len włochaty (2)

Linum hirsutum

276

len złocisty (2)

Linum flavum

 

marzanowate

Rubiaceae

277

przytulia krakowska (1) (2)

Galium cracoviense

278

przytulia stepowa (2)

Galium valdepilosum

279

przytulia sudecka

Galium sudeticum

 

motylkowate

Fabaceae

280

groszek szerokolistny (2)

Lathyrus latifolius

281

groszek wielkoprzylistkowy (2)

Lathyrus pisiformis

282

groszek wschodniokarpacki

Lathyrus laevigatus

283

ostrołódka kosmata (2)

Oxytropis pilosa

284

szczodrzeniec zmienny (1) (2)

Chamaecytisus albus

 

nawodnikowate

Elatinaceae

285

nawodnik - wszystkie gatunki

Elatine spp.

 

oliwnikowate

Elaeagnaceae

286

rokitnik zwyczajny

Hippophaë rhamnoides

 

pierwiosnkowate

Primulaceae

287

cyklamen purpurowy (1)

Cyclamen purpurascens

288

mlecznik nadmorski (2)

Glaux maritima

289

pierwiosnek (pierwiosnka) - wszystkie gatunki,z wyjątkiem pierwiosnka (pierwiosnki) wyniosłego i pierwiosnka (pierwiosnki) lekarskiego

Primula spp., z wyjątkiem Primula elatior i Primula veris

290

zarzyczka (kortusa) górska

Cortusa matthioli

 

pływaczowate

Lentibulariaceae

291

pływacz - wszystkie gatunki

Utricularia spp.

292

tłustosz - wszystkie gatunki

Pinguicula spp.

 

portulakowate

Portulacaceae

293

zdrojek źródlany

Montia fontana

 

przewiertniowate

Caprifoliaceae

294

wiciokrzew (suchokrzew) pomorski

Lonicera periclymenum

295

zimoziół (linnea) północny

Linnaea borealis

 

psiankowate

Solanaceae

296

lulecznica kraińska

Scopolia carniolica

297

pokrzyk wilcza-jagoda

Atropa belladonna

 

rosiczkowate

Droseraceae

298

aldrowanda pęcherzykowata (1) (2)

Aldrovanda vesiculosa

299

rosiczka - wszystkie gatunki

Drosera spp.

 

różowate

Rosaceae

300

jarząb brekinia (brzęk)

Sorbus torminalis

301

jarząb szwedzki

Sorbus intermedia

302

malina moroszka

Rubus chamaemorus

303

parzydło leśne

Aruncus sylvestris

304

pięciornik śląski (1) (2)

Potentilla silesiaca

305

róża francuska (2)

Rosa gallica

306

rzepik szczeciniasty

Agrimonia pilosa

307

tawuła średnia (1)

Spiraea media

308

wiśnia karłowata (2)

Cerasus fruticosa

 

rutowate

Rutaceae

309

dyptam jesionolistny (1)

Dictamnus albus

 

sandałowcowate

Santalaceae

310

leniec bezpodkwiatkowy (2)

Thesium ebracteatum

 

skalnicowate

Saxifragaceae

311

skalnica gronkowa

Saxifraga paniculata

312

skalnica torfowiskowa (1)

Saxifraga hirculus

 

szczeciowate

Dipsacaceae

313

czarcikęsik Kluka (2)

Succisella inflexa

 

szorstkolistne

Boraginaceae

314

żmijowiec czerwony (1) (2)

Echium russicum

 

trędownikowate

Scrophulariaceae

315

gnidosz - wszystkie gatunki

Pedicularis spp.

316

konitrut błotny (2)

Gratiola officinalis

317

lnica wonna (1)

Linaria odora

318

lindernia mułowa (1)

Lindernia procumbens

319

naparstnica zwyczajna

Digitalis grandiflora

320

tocja alpejska

Tozzia alpina

 

wawrzynkowate

Thymelaeaceae

321

wawrzynek główkowaty (1) (2)

Daphne cneorum

322

wawrzynek wilczełyko

Daphne mezereum

 

wargowe

Lamiaceae

323

miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy)

Melittis melissophyllum

324

pszczelnik wąskolistny

Dracocephalum ruyschiana

 

wielosiłowate

Polemoniaceae

325

wielosił błękitny (2)

Polemonium coeruleum

 

wierzbowate

Salicaceae

326

wierzba borówkolistna (2)

Salix myrtilloides

327

wierzba lapońska (1) (2)

Salix lapponum

 

wilczomleczowate

Euphorbiaceae

328

wilczomlecz (ostromlecz) pstry (2)

Euphorbia epithymoides

 

wrześniowate

Myricaceae

329

woskownica europejska (2)

Myrica gale

 

wrzosowate

Ericaceae

330

bagno zwyczajne

Ledum palustre

331

chamedafne północna

Chamaedaphne calyculata

332

mącznica lekarska

Arctostaphylos uva-ursi

333

różanecznik żółty (2)

Rhododendron luteum

334

wrzosiec bagienny

Erica tetralix

 

zarazowate

Orobanchaceae

335

zaraza - wszystkie gatunki

Orobanche spp.

 

złożone

Asteraceae

336

arnika górska (2)

Arnica montana

337

aster gawędka

Aster amellus

338

aster solny (2)

Aster tripolium

339

chryzantema (złocień) Zawadzkiego

Dendranthema zawadzkii

340

dziewięćsił popłocholistny (2)

Carlina onopordifolia

341

dziewięćsił bezłodygowy

Carlina acaulis

342

języczka syberyjska (1) (2)

Ligularia sibirica

343

omieg górski

Doronicum austriacum

344

ostrożeń pannoński (2)

Cirsium pannonicum

345

ożota zwyczajna (2)

Linosyris vulgaris

346

sierpik różnolistny (2)

Serratula lycopifolia

347

szarotka alpejska

Leontopodium alpinum

348

wężymord stepowy (2)

Scorzonera purpurea

 

JEDNOLIŚCIENNE

LILIOPSIDA

 

amarylkowate

Amaryllidaceae

349

śnieżyczka przebiśnieg

Galanthus nivalis

350

śnieżyca wiosenna

Leucoium vernum

 

bagnicowate

Scheuchzeriaceae

351

bagnica torfowa

Scheuchzeria palustris

 

jezierzowate

Najadaceae

352

jezierza giętka (1) (2)

Najas flexilis

353

jezierza mniejsza

Najas minor

 

kosaćcowate

Iridaceae

354

kosaciec bezlistny (2)

Iris aphylla

355

kosaciec syberyjski (2)

Iris sibirica

356

mieczyk błotny (1) (2)

Gladiolus paluster

357

mieczyk dachówkowaty (2)

Gladiolus imbricatus

358

szafran spiski (2)

Crocus scepusiensis

 

liliowate

Liliaceae

359

cebulica dwulistna (oszloch)

Scilla bifolia

360

ciemiężyca (ciemierzyca) biała (2)

Veratrum album

361

ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (1)

Veratrum nigrum

362

ciemiężyca (ciemierzyca) zielona

Veratrum lobelianum

363

czosnek syberyjski

Allium sibiricum

364

kosatka kielichowa (2)

Tofieldia calyculata

365

liczydło górskie

Streptopus amplexifolius

366

lilia bulwkowata (2)

Lilium bulbiferum

367

lilia złotogłów

Lilium martagon

368

pajęcznica liliowata (2)

Anthericum liliago

369

szachownica kostkowata (1) (2)

Fritillaria meleagris

370

szafirek miękkolistny (2)

Muscari comosum

371

śniadek cienkolistny (2)

Ornithogalum collinum

372

śniadek - pozostałe gatunki

Ornithogalum - pozostałe gatunki

373

zimowit jesienny (2)

Colchicum autumnale

 

obrazkowate

Araceae

374

obrazki alpejskie

Arum alpinum

375

obrazki plamiste

Arum maculatum

 

rdestnicowate

Potamogetonaceae

376

rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (2)

Groenlandia densa

 

storczykowate

Orchidaceae

377

buławnik - wszystkie gatunki

Cephalanthera spp.

378

dwulistnik muszy (2)

Ophrys insectifera

379

gnieźnik leśny

Neottia nidus-avis

380

gołek białawy

Leucorchis albida

381

gółka długoostrogowa (2)

Gymnadenia conopsea

382

gółka wonna

Gymnadenia odoratissima

383

kręczynka jesienna (1) (2)

Spiranthes spiralis

384

kruszczyk - wszystkie gatunki

Epipactis spp.

385

kukuczka kapturkowata

Neottianthe cucullata

386

kukułka (storczyk) - wszystkie gatunki (2)

Dactylorhiza spp.

387

lipiennik Loesela (1) (2)

Liparis loeselii

388

listera jajowata

Listera ovata

389

listera sercowata

Listera cordata

390

miodokwiat krzyżowy (1)

Herminium monorchis

391

obuwik pospolity (1) (2)

Cypripedium calceolus

392

ozorka zielona (2)

Coeloglossum viride

393

podkolan biały

Platanthera bifolia

394

podkolan zielonawy

Platanthera chlorantha

395

potrostek alpejski

Chamorchis alpina

396

storczyca kulista (2)

Traunsteinera globosa

397

storczyk - wszystkie gatunki (2)

Orchis spp.

398

storzan bezlistny

Epipogium aphyllum

399

tajęża jednostronna

Goodyera repens

400

wątlik błotny

Hammarbya paludosa

401

wyblin jednolistny

Malaxis monophyllos

402

żłobik koralowy

Corallorhiza trifida

 

trawy

Poaceae

403

kostrzewa ametystowa

Festuca amethystina

404

ostnica - wszystkie gatunki (2)

Stipa spp.

405

perłówka siedmiogrodzka

Melica transsylvanica

406

wiechlina (wyklina) granitowa

Poa granitica

407

koleantus delikatny

Coleanthus subtilis

 

turzycowate

Cyperaceae

408

kłoć wiechowata

Cladium mariscus

409

marzyca czarniawa

Schoenus nigricans

410

marzyca ruda

Schoenus ferrugineus

411

ponikło kraińskie

Eleocharis carniolica

412

ponikło wielołodygowe

Eleocharis multicaulis

413

przygiełka brunatna

Rhynchospora fusca

414

turzyca bagienna

Carex limosa

415

turzyca Davalla (2)

Carex davalliana

416

turzyca delikatna

Carex supina

417

turzyca patagońska

Carex magellanica

418

turzyca pchla (2)

Carex pulicaris

419

turzyca rozsunięta

Carex divulsa

420

turzyca strunowa

Carex chordorrhiza

421

turzyca życicowa

Carex loliacea

422

turzyca żytowata (2)

Carex secalina

423

wełnianeczka alpejska

Baeothryon alpinum

424

wełnianeczka darniowa

Baeothryon caespitosum

425

wełnianka delikatna (1)

Eriophorum gracile

 

żabieńcowate

Alismataceae

426

elisma wodna (1)

Luronium natans

427

kaldesia dziewięciornikowata (1) (2)

Caldesia parnassifolia

 

zosterowate

Zosteraceae

428

zostera morska

Zostera marina

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.

(2) - gatunki wymagające ochrony czynnej.

** Brak nazwy polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

 

KRASNOROSTY

RHODOPHYTA

 

rozróżkowate

Ceramiaceae

1

**

Ceramium circinatum

2

**

Ceramium diaphanum

3

**

Ceramium rubrum

4

**

Ceramium tenuicorne

 

WĄTROBOWCE

MARCHANTIOPHYTA

 

łuskolistowate

Lepidoziaceae

5

biczyca trójwrębna

Bazzania trilobata

 

piórkowcowate

Trichocoleaceae

6

piórkowiec kutnerowaty

Trichocolea tomentella

 

rzęsiakowate

Ptilidiaceae

7

rzęsiak pospolity

Ptilidium ciliare

 

skosatkowate

Plagiochilaceae

8

skosatka zanokcicowata

Plagiochila asplenioides

 

MCHY

BRYOPHYTA

 

bielistkowate

Leucobryaceae

9

bielistka siwa

Leucobryum glaucum

10

bielistka jałowcowata

Leucobryum juniperoideum

 

drabikowate

Climaciaceae

11

drabik drzewkowaty

Climacium dendroides

 

gajnikowate

Hylocomiaceae

12

fałdownik nastroszony

Rhytidiadelphus squarrosus

13

fałdownik szeleszczący

Rhytidiadelphus triquetrus

14

gajnik lśniący

Hylocomium splendens

15

rokietnik pospolity

Pleurozium schreberi

 

krótkoszowate

Brachytheciaceae

16

brodawkowiec czysty

Pseudoscleropodium purum

17

dzióbkowiec bruzdowany

Eurhynchium striatum

18

dzióbkowiec Zetterstedta

Eurhynchium angustirete

 

krzywoszyjowate

Amblystegiaceae

19

limprichtia długokończysta

Limprichtia revolvens

20

limprichtia pośrednia

Limprichtia cossonii

 

płonnikowate

Polytrichaceae

21

płonnik cienki

Polytrichum strictum

22

płonnik pospolity

Polytrichum commune

 

próchniczkowate

Aulacomniaceae

23

próchniczek błotny

Aulacomnium palustre

 

rokietowate

Hypnaceae

24

mokradłoszka zaostrzona

Calliergonella cuspidata

25

piórosz pierzasty

Ptilium crista-castrensis

26

płaszczeniec marszczony

Buckiella undulata

 

torfowcowate

Sphagnaceae

27

torfowiec kończysty

Sphagnum fallax

28

torfowiec nastroszony

Sphagnum squarrosum

 

tujowcowate

Thuidiaceae

29

jodłówka pospolita

Abietinella abietina

30

tujowiec - wszystkie gatunki

Thuidium spp.

 

widłozębowate

Dicranaceae

31

widłoząb kędzierzawy

Dicranum polysetum

32

widłoząb miotłowy

Dicranum scoparium

 

DWULIŚCIENNE

MAGNOLIOPSIDA

 

araliowate

Araliaceae

33

bluszcz pospolity

Hedera helix

 

bobrkowate

Menyanthaceae

34

bobrek trójlistkowy

Menyanthes trifoliata

 

grzybieniowate

Nymphaeaceae

35

grążel żółty

Nuphar lutea

36

grzybienie białe

Nymphaea alba

 

kokornakowate

Aristolochiaceae

37

kopytnik pospolity

Asarum europaeum

 

marzanowate

Rubiaceae

38

przytulia (marzanka) wonna

Galium odoratum

 

motylkowate

Fabaceae

39

wilżyna - wszystkie gatunki

Ononis spp.

 

pierwiosnkowate

Primulaceae

40

pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski

Primula veris

41

pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły

Primula elatior

 

przewiertniowate

Caprifoliaceae

42

kalina koralowa

Viburnum opulus

 

skalnicowate

Saxifragaceae

43

porzeczka czarna

Ribes nigrum

 

szakłakowate

Rhamnaceae

44

kruszyna pospolita

Frangula alnus

 

toinowate

Apocynaceae

45

barwinek pospolity

Vinca minor

 

złożone

Asteraceae

46

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

 

JEDNOLIŚCIENNE

LILIOPSIDA

 

liliowate

Liliaceae

47

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

48

konwalia majowa

Convallaria majalis

 

trawy

Poaceae

49

turówka leśna

Hierochloë australis

50

turówka wonna

Hierochloë odorata

 

turzycowate

Cyperaceae

51

turzyca piaskowa

Carex arenaria

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

** Brak nazwy polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Sposób pozyskiwania

 

MCHY

BRYOPHYTA

 
 

gajnikowate

Hylocomiaceae

 

1

fałdownik nastroszony

Rhytidiadelphus squarrosus

ręczny zbiór darni

2

rokietnik pospolity

Pleurozium schreberi

ręczny zbiór darni

 

krótkoszowate

Brachytheciaceae

 

3

brodawkowiec czysty

Pseudoscleropodium purum

ręczny zbiór darni

 

torfowcowate

Sphagnaceae

 

4

torfowiec kończysty

Sphagnum fallax

ręczny zbiór darni

 

widłozębowate

Dicranaceae

 

5

widłoząb kędzierzawy

Dicranum polysetum

ręczny zbiór darni

6

widłoząb miotłowy

Dicranum scoparium

ręczny zbiór darni

 

DWULIŚCIENNE

MAGNOLIOPSIDA

 
 

bobrkowate

Menyanthaceae

 

7

bobrek trójlistkowy

Menyanthes trifoliata

ścinanie ziela narzędziami ręcznymi

 

kokornakowate

Aristolochiaceae

 

8

kopytnik pospolity

Asarum europaeum

ręczny zbiór ziela

 

marzanowate

Rubiaceae

 

9

przytulia (marzanka) wonna

Galium odoratum

ścinanie ziela narzędziami ręcznymi

 

skalnicowate

Saxifragaceae

 

10

porzeczka czarna

Ribes nigrum

ręczny zbiór liści

 

szakłakowate

Rhamnaceae

 

11

kruszyna pospolita

Frangula alnus

zdzieranie kory ze ściętych pędów

 

złożone

Asteraceae

 

12

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

ścinanie i zrywanie pędów kwiatostanowych

 

JEDNOLIŚCIENNE

LILIOPSIDA

 
 

liliowate

Liliaceae

 

13

konwalia majowa

Convallaria majalis

ręczny zbiór kwiatostanów

 

trawy

Poaceae

 

14

turówka leśna

Hierochloë australis

ścinanie ziela narzędziami ręcznymi

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK*

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Wielkość strefy ochrony

 

PAPROTNIKI

PTERIDOPHYTA

 
 

poryblinowate

Isoëtaceae

 

1

poryblin kolczasty

Isoëtes echinospora

cały zbiornik wodny, w którym występuje

 

zanokcicowate

Aspleniaceae

 

2

zanokcica ciemna

Asplenium adulterinum

w promieniu 30 m od granic stanowiska

3

zanokcica klinowata

Asplenium cuneifolium

w promieniu 30 m od granic stanowiska

4

zanokcica serpentynowa

Asplenium adiantum-nigrum

w promieniu 30 m od granic stanowiska

 

**

Hymenophyllaceae

 

5

włosocień cienisty

Trichomanes speciosum

w promieniu 100 m od granic stanowiska

 

DWULIŚCIENNE

MAGNOLIOPSIDA

 
 

rosiczkowate

Droseraceae

 

6

aldrowanda pęcherzykowata

Aldrovanda vesiculosa

cały zbiornik wodny, w którym występuje

 

JEDNOLIŚCIENNE

LILIOPSIDA

 
 

liliowate

Liliaceae

 

7

ciemiężyca czarna

Veratrum nigrum

w promieniu 50 m od granic stanowiska

 

storczykowate

Orchidaceae

 

8

kukuczka kapturkowata

Neottianthe cucullata

w promieniu 100 m od granic stanowiska

9

miodokwiat krzyżowy

Herminium monorchis

całe torfowisko, na którym występuje

 

żabieńcowate

Alismataceae

 

10

elisma wodna

Luronium natans

cały zbiornik wodny, w którym występuje

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

** Brak nazwy polskiej.

 

 


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).