Rozmiar: 8664 bajtów Zobacz także:
[Oficjalna strona Natury 2000 w Europie]
[Natura 2000 na stronach IOP w Krakowie]
[Natura 2000 w Atlasie Odry]
[Natura 2000 na stronach PTOP 'Salamandra']
[Czechy][Francja][Wielka Brytania]

W grudniu 2004 r. koalicja organizacji pozarządowych (Klub Przyrodników, PTOP "Salamandra", WWF) opublikowała "Shadow List" obszarów Natura 2000 w Polsce.

Pomimo intensywnych prac prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska przez cały rok 2005 r. w celu rozszerzenia polskiego projektu sieci, do dnia dzisiejszego sieć Natura 2000 została poszerzona tylko o 9 obszarów w Karpatach (w alpejskim regionie biogeograficznym). Ze wskaźnikiem 4,2% terytorium chronionego jako specjalne obszar ochrony siedlisk, Polska pozostaje na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej.

W chwili obecnej Ministerstwo Środowiska prowadzi konsultacje propozycji rozszerzenia sieci o 85 nowych obszarów w regionie kontynentalnym, oraz skorygowania granic 13 obszarów (tzw. "lista 98"). Lista ta jednak nie zawiera wielu obszarów, które są absolutnie niezbędne w polskim projekcie sieci. Jeszcze niedawno rozpatrywano szerszą listę (tzw. "lista 126"), lecz w lutym 2006 r. , nie rozważając żadnych argumentów merytorycznych, usunięto z niej wszystkie obszary, na których są planowane jakiekolwiek inwestycje hydrotechniczne.

Przez cały rok 2005 kontynuowaliśmy zbieranie informacji o występowaniu gatunków z załączników Dyrektywy Siedliskowej w Polsce, a także dyskusję o optymalnym sposobie ujęcia poszczególnych obszarów.

Rezultatem tych prac jest nasza obecna propozycja. Naszym zdaniem sieć obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce powinna zawierać conajmniej 466 obiektów zajmujących conajmniej 9,45% powierzchni lądowej Polski.

Materiały:

-Aktualizacja Shadow List obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce - Aneks do raportu na temat reprezentatywności ujęcia gatunków i siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej (PDF)

-Lista potencjalnych obszarów siedliskowych Natura 2000 (pSCIs) w Polsce (xls)

- Warstwa granic potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000: Uaktualniona Shadow List 2006, stan aktualnoœci 22 marca 2006. Format shp,odwzorowanie 1992.

Wybierz obszar z mapy, aby powiększyć..