Bociek, biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników      [LKP Home Page]
[Bociek Home Page]
[Spis treści tego nr (4/2001)]

Wspomnienia - I Zjazd Przyrodników Ziemi Lubuskiej, 24 25 września 1983

Rozmiar: 3665 bajtówNie do wiary! To już XX Zjazd! W dniach 22 24 lutego 2002 roku, odbędzie się XX (słownie dwudziesty) Zjazd Przyrodników Ziemi Lubuskiej. Piszę te słowaz niedowierzaniem. Dwadzieścia lat, to szmat czasu, to całe pokolenie.
Niby tak, a jednak...perspektywa czasowa tak bardzo się skraca,wydaje się, że to całkiem niedawno spotkaliśmy się po raz pierwszy w Świebodzińskim Domu Kultury w piękną wrześniową sobotę. My, to znaczy maleńki, jeszcze raczkujący Klubik, kilkanaście osób, które korzystając z gościnności świebodzińskiego ośrodka kultury, nie bojącego się firmować przedsięwzięć nietypowych, zbieraliśmy się od wczesnej wiosny 1983 roku i rozmawialiśmy o przyrodzie. O tym, że jest piękna, że chcemy ją poznawać, że wymaga ochrony, o tym że ją fotografujemy, że gdzieś gniazduje para gęgaw, że ktoś gdzieś widział storczyki i wielu tym podobnych rzeczach. Okazało się, że nie jest nas tak mało i warto byłoby się spotkać, poznać, coś wspólnie zdziałać. Tak więc stało się. Zjazdy wystartowały. Zawsze dwudniowe, początkowo odbywały się w Świebodzińskim Domu Kultury, potem w pałacu w Trzebiechowie, wreszcie w ośrodku Leśnik w Łagowie. Tradycyjnie, pierwszy dzień, referatowy dostarczał informacji, co dzieje się w przyrodzie i jej ochronie w regionie, a także poza nim. Drugi dzień, to wycieczki lub warsztaty tematyczne. Chyba najmilej wspomina się wieczory rozmowy, śpiewy, wyprawy na sowy, kominek w Trzebiechowie...
Zjazdy przyrodników Ziemi Lubuskiej od pierwszego spotkania gościły też osoby spoza regionu i tak pozostało do dziś. Podobnie, jak Klub Przyrodników powoli przestawał być tylko Lubuski, tak podczaszjazdów coraz częściej rozmawialiśmy o przyrodzie nie tylko regionalnej. Problemy jej skutecznej ochrony nie mieszczą się w granicach administracyjnych. Na podsumowanie dwudziestoletniej działalności Klubu przyjdzie czas w przyszłym roku. Teraz spotkamy się na dwudziestym Zjeździe Przyrodników Już Nie Tylko Ziemi Lubuskiej. Obejrzyjmy się na chwilkę za siebie, spójrzmy na Zjazdy minione. Każdy z nas ma w nich swój osobisty udział, niezależnie, czy uczestniczył w jednym, dwóch, siedmiu, czy nawet wszystkich dwudziestu, czy wygłaszał coś publicznie, czy był tylko uważnym słuchaczem. Przybywając na Zjazd każdy z nas dał swój indywidualny wyraz więzi z przyrodą, więzi mocniejszej lub słabszej, ale zawsze więzi i chęci jej ocalenia. Przybywając na Zjazdy każdy z nas w jakiś sposób uczestniczył w pracach Klubu Kartotece Przyrodniczej, Zielonej Wstędze, ochronie węży czy mokradeł. I jeśli było tak, że wyjeżdżając ze Zjazdów każdy z nas zabierał ze sobą gotowość, chęć działania dla ocalenia przyrodniczych skarbów, to sens ich ponownego zwoływania, sens corocznego spotykania się, wciąż istnieje, pomimo upływu tylu lat. A że potrzeba taka mimo wszystko istnieje, przekonuje nas treść uchwały, jaką podjęli uczestnicy I Zjazdu Przyrodników Ziemi Lubuskiej. Wiele jej postulatów zostało zrealizowanych, ale też wiele z nich jeszcze czeka na swoją kolej. Pojawiły się też nowe problemy. Na stronie poniżej treść uchwały:


Uczestnicy I Zjazdu Przyrodników Ziemi Lubuskiej uważając za swój podstawowy społeczny obowiązek wskazywanie przyczyn zaniedbań i błędów popełnianych w zakresie ochrony przyrody, oraz sugerowanie najpilniejszych w tej dziedzinie zadań, a także metod i środków ich wykonania stwierdzają, że obecny stan zachowania przyrodniczych wartości regionu jest niewystarczający. Wynika to między innymi z:
- niedostatecznego stanu zbadania przyrody regionu,
- niewielkiego zainteresowania ochroną przyrody na poszczególnych szczeblach decyzyjnych,
- nieznajomości zasad ochrony przyrody w społeczeństwie,
- ograniczonych możliwościach organizacyjnych i finansowych konserwatorów przyrody,
- zbyt małej aktywności właściwych komórek administracji terenowej.
Celem poprawy istniejącej sytuacji i zachowania w dotychczasowym stanie przyrodniczym wartości regionu już w najbliższym czasie konieczne jest:
- opracowanie dokumentacji i utworzenie nowych rezerwatów przyrody obejmujących przede wszystkim najbardziej zagrożone środowiska zbiorniki wodne i torfowiska (np. Jez. Trześniowskie koło Łagowa, jez. Ratno koło Gądkowa, jez. Sułów koło Rzepina,Jeziora Chobiebnickie koło Babimostu, płd. część Jez. Wielkiego koło Trzciela, dolina Pliszki na odcinku od jez. Wielicko do Sądowa, ujściowy odcinek doliny Obry,
- doprowadzenie do utworzenia zwartego systemu ochrony krajobrazu, obejmującego około 30 % powierzchni regionu,
- zweryfikowanie i uzupełnienie istniejącej listy pomników przyrody,
- utworzenie Lubuskiego Muzeum Przyrodniczego placówki naukowej popularyzującej wiedzę o przyrodzie regionu i zasady jej ochrony,
- podjęcie starań o utworzenie regionalnego czasopisma przyrodniczego o charakterze popularnonaukowym,
- powołanie przy Lubuskim Towarzystwie Naukowym sekcji skupiającej przyrodników regionu,
- zwiększenie poparcia ze strony władz regionu dla wszelkich inicjatyw zmierzających do rozwoju szerokiego ruchu społecznego skupiającego wszystkich zainteresowanych aktywnym poznawaniem i autentyczną ochroną przyrody.
Pragnąc ustosunkować się do szeregu spraw które wyłoniły się podczas obrad
uczestnicy zjazdu:
1. Stwierdzają pilną potrzebę wystąpienia do odpowiednich władz o uregulowanie następujących spraw:
- wprowadzenie całkowitego zakazu polowań na terenie rezerwatu częściowego Słońsk,
- likwidację sokolnictwa na terenie techników leśnych,
- podwyższenia opłat za nielegalne pozyskiwane zwierzęta chronione,
- wprowadzenie obowiązku rejestracji punktów preparowania zwierząt oraz ustalenia zasad kontroli ich działalności.
2. Popierają
- wniosek władz miasta Świebodzina o przyspieszenie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków
- projekt utworzenia Drawskiego Parku Narodowego.
3. Deklarują swój udział w ogólnopolskiej akcji liczenia bociana białego w latach 1984 85. Ponad to uczestnicy spotkania jednomyślnie wyrażają potrzebę organizowania corocznych zjazdów przyrodników Ziemi Lubuskiej i regularnego informowania o rozwijającym się ruchu szerokich kręgów społeczeństwa.
,
Świebodzin, dnia 25. września 1983

Kalendarium Zjazdów Przyrodników Ziemi Lubuskiej
I. 24 25 września 1983 Sala Kameralna Świebodzińskiego Domu Kultury; w drugim dniu wycieczka do projektowanego Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
II. 15 16 września 1984 ŚDK Świebodzin.
III. 28 29 września 1985 ŚDK Świebodzin; w drugim dniu ogólnopolski przegląd diaporam przyrodniczych w którym I nagrodę zdobył J. Giergielewicz ze Szczecina.
IV. 27 28 września 1986 ŚDK Świebodzin; w drugim dniu wycieczka do Słońska.
V. wrzesień 1987 ŚDK Świebodzin.
VI. wrzesień 1988 ŚDK Świebodzin.
VII. wrzesień 1989 ŚDK Świebodzin ( w listopadzie rejestracja Lubuskiego Klubu Przyrodników jako samodzielnego stowarzyszenia).
VIII. 7 stycznia 1990 Walne Zgromadzenie Członków LKP wrzesień 1990 ŚDK Świebodzin.
IX. 26 27 stycznia 1991 ŚDK Świebodzin; w drugim dniu wycieczka do rezerwatu Nietoperek i Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
X. 25 26 stycznia 1992 Trzebiechów; w drugim dniu wycieczka na leśne powierzchnie badawcze Klubu, do stanowiska bobrów na Paklicy, na wystawę Nietoperze zwierzęta nieznane w Kaławie; uczestniczyło 70 osób.
XI. 23 24 stycznia 1993 Trzebiechów; w drugim dniu wycieczka do pałacowego parku, wystąpienia i pokazy przezroczy.
XII. 22 23 stycznia 1994 Trzebiechów. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników
XIII. 11- 12 marca 1995 - ośrodek Leśnik Łagów; w drugim dniu wycieczka do rezerwatu Buczyna Łagowska. XIV. 10 11 lutego 1996 ośrodek Leśnik Łagów.
XV. 8 9 lutego 1997 ośrodek Leśnik Łagów.
XVI. 7 8 lutego 1998 ośrodek Leśnik Łagów.
XVII. 6 7 lutego 1999 ośrodek Leśnik Łagów.
XVIII.5 6 lutego 2000 ośrodek Leśnik Łagów
XIX. 10 11 lutego 2001 ośrodek Leśnik Łagów.
XX. 22 24 lutego 2002 - ośrodek Leśnik Łagów