tytul: Opis zdarzeniatytul: Strony konfliktutytul: Przyczyny konfliktutytul: Załączniki
min
interwencje Substancje *** - Ostrów Wlkp.

Przebieg wydarzeń

opublikowano 23 stycznia 2014r.

1 | 2000-2001 Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [nr WRM/RAW-7331/340/2000] z dnia 14.08.2000r., Inwestor przedstawia następujące projekty budowlane w celu uzyskania pozwolenia na budowę, które uzyskano w dniu 20.12.2001r. [decyzja nr WRM/RAU-7353/455/2001]: tabela

2) W 2001r. firma Info-GLOBAL uzyskuje pozwolenie na budowę [nr WRM/RAU – 7353/455/2001] hali produkcyjno-magazynowej.
3 Halę budowana jest z wentylacją grawitacyjną, a zamiast zaprojektowanych odciągów miejscowych nad linią aplikacji, podłącza się ją bezpośrednio z aplikacji do wyrzutni dachowej (raz poprzez wentylator dachowy, drugi raz poprzez turbo went).
Zał. 9.2.
4) W 2006r. montowane są 4 wentylatory dachowe w miejsce istniejących wywietrzaków grawitacyjnych – bez kompensacji powietrza nawiewanego, stąd też otwieranie bram hali w celu jego skompensowania.
Zał. 9.3.
5) Wszelkie próby zwrócenia uwagi na problem uciążliwości zakładu ze względu na roztaczający się zapach oraz hałas nie dają rezultatu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska [dalej: WIOŚ] ani Starostwo nie potwierdzają tej uciążliwości. Stwierdzono, że funkcjonowanie firmy jest w pełni zgodne z prawem. Najdziwniejsze jest to, że w Starostwie dokumentacja techniczna zaginęła. Pod koniec 2012r. zostaje natomiast odnaleziona i potem znowu ginie. Zał. 9.4.
6) Na początku 2012r. mieszkańcy zwracają się do WIOŚ o ponowną kontrolę zakładu ponieważ uciążliwość zapachowa roztacza się na coraz szersze tereny. Pod  listem podpisuje się 35 mieszkańców. Również wtedy WIOŚ nie stwierdził uciążliwości zakładu.
Zał. 9.5.
7) W dniu 5 września 2012r. na działce sąsiadującej z zakładem na specjalne zlecenie zostają dokonane pomiary imisji przez Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Pomiary wykazują imisję 10 rakotwórczych węglowodorów aromatycznych  w znacznym przekroczeniu, np. toluen 322%, butan 61%. We wnioskach stwierdzono, że należy przebadać ludność sąsiadującą pod względem markerów rakowych i zainicjować przegląd ekologiczny zgodnie z art. 237 Prawa Ochrony Środowiska. Zał. 9.6.
8) W dniu 9 października 2012r. wyniki te zostają potwierdzone przez WIOŚ , który dokonuje pomiaru w emitorze z pieca do utrwalania powłoki poliestrowej.
Zał. 9.7.
9) W listopadzie 2012r. firma Info-GLOBAL składa w Starostwie zgłoszenie założenia instalacji do produkcji akcesoriów do montażu dachów, w którym stwierdzono, że „emisja zanieczyszczeń ma miejsce tylko poprzez wentylację ogólną hali produkcyjnej”. W kontekście wyników pomiarów wykonanych przez WIOŚ w październiku 2012r., Starostwo tego zgłoszenia nie przyjmuje. Zgłoszenie to przygotowała firma Ecologis z Wrocławia.
10) W dniu 11 grudnia 2012r. WIOŚ  pisze: „W ocenie WIOŚ udzielonej dla zgłoszenia instalacji zamontowanej przez firmę Info-GLOBAL, wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza”. Zakład na koniec 2011r. wykazuje zużycie farb proszkowych w ilości 19 ton/rok.
Zał. 9.8.
11) W dniu 30 stycznia 2013r. Starosta zobowiązuje firmę Info-GLOBAL do sporządzenia i przedłożenia w terminie do 30 sierpnia 2013r. przeglądu ekologicznego. WIOŚ występuje do firmy także o wszczęcie procedury zamknięcia instalacji napylania powłoki.
Zał. 9.13.
Zał. 9.18_1., Zał. 9.18_2.
12) W lutym 2013r. firma Info-GLOBAL montuje na emitorze z pieca do utrwalenia powłoki poliestrowej filtr na bazie węgla aktywnego (wypełnienie filtra zawiera 375 kg węgla aktywnego o niewiadomym pochodzeniu). Należy tu dodać, że jedynym producentem filtrów gwarantujących 90% unieszkodliwienie węglowodorów aromatycznych jest firma DESOTEC z Gdańska. Stosuje ona wypełnienia filtrów na bazie węgla aktywnego, które było poddawane badaniom laboratoryjnym przez wiele lat.
Zał. 9.9. (wezwanie firmy do sporządzenia przeglądu ekologicznego, odwołanie firmy, a następnie umorzenie postępowania przez Starostwo przy ponownym rozpatrzeniu sprawy).
Zał. 9.17. (foto 5001).
13) W dniu 12 marca 2013r. WIOŚ dokonuje pomiarów na tym emitorze, który wykazał z wcześniej zmierzonych 10 weglowodorów aromatycznych tylko jeden – benzen.
Firma Ekologis przeprowadza pomiary i na tej podstawie firma Info-GLOBAL składa w Starostwie zgłoszenie instalacji do produkcji akcesoriów do montażu dachów i elewacji i wytwarzanych przez nie emisji gazów i pyłów. Zgłoszenie zostaje przyjęte.
Zał. 9.10. (Ecologis).
Zał. 9.11. (foto badania nr 23).
14) W dniu 15 maja 2013r. WIOŚ dokonuje ponownych pomiarów, które zmniejszyły się 6-krotnie w ciągu 3 miesięcy, co nie jest możliwe w przypadku filtrów z węglem aktywnym. Pomiary te są kwestionowane.
Zał. 9.12. (41419 pomiary).
15) Od kwietnia 2013r. WIOŚ montuje w 3 punktach, poza obszarem firmy Info-GLOBAL, czujniki benzenu pasywne, których wyniki wykazują w każdym miesiącu obecność benzenu na tym terenie. Pomiary będą trwały do maja 2014r. Czujniki nawet w odległości 160 metrów od emitora wykazują zanieczyszczenie benzenem.
16) Firma Info-GLOBAL odwołuje się od decyzji Starostwa obligującej do sporządzenia przeglądu ekologicznego. Organ II instancji, tj.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze 19 marca 2013r. uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Patrz Zał. 9.9.
17) W dniu 11 czerwca 2013r. Starostwo umarza postępowanie w sprawie decyzji obligującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, pomimo że zgodnie z pismem WIOŚ z tego samego dnia wyniki prowadzonych przez WIOŚ długoterminowych pomiarów stężenia benzenu w powietrzu mają posłużyć do oceny dotrzymania standardów środowiska. Wyniki tych pomiarów mogą stanowić bardzo istotną wskazówką co do dalszego istnienia przesłanek w sprawie orzeczenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego. WIOŚ dodaje, że z uwagi jednak na sposób oceny jakości powietrza dla tego wskaźnika ocena sytuacji uwzględniająca wyniki pomiarów będzie mogła zostać dokonana po zakończeniu rocznego cyklu pomiarów, tj. w maju 2014r.
Mieszkańcy sąsiadujący z terenem firmy nie zostają powiadomieni o takim załatwieniu sprawy. Czekając cały czas na wynik przeglądu ekologicznego, mieszkańcy dowiadują się, że przeglądu nie ma i nie będzie. WIOŚ natomiast stwierdza, że w tym wypadku mieszkańcy nie mają przymiotu strony.
18) Starostwo, pomimo otrzymania pism od WIOŚ, nie uwzględniając dokonanych poprzednio pomiarów, stoi na stanowisku, że firma Info-GLOBAL nie musi uzyskać żadnych uwarunkowań środowiskowych i żadnych pozwoleń na emisję gazów. Starostwo twierdzi nieustannie, że Rozporządzenie RM Dz.U. Nr 213 poz. 1397 i Rozporządzenie z dnia 2.10.2010 (Dz.U. Nr 130 poz.881 ) nie mają w tej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczą one jedynie „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, do których działania firmy Info-GLOBAL nie należą. Warto jednak zauważyć, że Starostwo lekceważy paragraf 3.1 ust. 13 Rozporządzenia RM Dz.U. Nr 213 poz. 1397, gdzie zakres zastosowania tego aktu prawnego jest rozszerzony o wymienione inne przypadki stosowania substancji chemicznych.
Zał. 9.14.
19) WIOŚ nie chce zaakceptować faktu, że wszystkie węglowodory aromatyczne wydzielają się w procesie utwardzania farby proszkowej i utrzymuje stanowisko, że ich źródłem jest podkładka EPDM. WIOŚ przesyła więc pisma, które są zaprzeczeniem pism z poprzedniego roku.
Zał. 9.15.
20) Dnia 9 grudnia 2013r. zostaje dokonany pomiar kontrolny. Nie ma jeszcze wyników.
21) Firma Info-GLOBAL występuje do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działek sąsiadujących (przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne). W sytuacji gdy istniejąca hala produkcyjno-magazynowa wybudowana na podstawie pozwolenia z 2001r. emituje trucizny, firma ma zamiar wybudować następne hale magazynowe.
22) Dnia 7 października 2013r. EKO-UNIA wysyła pismo do Jarosława Urbaniaka, Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp., z prośbą o wyjaśnienie rzeczywistego wpływu firmy Info-GLOBAL na środowisko m.in. poprzez wszczęcie procedury w sprawie oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko z udziałem społeczeństwa oraz sporządzenie raportu, a następnie wydanie właściwej decyzji. Mimo interwencji telefonicznych oraz deklaracji różnych urzędników do końca stycznia 2014r pozostaje bez odpowiedzi.
23) Dnia 29 października 2013r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego określonych działek. Informacje o terminie składania wniosków mają zostać zamieszczone w lokalnej gazecie, na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Zał. 9.16.

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra