tytul: Opis zdarzeniatytul: Strony konfliktutytul: Przyczyny konfliktutytul: Przebieg wydarzeń - Wojanówtytul: Kontekst Unijny:tytul: Wykaz załaczników
interwencje Demolowanie rzeki Bóbr

Przebieg wydarzeń - Marciszów

opublikowano 23 stycznia 2014r.

1) W lipcu 2012r. zostaje sporządzony Raport o oddziaływaniu na środowisko dla omawianej inwestycji (Raport OOŚ) oraz Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena wpływu przedsięwzięcia regulacji rzeki Bóbr w Marciszowie na siedliska i gatunki Natura 2000 - red. i koordynacja dr Wojciech Jankowski. Autorzy stwierdzają, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak ewentualna rezygnacja z jego realizacji ma spowodować, zgodnie z raportem, dalszą dekapitalizację uszkodzonych odcinków brzegów, co zwiększy zagrożenie powodziowe. Autorzy nie przedstawiają jednak właściwie oceny skumulowanej przedsięwzięcia, omijając inne zrealizowane i planowane inwestycje na rzece [Zał. 7.11. raport o oddziaływaniu na środowisko Marciszów]

2) W sierpniu na zlecenie wykonawcy (przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Inżynierii Wodnej „Inwod”) sporządzona zostaje ekspertyza „Ocena wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. RDW 2000/60/WE dla przedsięwzięcia [+ autokorekta popełnionego przez autorów błędu co do przyjętych parametrów] – koordynacja dr. Wojciech Jankowski, autorzy Michał i Jan Błachuta. [Zał. 7.12. EKSPERTYZA_J_Błachuta].

3) Dnia 21 grudnia 2012r. wykonawca przedstawia uzupełnienie na wezwanie RDOŚ (pismo RDOŚ sygn.: WOOŚ.4233.7.2012.ŁCK.8 z dnia 29.11.2012 r.), dot. Raportu OOŚ przedsięwzięcia pn.: „Regulacja rz. Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) ÷ 249+750 (ujście pot. Lesk) w m. Marciszów”; Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Inżynierii Wodnej „INWOD” Sp. z o.o., 52-437 Wrocław, ul. H. Balzaka 42A; Zespół autorski części przyrodniczej: dr Wojciech Jankowski, dr Jan Błachuta; zespół autorski części hydrotechnicznej: mgr inż. Lila Mikłaszewicz, mgr inż. Rafał Kitzol [Zał. 7.13. Uzupełnienie do wezwania RDOŚ]

4) Dnia 26 marca 2013r. organizacja ekologiczna WWF wystosowuje list do Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu Ministerstwa Środowiska [Zał. 7.14. List WWF do Gawłowskiego]

5) Dnia 18 kwietnia 2013r. WWF wysyła list do RDOŚ, składając szereg uwag do postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla omawianego przedsięwzięcia. Wnioskuje m.in. o uzupełnienie przez inwestora raportu odziaływania na środowisko o ocenę inwestycji w kontekście oddziaływań skumulowanych [Zał. 7.15. wniosek WWF do RDOŚ o uzupełnienie raportu OOŚ].

6) Dnia 19 kwietnia 2013r. WWF pisze list do Marcina Korolca, ministra środowiska, w sprawie raportu „Inwentaryzacja oraz ocena skutków przyrodniczych ingerujących w hydromorfologię rzek prac ‘utrzymaniowych’ przeprowadzonych na ciekach województw łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w latach 2010-2012 – opracowanie w oparciu o ogłoszenia o przetargach zamieszczone na stronach internetowych WZMiUW oraz wyniki ankiet wysłanych do tych instytucji” [Zał. 7.16. List WWF do M.Korolca 19.04.2013r.]

7) Dnia 23 kwietnia 2013r. RDOŚ w odpowiedzi na wniosek WWF z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie przesłania kopii raportu o oddziaływania inwestycji na środowisko przesyła właściwy dokument [m. in. Zał. 7.17. i Zał. 7.18. Mapa poglądowa – Bóbr Marciszów 1 i 2].

8) Dnia 26 kwietnia 2013r. RDOŚ wysyła zapytanie do wykonawcy tj. przedsiębiorstwo INWOD Sp. z o.o. w sprawie oddziaływań skumulowanych wykonanych lub planowanych na JCWP od Zadrnej do Zbiornika Pilchowice.

9) Dnia 17 lipca 2013r. Fulica W. Jankowski pisze odpowiedź na pismo RDOŚ z dn. 26.04.2013r. w sprawie oddziaływań skumulowanych wykonanych lub planowanych na JCWP rzeki Bóbr od Zadrnej do Zbiornika Pilchowice oraz na pismo z dn. 8.07.2013r. w sprawie wniosku Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu [Zał. 7.19. FULICA_W_Jankowski odp z 17.07.2013 do RDOŚ].

10) Dnia 31 lipca 2013r. RDOŚ wystosowuje obwieszczenie o przedłużeniu terminu na wydanie ww. decyzji ze względu na konieczność zbadania nowego materiału, uzyskania wymaganych opinii, przeprowadzenia konsultacji społecznych [znak sprawy: WOOŚ.4233.7.2012.ŁCK] w odpowiedzi na pismo z dn. 17.07.2013r. wraz z uzupełnieniem materiału dowodowego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

11) Dnia 5 sierpnia 2013r. stowarzyszenie EKO-UNIA przesyła uwagi odnoszące się do uzupełnienia materiału dowodowego [Zał. 7.20. uwagi EKO-UNII].

12) Dnia 23 sierpnia 2013r. RDOŚ w piśmie skierowanym do wykonawcy nie uznaje powyższego opracowania za miarodajną ocenę oddziaływań skumulowanych dla przedmiotowej JCWP. RDOŚ podkreśla, że opracowanie wykonawcy bierze pod uwagę wyłącznie 2 inwestycje, tj. regulacje „Marciszów” i „Wojanów” oraz że brakuje jakiegokolwiek odniesienia do innych parametrów określających wpływ przedsięwzięcia na stan cieku. Co więcej, opracowanie to, według RDOŚ, opiera się na nieaktualnych danych dotyczących inwestycji związanej z regulacją Bobru w m. Wojanów i zawiera zbyt pochopne wnioski, a także szereg nieprecyzyjnych stwierdzeń, opinii autorstwa projektantów, a nie przyrodników. Choć RDOŚ nie kwestionuje słuszności stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie uniemożliwia osiągnięcia celów środowiskowych RDW, jednak nie przedstawiono argumentów przemawiających za taką oceną.

13) Wykonawca odpowiada na powyższe pismo RDOŚ, uzupełniając opracowanie dotyczące wpływu skumulowanego. Przedsiębiorstwo poprawia opracowanie uwzględniające pozostałe inwestycje.

14) RDOŚ obwieszczeniem nr WOOŚ 4233.7.2012.ŁKC.31 z dnia 30.09.2013r. wyznacza nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na dzień 31.12.2013 r.

15) Stowarzyszenie EKO-UNIA wnioskuje o udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia pn.:  Regulacja rz. Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) – 249+750 (ujście potoku Lesk) w m. Marciszów, znak sprawy: WOOŚ.4233.7.2012.ŁCK – wniosek rozpatrzony pozytywnie.

16) Dnia 26 listopada 2013r. RDOŚ we Wrocławiu przesyła opracowanie wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Inżynierii Wodnej INWOD Sp. z o.o., stanowiące uzupełnienia ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt budowlano-wykonawczy regulacji rz. Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) – 249+750 (ujście pot. Lesk) w m. Marciszów” z dn. 17 listopada 2013r. Opracowanie to stanowi uzupełnienie materiału dowodowego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia. Zawiera on odpowiedź firmy INWOD na uwagi EKO-UNII i WWF na temat oceny wpływu skumulowanego prac regulacyjnych prowadzonych na Bobrze oraz ocenę wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu RDW [Zał. 7.21. list RDOŚ_opracowanie INWOD].

17) Dnia 5 grudnia 2013r. Fundacja WWF przedstawia RDOŚ we Wrocławiu uwagi do uzupełnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy regulacji rz. Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) - 249+750 (ujście pot. Lesk w m. Marciszów)” [Zał. 7.22. Uwagi WWF do RDOŚ].

Wnioski: Przytoczone w opracowaniu argumenty nie upoważniają do stwierdzenia braku znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia. Inwestycja określona jako „Regulacja rz. Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) – 249+750 (ujście pot. Lesk) w m. Marciszów” oraz wszystkie inne inwestycje o charakterze regulacji na obszarze JCWP Bóbr od Zadrnej do zbiornika Pilchowice o kodzie PLRW6000816331 powinny być traktowane jako wywierające znaczący wpływ skumulowany, zatem dopuszczane do realizacji tylko w wariancie najbardziej korzystnym dla środowiska po udowodnieniu, że inwestycja realizuje nadrzędny cel społeczny.

18) RDOŚ obwieszczeniem nr WOOŚ 4233.7.2012.ŁKC.36 z dnia 31.12.2013r. wyznaczył nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na dzień 28.02.2014r. RDOŚ przesunął termin ze względu na planowaną wizję lokalną na terenie inwestycji oraz spotkanie ze stronami 9 stycznia 2014r. w Marciszowie, a także konieczność ustosunkowania się do informacji uzyskanych od stron i podania ich do publicznej wiadomości [Zał. 7.23. Obwieszczenie RDOŚ].

19) W wyniku wizji terenowej z dnia 9 stycznia 2014r., w której brali udział: RDOŚ, inwestor, wykonawca, przedstawiciele WWF i EKO-UNII oraz inne zainteresowane strony dochodzi do zmiany zakresu przedsięwzięcia. Z tego względu wykonawca został zmuszony do wycofania poprzedniego wniosku skierowanego do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej i złożenia nowego z aktualnym zakresem planowanych prac. [Zał. 7.24. Protokół Marciszów – RDOŚ].

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra