tytul: Opis zdarzeniatytul: Strony konfliktutytul: Przyczyny konfliktutytul: Przebieg wydarzeń - Marciszówtytul: Kontekst Unijny:tytul: Wykaz załaczników
interwencje Demolowanie rzeki Bóbr

Przebieg wydarzeń - Wojanów

opublikowano 23 stycznia 2014r.

1) Dnia 24 lipca 2007r. RZGW we Wrocławiu publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację „Projektu budowlano-wykonawczego regulacji rz. Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów” Pracowni Projektowej Budownictwa Wodnego „JUKS” z Wrocławia.
2) Dnia 21 kwietnia 2010r. inwestor, tj. RZGW we Wrocławiu otrzymuje decyzję środowiskową.
3) Dnia 20 kwietnia 2011r. RZWG we Wrocławiu otrzymuje pozwolenie wodnoprawne
[decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 20.04.2011, znak: DM-W-I.7322.11.2011.KTB, L.dz. 3023/04/2011; właściciele Pałacu Łomnica wnioskują o wznowienie postępowania w tej sprawie; postanowienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 15.05.2013r. o odmowie wznowienia postępowania; zażalenie właścicieli z dn. 27.05.2013r., postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dn. 17.07.2013r. uchylające zaskarżone postanowienia i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji]
4) Dnia 29 czerwca 2012r. inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę
[decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dn. 29.06.2012r. NR I-H-219/12; wznowienie postępowania na wniosek Pałacu Łomnica, decyzja z dn. 22.05.2013r.]
5) Dnia 29 czerwca 2012r. Regionalny Dyrekcja Ochrony Środowiska [dalej: RDOŚ] we Wrocławiu wydaje decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót dla omawianej inwestycji. RDOŚ wprost formułuje pouczenie, że przed rozpoczęciem robót w korycie rzeki niezbędne jest uzyskanie decyzji z art. 56 ustawy o ochronie przyrody, tzn. zezwolenia na odstępstwo od powszechnie obowiązującej ochrony ścisłej bądź częściowej określonych gatunków fauny i flory.
6) Dnia 18 lutego 2013r. organizacja ekologiczna WWF zgłasza do RDOŚ we Wrocławiu bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku [ Zał. 7.3. Wojanów - zgloszenie bezposr zagrozenia szkoda_ WWF do RDOS].
[Zgodnie z art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007r. Nr 75, poz. 493 z późń. zm.) Fundacja WWF Polska zgłasza bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, obejmujące zagrożenie w zasobach środowiska wodnego, glebowego oraz w zasobach chronionych siedlisk przyrodniczych. Zgłoszenie dotyczy zagrożenia szkodą w środowisku jako dobra wspólnego.
7) Dnia 19 lutego 2013r. WWF wysyła list do RZGW we Wrocławiu z wnioskiem o pilne wstrzymanie inwestycji, która w obecnym kształcie łamie polskie i unijne prawo ochrony środowiska [Zał. 7.4. 19.02.2013r. WFF do RZGW].
8) Dnia 16 kwietnia 2013r. przedstawiciele Fundacji WWF Polska omawiają społeczną inicjatywę wypracowania alternatywnych, prośrodowiskowych rozwiązań regulacji Bobru w rejonie Wojanowa oraz radykalnego obniżenia kosztów inwestycji. Spotkanie z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [NFOŚiGW], Krystianem Szepańskim oraz Dyrektorem Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami, Marią Ptaszyńską–Wołkowicz. Na spotkaniu tym WWF uzyskuje aprobatę NFOŚiGW dla potraktowania współpracy strony społecznej i RZGW we Wrocławiu w opracowaniu modyfikacji zakresu rzeczowo-finansowego tej inwestycji jako modelowego, pozytywnego przykładu.
9) Dnia 24 kwietnia 2013r. zostaje wydany komentarz ekspercki dotyczący efektywności planowanej inwestycji „Regulacja rzeki Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów (z wyłączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 – lewy brzeg, 222+170 – prawy brzeg)” na zmniejszenie skutków wystąpienia powodzi w dolinie Bobru na podstawie założeń projektu technicznego oraz dyskusji przeprowadzonej w RZGW we Wrocławiu w dniu 08.04.2012.; autor: Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki [Zał. 7.5. Bóbr_ocena ekspercka_A.Radecki-Pawlik_2].
10) Dnia 26 kwietnia 2013r. odbywa się wizja terenowa w celu rozpatrzenia zasadności modyfikacji zakresu inwestycji tak, aby zapewniając poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jednocześnie osiągnąć dobry stan wód rzeki Bóbr zgodnie z wymogami RDW. Spotkanie nie przynosi znaczniejszych zmian w przedsięwzięciu. Strony sprzeciwiające się inwestycji nie uznają spotkania za satysfakcjonujący kompromis. [Zał. 7.6. Wizja terenowa]
11) Fundacja Eko-Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu dnia 16 maja 2013r. zgłasza wniosek do RZGW o włączenie w trybie pilnym fundacji w proces wypracowywania optymalnego i zgodnego z prawem rozwiązania dla przedsięwzięcia na omawianym odcinku rzeki Bóbr.
12) Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu dnia 20 maja 2013r. zgłasza wniosek do inwestora RZGW o włączenie w trybie pilnym stowarzyszenia w proces wypracowywania optymalnego i zgodnego z prawem rozwiązania dla przedsięwzięcia na omawianym odcinku rzeki Bóbr.
13) Dnia 20 czerwca 2013r. odbywa się spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami Dyrektoriatu Środowiska Komisji Europejskiej.
14) Dnia 20 czerwca 2013r. senator Józef Pinior składa oświadczenie na 35. posiedzeniu Senatu. Oświadczenie o rozważeniu omawianej inwestycji, uwzględnieniu alternatywnych rozwiązań proponowanych przez zaangażowane grupy społeczne skierowane jest do ministra środowiska Marcina Korolca [Zał. 7.7. oświadczenie senatora J. Piniora].
15) Dnia 16 lipca 2013r. Ministerstwo Środowiska odpowiada senatorowi (pismo podpisane przez sekretarza stanu w MŚ, Stanisława Gawłowskiego). Argumentacja o konieczności inwestycji w takiej postaci łudząco podobna do argumentacji RZGW we Wrocławiu ( odpowiedź zapewne była przygotowana przez pracowników RZGW, co jest bieżącą praktyką od lat w MŚ) [Zał. 7.8. Odpowiedź MŚ na oświadczenie senatora J. Piniora].
16) Dnia 23 października 2013r. RZGW w swoim piśmie przesłanym do Fundacji WWF informuje o przystąpieniu z dniem 23.10.2013r. do prac realizacyjnych inwestycji o nazwie „Regulacja rz. Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów [Zał. 7.9. Przystąpienie do robót - Wojanów 23.10.2013].
Dołączono wyjaśnienie modyfikacji zakresu robót regulacyjnych dokonanych w ramach uzgodnień z RDOŚ. Pomimo uzgodnionych z RDOŚ modyfikacji, inwestycja nadal pozostaje rażącym przykładem sektorowego podejścia do ochrony przeciwpowodziowej oraz marnotrawienia środków publicznych na przesadnie kosztowne, anachroniczne i wadliwie zaplanowane inwestycje hydrotechniczne degradujące ekosystemy i krajobraz polskich rzek.
Na dolnych odcinkach inwestycji przeznaczonych do regulacji w relatywnie silniej zabudowanych miejscach (tzw. odcinek II – III) inwestor zdecydował się realizować „twardy” wariant regulacji/ skanalizowania rzeki (przekrój trapezowy, zlikwidowanie wypłyceń, narzut kamienny na brzegach, usunięcie drzew na brzegach) – zgodnie z projektem, po drobnych i przypuszczalnie mało efektywnych kosmetycznych zmianach wprowadzonych pod wpływem RDOŚ. O odcinku I nie mamy pewnych informacji. W sprawie górnego odcinka IV (najbardziej naturalny, górny fragment koryta Bobru) prace najprawdopodobniej nie ruszą.
17) Dnia 12 listopada 2013r. zostaje wydana ocena dokumentacji projektowej regulacji rzeki Bóbr w aspekcie jej użyteczności dla wykonania tego zadania w ramach działań „w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”. Ocena została dokonana przez Doradztwo Inwestycyjno-Budowlane, mgr inż. Józef Jeleński, Myślenice.
Wnioski: Projekt inwestycji jest wykonany w oderwaniu od ustaleń i zaleceń opracowania „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Górny Bóbr” [Zał. 7.10. Bóbr - ocena dokumentacji projektowej J._Jeleński].
18) Dnia 28 listopada 2013r. Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska na prośbę EKO-UNII podejmuje próbę mediacji ws. regulacji Bobru w rejonie Wojanowa. „Spotkanie przedostatniej szansy” z KZGW ws. możliwości modyfikacji zakresu regulacji Bobru odbywa się w budynku Ministerstwa Środowiska.
19) Organizacje pozarządowe piszą list otwarty do MŚ, KZGW, RZGW we Wrocławiu: „Apel o powtrzymanie robót w korycie rzeki Bóbr realizowanych w ramach  inwestycji o nazwie „Regulacja rz. Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów (z wyłączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 – lewy brzeg, 222+170 – prawy brzeg)”.
 
ico
ico restauracje ico bieżacy artykuł
ico łowiska ico imprezy wrześniowe
ico gosp. rybackie ico imprezy pażdziernikowe

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra