tytul: Opis zdarzeniatytul: Strony konfliktutytul: Przebieg wydarzeń - Wojanówtytul: Przebieg wydarzeń - Marciszówtytul: Kontekst Unijny:tytul: Wykaz załaczników
interwencje Demolowanie rzeki Bóbr

Przyczyny konfliktu

opublikowano 23 stycznia 2014r.

 1. Zaplanowanie i rozpoczęcie „inwestycji przeciwpowodziowych” na rzece Bóbr bez uwzględniania wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych. RZGW we Wrocławiu odrzucił społeczną inicjatywę modyfikacji zakresu regulacji rzeki i forsuje wariant regulacji destruktywny dla środowiska oraz krajobrazu i nadmiernie kosztowny, którego realizacja będzie się wiązała z rażącym marnotrawstwem środków publicznych. W świetle współczesnych dobrych praktyk w regulacji i utrzymaniu rzek, plany regulacji rzeki Bóbr w rejonie Wojanowa wydają się anachroniczne, wysoce szkodliwe dla środowiska i krajobrazu, a jego koszty są wielokrotnie zawyżone w stosunku do rzeczywistych potrzeb i alternatywnych rozwiązań.
 2. Niezachowanie właściwych procedur w przygotowaniu inwestycji:
  1. niedokonanie oceny skumulowanej wszystkich planowanych, realizowanych, jak i niedawno wykonanych inwestycji na całej rzece
  2. brak odniesienia to właściwych unijnych i polskich aktów prawnych - nie tylko do Ramowej Dyrektywy Wodnej, ale także do Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, jak również ustawy o ochronie środowiska; oznacza to brak oceny wpływu na gatunki i siedliska obszarów Natura 2000 związanych z rzeką Bóbr
  3. brak zgodności z zaleceniami Studium ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni górnego Bobru (dowód – opracowanie Józefa Jeleńskiego- patrz pkt. 17) części „Przebieg wydarzeń”)
 3. Wątpliwy walor przeciwpowodziowy inwestycji. Według ekspertyzy prof. A. Radeckiego-Pawlika (przypadek Wojanowa), aktualne plany nie rozwiązują podstawowego problemu przepustowości mostów i retencji w zlewni.
  Planowana inwestycja to kosztowna iluzja bezpieczeństwa mieszkańców, w dodatku trwale niszcząca rzekę i jej dolinę na co nie ma i nie będzie społecznego przyzwolenia. Zrealizowanie tej inwestycji na siłę, uregulowanie tego fragmentu rzeki i ignorowanie głosu organizacji społecznych w tym turystycznych i wędkarskich bazujących na walorach tego obszaru wydaje się być jedynie aroganckim biznesem uprawianym kosztem ludzi i przyrody.

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra