tytul: Strony konfliktutytul: Przyczyny konfliktutytul: Przebieg wydarzeń - Wojanówtytul: Przebieg wydarzeń - Marciszówtytul: Kontekst Unijny:tytul: Wykaz załaczników
interwencje Demolowanie rzeki Bóbr

Opis zdarzenia

Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

opublikowano 22 stycznia 2014r.

Na rzece Bóbr planowane są m.in. następujące przedsięwzięcia, których inwestorem jest RZWG we Wrocławiu:

  1. Inwestycja pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy regulacji rz. Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów” (z wyłączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 – lewy brzeg, 222+170 prawy brzeg)”;
  2. Projekt budowlano-wykonawczy regulacji rz. Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) – 249+750 (ujście pot. Lesk) w m. Marciszów.

W pierwszej sprawie inwestor i wykonawca uzyskali już potrzebne decyzje i prace zostały rozpoczęte. W przypadku drugiej inwestycji sprawa jest cały czas na etapie wydawania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Inwestycje te, według RZGW we Wrocławiu, mają być konieczną odpowiedzią na podtapianie i zalewanie terenów wokół koryta rzeki Bóbr.

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, pierwsza inwestycja w nieznacznie ograniczonym zakresie już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

Warto zaznaczyć, że inwestycje te obejmują tereny podlegające szczególnej ochronie. Ulegną one zniszczeniu. Znajdują się tam m.in.:

  1. Dobrze zachowane płaty tzw. siedlisk naturowych – nadrzeczne wierzbowe lasy łęgowe reprezentujące chroniony, priorytetowy typ siedliska przyrodniczego (kod 91E0), nadrzeczne ziołorośla (siedlisko 6430) oraz liczne zbiorowiska włosieniczków i rzęśli (3260).
  2. Siedliska chronionych gatunków ryb bytujących w tym odcinku rzeki: głowacz białopłetwy (gatunek naturowy), śliz - chroniona ustawowo fauna (ochrona ścisła).
  3. Bardzo istotny obszar rozrodczy łososia (populacja odrzana).

Skutki inwestycji są wyraźnie sprzeczne z Ramową Dyrektywą Wodną. Nastąpi pogorszenie stanu wód i ekosystemów od wód zależnych, a także drastyczne ujednolicenie bioróżnorodności, dewastacja chronionych siedlisk.

Inwestor nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych przy takim przedsięwzięciu. W pierwszej inwestycji brakuje m.in. zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących wobec gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, brakuje oceny oddziaływania na środowisko, brakuje analizy zgodności inwestycji z celami środowiskowymi określonymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Brakuje oceny hydromorfologicznej i hydrobiologicznej na rozpatrywanym odcinku, która  zgodnie z wymaganiami RDW powinna być wykonana przed i po realizacji inwestycji.

Warto także dodać, że realizacja głównego zamierzenia RZGW, a więc zlikwidowanie zagrożenia powodziowego jest dosyć wątpliwe. Przykładowo, z ekspertyzy prof. A. Radeckiego-Pawlika dotyczącej przypadku Wojanowa wynika, że planowana regulacja Bobru wzdłuż rozpatrywanego odcinka nie jest w stanie ograniczyć skutków wystąpienia wszystkich rodzajów wezbrań i katastrofalnych powodzi oraz szkód powodziowych.

Inwestycja nie zlikwiduje zagrożenia powodziowego. Doprowadzi do udrożnienia koryta, co w konsekwencji stworzy większe zagrożenie powodziowe na obszarach niżej położonych, tj. w aglomeracji Jeleniej Góry.

Planowane działania albo obejmują zbyt rozległy teren, co prowadzić będzie do niepotrzebnej dewastacji przyrody i znacznie podnosi koszty całej inwestycji, albo też zakres prac nie dotyka w ogóle istotnych problemów. Zgodnie z ekspertyzą przeprowadzoną na zlecenie WWF inwestycja ograniczona do prac rzeczywiście koniecznych mogłaby znacznie zmniejszyć koszty, nawet do 1/10 aktualnej sumy oraz zmniejszyć negatywną ingerencję w przyrodę. Natomiast co do niecelowości planowanych prac, prof. A. Radecki-Pawlik zauważył, że wezbrania zatorowe są bardzo częstą przyczyną najniebezpieczniejszych powodzi. „Zatory lodowe tworzą się głównie w obrębie mostów, a światło ich w większości wydaje się być zbyt wąskie by przepuszczać przepływ kry. Problem jednak światła mostów wykracza poza ramy projektu i kompetencji zleceniodawcy. Może należałoby się w przyszłości zwrócić do odpowiedniego czynnika decydującego o przebudowie mostów w tym rejonie, przedstawiając modelowanie przepływu w ich świetle w kontekście wezbrań i zatorów lodowych.”

Stąd należy wyprowadzić wniosek, że planowane inwestycje nie są w całości celowe, proporcjonalne i niezbędne. Dlatego też konieczne jest jej wstrzymanie, przeprowadzenie i  uwzględnienie rzetelnych ekspertyz oraz zmiana aktualnych planów prac.

 
ico
ico restauracje ico bieżacy artykuł
ico łowiska ico imprezy wrześniowe
ico gosp. rybackie ico imprezy pażdziernikowe

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra