Smog

List otwarty do Profesora UMCS w Lublinie Mariana Harasimiuka

13 sierpnia 2014
min
(galeria fotografii)

Pamiętamy, jak zapewniał Pan, że parki narodowe oraz obszary cenne przyrodniczo i chronione prawem będą wyłączone z poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego.

Sygnatariusze: Żurawlów 2014-08-07
Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów”
22-425 Grabowiec
Żurawlów 30
oraz
przedstawiciele stowarzyszeń
wymienieni pod listem

List otwarty do

Profesora UMCS w Lublinie
Mariana Harasimiuka


Szanowny Panie Profesorze!

Zwracamy się do Pana, jako do człowieka o dużym dorobku naukowym, kierownika Zakładu Ochrony
Środowiska na UMCS, członka Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, mającego opinię „człowieka o wyjątkowym autorytecie moralnym”. Mieliśmy okazję posłuchać Pana wypowiedzi na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez firmę CHEVRON w Żurawlowie oraz podczas obrad Rady Gminy w Miączynie. Pamiętamy, jak zapewniał Pan, że parki narodowe oraz obszary cenne przyrodniczo i chronione prawem będą wyłączone z poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy działania firmy CHEVRON i PGNiG zmierzające do rozpoczęcia poszukiwań, a perspektywie czasu do eksploatacji pokładów gazu łupkowego w technologii szczelinowania hydraulicznego na ROZTOCZU. Działki wydzierżawione przez te firmy położone są na obszarze „Natura 2000” i w otulinach dwóch parków krajobrazowych – Krasnobrodzkiego i Puszczy Solskiej. PGNIG planuje wykonanie 24 otworów wiertniczych na trzech lokalizacjach. Wiemy też, że w tym roku ma być ukończony projekt utworzenia Rezerwatu Biosfery UNECO, obejmujący teren Roztocza i okolic. Te informacje zapewne są Panu dobrze znane. Zdaje sobie Pan też z pewnością sprawę z braku logiki i konsekwencji w działaniu Ministerstwa Środowiska. Trudno pogodzić – wydanie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego na Roztoczu z dążeniem do utworzenia tam Rezerwatu Biosfery. Mając na uwadze Pana wiedzę na temat technologii szczelinowania hydraulicznego (brał Pan udział w spotkaniach informacyjnych na ten temat), Pana zaangażowanie w ochronę przyrody na terenie Roztocza, oraz fakt dydaktycznej i społecznej aktywności w zakresie ochrony środowiska – zwracamy się do Pana z następującymi pytaniami:

  1. Czy – według Pana – poszukiwanie i ewentualne wydobycie gazu łupkowego nie wyklucza utworzenia Rezerwatu Biosfery na terenie Roztocza? Jeżeli wyklucza – to dlaczego dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego, w którego Radzie Naukowej Pan zasiada, kontynuuje realizację projektu nie mającego szans na wprowadzenie w życie?
  2. Czy zamierza Pan podjąć działania mające na celu sprzeciw wobec planów utworzenia terenów górniczych na obszarach chronionych prawem („Natura 2000”, parki krajobrazowe)?
  3. Czy nie uważa Pan, że należy podjąć inicjatywę mającą na celu poinformowanie lokalnych władz samorządowych o możliwych skutkach zastosowania technologii szczelinowania hydraulicznego w eksploatacji pokładów gazu łupkowego ?. Jest to o tyle ważne, że wiedza wójta gminy Susiec, którego obowiązkiem jest wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanych odwiertów wykazuje rażące braki, co znajduje wyraz w jego publicznych wypowiedziach i ma oczywisty wpływ na wydawane przez niego opinie i decyzje.
  4. Czy- Pana zdaniem- trafne jest uzasadnienie opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16 czerwca 2014r. że „ nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu wiertniczego „Zwierzyniec - 4” firmy CHEVRON, w miejscowości Nowiny, w gminie Susiec , na obszarach wrażliwych ( Natura 2000, otulina parków krajobrazowych)?
  5. Czy – Pana zdaniem - wydanie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych prawem nie jest złamaniem dyrektywy Rady UE 79/409/EWG („dyrektywa ptasia”) i dyrektywy 92/43/EWG („dyrektywa środowiskowa”) ?

Prawie trzy lata doświadczeń i kontaktów z firmami poszukującymi gazu łupkowego w Polsce przekonują nas,
że instytucje i urzędy powołane w celu ochrony środowiska nie wypełniają swoich obowiązków. ROZTOCZE jest naszym wspólnym dobrem. Jako świadomi tego faktu obywatele nie możemy dopuścić do jego zniszczenia.
Spoczywa na Panu, Panie Profesorze, ogromna odpowiedzialność. Pana wiedza i zajmowane stanowiska obligują Pana do podjęcia działań. Mamy nadzieję, iż fakt, że firma CHEVRON jest jednym ze sponsorów Roztoczańskiego Parku Narodowego nie będzie miał wpływu na Pana postawę i podejmowane decyzje.


Z poważaniem:
Barbara Siegieńczuk – prezes
Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów”
Wiesław Gryn -prezes
„Zamojskie Towarzystwo Rolnicze”
Katarzyna Gryn-Makuch - prezes
Stowarzyszenie „W obronie ziemi i wody”

 
ico
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

gaz-lupkowy.php: Państwo to kto ? Kto jest dysponentem złóż podziemnych?

W Gminie Susiec ( Lubelszczyzna) amerykańska firma Chevron we współpracy z polskim PGNiG planuje wykonać po jednym odwiercie w poszukiwaniu gazu łupkowego .

pokaż więcej touch_app
 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.