tytul: Zakaz wydobywania łupków w Nowosądeckiemtytul: Rolnicy z Żurawlowa wzięli udział w COPtytul: Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]tytul: Brońcie się, brońcie się!tytul: 7 zagrożeń związanych z wydobyciem gazu łupkowegotytul: San Leon kontynuuje prace poszukiwawczetytul: Rolnicy z Żurawlowa mają prawo do czystego środowiska oraz pozostania producentami dobrej żywnościtytul: José Bové: List poparcia dla protestujących w Żurawlowie
min
gaz z łupków

José Bové: List do mieszkańców Zurawlowa

Strasburg, 2 lipca 2013 r.
opublkowano 03 lipca 2013

Popieram akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa prowadzoną od 3 czerwca 2013 roku przez rolników i obywateli miejscowości Żurawlów w Polsce.  Bronią oni swojego środowiska,  ziemi  i społeczności przed zakusami firmy Chevron, która chce rozpocząć pierwszy etap wydobycia gazu łupkowego.

Ostrzeżono mnie, że policja gotowa jest do interwencji, aby wyczyścić teren i usunąć rolników w celu ułatwienia działalności amerykańskiej firmie. W czerwcu 2011 roku przekazałem premierowi Donaldowi Tuskowi do rąk własnych list od polskich rolników, którzy prosili go, aby odwiedził ich region, zobaczył na własne oczy uszkodzenia ich domów i napił się czarniawej wody z ich studni. Prace została wstrzymane. Zwracam się więc ponownie do Pana Tuska, aby postawił interesy swoich współobywateli nad interesami akcjonariuszy Chevrona.

Jestem zaniepokojony rozwojem spraw w rejonie Żurawlowa. Jestem przekonany, że ochrona wód jest najważniejsza  i że polski rząd zmierza w złym kierunku myśląc, że przyszłość energetyczną zapewni się dzięki eksploatacji gazu łupkowego.

Dziś ważne jest, aby szybko zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych i zaangażować  się na wielką skalę w rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatr. Polska ma wiele atutów, które pozwoliły by jej na rozwój lokalnych miejsc pracy i nowoczesnej wiedzy, zorientowanej na przyszłość.

Walka mieszkańców okolic Żurawlowa ma zasięg lokalny, ale także globalny. Ma na celu ochronę zasobów ich regionu, ale uczestniczy także w walce z globalnym ociepleniem.

José Bové
Poseł europejski


Strasburg, 2 lipca 2013 r.

Je soutiens l’action de désobéissance civile menée depuis le 3 juin 2013 par les paysans et les citoyens du village de Zurawlow en Pologne. Ils défendent leur environnement, leurs terres, et leur
communauté contre la compagnie Chevron qui veut lancer la première étape de l’exploitation du
gaz de schiste.

J’ai été alerté sur le fait que la police serait prête à intervenir pour dégager le terrain et chasser les paysans afin de faciliter les opérations de cette société américaine. En juin 2011, j’ai remis au Premier Ministre, Donald Tusk, en main propre une lettre de paysans polonais qui lui demandaient de visiter leur région pour constater personnellement les dégâts occasionnés à leur maison et boire l’eau noirâtre de leur puits. Les travaux avaient été stoppés. Je demande donc a M. Tusk une nouvelle fois faire passer les intérêts de ces concitoyens avant ceux des actionnaires de Chevron.

Je suis inquiet de l’évolution dans la zone de Zurawlow. Je reste convaincu que la préservation de l’eau est essentielle et que le gouvernement polonais avance dans une mauvaise voie en pensant maitriser son avenir énergétique grace à l’exploitation du gaz de schiste.

Aujourd’hui, il est important de réduire rapidement notre dépendance vis à vis des énergies fossiles et de se lancer massivement dans le développement des énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien. La Pologne a de nombreux atouts qui lui permettraient de développer des emplois locaux et un savoir-faire moderne, tournée vers l’avenir.

La lutte des pays de Zurawlow a une portée locale mais également globale. Elle vise à protéger
les ressources de leur region et participe également à la lutte contre le réchauffement climatique.

José Bové
Député européen

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.