Liczby, a nie przymiotniki : [16]Geotermia
 • :)
 • min
min

Przypisy i zalecana literatura

13 lipca 2011
 • przypis. 16.1
 • 105 Przepływ ciepła na powierzchni wynosi 0,05 W/m2… – MIT (2006) mówi o 0,059 W/m2 średnio, w przedziale w USA od 0,025 W do 0,15. W. Shepherd (2003) daje oszacowanie 0,063 W/m2 .

 • przypis. 16.2.
 • 106 …wytwarzanie energii elektrycznej z gorących suchych skał nie wydaje się być technicznie lub gospodarczo opłacalne, ani w Kornwalii, ani gdziekolwiek indziej w Wielkiej Brytanii… – Źródło: MacDonald et al. (1992); patrz też: Richards et al. (1994) .

  – Najbardziej optymistyczne szacunki gorących suchych skał w Wielkiej Brytanii mówią o energii 130 000 TWh, co mogłoby dać 1,1 kWh energii elektrycznej na osobę dziennie przez około 800 lat. – Źródło: MacDonald et al. (1992) .

  – Inne miejsca na świecie mają bardziej obiecujące zasoby ciepła zgromadzonego w HDR… – pod adresem: http://geothermal.inel.gov/publications/future_of_geothermal_energy.pdf dostępny jest raport MIT z 2006 roku, przedstawiający zasoby HDR w USA. MIT szacuje całkowite zasoby energii w warstwie 3 – 10 km na 3,6 mld TWh (140 tysięcy razy więcej niż wynosi roczne zużycie energii w USA), z czego 50 mln TWh możliwe do pozyskania (a przy odpowiednim rozwoju technologii do 500 mln TWh). Według raportu, przy nakładach na badania i rozwój na poziomie 1 mld USD (co odpowiada cenie jednej elektrowni węglowej), istnieją realne możliwości zainstalowania do roku 2050 elektrowni o mocy 100 GW. W dłuższym horyzoncie czasowym dostępna dla współczesnej technologii moc to nawet 1200 – 12200 GW (dla założeń odpowiednio konserwatywnych i umiarkowanych). Dla porównania, całkowita moc elektrowni w USA w roku 2005 wynosiła 1075 GW .

  Inny raport dotyczy teoretycznie możliwej do zastosowania technologii pozyskiwania energii bezpośrednio z magmy o temperaturze 600 – 1 300 °C. Magma występuje na głębokości poniżej 15 km. Raport ów, przygotowany jeszcze w latach 70. XX w przez naukowców z Sandia National Laboratories (www.magmapower .

  com) szacuje, że technologia „magma power” pozwoliłaby na zaspokojenie potrzeb energetycznych przez 500 do 5000 lat, przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia .

  – System Ogrzewania Rejonowego w Southampton… – www.southampton.gov.uk 107 Według materiałów Ministerstwa Środowiska potencjał eksploatacyjny wód geotermalnych na samym Niżu Polskim wynosi od 66 do 250 PJ/rok, czyli 1,5–5 kWh/d/o. – Źródło: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/5ed3a02647511fc576ec7bbfe8efcfeb.pdf, str. 16 .

  – PAN mówi o 1512 PJ/rok (30 kWh/o/d) .

  – Źródło: http://www.paze.pfrr.pl/pliki/Wykorzystanie_energii_geotermalnej.pdf, str. 5 .

  – Według profesora Jacka Zimnego z AGH Kraków […] „Potencjał techniczny geotermii (25% szacunkowego potencjału) – wynosi 625 000 PJ/rok” [12 500 kWh/ d/o – red.] – Źródło:

  http://pga.org.pl/biblioteka/artykuly/Polska_moze_byc_samowystarczalna_energetycznie.pdf

link terra